Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Νομολογία- Απόφαση 10/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμός 10/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσια
     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 114/2001 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης με την παρουσία της Γραμματέως Ανδρονίκης Στεργιαννίδου.
    Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 12η Δεκεμβρίου 2011, για να δι΄κάσει την αίτηση του :
     Αιτούντος : .......... ............ του ................ και της ......., κατοίκου Κομοτηνής , οδός ........, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά , που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
     Μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες :
1. Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", που εδρέυει στην Αθήνα , Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ......................,
2. Εταιρεία με την επωνυμία "............................... A.E.", που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ............. και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..................., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
   Ο αιτών με την από 8/7/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό (με αριθμ. καταθ. 17/8-7-2011), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.
     Με την αριθμ. 17/2011 πράξη της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη συνεδρίαση κατά την οποία εμφανίσθηκε ο αιτών όπως αναφέρεται πιο πάνω.
   Έγινε η συζήτηση της υπόθεσης και άκουσε τα όσα γράφηκαν στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 : " Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται , με με΄ριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης . Ο οφειλέτης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη σύζήτησή της , με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου , εγγράφως, τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές, μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές , μπορούν με έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου , να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πα΄ροδο της προθεσμίας αυτής άπρακτης , τεκμαίρεται οτι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή." Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7§§3 και 4 του ν. 3869/2010, όπως  ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 , ορίζεται ότι : " Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο , πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίου περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απιατήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων , το δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την 
2ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στον συμβιβασμό.Στην περίπτωση αυτή θεωρείται οτι επήλθε ο συμβιβασμός και οτι ανακλήθηκε η αίτηση για απαλλαγή από τα χρέη. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή, όταν : α) η απαίτηση του πιστωτού που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές , βαθμό ή β) περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται , αποδεικνύει οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή". Η διαπίστωση της τεκμαίρόμενης συναίνεσης των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το μισό του συνολικού ποσού των απαιτήσεων και οι οποίοι παρέλειψαν ν' απαντήσουν στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης καθώς και η υποκατάσταση της ελλέιπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών , λαμβάνει χώρα κατά τη συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπως ρητώς ορίζεται κατά τ' ανωτέρω. Συνεπώς, τον νόμιμο όρο, να υφίσταται , μέχρι τη συζήτηση, έγγραφη αίτηση του οφειλέτη, πληροί το περιεχόμενο στην αίτηση τού άρθρου 4§1 του νόμου , αίτημα, περί αποδοχής του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και περί επικύρωσής του.
    Με την προς κρίση αίτηση , η οποία υπεβλήθη μετά την εκ μέρους του οφειλέτη καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, η οποία απέτυχε, έγινε όμως κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (ημ. υποβολής της κρινόμενης η 8η -7-2011, ημερ. αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την β' καθ'ης , η οποάι υπέβαλε την ένσταση απαραδέκτου για την άνω αιτία, η 8η -4-2011) της οποίας , επίσης, αντίγραφα με ορισμό δικασίμου για συζήτηση και πρόσκληση να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (αρθρ.5§1 ν. 3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ), επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στις παρασταθείσες και μετέχουσες πιστώτριες (βλ. υπ' αριθμ. 2017 και 2014 /27-7-2011 εκθέσεις επιδόσεως δικ. επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών ........) ο αιτών, κάτοικος Κομοτηνής, επικαλούμενος αποτυχία του επιχειρηθέντος, εξωδικαστικά , συμβιβασμού, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχπυσες στη δίκη πιστώτριες, ζητά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει (το ενσωματωμένο , εννοείται, στην αίτησή του) και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, την αποδοχή του υποβαλλόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και τη δικαστική επικύρωση και, αν, δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών του, με σκοπό τη για πρώτη φορά απαλλαγή του από μέρος των χρεών του.
    Με το περιεχόμενο αυτόη ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου , κατά την προκείμενη εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 3 του ν. 3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ). Το παραδεκτό της αίτησης προκύπτει από την ύπαρξη στο φάκελο της υπόθεσης όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, εγγράφων, ήτοι : 1) Τη βεβαίωση της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 205γ/12-12-2011) και τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου τούτου , ότι, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για
3ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
ρύθμιση των οφειλών του ή απορριπτική προγενέστερης αίτησής του για ουσιαστικούς λόγους , 2) Την εμπρόθεσμη (εντός της νόμιμης μηνιαίας προθεσμίας) κατατεθείσα στη γραμματεία του δικαστηρίου , την 8η -7-2011, βεβαίωση της δικηγόρου Ροδόπης Ιουλίας Μυλωνά, προσώπου, από αυτά που έχουν σχετιή εξουσία από το νόμο, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού , ήτοι, εντός του προηγηθέντος της κατάθεσης της αίτησης εξαμήνου, 3) Τις συγκατατεθείσες με την κρινόμενη αίτηση (αρθρ. 2§1,2 ν. 3869/2010), α) κατάσταση της περιουσίας του και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του , β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών , όσο ακόμα και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, 4) Την εμπρόθεσμα, ήτοι , την 13-7-2011 κατατεθείσα (αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010), υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος - οφειλέτου, για την ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων , στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, 5) Τα εμπροθέσμως , ήτοι , την 13η-7-2011 κατατεθέντα έγγραφα που έχει ο αιτών στη διάθεσή του, σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του , τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.
   Όπως προκύπτει από την έρευνα του τηρουμένου στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού , φακέλου, από την υποβολή της κρινόμενης αίτησης , παρήλθε άπρακτη, η νόμιμα προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών , χωρίς η δεύτερη των μετεχουσών εταιρειών - πιστώτρια, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση, να δηλώσει, αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του (βλ. ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επιδόσεως). Συνεπώς, τεκμαίρεται , οτι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως η πιστώτρια με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων , ενώ δεν περιλαμβάνονται πιστωτές με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες ή εργατικές απαιτήσεις. Η έτερη μετέχουσα πιστώτρια - εταιρεία, κατέθεσε εμπροθέσμως έγγραφες παρατηρήσεις - αντιρρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται κάποιος νόμιμος λόγος, ιδίως οτι η απαίτησή της , που δεν αμφισβητείται από τον αιτούντα ή κάποιο άλλο πιστωτή, δεν ικανοποιείται σε ανάλογο , σε σχέση με τις άλλες πιστώτριες βαθμό ή οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απλλαγής του αιτούντος - οφειλέτη από τις οφειλές και επομένως , η αντίθεσή της παρίσταται καταχρηστική. Συνεπώς, θα πρέπει  , δεκτού γενομένου του κυρίου αιτήματος στην κρινόμενη αίτηση, να υποκατασταθεί με την παρούσα ή έλλειψη συγκατάθεσης και της ετέρας πιστώτριας , να θεωρηθεί οτι επήλθε συμβιβασμός κατά το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών , επί του οποίου δεν επήλθαν τροποποιήσεις και να θεωρηθεί, επίσης , ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτησηγια την απαλλαγή από τα χρέη, χωρίς σκέψη για επιδίκαση δικαστικών εξόδων (αρθρ. 7§6 του ν. 3869/2010) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
     Θεωρεί οτι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός , τον οποίο επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και θεωρεί ανακληθείσα την αίτηση του αιτούντος από τα υπό ρύθμιση χρέη.
      Κρίθηκε , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, στις 17 Μαρτίου 2012 σε έκτακτη δημόσια
4ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
     συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

     Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου