Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο ΣτΕ και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

      Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' στο φύλλο 75/22-3-2013,  το Προεδρικό Διάταγμα 40/2013, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.
     Σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα,  θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δικηγόρος ή το μέλος του ΝΣΚ εγγραφεί στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων , επιλέγοντας τα ειδικότερα στοιχεία του δικογράφου . Στη συνέχεια θα λαμβάνει και αποδεικτικό καταθέσεως . Επίσης στο μέλλον θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική καταβολή του υπέρ του Δημοσίου παραβόλου.
          Επίσης περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Δικηγορικών Συλλόγων  και της Γραμματείας των Δικαστηρίων . Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η κατάθεση , το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τον καταθέτοντα.
          Η ημερομηνία έναρξης των ανωτέρω  καθορίζεται για το ΣτΕ με απόφαση του Προέδρου του, για τα δε τακτικά διοικητικά δικαστήρια με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για καθένα από τα δικαστήρια αυτά. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων δικαστικών καταστημάτων.
       
           


Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Πρωτιά της Νομικής Σχολής Αθηνών στον ευρωπαϊκό γύρο του διεθνούς διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition


Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά από ELSA, υπό την αιγίδα, και με την υποστήριξη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)ενώ η Νομική Σχολή Αθηνών συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά.
Η Νομική Σχολή Αθηνών και συγκεκριμένα, ο Τομέας Διεθνών Σπουδών, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι η ομάδα προπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής κατέκτησε την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό γύρο του διεθνούς διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2), ο οποίος διοργανώνεται για ενδέκατη συνεχή χρονιά από την European Law Students’ Association (ELSA), υπό την αιγίδα, και με την υποστήριξη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στο διαγωνισμό EMC2, και η ομάδα της αποτελείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές κ.κ. Μαρία Κώτση, Νικόλαο Μακρυγιάννη, Αικατερίνη Νικολάου και Αικατερίνη Χαραρά, ενώ πολύτιμη υποστήριξη παρείχε η προπτυχιακή φοιτήτρια κ. Σοφία Γκόκα. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ομάδα προετοιμάστηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση του εκλεγμένου λέκτορα κ. Αναστάσιου Γουργουρίνη, συνεπικουρούμενου από την προπτυχιακή φοιτήτρια κ. Φωτεινή-Ελένη Οικονομοπούλου και τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Έλενα-Μαρία Μαυρομμάτη.
Ο διαγωνισμός EMC2 αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας επίλυσης διακρατικών διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η φετινή υπόθεση του διαγωνισμού EMC2 αφορά στη ρυθμιστική αυτονομία των κρατών-μελών του ΠΟΕ, αναφορικά με συστήματα κρατικής εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων καθώς και την άσκηση νομισματικής πολιτικής. Κάθε συμμετέχουσα ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτά (με υπομνήματα) και προφορικά (με επίσημη αγόρευση) τόσο την πλευρά του προσφεύγοντος κράτους (Complainant) όσο και του καθ’ ου η προσφυγή κράτους (Respondent), ενώπιον ενός πάνελ ειδικών του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο πρώτος ευρωπαϊκός γύρος του φετινού διαγωνισμού EMC2 πραγματοποιήθηκε στην Cluj-Napoca (Ρουμανία) στις 20-24 Μαρτίου ενώ ο παγκόσμιος τελικός γύρος θα διεξαχθεί στις αρχές Μαΐου 2013 στην έδρα του ΠΟΕ στη Γενεύη, με τη συμμετοχή των καλύτερων ομάδων από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική και Ωκεανία.

Πηγή : LawNews απο Lawnet.gr 

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ

        Έπειτα από αλλεπάλληλες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμου του δικαστικού ενσήμου , αυτό πλέον υπολογίζεται ως εξης :
       Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)
     Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) έχει πλέον ως εξής:
«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεταιποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών),ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»

      Χρήσιμος για τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους, είναι ο παρακάτω σύνδεσμος
http://www.dsth.gr/web/guest/dik_ensimo, όπου συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο το κεφάλαιο και γίνεται αυτόματος υπολογισμός . Θα πρέπει επίσης δίπλα από κάθε ποσό  να γράφεται ο αντίστοιχος κωδικός ενώ για το χαρτόσημο γίνεται επιμερισμός σε δύο ποσά : α) σε ποσοστό 2% επί του αγωγοσήμου και β) το προηγούμενο αποτέλεσμα  πολλαπλασιάζεται με ποσοστό 20% υπερ ΟΓΑ. Τέλος , δεν ξεχνούμε την καταβολή υπέρ ΕΟΠΥΥ στην Εθνική Τράπεζα, στον αριθμ. λογαριασμού 040/545907-91, με  αιτιολογία: ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι κωδικοί είναι :
         -Αγωγόσημο (KAE 2375)
        -ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
        -Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)
        -Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)
        -Τ.Α.Ν (ΚΑΕ 82623)


Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Βιβλία Κτηματολογίου με αίτηση των κληρονόμων και έκδοση απόφασης που διατάσσει τη διόρθωση (άρθρο 6§3 Ν. 2664/1998)

   Στη συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η δικηγόρος , και για την οποία εξεδόθη η υπ' αριθμ. 81/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης - διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάχθηκε η διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα οικεία Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής , καθώς υπήρχε καταχωρημένο ακίνητο με την ένδειξη "άγνωστος" ιδιοκτήτης και δεν ήταν δυνατή η διόρθωση με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος.
   
    Για το λόγο λοιπόν αυτό οι κληρονόμοι του πραγματικού και ήδη θανόντος ιδιοκτήτη , ζήτησαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 6§3 του Ν. 2664/1998 , την διόρθωση της ανακριβούς ενδείξεως "άγνωστος ιδιοκτήτης" και την καταχώρηση του δικαιοπαρόχου τους ως πραγματικού ιδιοκτήτη , επικαλούμενοι ως τρόπο κτήσης κυριότητας την έκτακτη χρησικτησία.
    
     Πρέπει να σημειωθεί οτι η διόρθωση έγινε στο όνομα του θανόντος κληρονομουμένου και όχι στο όνομα των κληρονόμων, διότι σημασία έχει ο χρόνος έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή της Κομοτηνής, κατά τον οποίο ο ήδη θανών, ήταν εν ζωή. Συνεπώς η διόρθωση πρέπει να γίνει στο όνομά του.

    Παρατίθενται ορισμένα σημεία της απόφασης .

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2013
(αριθμός κατάθεσης αίτησης ΕΜ -204/2012)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
     ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτοδίκη Νικόλαο Κασμερίδη, Αναπληρωτή Κτηματολογικό Δικαστή , που ορίσθηκε με την υπ' αρ. 120/18-9-2012 πράξη της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου , και από τη Γραμματέα Σουλτάνα Ντελή.
      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2013, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ΕΜ-204/2-7-2012 αίτηση , με αντικείμενο τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο.
       ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 1) Δ.Τ. , χήρα ......., το γένος ...................., κάτοικος ........., 2) Α.Τ. του .............., κάτοικος ............, 3) Ε.Τ. του ..................., κάτοικος ........, ως καθολικοί διάδοχοι του θανόντος την ....., Α.Τ. του ......, κατοίκου εν ζωή ....., που παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Ιουλίας Μυλωνά, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
      Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης , η πληρεξουσία δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και στις έγγραφες προτάσεις της.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
(....................................................................................................................................)
        Στην προκειμένη περίπτωση , με την κρινόμενη αίτησή τους, όπως αυτή παραδεκτά , κατ' άρθ. 741 και 224 ΚΠολ, διορθώθηκε,  οι αιτούντες ιστορούν οτι στον πεθερό της πρώτης και εκ πατρικής γραμμής παππού των λοιπών , Α.Τ., είχε παραχωρηθεί ως οικοπεδικός κλήρος, το ευρισκόμενο εντός του
 7ο φύλλο της υπ' αριθμ 81/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
οικισμού Μ.Κ. του Δήμου Κομοτηνής και αναλυτικά περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο , εμβαδού 911 τμ, για το οποίο εκδόθηκε , στη συνέχεια, ο νομίμος μεταγραφείς υπ' αριθμ. ........../1973 τίτλος κυριότητας της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Ροδόπης . Αναφέρουν, ακόμα, οτι ο ως άνω κληρούχος απεβίωσε την 1-9-1939, χωρίς να αφήσει διαθήκη , με αποτέλεσμα να κληρονομηθεί από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του , και δη, τη σύζυγό του ......., και τους δύο υιούς του .... και ...., οι οποίοι το έτος 1969, προέβησαν σε άτυπη διανομή του εν λόγω οικοπέδου , με αποτέλεσμα αυτό να περιέλθει εξ ολοκλήρου στον προαναφερόμενο Α.Τ., σύζυγο της πρώτης και πατέρα του δεύτερου και της  τρίτης των αιτούντων. Έκτοτε δε και μέχρι το θάνατό του, που επήλθε στις 12-7-2009, ο ως άνω Α.Τ. , υποστηρίζουν οι αιτούντες , κατείχε και νεμότα, με διάνοια κυρίου , το επίμαχο ακίνητο, με αποτέλεσμα να καταστεί αποκλειστικός κύριος τούτου με τα προσόντα της έκτακτηςχρησικτησίας. Ωστόσο, αυτός , κατά την κτηματογράφηση του Δήμου Κομοτηνής, παρέλειψε να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας για το παραπάνω οικόπεδο, με αποτέλεσμα το επ' αυτού εμπράγματο δικαίωμά του να μην καταχωρηθεί στα βιλία του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, όπου το εν λόγω κίνητο , που έλαβε ΚΑΕΚ ........................, εμφανίζεται να είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Με βάση δε το ιστορικό αυτό και ισχυριζόμενοι περαιτέρω , οι αιτούντες οτι η ανωτέρω αρχική εγγραφή αφενός μεν τυγχάνει ανακριβής, αφετέρου δε προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας του προαναφερόμενου Α.Τ. , ζητούν , επικαλούμενοι , έννομο συμφέρον, ως καθολικοί αυ΄τού διάδοχοι , στην πρώτη εκ των οποίων ο ως άνω διαθέτης κατέλειπε , δυνάμει της αναφερόμενης στην αίτηση ιδιόγραφης διαθήκης του , το επίμαχο ακίνητο , να διορθωθεί σχετικά η παραπάνω ανακριβής πρώτη εγγραφή. Με το εν λόγω περιεχόμενο και αίτημα , η ως άνω αίτηση παραδεκτά και αρμοδίως, καθ'ύλην και κατα τόπον, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου , κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ, 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998) , δεδομένου οτι : 1) ασκήθηκε εντός της προβλεπόμενης από το αρθ. 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 , όπως αυτό ισχύει, αποκελιστικής προθεσμίας των δέκα ετών (...............................................) 2) κοινοποιήθηκε εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο (...........................) και 3) έχει εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ως άνω ακινήτου, όπως προκύπτει.............................................. Πρέπει, επομένως,  να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική αυτής βασιμότητα .
       (........................................................................................................................................)
Η πρώτη αυτή εγγραφή, τυγχάνει, όμως, ανακριβής , αφού, κατά τον κρίσιμο χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής (25-2-2008) , ο προαναφερόμενος Α.Τ. είχε καταστεί ήδη , σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά , αποκλειστικός κύριος του επίμαχου οικοπέδου. Τη διόρθωση δε της εγγραφής αυτής και την  καταχώρηση στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο του ονόματος του παραπάνω πραγματικού δικαιούχου, ο οποίος , όπως προεκτέθηκε, στη συνέχεια απεβίωσε, προφανε΄ς εννομο συμφέρον έχουν να ζηόύν άπαντες οι αιτούντες , καθώς τυγχάνουν μόνοι πλησιέστεροι συγγενείς και καθολικοί διάδοχοί του, πολύ δε περισσότερο (έννομο συμφέρον έχει) η πρώτη εξ αυτών  , νόμιμη σύζυγός του , αφού σ' αυτήν ο ως άνω εκλιπών, Α.Τ., άφησε το επίμαχο ακίνητο, δυνάμει της νόμιμα δημοσιευθείσας από 5-1-2009 ιδιόγραφης διαθήκης του , η οποία κηρύχθηκε κύρια με την υπ' αριθμ. 151/2012 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.  Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω , η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ' ουσίαν , και να διορθωθεί η προαναφερόμενη ανακριβής πρώτη εγγραφή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
       ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
       ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής , ως προς το αναφέρόμενο στο σκεπτικό της παρούσας υπ' αριθμ. .. οικόπεδο , εμβαδού ..............................................................................................................
10ο φύλλο της υπ' αριθμ. 81/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
(.........................................................................................................................................)
ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του εν λόγω γεωτεμαχίου αντί του "αγνώστου" , να αναγραφεί ως αποκλειστικός κύριος , κατά ποσοστό 100% , ο Α. Τ. του ... και της ....., με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία.  
        ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του , χωρίς την παρουσία ων αιτούντων και της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, στις 20 Φεβρουαρίου 2013.

     Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΕΝΤΑΞΗ 33 ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

       Μέσα στην τρέχουσα χρονιά, 33 νέες περιοχές εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στις οποίες αντιστοιχούν 1.491.615 δικαιώματα, 621.507 πολιτών. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, ενώ η οριστικοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας γίνεται μετά την παρέλευση της δεκαετίας. Από την έναρξη της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, οι ιδιοκτήτες θα απευθύνονται σε αυτά για θέματα των ακινήτων τους ενώ σταματά η λειτουργία των υποθηκοφυλακείων.
    Οι 33 νέες περιοχές είναι οι εξής: Ανοιξη, Δροσιά, Εκάλη, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Νέα Πεντέλη, Παλλήνη, Πεντέλη, Αγιος Στέφανος, Διόνυσος, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Ανθούσα, Ροδόπολη - Μπάλα, Σταμάτα, Πικέρμι (Αττική), Αμπελόκηποι, Ελευθέριο - Κορδελιό, Εύοσμος, Μενεμένη, Ωραιόκαστρο, πρ. ΔΔ Νέας Ιωνίας νυν ΤΔ Νέας Μαγνησίας και Διαβατών του Δήμου Εχεδώρου (Θεσσαλονίκη), Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Πύργος, Ζάκυνθος, Σπάρτη, Κόρινθος, Τρίπολη, Ναύπλιο, Λάρισα, Καρδίτσα (υπόλοιπη Ελλάδα).
   Αλλες 26 περιοχές τίθενται μέσα στο 2013 σε ανάρτηση, οι παρακάτω: Δήμος Πειραιώς, ΤΔ Σαμίων του Δήμου Βαθέως, δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας (Αττική), δήμοι Θεσσαλονίκης, Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας (Θεσσαλονίκη), ΤΔ Πολυγύρου, ΤΔ Φλωρίνης, ΤΔ Κατερίνης, ΤΔ Εδέσσης, ΤΔ Κοζάνης, ΤΔ Αλεξανδρουπόλεως, ΤΔ Ξάνθης, ΤΔ Δράμας, ΤΔ Κιλκίς των αντίστοιχων δήμων.
     Ολες οι παραπάνω περιοχές αφορούν το πρόγραμμα κτηματογράφησης των 107 δήμων και κοινοτήτων που ξεκίνησε το 2008, το οποίο αφορά 6,7 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτησίας και καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.
      Από τη στιγμή που θα γίνει η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να υποβάλουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις σχετικά με τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης, ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση και τίθενται σε λειτουργία τα κτηματολογικά γραφεία, κάτι που υπολογίζεται να γίνει έναν χρόνο μετά (σήμερα λειτουργούν 12 κτηματολογικά γραφεία στην Αττική, πέντε στη Θεσσαλονίκη και 74 στην υπόλοιπη Ελλάδα).
 
Πηγή : atpreveza.gr και ethnos.gr

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ. αριθμ. 110/2013 απόφασή του, έκρινε νόμιμη και πληρούσα τους περιβαλλοντικούς όρους τη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής

Νόμιμη και σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς όρους η λειτουργία των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα
       Ειδικότερα, το Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση που είχαν καταθέσει οκτώ τοπικοί Σύλλογοι ζητώντας την αναστολή της υπουργικής απόφασης, με την οποία είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εγκατάστασης των μεταλλείων χρυσού στην περιοχή. Σύμφωνα με την απόφαση, οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των μεταλλείων δεν κρίνονται σημαντικές ενώ, όπως σημειώνεται, οι δραστηριότητες των μεταλλείων βρίσκονται εκτός των ζωνών Natura.
      Τέλος, σημειώνεται ότι εφόσον οι προβαλλόμενοι λόγοι κρίθηκαν προδήλως αβάσιμοι και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δε θεωρήθηκαν ιδιαιτέρως σοβαρές, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας αποφάσισαν την απόρριψή της αίτησης αναστολής.
       Πηγή : LawNews από Lawnet.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

     Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες που προσφεύγουν στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, σε περίπτωση που εκκρεμούν σε βάρος τους καταγγελίες ή διαταγές πληρωμής.
   
      Πρωταρχικό ρόλο προκειμένου να αποφασισθεί ποιά διαδικασία θα  εφαρμοσθεί, επιτελεί ο χρόνος καταγγελίας της σύμβασης ή της έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αν δηλαδή κατά το χρόνο που ο οφειλέτης καταθέσει την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 , ήδη έχουν εκδοθεί σε βάρος του διαταγές πληρωμής , τότε θα πρέπει παράλληλα να ασκήσει και την αίτηση αναστολής του άρθρου 6§1 του ίδίου νόμου. Με τη συγκεκριμένη αίτηση αναστολής, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ο οφειλέτης θα επιτύχει την ανατολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου απόφασης επί της αιτήσεώς του.
    
       Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο, δεν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αλλά μόνο έχει κατάγγελθεί η σύμβαση από την πιστώτρια Τράπεζα ή έχει σταλεί προειδοποιητική επιστολή για επιγενόμενη καταγγελία, τότε ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει τη χορήγηση από το Δικαστήριο Προσωρινής Διαταγής έτσι  ώστε να προφυλάξει τα έννομα συμφέροντά τους από μελλοντικές κινήσεις των πιστωτών του που θα αποσκοπούν στην εκποίηση της περιουσίας του. Το περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής, η οποία συγκοινοποιείται με την αίτηση στους πιστωτές προκειμένου να λάβουν γνώση, έχει ως εξής :
    ΑΡΙΘΜΟΣ : ........
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
(Ν.3869/2010)

... ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ....., ..........
      Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ καθώς και όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων.
       Χορηγούμε προσωρινή διαταγή επί της αιτήσεως του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα αναστέλλει κάθε καταδιωκτικό μέτρο κατά τους αιτούντος και κα΄θε πράξη εκτέλεσης κατά της τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι την ημέρα έκδοσης απόφασης .
                                                                                                       .... ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

     Στην περίπτωση δε, που καταγγελθεί η σύμβαση και εκδοθεί διαταγή πληρωμής , σε χρονικό διάστημα που ο οφειλέτης έχει ήδη ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και εκκρεμεί η συζήτηση ή η έκδοση απόφασης , τότε δύναται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και αίτηση αναστολής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 632 ΚΠολΔ.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Μόνο ένα παράβολο έφεσης επί ομοδικίας - Ν. 4139/2013

 
      Η σύγχυση που είχε δημιουργηθεί με τις τελευταίες διατάξεις του Ν. 4055/2012 ο οποίος τροποποίησε σε μεγάλο βαθμό τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , σχετικά με το παράβολο των 200€ που έπρεπε να καταβάλλει ή όχι, αυτοτελώς, ο κάθε εκκαλών σε περίπτωση ομοδικίας ,  ως προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκηθείσης εφέσεως  , λύθηκε αρχικώς νομολογιακώς, δυνάμει της υπ' αριθμ. 162/2013 απόφασης του ΕφΘΕΣΣΑΛ και εν συνεχεία δυνάμει του νεοψηφισθέντος Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20-3-2013) , ο οποίος τροποποίησε εκ νέου τη διάταξη του άρθρου 495§4 του ΚΠολΔ που πλέον ορίζει οτι "β. Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο μέσο από ή κατά περισσότερων διαδίκων κατατίθεται ένα παράβολο από τους εκκαλούντες, αναιρεσείοντες ή αιτούντες."
 
      Η αιτιολογία της προρρηθείσης απόφασης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι η εξής :
    "Ο σκοπός της επιβολής διαφορετικών τελών, χαρακτήρα που έχει και το ως άνω παράβολο του άρθρου 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, δεν αποβλέπει σε δημοσιονομικά οφέλη του Δημοσίου, αλλά συνιστά οικονομική υποχρέωση του διαδίκου, ως προϋπόθεση για την αποτροπή αβασίμων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Ο σκοπός όμως αυτός, ικανοποιείται, σε περίπτωση ομοδικίας, ανεξάρτητα του είδους αυτής, με την καταβολή ενός και μόνο παραβόλου από την ομάδα των ομοδίκων - εκκαλούντων. Διαφορετική ερμηνεία και θεώρηση του ζητήματος (ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει πολυάριθμη ομοδικία, ενεργητική και παθητική), θα οδηγήσει στην επιβολή δυσβάστακτων οικονομικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση ενός πολίτη στη δικαιοσύνη, συνέπεια η οποία έρχεται σε αντίθεση με το καταχωρημένο στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αφού με τέτοιες οικονομικές προϋποθέσεις, ουσιαστικά αναιρείται ο πυρήνας του δικαιώματος αυτού."

 
 

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Νέες αλλαγες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α’ 72/19.03.2013)

Οι αλλαγές αφορούν σε υποθέσεις  εκούσιας δικαιοδοσίας για τις οποίες αρμόδιο πλέον καθίσταται το Ειρηνοδικείο, εκτός από τις ρητώς εξαιρούμενες,  καθώς και στην υιοθεσία. Παρατίθεται το κείμενο του ΦΕΚ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 9

1. Το άρθρο 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739,
εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια
νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του
παρόντος και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου.
2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δικαστήριο της Επικράτειας.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία.»
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.3.2013.
Νομολογία - Προσβολή προσωπικότητας και αδικοπραξία συνιστά η στέρηση του δικαιώματος των γονέων να διακόψουν την κύηση, συνεπεία εσφαλμένης ιατρικής διάγνωσης

  Με την απόφαση 242/2012 του Πολιτικού Εφετείου Πειραιά, κρίθηκε οτι η βαριά αμέλεια ιατρών να διαγνώσουν ιδιαιτέρως σοβαρά θανατηφόρο ασθένεια τέκνου κατά τον προγεννητικό έλεγχο (κυστική ίνωση) που είχε ως συνέπεια την συνέχιση της κύησης και την απόκτηση τελικώς βαριά άρρωστου τέκνου, καθώς η ανωτέρω ασθένεια είναι ανίατη και έχει μικρό προσδόκιμο ζωής, συνιστά προσβολή προσωπικότητας και αδικοπραξία.

    Η προσβολή προσωπικότητας εν προκειμένω στοιχειοθετείται λόγω της στέρησης της ελευθερίας οικογενειακού προγραμματισμού.  Νόμιμη δυνατότητα εγκύου να σταθμίσει ελεύθερα αν θα συνεχίσει την εγκυμοσύνη ή θα τη διακόψει, λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος να αποκτήσει υγιές τέκνο. Αν παρακωλυθεί, με πράξη ή με παράλειψη τρίτου, στην απόλαυση της νόμιμης αυτής επιλογής, προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά της, εφόσον στοιχειοθετούνται οι κατ’ άρθρο 304 παρ. 4 περ. β’ ΠΚ προϋποθέσεις επιτρεπτής διακοπής της κύησης. Τέτοια αξίωση και ο σύζυγος - πατέρας, γιατί υπέχει την ίδια σχέση με το κυοφορούμενο, όπως η μητέρα. Σοβαρή ανωμαλία εμβρύου όταν πάσχει από ιδιαίτερα βαριά νόσο ή βλάβη, μη ιάσιμη ή μη αντιμετωπίσιμη ιατρικά, ώστε να καθίσταται σκληρό και καταχρηστικό να ζητηθεί η συνέχιση της κύησης. Βαριά αμέλεια εταιρίας προγεννητικού ελέγχου, μοριακού βιολόγου και ιατρού - γενετιστή να διαγνώσουν ιδιαιτέρως σοβαρά -θανατηφόρο ασθένεια κυοφορούμενου. Χρήση μεθόδου, η οποία απέτυχε να διαγνώσει κοινή και ανιχνεύσιμη μετάλλαξη κυστικής ίνωσης. Ευθύνη σύμφωνα με Ν 2251/1994 και ΑΝ 1565/1939. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, τη ζημία και τον αιτιώδη σύνδεσμο. Ο παρέχων τις υπηρεσίες απαλλάσσεται, αν αποδείξει ανυπαρξία παράνομης και υπαίτιας πράξης ή έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου ή λόγο επαγόμενο την άρση ή μείωση της ευθύνης. Προϋποθέσεις χρήσης ξενόγλωσσων εγγράφων, χωρίς επίσημη μετάφραση. Νόμιμο το αίτημα αναγνώρισης οφειλής τόκων από επίδοση αγωγής. Χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, ύψους 230.000€ από έκαστο εκ των εναγομένων - εφεσιβλήτων σε έκαστο εκ των συζύγων - εναγόντων, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.
Πηγή : nbonline , Νομικό περιοδικό "ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ", τεύχος 4/2012

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Γνωμοδότηση ΝΣΚ - αυτοτελές το δικαίωμα απόληψης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου υπό την προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης του 4ου έτους της ηλικίας του

Με την υπ' αριθμ. 302/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , δόθηκε απάντηση σε ένα καίριο ερώτημα που απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τις ενδιαφερόμενες μητέρες και αφορά στο δικαίωμα απόληψης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου αθροιστικώς και διαδοχικώς , στην περίπτωση που διαρκούσης της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντληση αυτής,  αποκτηθεί νέο τέκνο . Συγκεκριμένα , πολλές μητέρες αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας προκειμένου να δικαιωθούν λόγω της εμμονής της διοίκησης να μην χορηγεί αθροιστικά την εννεάμηνη άδεια ανατροφής για τέκνα που γεννήθηκαν διαδοχικά. Η νομολογία των δικαστηρίων είναι απόλυτη και χορηγεί την αιτούμενη άδεια , με μόνη εξαίρεση την περίπτωση των δίδυμων τέκνων για τα οποία χορηγείται εννεάμηνη άδεια ανατροφής άπαξ.

    Με την ανωτέρω γνωμοδότηση , λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 53 Υπαλληλικού Κώδικα ,  ερμηνευόμενες υπό το φως της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των δύο φύλων καθώς και εκείνης του κοινοτικού δικαίου για εναρμόνιση και συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής , όπως εκφράζεται στις διατάξεις της Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 , κρίθηκε ότι η απόληψη της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου είναι δικαίωμα αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το΄τέταρτο έτος της ηλικίας του . Στην περίπτωση μάλιστα που αποκτηθεί νέο τέκνο κατά τη διάρκεια εννεάμηνης άδειας ανατροφής προηγούμενου τέκνου, τότε η μητέρα δύναται να λάβει το υπόλοιπο της άδειας για το πρώτο τέκνο , αθροιστικά με την άδεια που αντιστοιχεί στο νέο τέκνο.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Είναι τελικά παράνομη η φορολόγηση με ποσοστό 15% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στην αλλοδαπή ;- Αναμονή της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ

      Μείζον ζήτημα αποτελεί η αυτοτελής φορολόγηση με ποσοστό 15% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στην αλλοδαπή στρατιωτικοί. Για το λόγο αυτό εξάλλου έχει εκδοθεί πληθώρα αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων, έπειτα από προσφυγή στη δικαιοσύνη των θιγομένων. Επειδή λόγω των διφορούμενων ερμηνευτικά σχετικών διατάξεων έχει δημιουργηθεί σύγχυση που οδηγεί σε τεράστια ταλαιπωρία τους ενδιαφερόμενους καθώς δικαιώνονται σε πρώτο βαθμό και χάνουν το δικαστήριο στο εφετείο ή αντιστρόφως , το ζήτημα πλέον έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  προς επίλυση και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης που θα αποτελέσει πιλότο για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις.
     Αναφέρεται ενδεικτικώς η υπ' αριθμ. 133/2010 απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου Σερρών στο οποίο προσέφυγε στρατιωτικός έπειτα από φορολόγηση σε ποσοστό 15% της αποζημίωσης που έλαβε λόγω της εργασίας του στο εξωτερικό και σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του κατά της αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ..... Σερρών με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή του με την οποία ζητούσε μερική ανάκληση της υποβληθείσας από αυτόν δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σχετικά με τη φορολόγηση της αποζημίωσης εξωτερικού που είχε λάβει.
      Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση γίνεται δεκτή η προσφυγή του θιγόμενου, ακυρώνεται η αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ , δέχεται τη δήλωση μερικής ανάκλησης  και αποφαίνεται οτι η αποζημίωση εξωτερικού δεν υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση, επιστρέφοντας ως αχρεωστήτως καταβληθέν το φορολογηθέν ποσό .

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Επικείμενη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Ποιοι μπαίνουν στη μόνιμη ρύθμιση χρεών

Το νέο μόνιμο καθεστώς ρυθμίσεων θα είναι πιο αυστηρό από αυτό που ισχύει σήμερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Το ανώτατο όριο των μηνιαίων δόσεων εξετάζεται να φθάσει στις 24 ή στις 36, ενώ μικρότερες πιθανότητες υπάρχουν πλέον να καθοριστεί στο επίπεδο των 48!
Όπως αποκαλύπτει ο «Τύπος της Κυριακής», οι βασικές αρχές στις οποίες θα στηριχθεί το νέο μόνιμο νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών θα είναι οι ακόλουθες:
- Η θέσπιση ανώτατου ορίου στον αριθμό των μηναίων δόσεων. Η κυβέρνηση και η τρόικα δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη ως προς το ανώτατο όριο των μηνιαίων δόσεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τις επαφές των κυβερνητικών στελεχών με τους επικεφαλής και τους υπαλλήλους της τρόικας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, συζητήθηκαν όρια της τάξεως των 24, των 36 ακόμη και των 48 μηνιαίων δόσεων, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποια απόφαση.
- Η προσωρινή οικονομική δυσπραγία του οφειλέτη θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένη για την αποδοχή του αιτήματος ρύθμισης. Ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεικνύει -με συγκεκριμένα στοιχεία που θα οφείλει να υποβάλει στη ΔΟΥ ή στο ασφαλιστικό του ταμείο- ότι δεν μπορεί να ξεχρεώσει άμεσα τις οφειλές του.
- Η διασφάλιση της εξόφλησης του συνόλου της οφειλής. Η υπαγωγή σε ρύθμιση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών από φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, σε πολλές μηνιαίες δόσεις, θα είναι δυνατή μόνο για όποιον οφειλέτη διαπιστώνεται εκ των προτέρων ότι θα μπορέσει να πληρώσει όλες τις μηνιαίες δόσεις. Εφόσον δεν διασφαλίζεται εκ των προτέρων η εξόφληση όλων των δόσεων, το αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση δεν θα γίνεται αποδεκτό. Για να διασφαλιστεί ότι ο οφειλέτης θα ανταποκριθεί στην εξόφληση όλων των δόσεων θα εξετάζεται κατ’ αρχάς το συνολικό ύψος της οφειλής.
Εάν το ποσό της οφειλής είναι μεγάλο, της τάξεως των πολλών χιλιάδων ευρώ, θα εξετάζονται λεπτομερώς η εισοδηματική και η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη προκειμένου να εκτιμηθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος του μέσου μηνιαίου εισοδήματός του. Με κριτήρια το ύψος του μηνιαίου εισοδήματος και το συνολικό ποσό της οφειλής, θα καθορίζεται στη συνέχεια και ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων.
Για το σκοπό αυτό θα προσδιορίζεται το ποσοστό του μηναίου εισοδήματος του οφειλέτη, το οποίο αυτός θα μπορεί να διαθέτει κάθε μήνα για την εξόφληση της τρέχουσας δόσης. Στη συνέχεια, με βάση το ποσοστό αυτό, θα προκύπτει το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης με το οποίο θα διαιρείται το συνολικό χρέος προκειμένου να προκύψει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων.
Πάντως, όσο πιο μικρό είναι το χρέος τόσο λιγότερο οι εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα ασχολούνται με τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Για ποσά της τάξεως μερικών εκατοντάδων ή πολύ λίγων χιλιάδων ευρώ, η υπαγωγή στη ρύθμιση θα είναι πολύ πιο εύκολη.
Παράδειγμα 
Εάν ένας πολίτης που οφείλει στο Δημόσιο 20.000 ευρώ, έχει μηνιαίο εισόδημα 3.000 ευρώ, τότε θα συμφωνείται πρώτα το ποσοστό επί του μηνιαίου αυτού εισοδήματος που μπορεί ο συγκεκριμένος οφειλέτης να διαθέτει για την εξόφληση της κάθε μηνιαίας δόσης.
Αν υποτεθεί ότι συμφωνείται ποσοστό 20%, τότε το ποσό της μηνιαίας δόσης θα καθορίζεται στα 600 ευρώ (20% επί 3.000 ευρώ= 600 ευρώ).
Στη συνέχεια θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης με διαίρεση του συνολικού χρέους των 20.000 ευρώ διά του ποσού της μηνιαίας δόσης των 600 ευρώ. Από τη διαίρεση αυτή θα προκύπτει ο αριθμός 33,33, ο οποίος θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω και θα γίνεται 34. Συνεπώς, στην περίπτωση του συγκεκριμένου οφειλέτη, θα παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης του ποσού της οφειλής σε 34 μηνιαίες δόσεις. Πάντως, το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης και ο συνολικός αριθμός των δόσεων θα προσδιορίζονται και σε συνάρτηση με το ανώτατο όριο δόσεων που θα προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Για παράδειγμα, αν ο ανώτατος αριθμός μηνιαίων δόσεων καθοριστεί στις 24 μηνιαίες δόσεις, τότε στο παραπάνω παράδειγμα του χρέους των 20.000 ευρώ, το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 833,33 ευρώ! Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, θα επιδιώκεται συμφωνία με τον οφειλέτη για τη διάθεση πολύ μεγαλύτερου ποσοστού του μηνιαίου εισοδήματός του για την εξόφληση της κάθε δόσης! Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι αντέχει να εξοφλήσει το χρέος του σε συγκεκριμένο αριθμό δόσεων.

Πηγή: "enikos.gr" από "Τύπος της Κυριακής"

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Νομολογία - απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι στους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και 314/2012 απόφαση Μονομ. Πρωτ. Ροδόπης

Με την απόφαση 3/2012 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στην οποία παρέπεμψε με την υπ' αριθμ. 519/2010 απόφασή του το Δ' Πολιτικό Τμήμα του ιδίου δικαστηρίου,  κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως της υπ' αριθμ.7666/2006 αποφάσεως του ΕφΑθ , αφού προηγουμένως είχε εκδοθεί πρωτοδίκως η υπ' αριθμ. 5265/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  κρίθηκε οτι ο σκοπός των σωματείων δεν πρέπει να αντιβαίνει σε κανόνες δημοσίας τάξεως. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι δεν εξαρτάται από προηγούμενη άδεια κρατικής ή άλλης αρχής ή αν υφίσταται ένας τέτοιος νόμος, τότε αυτός δεν εφαρμόζεται ως ερχόμενος σε αντίθεση με το Σύνταγμα.  Η πλειοψηφία του δικαστηρίου έκρινε ότι δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών οι Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις για τα ατομικά ή κοινωνικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Συντάγματος, με τις οποίες θεσπίζεται η κομματική ουδετερότητα των στρατιωτικών, (άρθρ. 29 § 3 ), τα κωλύματα εκλογιμότητάς τους (άρθρο 56 §§ 1, 3 και 4) και η υπαγωγή τους στην δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων (άρθρο 96 § § 4 και 5). Ενδεχόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι επιτρέπονται, εφόσον δικαιολογούνται από την αρχή της αναλογικότητας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί, σύμφωνα με την πλειοψηφία, οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υπόκεινται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, όπως κάθε Ελληνας πολίτης και εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 78 επ. του ΑΚ, τις οποίες δεν εφάρμοσε η προσβαλλόμενη απόφαση. Αντίθετη μειοψηφία.(Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται στην ΤΝΠ ΝΟΜΟS).
    Η ανωτέρω απόφαση άνοιξε το δρόμο στην ίδρυση ενώσεων προσώπων στρατιωτικών σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας , όπως συνέβη και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου δυνάμει της υπ' αριθμ. 314/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης - διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας , μέρος της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ιδρύθηκε η "ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" , την οποία χειρίστηκε η δικηγόρος.
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2012
(Αριθμός κατάθεσης αίτησης Ε.Μ. 322/2012)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
        ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Άρτεμις Δάφκα , Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τον Γραμματέα Ευάγγελο Σερμπέζη.
       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Νοεμβρίου  2012, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης Ε.Μ.  322/19-9-2012, με αντικείμενο αναγνώριση σωματείου.
        ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) Γ.Ρ. ....2) Α.Κ...... , 3) Π.Σ......, 4) Γ.Κ. ...... και 5) Η.Μ. ....., ως μελών της προσωρινής διοίκησης του σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ." , που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ιουλίας Μυλωνά, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.
        ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις της.
    ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
(.......................................................................................................................................................)
Τέλος, ο σκοπός του σωματείου, κατά το καταστατικό του συνίσταται στην ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ Ελλήνων στρατιωτικών, στην ανάπτυξη και εξύψωση  του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων στρατιωτικών, ως μελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζομένων σε μία δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία, στην κοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή άλλων χωρών, με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της χώρας και της φύσης του επαγγέλματος , στη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας , την επιμόρφωση και εν γένει τα ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων στρατιωτικών προς ενίσχυση και της αμυντικής αποτελεσματικότητας της χώρας , χωρίς υπέρβαση των ορίων που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες , την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων , στην προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας , της αξιοκρατίας , της ελευθερίας της σκέψης , του λόγου , της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών , υπό την αυτονόητη προϋπόθεση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της χώρας και με τρόπο που σέβεται την ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων , στην ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των Ελλήνων στρατιωτικών ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του σωματείου και των οικογενειών τους , δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν , τα χρηστά ήθη και τη ημεδαπή δημόσια τάξη. (ΟλΑΠ 3/2012). 
(...............................................................................................................................)


       ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
         ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ :α) τη δημοσίευση περίληψης που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία, του από 12-9-2012 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Κομοτηνή , σε μια ημερήσια εφημερίδα , που εκδίδεται στην Κομοτηνή και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ταμείου Νομικών και β) την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.
       ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση , στο ακροατήριό του στις 5-12-2012.
 
         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Νομολογία - N.3816/2010 : Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εφόσον οι οφειλέτες είχαν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του εν λόγω νόμου εντός ενός μηνός από την καταγγελία- Ακυρώνει διαταγή πληρωμής

Στην συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η δικηγόρος , έγινε δεκτή η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής , με βάση τις διατάξεις του Ν. 3816/2010 , που αφορούσε στη ρύθμιση με τα  πιστωτικά ιδρύματα οφειλών απορρεουσών από επαγγελματικά δάνεια ,  καθώς οι εν λόγω οφειλέτες είχαν αιτηθεί την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου αυτού πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής και εκκρεμούσης της απάντησης της τράπεζας , η τελευταία εξέδωσε σε βάρος τους την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής .
Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ : 88/2011
Αριθμός Κατάθεσης : ΤΜ 58/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
.................
         ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτοδίκη Αργύριο Γκόγκολα , τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα Ευάγγελο Σερμπέζη.
          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση , μεταξύ :
           ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ : 1) Χ......... Π........του ........... και 2) Δ............ Σ......... , συζύγου Χ...... Π.......... , κατοίκων Κομοτηνής, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Ιουλίας Μυλωνά που κατέθεσε προτάσεις.
          ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Της εδρεύουσας στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπούμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "Τράπεζα ................................ΑΕ.", ως καθολικής διαδόχου της "................................ Α.Ε." , η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ......... .......... που κατέθεσε προτάσεις.
            Οι ανακόπτοντες άσκησαν την από 27-4-2010 ανακοπή τους , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 58/27-4-2010 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8-12-2010 , κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας .
             Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων , αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους , ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
           Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν , για τους διαλαμβανόμενους σε αυτή λόγους , να ακυρωθεί η με αριθμό 69/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,με την οποία υποχρεώθηκαν , ο πρώτος ως οφειλέτης και η δεύτερη ως εγγυήτρια της επικαλούμενης σύμβασης παροχής πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, να καταβάλουν εις ολόκληρο στην καθ' ης η ανακοπή ποσό 13.817,43€ για κεφάλαιο , πλέον τόκων και εξόδων . Η ανακοπή , η οποία αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστής που την εξέδωσε (άρθρα 7,9,10,14 παρ. 2, 632 παρ. 1 και 636 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία των άρθρων 215 επ. ΚΠολΔ , κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό) , με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ) , έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεδομένου οτι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στους ανακόπτοντες την 14-4-2010 , η δε κρινόμενη ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου την 27-4-2010 και επιδόθηκε στην καθ'ης η ανακοπή την 30-4-2010) . Πρέπει επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω για τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της .
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 3816/2010 "Ρύθμιση επιχειρηματικών - επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες ",  "Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή
αγροτικούς σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα αυτά και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 30.6.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. (...........................................................................................................................................................)."
Στην προκείμενη περίπτωση με τον εκτιμώμενο ως πρώτο λόγο της ένδικης ανακοπής οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση της υπ' αριθμ. 69/2010 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , ισχυριζόμενοι οτι αυτή εκδόθηκε παρά το νόμο, καθόσον η καταγγελία της σύμβασής τους από την καθ'ης δεν επέφερε αποτελέσματα , αφού εντός μηνός από την κοινοποίησή της υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Με αυτό το περιεχόμενο ο κρινόμενος λόγος της ανακοπής είναι νόμω βάσιμος , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω μείζονα σκέψη, στηριζόμενος στις εκεί αναφερόμενες διατάξεις. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν καθόσον η καθ' ης η ανακοπή αρνήθηκε τον ένδικο λόγο. 
       Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του μάρτυρα της καθ' ης η ανακοπή, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που μετ' επικλήσεως προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι , μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται η συνεκτίμηση κανενός κατά την ουσιαστική διερεύνηση της διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Μεταξύ της καθ΄ης Τράπεζας και του πρώτου των ανακοπτόντων, ως πιστούχου , της δε δεύτερης ατομικώς ως εγγυήτριας , συνήφθη στις 2-8-2000 η με αριθμό 1231/2-8-2000 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ορίστηκαν στην ως άνω σύμβαση  ...............................................Με την από 10-2-2010 εξώδικη δήλωση - καταγγελία , η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις 4-3-2010, η καθ' ης γνωστοποίησε σε αυτούς οτι κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων
3ο φύλλο της υπ' αριθμ.88/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης, Ειδική Διαδικασία
................................
οφειλών και έκλεισε το λογαριασμό που τηρήθηκε προς εξυπηρέτηση αυτής, το οριστικό χρεωστικό κατάλοιπο του οποίου ανερχόταν στις 10.2.2010 στο ποσό των 13.817,43 ευρώ , επιπλέον δε, γνωστοποίησε σε αυτούς το δικαίωμά τους να ζητήσουν την υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Ακολούθως , δυνάμει της από 30-3-2010 αίτησης της καθ΄ης που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. καταθ. 69/12-4-2010 , εκδόθηκε σε βάρος των ανακοπτόντων η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 69/13-4-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,με την οποία οι τελευταίο υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στην καθ' ης η ανακοπή ποσό 13.817,43€ , πλέον τόκων και εξόδων. Ωστόσο, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της ως άνω καταγγελίας και ειδικότερα την 23-3-2010 , οι ανακόπτοντες υπέβαλαν αίτηση προς την καθ' ης για υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Η κρίση του Δικαστηρίου, οτι έλαβε χώρα εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης από τους ανακόπτοντες προς την καθ' ης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, δεν αναιρείται από το γεγονός οτι επακολούθησε η υποβολή και δεύτερης αίτησης από αυτούς την 12-4-2010, η οποία ήταν συμπληρωματική της πρώτης . Μάλιστα, η καθ΄' ης στο από 27-4-2010 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. 1004.35066Θ.00818) προς τους ανακόπτοντες , με το οποίο τους γνωστοποιεί ρύθμιση της οφειλής τους , επικαλείται αμφότερες τις αιτήσεις τους , ήτοι τόσο αυτής της 23-3-2010 όσο και αυτή της 12-4-2010 ("Σε απάντηση των από 23-3-2010 και 12-4-2010 αιτημάτων σας..."). Εάν πράγματι η πρώτη αίτηση των ανακοπτόντων ήταν αόριστη και γι' αυτό επακολούθησε η δεύτερη όπως αβάσιμα διατείνεται η καθ'ης , τότε στο προαναφερθέν έγγραφό της δεν θα μνημόνευε και την πρώτη αίτηση αλλά μόνο τη δεύτερη χρονικά. Επομένως, εφόσον εντός μηνός από την καταγγελία οι ανακόπτοντες υπέβαλαν αίτηση στην καθ'ης για ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, η καταγγελία της προαναφερθείσας σύμβασης δεν παρήγαγε αποτελέσματα , σύμφωνα με ΄το άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3816/2010. Ακολούθως , η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (για την έκδοση της οποίας ήταν αναγκαία η καταγγελία της μεταξύ των διαδίκων υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό) , ακύρως εκδόθηκε , δεκτού γενομένου ως και ουσιαστικά βάσιμου του πρώτου λόγου της ανακοπής , παρέλκουσας ως εκ τούτου , της έρευνας των υπολοίπων. Σημειώνεται οτι εν προκειμένω στερείται εννόμου επιρροής ο ισχυρισμός της καθ' ης, οτι οι ανακόπτοντες δεν τήρησαν τη συμφωνηθείσα ρύθμιση της οφειλής τους (η οποία επετεύχθη μετά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής), καθόσον, τυχόν μη τήρηση της ρύθμισης από πλευράς των ανακοπτόντων , δικαιολογεί την έκδοση νέας διαταγής πληρωμής σε βάρος τους , αλλά δεν καθιστά έγκυρη την ήδη ανακοπτόμενη , η οποία εξεδόθη σε χρόνο που η καταγγελία της σύμβασης μεταξύ των διαδίκων δεν παρήγαγε αποτελέσματα. 
      Κατόπιν των  ανωτέρω και εφόσον ο παραπάνω λόγος της ανακοπής κρίθηκε βάσιμος, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 69/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης . Η καθ'ης η ανακοπή , που ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) , δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος των τελευταίων , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
      ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
     ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
     ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό 69/13-4-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
     ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ'ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων , το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
        ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριό του στην Κομοτηνή στις 19-12-2011, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, παρουσίας της γραμματέως.

      Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       
                                                                       

Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης

Στις 19 Νοεμβρίου του 2012 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 4467/2012 Τμ. Γ' (Μονομελές) απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας , η οποία βασιζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 53 ως 58  του νόμου 4055/2012 με τις οποίες θεσμοθετήθηκε , ως νέο ένδικο βοήθημα, η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης , η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά Ελληνικού Δημοσίου , εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών , κατ' επίκληση των άρθρων 6§1 και 13 της ΕΣΔΑ καθώς και σε συμμόρφωση προς την απόφαση - πιλότο του ΕΔΔΑ, της 21-12-2010 , Αθανασίου κλπ κατά Ελλάδος , έκρινε ότι η διάρκεια της δίκης, που αφορούσε στην πρόσληψη δικηγόρου σε θέση νομικού συμβούλου ΑΕΙ , υπήρξε εν προκειμένω υπερβολική και επιδίκασε στον αιτούντα εύλογο χρηματικό ποσό ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω παραβίασης του δικαιώματός του για ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. (πηγή ΕφΔΔ, τεύχος 6/2012 ).

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Καταδίκη εργοδότριας σε καταβολή δεδουλευμένων παρόλο που ο εργαζόμενος υπέγραφε αποδείξεις εξόφλησης, αφού αποδείχθηκε οτι στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε τα ποσά που υπέγραφε

Στην υπόθεση αυτή  , εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα δικαιώθηκε, λαμβάνοντας τους οφειλόμενους μισθούς , επιδόματα και αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας , παρόλο που υπέγραφε αποδείξεις εξόφλησης στο τέλος κάθε μήνα . Το σημαντικό την εν λόγω απόφαση είναι οτι κρίθηκε οτι παρόλο που έθετε την υπογραφή της σε κάθε απόδειξη , στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά αλλά μικρότερα ποσά έναντι των πραγματικά οφειλομένων. Με την ίδια απόφαση επίσης της επιδικάσθηκαν χρηματικά ποσά για υπερεργασία, υπερωρίες και εργασία το Σάββατο ως 6η ημέρα σε καθεστώς πενθήμερης εργασίας . Το συνολικό ποσό που της επιδικάσθηκε ανέρχεται στις 22.454,24€ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων ύψους 880€.
Παρακάτω παρατίθενται μερικά σημαντικά σημεία της απόφασης .


Αριθμός απόφασης
14/2012
(Αριθμ. καταθ. αγωγής : ΕΓ 54/10-5-2010)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

    ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Ζαχαριάδου, Πρωτοδίκη Ξάνθης , την οποία όρισε η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου κατόπιν της υπ' αριθμ. 2628/27-5-2011 απόφασης της Προέδρου Εφετών Θράκης και από τη Γραμματέα Σουλτάνα Ντελή.
     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του , στην Κομοτηνή, στις 8 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
     ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : ........... .......... του ...... και της ........, κατοίκου Κομοτηνής, η οποία εμφανίστηκε στο Δικαστήριο μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιουλία Χ. Μυλωνά.
      ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Εταιρίας με την επωνυμία ".........................ΟΕ", που εδρεύει στην Κομοτηνή και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία "............." , η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ................
       Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-5-2010 αγωγή της για καταβολή νόμιμων αποδοχών έναντι των μικρότερων πράγματι καταβληθέντων και λοιπών συναφών εργατικών αξιώσεων από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΕΓ 54/10-5-2010, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 29ης -9-2010 και μετά από δύο αναβολές για την παραπάνω αναφερόμενη και γράφτηκε στο πινάκιο.  
      Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
        ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
      Η ενάγουσα, μισθωτή, ζητεί με την υπό κρίση αγωγή της να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρεία , εργοδότρια, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή  να τις καταβάλλει το συνολικό ποσό των 22.425,24€ με το νόμιμο τόκο από τότε που κατέστη απαιτητό το κάθε μερικότερο κονδύλιο, άλλως από την επίδοση της αγωγής. Το ποσό αυτό, όπως κάθε επιμέρους κονδύλιο προσδιορίζεται αναλυτικά στην αγωγή , αποτελεί το σύνολο των αξιώσεων που έχει κατά της εναγόμενης , από διαφορές μεταξύ νομίμων και καταβληθέντων αποδοχών , από διαφορές επιδομάτων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αποδοχών και επιδόματος αδείας , λόγω απασχόλησης κατά την έκτη ημέρα και λόγω υπερεργασίας και κατ' εξαίρεση υπερωρίας , οι οποίες προέρχονται από την μεταξύ τους σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρίστηκε στην Κομοτηνή  , στις 14-9-2006, με σκοπό να εργαστεί η ενάγουσα ως πωλήτρια /υπάλληλος στο κατάστημα πώλησης φωτοτυπιών και λοιπής γραφικης ύλης της εναγόμενης , κατά τη διάρκεια της οποίας υπέγραφε αποδείξεις πληρωμής των νομίμων αποδο΄χων της , τις οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε ολόκληρες και η οποία (σύμβαση εργασίας) λύθηκε τελικά στις 9-6-2009 μετά από οικειοθελή αποχώρηση της ενάγουσας. Ζητεί, επίσης, το παραπάνω ποσό επικουρικά με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού , καθώς και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη.
      Η αγωγή με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση των εργατικών διαφορών ................Είναι πλήρως ορισμένη και νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων .........................
2ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
Πρέπει, επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και η ουσιαστική βασιμότητα των επιμέρους κονδυλίων της ................................
      Εξάλλου , κατ' άρθρο 445 ΚΠολΔ έγγραφα ιδιωτικά συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους , εφόσον η γνησιότητά τους αναγνωρίσθηκε ή αποδείχθηκε , αποτελούν πλήρη απόδειξη οτι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου , επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. Συνεπώς, το ιδιωτικό έγγραφο της εξοφλητικής απόδειξης παράγει πλήρη απόδειξη οτι προέρχεται από τον υπογράψαντα αυτό , επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη οτι η βεβαίωση αυτή δεν είναι αληθινή , χωρίς να προσβληθεί η απόδειξη ως πλαστή. Ως προς το γεγονός όμως οτι έγινε η καταβολή , η εξοφλητική απόδειξη αποτελεί στην πραγματικότητα εξώδικη ομολογία , που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο , κατ' άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 354 του ίδιου Κώδικα , ανακαλείται αν δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια (ΑΠ 646/2009 Α' Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
        Εν προκειμένω η εναγόμενη με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της ισχυρίζεται, οτι η ενάγουσα δεν ήταν απλώς πωλήτρια , αλλά οτι αυτή της είχε αναθέσει επιπλεόν και τη διαχείριση λειτουργικών υποθέσεων του καταστήματος (όπως την καταγραφή των εσόδων-εξόδων κάθε ημέρας , τις παραγγελίες προϊόντων , την πληρωμή λογαριασμών κλπ) και οτι κατά τη συμφωνία τους έπρεπε να εργάζεται μόνο δύο Σάββατα κάθε μήνα , ότι έπαιρνε κανονικά τις ετήσιες άδειές της εναλλάξ με τη δεύτερη υπάλληλο του καταστήματος και οτι δεν χρειαζόταν να εργάζεται υπερωριακά. Όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί ανάγονται σε άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής και θα ερευνηθούν πιο κάτω κατ' ουσίαν. Περαιτέρω, προτείνει ένσταση εξόφλησης των ένδικων αξιώσεων κατ' άρθρα 416, 417 παρ. 1 και 424 εδδ. α' ΑΚ επικαλούμενη προ τούτο 46 εξοφλητικές αποδείξεις του χρονικού διαστήματος από Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι και Ιούνιο του 2009, που φέρουν την υπογραφή της ενάγουσας και οι οποίες περιέχουν ανάλυση των ποσών που έλαβε η τελευταία για συμφωνημένο μισθό και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , όχι όμως και για αμοιβή από υπερεργασία , υπερωρία και απασχόληση κατά τα Σάββατα.Σχετικά με τις αποδείξεις αυτές η ενάγουσα συνομολογεί τη γνησιότητα της υπογραφής της στις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες αποδείξεις αλλά αμφισβητεί τη συμβατική συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων , ισχυριζόμενη οτι η εργοδότρια εταιρία εξανάγκαζε την ίδια , όπως και άλλους εργαζομένους της , να τις υπογράφει παρότι δεν ελάμβανε ως μισθό τα ποσά που αναφέρονται σ' αυτές , επικαλούμενη λογιστικούς λόγους αναφορικα με την ορθή λειτουργία της επιχείρισης και τη χορήγηση των ενσήμων της από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα . η ως άνω ένσταση εξόφλησης , λοιπόν, της εναγόμενης θα εξεταστεί παρακάτω και από ουσιαστικής άποψη.
         Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης , των υπ' αριθμ. 6405 και 6406/4-2-2011 ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων της ενάγουσας ενωπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής ........   καθώς και της υπ' αριθμ. 4457/20-10-2010 ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα της εναγόμενης ενώπιον της συμβολαιογράφου Καβάλας (.......................................) αλλά και όλων των εγγράφων που προσκομίζουν και νόμιμα επικαλούνται οι διάδικοι , είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα , είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια , καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα , αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η εναγόμενη εταιρία διατηρεί στην Κομοτηνή κατάστημα πώλησης φωτοτυπιών και λοιπής γραφικής ύλης. Η ενάγουσα προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στις 14-9-2006 , προκειμένου να εργαστεί στο ως άνω κατάστημα ως πωλήτρια, ήταν δε άγαμη και χωρίς προϋπηρεσία . Η ανωτέρω σύμβαση λύθηκε τελικά στις 9-6-2009 με την οικειοθελή αποχώριση της ενάγουσας . Αντικείμενο της σύμβασης αυτής ήταν το είδος και το ύψος του μισθού της
3ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
ενάγουσας , ο οποίος συμφωνήθηκε να είναι ο νόμιμος , δηλαδή ο προβλεπόμενος από την οικεία ΣΣΕ εμπορίου και εμπορικών επιχειρήσεων και αντιστοιχούσε στην ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου 1ης μισθολογικής κλίμακας (αφού η ενάγουσα δεν είχε καθόλου προϋπηρεσία) πλέον του επιδόματος ταμειακών λαθών , το οποίο δικαιούταν να λαμβάνει , λόγω του οτι χειριζόταν και το ταμείο της επιχείρησης. Επιπλέον συμφωνήθηκε το ωράριο εργασίας της ενάγουσας και πιο συγκεκριμένα οτι αυτή θα εργαζόταν επί πενθήμερο , οκτώ ώρες ημερησίως και δη στην πρωινή βάρδια 9από 8:30' ως 16:30'). Δυνάμει της παραπάνω σύμβασης εργασίας η ενάγουσα παρείχε στην εναγόμενη την εργασία της , όμως πολλές ημέρες εργαζόταν συνεχόμενα από το πρωί μέχρι τις 21:00' το βράδυ που έκλεινε το κατάστημα , ή ακόμη και μέχρι τις 02:00' τα ξημερώματα , κυρίως σε περιόδους φόρτου εργασίας , λόγω των εξεταστικών περιόδων των Πανεπιστημιακών Σχολών της πόλης , οπότε οι φοιτητές (που ήταν οι κύριοι πελάτες της επιχείρησης) είχαν ανάγκη φωτοτυπιών σε μεγάλο όγκο. Περαιτέρω εργάστηκε και ορι΄σμένα Σάββατα ...............................αλλά έλαβε ως άδεια αναψυχής της (καθ' όλο το χρονικό διάστημα της εργασίας της στην εναγόμενη) μόνο δέκα ημέρες τον Αύγουστο του 2007. Δεν έλαβε δε καμία αμοιβή για την εργασία της του Σαββάτου. Τα παραπάνω προκύπτουν ευχερώς τόσο από τις καταθέσεις των μαρτύρων της ενάγουσας που δεν μπορούν να αντικρουστούν πειστικά από αυτές της εναγόμενης, οι οποίες δεν βρισκόταν στο κατάστημα της Κομοτηνής (παρά προέρχονται από έτερο κατάστημα που διατηρεί η εναγόμενη στην Καβάλα) , όσο και από τα έγγραφα που έχει προσκομίσει η ενάγουσα και ειδικότερα τα ημερολόγια / ατζέντες που διατηρούσε για κάθε έτος εργασίας της , όπου σημείωνε ιδιοχείρως τις ώρες εργασίας της για κάθε ημέρα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό γεγονός που αποδέχεται και η εναγόμενη , οτι η νόμιμη εκπρόσωπός της δεν βρισκόταν σε μόνιμη βάση στην Κομοτηνή (......................................). Αυτό που στην πράξη ίσχυε ήταν οτι η ενάγουσα , όπως
4ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
άλλωστε και η δεύτερη υπάλληλος του καταστήματος , στο τέλος του μήνα ανάλογα και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τη νόμιμη εκπρόσωπο της εναγόμενης πληρώνονταν έναντι του μισθού τους κάποια μερικότερα ποσά . η δε εναγόμενη δια της νομίμου εκπροσώπου της υποσχόταν οτι σε επόμενο στάδιο θα τους εξοφλούσε το σύνολο του μισθού τους. Όμως, η ενάγουσα υπέγραφε στις αποδείξεις πληρωμής των αποδοχών της , που της έστελνε  ο λογιστής της επιχείρησης , στις οποίες βέβαια εμφανίζονται οι νόμιμες αποδοχές της με όλα τα δικαιούμενα από αυτήν επιδόματα, αλλά αυτά δεν της κατεβλήθησαν ολόκληρα ποτέ. Η δικαιολογία για την υπογραφή των εν λόγω αποδείξεων ήταν η λογιστική τακτοποίηση της επιχείρησης και η χορήγηση στην ενάγουσα των ενσήμων της  από τον ασφαλιστικό της φορέα. (...................................) . Η εναγόμενη από την άλλη πλευρά δεν κατάφερε να ανταποδείξει κάτι διαφορετικό για το εν λόγω θέμα και άρα, αφού αποδείχθηκε οτι οι εξοφλητικές αποδείξεις αποδο΄χων που υπέγραφε η ενάγουσα δεν αντικατοπτρίζουν και τα αληθή ποσά που εισέπραττε κάθε φορά, η σχετική ένσταση της εναγόμενης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. (........................................................)
      Κατόπιν όλων των ανωτέρω , η αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 22.425,24€ (7.331,97€ + 1.418,40€ + 5.740,11€ + 2.981,40€ + 650,30€ + 4.303,06€) , με το νόμιμο τόκο από τότε που έπρεπε να καταβληθεί κάθε επιμέρους κονδύλιο και μέχρι την εξόφληση και να κηρυχθεί η απόφαση κατά ένα μέρος προσωρινά εκτελεστή , δεδομένου οτι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος,  τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στην εναγόμενη
η οποία νικήθηκε στη δίκη (άρθρο 176 παρ. 1 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ευρώ (22.425,24€) , με το νόμιμο τόκο ως εξής :
       (.................................................................)
13ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
      ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των επτά χιλιάδων (€7.000) ευρώ .
     ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας , τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα (€880,00) ευρώ .
      Κρίθηκε , αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε   σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του , στην Κομοτηνή, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ