Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα αναστολή εκτέλεσης απόφασης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα αναστολή εκτέλεσης απόφασης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ - ΙΚΑ - 73/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Αριθμ. Απόφασης 73/2016

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

Συνήλθε στις 13 Απριλίου 2016, στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου, με δικαστή τον………., Πρωτοδίκη Δ.Δ. και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα,
γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής με ημερομηνία κατάθεσης 21.3.2016,
της ……………… του …………, κατοίκου …………………….,
κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ.)» που εκπροσωπείται, εν προκειμένω, από το Διευθυντή Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. -Ε.ΤΑ.Μ. Κομοτηνής.
Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, επιδιώκεται, μετά την καταβολή του νομίμου παραβόλου (βλ. το υπ' αριθμ. 4134798 σειράς Α' ειδικό έντυπο παραβόλου), η αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα πρόστιμο συνολικού ύψους 10.550,54 ευρώ, λόγω μη αναγραφής εργαζόμενης στον πίνακα προσωπικού (Ε4) της επιχείρησης (καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια) που διατηρεί στον  …………………….Ν. Ροδόπης, καθώς και μη τήρησης του ως άνω πίνακα. Η κρινόμενη  αίτηση αναστολής ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της ανωτέρω πράξης.
2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 - ΦΕΚ Α' 97) στο άρθρο 202, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), ορίζει ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη, την οποία επικαλείται, προέρχεται από τα μέτρα αυτά. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος...». Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 34 του ν.3900/2010, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις διαφορών με  χρηματικό αντικείμενο δεν προβλέπεται πλέον η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης στο σύνολο της, λόγω της γενικώς επαπειλούμενης από την άμεση εκτέλεση της βλάβης του αιτούντα, αλλά μόνο η αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στη νομοθεσία (π.χ. κατάσχεση κινητών, κατάσχεση ακινήτου) επί συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του (π.χ. πρώτη κατοικία, μονάδα παραγωγής, εμπορεύματα ή προϊόντα) ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της χρηματικής οφειλής, λόγω της αποδεδειγμένως προερχόμενης από τα μέτρα αυτά βλάβης του αιτούνται Αντίθετα, από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 1, προκύπτει ότι και επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο είναι δυνατή η καθ' ολοκληρίαν αποδοχή της αίτησης αναστολής, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. Περίπτωση δε πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμηση του (βλ. Ε.Α. Σ.τ.Ε. 496/2011).
3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταλογίστηκε στην αιτούσα, η οποία διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια) στον ......... Ν.Ροδόπης, πρόστιμο ύψους 10.550,54 ευρώ, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α' 89) και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσας υπ' αριθμ. Φ11321/11115/802/2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 1551), διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 15.2.2016 στην ως άνω επιχείρηση της, διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν είχε αναγράψει στον πίνακα προσωπικού (Ε4) τη ......................με συνέπεια να κριθεί από τα ελεγκτικά όργανα του καθ' ου η αίτηση ότι απασχολείται σ' αυτήν, καθώς και ότι δεν τηρούσε τον ισχύοντα πίνακα προσωπικού (Ε4). Κατά της ως άνω πράξης, η αιτούσα άσκησε την υπ' αριθμ. ΠΡ81/18.3.2016 προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί, ήδη δε με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, άλλως την αναστολή της λήψης σε βάρος της μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης του επίδικου προστίμου. Συγκεκριμένα, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού τελεί σε πλήρη οικονομική αδυναμία να καταβάλει το πρόστιμο, καθώς είναι άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων και η επιχείρηση της έχει αυξημένες υποχρεώσεις (μίσθωμα καταστήματος, λειτουργικά έξοδα) και τα τελευταία οικονομικά έτη παρουσιάζει ζημίες(8.134,99 ευρώ το οικονομικό έτος 2015 και 2.203,67 το οικονομικό έτος 2014), ενώ έχει ρυθμίσει στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής οφειλή ύψους 1.647,12 ευρώ Ι και οφείλει εισφορές στον Ο.ΓΑ για το έτος 2015 ύψους 581,16 ευρώ, με ληξιπρόθεσμο ποσό ύψους 425,58 ευρώ. Εξάλλου, η αιτούσα διατείνεται ότι, αν και δε διαθέτει κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, υπάρχει κίνδυνος να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης τόσο σε βάρος του ΙΧΕ αυτοκινήτου της, που αποτελεί το μοναδικό μέσο μετακίνησης της και με αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης των ανήλικων τέκνων της, όσο και σε βάρος του εξοπλισμού της επιχείρησης της, ο οποίος αποτελείται από έξι τραπέζια, συνολικής αξίας 89,99 ευρώ, είκοσι οκτώ καρέκλες, συνολικής αξίας 419,94 ευρώ, δέκα σκαμπώ, συνολικής αξίας149,98 ευρώ, δύο τεμάχια τσόχα στρογγυλή, συνολικής αξίας 60 ευρώ, ένα ψυγείο επαγγελματικό, αξίας 250 ευρώ, ένας καταψύκτης επαγγελματικός, αξίας 150 ευρώ, μία τηλεόραση, αξίας 234,82 ευρώ, ένα κλιματιστικό, αξίας 470,82 ευρώ, ένα κλιματιστικό, αξίας 171,10 ευρώ, είκοσι καρέκλες, αξίας 952 ευρώ, οκτώ καρέκλες, αξίας 357 ευρώ, τρία καπάκια τραπεζιού βέγγε, αξίας 124,95 ευρώ και τρία καπάκια τραπεζιού βέγγε τύπου Φ70, αξίας 124,95 ευρώ (συνολική αξία 3.555,55 ευρώ) και είναι απαραίτητος για την επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία, σε περίπτωση κατάσχεσης του, θα έπρεπε να διακοπεί. Περαιτέρω, η αιτούσα προβάλει με την ασκηθείσα προσφυγή της ότι το ως άνω άτομο που βρέθηκε στην επιχείρηση κατά την ημέρα του ελέγχου δεν εργάζονταν σ' αυτήν, αλλά ήταν απλή θαμώνας του καταστήματος, η δε προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, της αρχής της αναλογικότητας και της προστατευόμενης από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. περιουσίας της. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει, μεταξύ άλλων, α) αντίγραφα των Πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους 2014 (οικονομικού έτους 2015) και οικονομικού έτους 2014, από τις οποίες προκύπτει ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 0,18 ευρώ, ενώ το οικονομικό έτος 2014 ήταν μηδενικό, καθώς και της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επαγγελματική δραστηριότητα (Ε3) οικονομικού έτους 20^^^^^^ μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2014, από τα οποία προκύπτει ότι η ζημίας) της επιχείρησης της για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 8.134,99 ευρώ και για το οικονομικό έτος 2014 στο ποσό των 2.203,67 ευρώ, β) εκτυπωμένη σελίδα του TaxisNet, από την οποία προκύπτει ότι έχει υποβάλλει σε ρύθμιση φορολογικές της οφειλές ύψους 1.647,12 ευρώ (ημερομηνία ρύθμισης 4.5.2015), η οποία Λήγει στις 31.8.2016, γ) αντίγραφο ειδοποίησης του Ο.ΓΑ προς την αιτούσα να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές της οφειλές ύψους 425,58 ευρώ έως τις 30.11.2015, δ) το υπ' αριθμ. 2692/4.3.2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, από το οποίο προκύπτει ότι είναι άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων, ε) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ....... ιδιωτικού επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και στ) αντίγραφα των τιμολογίων με τα οποία αγοράσθηκε ο προαναφερόμενος εξοπλισμός της επιχείρησης.
4. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του ποσού των 10.550,54 ευρώ, το οποίο η αιτούσα καλείται να καταβάλει άμεσα και είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με το ετήσιο εισόδημα της, σε συνδυασμό με την οικογενειακή της κατάσταση (άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων) και το γεγονός ότι η ατομική της επιχείρηση παρουσίασε ζημίες τα οικονομικά έτη 2015 (φορολογικό έτος 2014) και 2014, καθώς και το ότι η προσβαλλόμενη πράξη συνεπάγεται, σε περίπτωση μη πληρωμής του επιβληθέντος προστίμου, τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ιδιωτικού επιβατικού της οχήματος και του εξοπλισμού της επιχείρησης της, ενώ στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχει κάποιος επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να αποκλείει τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, η δε ασκηθείσα από αυτήν προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η  εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος: α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ...... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και β) του εξοπλισμού της επιχείρησης της.
5. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ...... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και του εξοπλισμού της επιχείρησης της, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της υπ' αριθμ. ΠΡ81/18.3.2016 προσφυγής που έχει ασκηθεί κατ' αυτής. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί μέρος του καταβληθέντος παραβόλου, ύψους 70 ευρώ, στην αιτούσα, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 9 εδ. γ' του Κ.Δ.Δ. και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών, κατ' άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Δ.Δ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος: α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ....... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και β) του εξοπλισμού της επιχείρησης της.
Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού εβδομήντα (70) ευρώ.
               Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

                Η απόφαση εκδόθηκε στην Κομοτηνή στις 30.6.2016.
                                         Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ  

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Χορήγηση κατ' εξαίρεσιν αναστολής εκτέλεσης σε μετάθεση στελέχους σωμάτων ασφαλείας - κρίση ότι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση πρόκλησης σοβαρής και δυσεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση (απόφαση 9/2016 Δ. Εφ. Κομοτηνής )

Με την υπ' αριθμ. 9/2016 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής,  σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας , χορήγησε αναστολή εκτέλεσης σε μετάθεση στελέχους σωμάτων ασφαλείας , κατ' εξαίρεσιν , διότι πιθανολογήθηκε οτι από την εκτέλεση θα υποστεί σοβαρή και δυσεπανόρθωτη βλάβη προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του λόγω σοβαρότατων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.  Τα διοικητικά δικαστήρια είναι ιδιαίτερα φειδωλά στη χορήγηση αναστολών εκτέλεσης μεταθέσεων στελεχών ενόπλων δυνάμεων αλλά και γενικά δημοσίων υπαλλήλων  διότι συνδέονται άμεσα με υπηρεσιακές ανάγκες,  οι οποίες όμως δύναται να παρακαμφθούν μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις , όπως η κρινόμενη. 


Αριθμός απόφασης 9/2016

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ 

ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Με μέλη τους: ……………………., Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, ………… και ……………, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,
συνήλθε στις 16 Δεκεμβρίου 2015, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να αποφασίσει σχετικά με την από 13-11-2015 αίτηση αναστολής.
Του ……………… του ………….. κατοίκου ......................

Κατά του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αντίγραφο της αίτησης αναστολής κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 13-11-2015 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου, στον παραπάνω Υπουργό και στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος διαβίβασε το φάκελο και τις απόψεις της Διοίκησης για την υπόθεση.
Υστερα από αυτά, το Δικαστήριο, ως συμβούλιο, αφού άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Δ.Δ., …………………………, που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι' αυτά, μελέτησε τη δικογραφία, καθώς και τις σχετικές διατάξεις,

αποφασίζει τα εξής:
1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. τα 4134620 και 4134621/13-11-2015 ειδικά έντυπα Δημοσίου σειράς Α'), επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης, α) της με αρ. πρωτ. 2411.1/8136/2015/30-7-2015 διαταγής του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, με την οποία ο αιτών, ........... Λ.Σ. ειδικότητας .........., μετατέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο ………….στο Λιμεναρχείο ……….. σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ……….. πρακτικό του Συμβουλίου Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων (Γ'στάδιο) προς κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών και β) της με αρ. πρωτ.
2411.1/280061/12-10-2015 απόφασης του ίδιου Αρχηγού, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του αιτούντος και επικυρώθηκε η διαταγή μετάθεσης του, με ημερομηνία) εκτέλεσης τις 19-10-2015. Κατά των πράξεων αυτών έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης (με αριθμ. κατ/σης 95/13-11-2015), για την οποία δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος.
2. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 του ν.2721/1999 (ΦΕΚ Α'112 ), οι οποίες εφαρμόζονται, κατ' άρθρο 4 του ν. 702 /1977 (ΦΕΚ Α' 268) και επί των ακυρωτικών διαφορών που δικάζονται από τα διοικητικά εφετεία, το δικαστήριο, στο οποίο ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης, μπορεί, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται σε Συμβούλιο, να διατάξει με αίτηση εκείνου που άσκησε την αίτηση ακύρωσης την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, όταν η άμεση εκτέλεση αυτής θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Το Δικαστήριο, όμως, μπορεί να απορρίψει την αίτηση αν, κατά τη στάθμιση της     βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνει ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Εάν εκτιμάται ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντιθέτως, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμα και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν εκτιμάται ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη.
3.     Επειδή, εξάλλου, οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων συνάπτονται αμέσως προς την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, λόγοι δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση τους. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε αναστολή εκτέλεσης, εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτιμάται ότι η άμεση εκτέλεση τους πρόκειται να επιφέρει στον υπάλληλο σοβαρή και δυσεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να χορηγηθεί, κατ' εξαίρεση, αναστολή εκτέλεσης μετά από συνεκτίμηση των αναγκών της υπηρεσίας (βλ. ενδ. Ε.Α. ΣτΕ 751/2011, 185/2004, 510/2001, 376/2000, 162, 572/1999, 19, 470/1996, κ.α.).
4.       Επειδή, με την από 25-11-2015 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου
χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων
πράξεων, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κρινόμενης αίτησης αναστολής, συμφώνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου 52 του π.δ. 18/1989.


 5-. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ/τος 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ Α'50), όπως οι παρ. 5,6 και 7 αυτού αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 2 του π.δ. 97/2012, ΦΕΚ ΑΊ56), «Κατά την έννοια του παρόντος: 1)...3) "Μέλη οικογένειας": είναι ο/η σύζυγος, τα άγαμα παιδιά..., τα ανίκανα για εργασία, λόγω νόσου ή αναπηρίας, άγαμα παιδιά... καθώς και ο γονέας που πάσχει από ανίατη νόσο, ανικανότητα ή αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και αποτελεί, αποδεδειγμένα, προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του υπηρετούντος στο Λ.Σ....5) "Κενές θέσεις": είναι οι οργανικές θέσεις οι οποίες: (α)... (δ) προκύπτουν λόγω συμπλήρωσης... συνεχούς οκταετούς τουλάχιστον παραμονής των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τόπο επιλογής τους, (ε)...». Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω π.δ/τος, για την εφαρμογή των διατάξεων του λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αντικειμενικά, που αφορούν το χρόνο υπηρεσίας και την οικογενειακή κατάσταση του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, κριτήρια υπηρεσιακά, που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών και κριτήρια κοινωνικά, μεταξύ των οποίων α) οι λόγοι υγείας ή οι σπουδές του στελέχους του Λ.Σ. ή μέλους της οικογενείας του, εφόσον αποδεικνύονται προσηκόντως, β) άλλα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το στέλεχος του Λ.Σ. ή μέλος της οικογενείας του, εφόσον αποδεικνύονται προσηκόντως, γ)... δ) η δηλωθείσα προτίμηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον σχετίζεται με την εξυπηρέτηση σοβαρής προσωπικής ή οικογενειακής του ανάγκης κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Περαιτέρω, στο άρθρο 9 αυτού ορίζεται ότι: «Τακτικές Μεταθέσεις. 1.... 2. Οι τακτικές μεταθέσεις των στελεχών του Λ.Σ., μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου, διενεργούνται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, υποχρεωτικά, μετά τη συμπλήρωση: α)...γ)... Η προτεραιότητα για την ικανοποίηση των υποβληθέντων αιτημάτων καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων (μονάδων) που συγκεντρώνει το στέλεχος του Λ.Σ. για κάθε μήνα από την κατάταξη του, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 αντικειμενικά κριτήρια.... 3. Η αρμόδια υπηρεσία επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει Πίνακες Μεταθέσεων για εισήγηση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει το κάθε στέλεχος...», στο άρθρο 12 ορίζεται ότι: «Διαδικασία μεταθέσεων εσωτερικού. 1. Το Δεκέμβριο κάθε έτους, τα στελέχη του Λ.Σ., τα οποία συμπληρώνουν, κατά το επόμενο έτος, τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ανώτατο χρόνο παραμονής, ανάλογα με την έδρα της Λιμενικής Αρχής ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν, δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν ή όχι να παραμείνουν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. 2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων όλου του προσωπικού Λ.Σ....4. Η υπηρεσία με βάση τον αριθμό των μορίων των αντικειμενικών κριτηρίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει Πίνακες Μεταθέσεων, τους οποίους εισάγει στα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων εκδίδουν και ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους............. ». Εξάλλου, στο άρθρο 13, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του π.δ. 97/2012, ορίζεται ότι: «1....γ) Τοποθετήσεις και μεταθέσεις λοιπών Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων σε οποιαδήποτε θέση, αποφασίζονται από το Συμβούλιο Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων... 2. Οι αιτήσεις ακύρωσης, τροποποίησης, αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφασίζει το Συμβούλιο Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων εξετάζονται από το Συμβούλιο Εξέτασης των Προσφυγών...» και στο άρθρο 14, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 19 του π.δ. 97/2012, ότι: «1. Η διαταγή μεταθέσεως κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο... Κάθε μετατιθέμενος, δικαιούται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης, να υποβάλει ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, άπαξ, αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης, ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. 2...».

6. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών, ................... Λιμενικού Σώματος ειδικότητας ...................., προερχόμενος από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων τοποθετήθηκε αρχικά στο………………, όπου υπηρέτησε από ,,,,,,,,,, έως ........ στη συνέχεια, στις ........ μετατέθηκε στο Υπολιμεναρχείο …………….όπου υπηρέτησε έως .........., τέλος δε, στις .........., μετατέθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο …………όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Ενόψει διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων έτους 2015, ο αιτών, ο οποίος είχε συμπληρώσει κατά τον παραπάνω χρόνο ,,,, έτη συνεχούς υπηρεσίας στον τόπο επιλογής του, υπέβαλε στην Υπηρεσία του την από ,,,,,,,,,,,,, μη υπηρεσιακή αναφορά, με την οποία δήλωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει στον τόπο υπηρεσίας του και να μη μετατεθεί, γιατί έχει αναλάβει την αποκλειστική φροντίδα και προστασία ,,,,........ του λόγω μόνιμης αναπηρίας και ............... Με τη με αρ. πρωτ. 2411.1/8136/2015/30-7-2015 διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία επιδόθηκε στον ίδιο τον αιτούντα στις 31-7-2015, διατάχθηκε η μετάθεση του στο Λιμεναρχείο ………. σύμφωνα με το 4/2015 πρακτικό του Συμβουλίου Μεταθέσεων, το οποίο συγκροτήθηκε για τη διενέργεια των τακτικών μεταθέσεων έτους 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009. Ειδικότερα, το εν λόγω Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη, σε πρώτο στάδιο, τη δήλωση προτίμησης του αιτούντος (1η επιλογή το Κ.Λ. ……, 2π επιλογή η 2η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στην …..και 3η επιλογή το Ναυτοδικείο …….) και σε δεύτερο στάδιο άλλες εναλλακτικές υπηρεσίες (Λιμεναρχεία ………..), τον αριθμό μορίων που συγκέντρωνε (6939 μόρια) και τους πίνακες κενών θέσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του π.δ. 33/2009, στη συνεδρίαση της 15-7-2015, κατά την οποία εξετάστηκαν οι μεταθέσεις σε τρίτο στάδιο, αποφάσισε τη μετάθεση του αιτούντος στο Λιμεναρχείο ……, δηλαδή σε τόπο μη προτίμησης του, προς κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Κατά της ανωτέρω διαταγής μετάθεσης του ο αιτών άσκησε εμπροθέσμως την από .......... (ενδικοφανή) προσφυγή, με την οποία ισχυρίστηκε ότι η μετάθεση του στο Λιμεναρχείο ……θα του προκαλέσει σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, που αφορά τη ……………………., η οποία είναι ανάπηρη, ........................................καθώς και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, γιατί ο ίδιος βαρύνεται με την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου. Ειδικότερα προέβαλε ότι η μητέρα του κρίθηκε ανάπηρη με ποσοστό αναπηρίας 67% ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................εξαιτίας δε των παθήσεων της αυτών χρειάζεται συνεχή φροντίδα άλλου ατόμου, την οποία της παρέχει ο αιτών που είναι άγαμος και του οποίου αποτελεί προστατευόμενο μέλος. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκόμισε στην υπηρεσία του την ………….απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ι.Κ.Α. ……………..βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου Συνταξιούχων του Ο.Γ.Α, τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα του, την από ................... ιατρική βεβαίωση του ψυχιάτρου-επίκουρου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ……… , νέο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του για το φορολογικό έτος 2014,  στην οποία δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος ........, καθώς και σχετική θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση της ίδιας. Η προσφυγή του αυτή εξετάστηκε από το Συμβούλιο Προσφυγών και απορρίφθηκε, με το 4/2015 πρακτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 33/2009 μετά από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, κατόπιν δε εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2411.1/280061/12-10-2015 απόφαση του ίδιου Αρχηγού Λ.Σ., με την οποία επικυρώθηκε η διαταγή μετάθεσης του. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ, ο αιτών άσκησε αίτηση ακύρωσης στο παρόν Δικαστήριο, καθώς και την κρινόμενη αίτηση αναστολής.
7.   Επειδή, με την αίτηση αναστολής προβάλλεται ότι σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του αιτούντος, που αποτελεί η μητέρα του, και ως εκ τούτου συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την παραμονή του στην ……………….και την αναστολή της μετάθεσης του στην…., όπου η μητέρα του δεν θα μπορεί να παρακολουθείται τακτικώς από ιατρούς του ......... Γενικού Νοσοκομείου ……………..και ιδιώτες ιατρούς της ίδιας πόλης. Ειδικότερα, υποστηρίζει ο αιτών ότι εξαιτίας της σωματικής αναπηρίας της η μητέρα του, γεννηθείσα το έτος ...........και ηλικίας.................... ετών σήμερα, παρουσιάζει πλέον σοβαρή δυσχέρεια βάδισης, βρίσκεται σχεδόν μόνιμα κατακεκλιμένη και κινείται μόνο με υποβοήθηση (χρήση τετράποδης βακτηρίας, βλ. ιδίως την προσκομιζόμενη από 21-9-2015 θεωρημένη από τον Ιατρικό Σύλλογο .................γνωμάτευση του ειδικού νευρολόγου ιατρού ………..Π.Ν. ), σε συνδυασμό δε με την κατάθλιψη από την οποία πάσχει, είναι ανίκανη να αυτοεξυπηρετηθεί και να επιμεληθεί των υποθέσεων της.
Ως εκ τούτου, ο αιτών από κοινού με την  ……….. υπέβαλαν την από 23-10-2015 αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο ...................... για τη θέση της μητέρας τους σε δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρθρ. 1666 επ.), με την οποία ζήτησαν να διοριστεί ως προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης αυτής ο αιτών, ως πλέον κατάλληλος για το ρόλο αυτό. Τούτο γιατί η αδελφή του είναι επιφορτισμένη με τη φροντίδα της δικής της οικογένειας, καθώς τα δύο ενήλικα τέκνα της (γεννηθέντα τα έτη ...... και ......... διαμένουν μαζί της, ο σύζυγος της είναι σχεδόν τυφλός από τον αριστερό οφθαλμό και η επιχείρηση ............που διατηρούν παρουσιάζει ζημίες (βλ. προσκομιζόμενα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αδελφής, ιατρική γνωμάτευση χειρούργου οφθαλμολόγου για το σύζυγο της και οικείο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014). Ήδη δε, κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης προσκομίστηκε η 318/24-11-2015 απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου, με την οποία η ……………. υποβλήθηκε σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, διορίστηκε δε, μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης ο υιός της ………………… (αιτών) και μετά την τελεσιδικία της οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης, ως κατάλληλο πρόσωπο που κατοικεί μαζί της, τη φροντίζει και αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες της, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της και τη διαχείριση της περιουσίας της, ενώ η …………….(θυγατέρα) διορίστηκε μεταξύ των μελών του εποπτικού συμβουλίου. Εξάλλου, με την έκθεση απόψεων του καθ' ου επί της κρινόμενης αίτησης προβάλλεται ότι η αναπηρία της μητέρας του αιτούντος πιστοποιείται μόνο από μία επίσημη ιατρική γνωμάτευση χρονολογούμενη το έτος 1982, χωρίς έκτοτε ο αιτών να έχει μεριμνήσει για την επικαιροποίηση των ιατρικών στοιχείων και κυρίως χωρίς να έχει προσκομίσει στην υπηρεσία του γνωμάτευση από το αρμόδιο κατά το άρθρο 6 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς μόλις την 1-10-2015 υπέβαλε αίτηση για την εκ νέου εξέταση της μητέρας του από υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. (βλ. προσκομιζόμενη από τον αιτούντα). Επισημαίνεται επίσης στην ίδια έκθεση απόψεων ότι στο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, που υπέβαλε ο αιτών με την ανωτέρω από 30-6-2015 αναφορά παραπόνων του, δεν αναφέρει ως προστατευόμενο μέλος τη μητέρα του, αλλά μόλις με την από 7-8-2015 προσφυγή του κατά της διαταγής μετάθεσης του προσκόμισε αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ίδιου έτους που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, στην οποία εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος τη μητέρα. Αναφέρεται δε ακόμη στην έκθεση απόψεων της Υπηρεσίας ότι, εφόσον πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ότι το πρόβλημα υγείας της μητέρας του αιτούντος είναι μόνιμης φύσης και υψηλής επικινδυνότητας, τότε αυτός, προσκομίζοντας επικαιροποιημένα ιατρικά παραστατικά, δύναται να ενταχθεί είτε στις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1 περ. α') του π.δ. 33/1999 περί έκτακτων μεταθέσεων, είτε στις διατάξεις του άρθρου 20 (παρ. 2 περ. α') περί αποσπάσεων.
8. Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η αντίρρηση της Υπηρεσίας του αιτούντος αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της μητέρας του και την αδυναμία της να αυτοεξυπηρετείται, ως λόγου που δικαιολογεί την αναστολή της μετάθεσης του, συνδέεται μόνο με τη μη προσκόμιση από αυτόν επικαιροποιημένων ιατρικών στοιχείων προερχόμενων από τον αρμόδιο φορέα. Όμως, η μόνιμη αναπηρία της μητέρας του σε ποσοστό 67% εφόρου ζωής της, προκύπτει ήδη από την προαναφερθείσα 58/4-2-1982 γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. ΙΚΑ ....................................., η κρίση της οποίας δεν προκύπτει ότι έχει ανατραπεί. Αρκεί δε, στο παρόν στάδιο παροχής προσωρινής προστασίας, το αρμοδίως πιστοποιημένο ποσοστό αυτό  αναπηρίας, σε συνδυασμό με τη νεότερη φορολογική δήλωση του αιτούντος, για να πιθανολογηθεί ότι η μητέρα αποτελεί προστατευόμενο μέλος αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 33/2009, που παρατέθηκαν. Περαιτέρω, από τα νεότερα ιατρικά στοιχεία, δηλαδή τις προσκομιζόμενες- θεωρημένες από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο- γνωματεύσεις ιδιωτών γιατρών, πιθανολογείται η αδυναμία της να μετακινείται αυτόνομα, χωρίς υποβοήθηση, καθώς και να επιμελείται των υποθέσεων της εξαιτίας της κατάθλιψης. Τα ιατρικά αυτά στοιχεία, εξάλλου, λήφθηκαν υπόψη από το Μονομελές Πρωτοδικείο ................................κατά την έκδοση της 318/2015 απόφασης περί θέσης της μητέρας του αιτούντος σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Εξάλλου, από το σκεπτικό της απόφασης αυτής προκύπτει ότι ...................................................................................................................................................................................................................... Ως εκ τούτου, θα ήταν δύσκολο σε άτομο προχωρημένης ηλικίας  και τέτοιας κατάστασης υγείας να προσαρμοστεί σε άλλο περιβάλλον, δηλαδή είτε στην κατοικία της αδελφής του αιτούντος, στο οποίο συγκατοικούν άλλα τέσσερα άτομα, είτε στην ……… - τόπο μετάθεσης αυτού. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα και σε συνδυασμό με το ότι οι ανάγκες της Υπηρεσίας δεν προσδιορίζονται επαρκώς στη διαταγή μετάθεσης (δηλονότι η νήσος ……..δεν ανήκει στο συγκρότημα νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, όπου, κατά τα διαλαμβανόμενα, υφίσταται ανάγκη στελέχωσης του εκεί Λιμεναρχείου λόγω αθρόας εισροής μεταναστών), συντρέχει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου σε Συμβούλιο, εξαιρετική περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.
9. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να αποδοθεί στον αιτούντα το παράβολο που κατέβαλε. Κατ' εκτίμηση των περιστάσεων που συντρέχουν, όμως, το καθ' ου πρέπει να απαλλαγεί από τη δικαστική του δαπάνη του αιτούντος (άρθρ. 275 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που εφαρμόζεται αναλογικά, κατ' άρθρο 4 του ν. 702/1977, ΦΕΚ Α'268).
       ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 2411.1/280061/12-10-2015 απόφασης του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, με την οποία απορρίφθηκε (ενδικοφανής) προσφυγή του αιτούντος κατά της με αρ. πρωτ. 2411.1/8136/2015/30-7-2015 διαταγής του ίδιου Αρχηγού περί μετάθεσης του αιτούντος στην………., μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης.
Απαλλάσσει το καθ' ου από τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Κομοτηνή, στις 22 Ιανουαρίου 2016.


                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  

  

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης ποινής λόγω υπέρμετρης και ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση στον ίδιο και στην οικογένειά του - 139/2015 Τριμ. Εφετείο Κακ/των Θράκης Β' Βαθμού

  Με την παρατιθέμενη  απόφαση που χειρίστηκε το γραφείο μας , χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατ' άρθρο 497 ΚΠΔ , στην εκτέλεση της απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Μον. Εφ. Κακουργημάτων) , με την οποία είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής επειδή εκτιμήθηκε ότι από την εκτέλεση της απόφασης θα υποστεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος αλλά και η οικογένειά του ανεπανόρθωτη βλάβη , όπως ειδικότερα αιτιολογείται στο σκεπτικό της απόφασης ,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός 139/2015
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 Β' Βαθμού Δικάσιμος της    
    5ης Νοεμβρίου 2015

Σύνθεση Δικαστηρίου
Αιτών
Αντικείμενο
Γ.Σ.
Προεδρεύουσα Εφέτης (λόγω κωλύματος των Προέδρων και των*αρχαιοτέρων Εφετών)
Ε.Τ.
Εφέτης
Μ.Κ.
Εφέτης
Γ. Κ.
Αντεισαγγελέας Εφετών (λόγω κωλύματος του Εισαγγελέα Εφετών)
Ε.Α.
Γραμματέας, Δικαστική υπάλληλος.
Ε. Δ. του …..και της
……., γεννημένος το έτος 1993 στην Αλεξανδρούπολη,
κάτοικος …….Αλεξανδρούπολης και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής

ΠΑΡΩΝ
Αίτηση  αναστολής της ποινής της υπ'  αριθμ. 493/2-12-2014 αποφάσεως            του Μονομελούς    Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατά την σημερινή, δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του αιτούντος, ο οποίος, εμφανισθείς και ερωτηθείς (από την Πρόεδρο), απάντησε ότι ονομάζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω και δήλωσε ότι έχει συνήγορο υπερασπίσεως του τη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Ιουλία Μυλωνά, η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό της.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, εξέθεσε ότι εισάγεται προς εκδίκαση η, από 6-10-2015, αίτηση του αιτούντος περί αναστολής εκτελέσεως της ποινής, που του επεβλήθη με την υπ' αριθμ. 493/2-12-2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
Η συνήγορος του αιτούντος, λαβούσα τον λόγο, ζήτησε την εξέταση του προτεινόμενου απ' αυτήν μάρτυρα, ……. του …….., κατοίκου ……. Νομού Έβρου.
-Κατόπιν προσήλθε ο μάρτυρας του αιτούντος, ο οποίος, ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι ονομάζεται ……………. του …………. και της ………, γεννήθηκε το έτος 1965 και κατοικεί στην ……. Νομού Έβρου, εργάτης, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, πατέρας του αιτούντος. Στην συνέχεια ο μάρτυρας ερωτηθείς δήλωσε ότι επιθυμεί να δώσει θρησκευτικό όρκο και, αφού ορκίσθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο κατά το άρθρο 218 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ, κατέθεσε τα εξής: «Είμαι ο πατέρας του κατηγορουμένου. Σας παρακαλώ να τον βγάλετε από τη φυλακή γιατί …………………………………………………………………………………………….»
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος ανέγνωσε στο ακροατήριο: 1) την υπ' αριθμ. 493/2-12-2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης και 2) την, από 19-1-2015, έφεση του αιτούντος.
Για την ανάγνωση όλων των ανωτέρω εγγράφων δεν προβλήθηκε αντίρρηση από οιονδήποτε.
Στη συνέχεια ο αιτών, προσκληθείς από την Πρόεδρο, είπε: «Θέλω να βγω να πάω να βοηθήσω την οικογένεια μου. Θέλω να συνεχίσω το σχολείο μου. Δεν γνώριζα τις συνέπειες της πράξης που έκανα. Εγώ συμμετείχα μόνο σε τρεις κλοπές. Είμαι 22 ετών.»
Ακολούθως, ο Εισαγγελέας έλαβε τον λόγο και πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση, να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον αιτούντα με την υπ' αριθμ. 493/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσης κατ' αυτής εφέσεως, υπό τους όρους: α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα και β) της εμφάνισης του δύο φορές κάθε μήνα στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και γ) της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
Κατόπιν, έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο η συνήγορος του αιτούντος, η οποία ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως του εντολέα της.
Το ίδιο ζήτησε και ο αιτών, ο οποίος έλαβε τελευταίος το λόγο.
Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη, με την παρουσία της Γραμματέα, κατάρτισε και η προεδρεύουσα Εφέτης δημοσίευσε αμέσως στο ακροατήριο την υπ' αριθμ. 139/2015 απόφαση, η οποία είναι η εξής:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 497 παρ. 1, 4, 7 και 8 εδ. α, β' ΚΠΔ, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α' 218/23.12.2010): «1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσμία για την άσκηση της... 4. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, αποφασίζει αμέσως μετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση. ... 7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Στον κατηγορούμενο μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοίόροι. Εάν η αίτηση απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένας μήνας από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη. 8. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή εκτελέσεως, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του...».
ΕΠΕΙΔΗ, στην προκειμένη περίπτωση, από την, αναγνωσθείσα, υπ' αριθμ. 493/2-12-2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης προκύπτει ότι ο αιτών καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών τετελεσμένων και σε απόπειρα που διαπράχθηκαν από δύο και περισσότερους δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές και ενεργούσαν κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση και του επιβλήθηκε (μεταξύ άλλων) ποινή καθείρξεως εφτά (7) ετών. Με την αυτή, ως άνω, απόφαση το ίδιο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η έφεση που τυχόν θ' ασκήσει ο κατηγορούμενος (τώρα αιτών) κατά της εν λόγω αποφάσεως, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ήδη ο αιτών κρατείται στο Γ.Κ.Κ. Κομοτηνής, όπου εκτίει την ποινή του. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ο κατηγορούμενος (τώρα αιτών) άσκησε εμπροθέσμως την, από 19-1-
2015,  έφεση του, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος αυτού του Δικαστηρίου η 12η-5-
2016.  Εξάλλου, από την, υπό ημεροχρονολογία 14-10-2015, υπηρεσιακή βεβαίωση
της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, που βρίσκεται στην δικογραφία και αναγνώσθηκε,
προκύπτει ότι ο αιτών κατέθεσε την, από 8-6-2015, όμοια αίτηση κατ' άρθρο 497
παρ. 7 ΚΠΔ, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 88/1-9-2015 απόφαση αυτού
του Δικαστηρίου.. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι παραδεκτή και
νόμιμη, στηριζόμενη στις προμνησθείσες διατάξεις, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω
κατ' ουσίαν.
ΕΠΕΙΔΗ, από την κατάθεση του μάρτυρα, τα αναγνωσθέντα ως άνω έγγραφα και από όσα εξέθεσε ο αιτών, αποδείχθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι ο αιτών δεν είχε σκοπό να μην παραστεί στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και να μην υποβληθεί στην εκτέλεση της αποφάσεως του και ότι η άμεση έκτιση της ποινής που του επεβλήθη με την υπ' αριθμ. 493/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο και για την οικογένεια του, δεδομένου ότι μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει τον πατέρα του που εργάζεται περιστασιακά ως εργάτης προκειμένου να συντηρήσει την πολυμελή οικογένεια του, και η μητέρα του δεν εργάζεται λόγω προβλημάτων υγείας. Περαιτέρω, δεδομένου ότι δεν έχει προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες για όμοιες πράξεις το Δικαστήριο κρίνει ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, δεν είναι πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Κατόπιν τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. 493/2014 αποφάσεως του     Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης υπό τους όρους που αναφέρονται στο διατακτικό, οι οποίοι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξασφαλίζουν την, οποτεδήποτε παράσταση του ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και την υποβολή του στην εκτέλεση της ποινής που ενδεχομένως θα του επιβληθεί.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον ………………….., που γεννήθηκε το έτος 1993 στην Αλεξανδρούπολη, κάτοικο ……..Αλεξανδρούπολης και ήδη κρατούμενο στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση (αυτού) περί αναστολής εκτελέσεως της υπ' αριθμ. 493/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 493/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσης κατ' αυτής εφέσεως, υπό τους όρους: α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα, β) της εμφάνισης του το 1° πενθήμερο κάθε μήνα στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και γ) της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση.
Κομοτηνή, 5 Νοεμβρίου 2015

Η προεδρεύουσα Εφέτης                        Η γραμματέας