Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Νομολογία - N.3816/2010 : Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εφόσον οι οφειλέτες είχαν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του εν λόγω νόμου εντός ενός μηνός από την καταγγελία- Ακυρώνει διαταγή πληρωμής

Στην συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η δικηγόρος , έγινε δεκτή η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής , με βάση τις διατάξεις του Ν. 3816/2010 , που αφορούσε στη ρύθμιση με τα  πιστωτικά ιδρύματα οφειλών απορρεουσών από επαγγελματικά δάνεια ,  καθώς οι εν λόγω οφειλέτες είχαν αιτηθεί την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου αυτού πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής και εκκρεμούσης της απάντησης της τράπεζας , η τελευταία εξέδωσε σε βάρος τους την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής .
Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ : 88/2011
Αριθμός Κατάθεσης : ΤΜ 58/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
.................
         ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτοδίκη Αργύριο Γκόγκολα , τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα Ευάγγελο Σερμπέζη.
          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση , μεταξύ :
           ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ : 1) Χ......... Π........του ........... και 2) Δ............ Σ......... , συζύγου Χ...... Π.......... , κατοίκων Κομοτηνής, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Ιουλίας Μυλωνά που κατέθεσε προτάσεις.
          ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Της εδρεύουσας στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπούμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "Τράπεζα ................................ΑΕ.", ως καθολικής διαδόχου της "................................ Α.Ε." , η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ......... .......... που κατέθεσε προτάσεις.
            Οι ανακόπτοντες άσκησαν την από 27-4-2010 ανακοπή τους , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 58/27-4-2010 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8-12-2010 , κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας .
             Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων , αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους , ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
           Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν , για τους διαλαμβανόμενους σε αυτή λόγους , να ακυρωθεί η με αριθμό 69/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,με την οποία υποχρεώθηκαν , ο πρώτος ως οφειλέτης και η δεύτερη ως εγγυήτρια της επικαλούμενης σύμβασης παροχής πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, να καταβάλουν εις ολόκληρο στην καθ' ης η ανακοπή ποσό 13.817,43€ για κεφάλαιο , πλέον τόκων και εξόδων . Η ανακοπή , η οποία αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστής που την εξέδωσε (άρθρα 7,9,10,14 παρ. 2, 632 παρ. 1 και 636 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία των άρθρων 215 επ. ΚΠολΔ , κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό) , με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ) , έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεδομένου οτι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στους ανακόπτοντες την 14-4-2010 , η δε κρινόμενη ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου την 27-4-2010 και επιδόθηκε στην καθ'ης η ανακοπή την 30-4-2010) . Πρέπει επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω για τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της .
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 3816/2010 "Ρύθμιση επιχειρηματικών - επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες ",  "Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή
αγροτικούς σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα αυτά και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 30.6.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. (...........................................................................................................................................................)."
Στην προκείμενη περίπτωση με τον εκτιμώμενο ως πρώτο λόγο της ένδικης ανακοπής οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση της υπ' αριθμ. 69/2010 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , ισχυριζόμενοι οτι αυτή εκδόθηκε παρά το νόμο, καθόσον η καταγγελία της σύμβασής τους από την καθ'ης δεν επέφερε αποτελέσματα , αφού εντός μηνός από την κοινοποίησή της υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Με αυτό το περιεχόμενο ο κρινόμενος λόγος της ανακοπής είναι νόμω βάσιμος , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω μείζονα σκέψη, στηριζόμενος στις εκεί αναφερόμενες διατάξεις. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν καθόσον η καθ' ης η ανακοπή αρνήθηκε τον ένδικο λόγο. 
       Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του μάρτυρα της καθ' ης η ανακοπή, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που μετ' επικλήσεως προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι , μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται η συνεκτίμηση κανενός κατά την ουσιαστική διερεύνηση της διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Μεταξύ της καθ΄ης Τράπεζας και του πρώτου των ανακοπτόντων, ως πιστούχου , της δε δεύτερης ατομικώς ως εγγυήτριας , συνήφθη στις 2-8-2000 η με αριθμό 1231/2-8-2000 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ορίστηκαν στην ως άνω σύμβαση  ...............................................Με την από 10-2-2010 εξώδικη δήλωση - καταγγελία , η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις 4-3-2010, η καθ' ης γνωστοποίησε σε αυτούς οτι κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων
3ο φύλλο της υπ' αριθμ.88/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης, Ειδική Διαδικασία
................................
οφειλών και έκλεισε το λογαριασμό που τηρήθηκε προς εξυπηρέτηση αυτής, το οριστικό χρεωστικό κατάλοιπο του οποίου ανερχόταν στις 10.2.2010 στο ποσό των 13.817,43 ευρώ , επιπλέον δε, γνωστοποίησε σε αυτούς το δικαίωμά τους να ζητήσουν την υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Ακολούθως , δυνάμει της από 30-3-2010 αίτησης της καθ΄ης που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. καταθ. 69/12-4-2010 , εκδόθηκε σε βάρος των ανακοπτόντων η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 69/13-4-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,με την οποία οι τελευταίο υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στην καθ' ης η ανακοπή ποσό 13.817,43€ , πλέον τόκων και εξόδων. Ωστόσο, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της ως άνω καταγγελίας και ειδικότερα την 23-3-2010 , οι ανακόπτοντες υπέβαλαν αίτηση προς την καθ' ης για υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Η κρίση του Δικαστηρίου, οτι έλαβε χώρα εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης από τους ανακόπτοντες προς την καθ' ης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, δεν αναιρείται από το γεγονός οτι επακολούθησε η υποβολή και δεύτερης αίτησης από αυτούς την 12-4-2010, η οποία ήταν συμπληρωματική της πρώτης . Μάλιστα, η καθ΄' ης στο από 27-4-2010 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. 1004.35066Θ.00818) προς τους ανακόπτοντες , με το οποίο τους γνωστοποιεί ρύθμιση της οφειλής τους , επικαλείται αμφότερες τις αιτήσεις τους , ήτοι τόσο αυτής της 23-3-2010 όσο και αυτή της 12-4-2010 ("Σε απάντηση των από 23-3-2010 και 12-4-2010 αιτημάτων σας..."). Εάν πράγματι η πρώτη αίτηση των ανακοπτόντων ήταν αόριστη και γι' αυτό επακολούθησε η δεύτερη όπως αβάσιμα διατείνεται η καθ'ης , τότε στο προαναφερθέν έγγραφό της δεν θα μνημόνευε και την πρώτη αίτηση αλλά μόνο τη δεύτερη χρονικά. Επομένως, εφόσον εντός μηνός από την καταγγελία οι ανακόπτοντες υπέβαλαν αίτηση στην καθ'ης για ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, η καταγγελία της προαναφερθείσας σύμβασης δεν παρήγαγε αποτελέσματα , σύμφωνα με ΄το άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3816/2010. Ακολούθως , η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (για την έκδοση της οποίας ήταν αναγκαία η καταγγελία της μεταξύ των διαδίκων υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό) , ακύρως εκδόθηκε , δεκτού γενομένου ως και ουσιαστικά βάσιμου του πρώτου λόγου της ανακοπής , παρέλκουσας ως εκ τούτου , της έρευνας των υπολοίπων. Σημειώνεται οτι εν προκειμένω στερείται εννόμου επιρροής ο ισχυρισμός της καθ' ης, οτι οι ανακόπτοντες δεν τήρησαν τη συμφωνηθείσα ρύθμιση της οφειλής τους (η οποία επετεύχθη μετά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής), καθόσον, τυχόν μη τήρηση της ρύθμισης από πλευράς των ανακοπτόντων , δικαιολογεί την έκδοση νέας διαταγής πληρωμής σε βάρος τους , αλλά δεν καθιστά έγκυρη την ήδη ανακοπτόμενη , η οποία εξεδόθη σε χρόνο που η καταγγελία της σύμβασης μεταξύ των διαδίκων δεν παρήγαγε αποτελέσματα. 
      Κατόπιν των  ανωτέρω και εφόσον ο παραπάνω λόγος της ανακοπής κρίθηκε βάσιμος, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 69/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης . Η καθ'ης η ανακοπή , που ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) , δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος των τελευταίων , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
      ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
     ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
     ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό 69/13-4-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
     ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ'ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων , το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
        ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριό του στην Κομοτηνή στις 19-12-2011, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, παρουσίας της γραμματέως.

      Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       
                                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου