Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Νομολογία - Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 υπερχρεωμένου δανειολήπτηΜε την υπ' αριθμ. 48/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής υπήχθη στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 υπερχρεωμένος δανειολήπτης .Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης :
Αριθμός 48/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη με την παρουσία του Γραμματέως Δημητρίου Μερκούρη .
Συνεδρίασε,  δημόσια, στο ακροατήριό του, την 4η Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση :
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Του Γ. Β. του Γ. , κατοίκου Κομοτηνής , οδός ............., ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά,που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ :
1. Εταιρείας με την επωνυμία «...............» , που εδρεύει στην Αθήνα , Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 170 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη δεν εμφανίστηκε  νόμιμος εκπρόσωπός της ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Εταιρεία με την επωνυμία «........» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ............... , ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
3. Εταιρεία με την επωνυμία «..............»,  που εδρεύει στην Αθήνα  , Λεωφόρο Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5, και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη δεν αμεφανίσθηκε νόμιμος εκπρόσωπός της ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
4. Εταιρεία με την επωνυμία «............. Ανώνυμη Εταιρεία» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ................. , η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα προτάσεων .
5. Εταιρεία με την επωνυμία «...............» , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής , οδός Πειραιώς αρ. 74 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..............., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
6. Εταιρεία με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στην Αθήνα , Λ. Μεσογείων αρ. 109-111, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της .......... , η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
Ο αιτών με την από 01.06.2012 και με αριθμ. εκθ. κατ. Ε52/01.06.2012 αίτησή του , που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, ζητά να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην αίτησή του.
Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος η 19-11-2012 και μετά από μία αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας .
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.
    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του , ότι, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του , ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο , ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του , που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.
Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του
αιτούντος , κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

2ο φύλλο της με αριθμ. 48/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

(αρθρ. 3 ν. 3869/10). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως , η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3869/2010 , περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 6-6-2012 βεβαίωση της δικηγόρου, Ροδόπης, Ιουλίας Μυλωνά) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του, κατά την τελευταία τριετία.
Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του , προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος , ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/10). Η αίτηση , στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/10, είναι ορισμένη , ............................και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε, δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, παρά την ερημοδικία της πρώτης (1ης) και τρίτης (3ης ) των καθ’ ων , οι οποίες κλητεύθηκαν νομίμως για τη σημερινή, μετ’ αναβολήν εκ του πινακίου δικάσιμο (βλ. υπ’ αριθμ. 2851 και 2856/19-6-2012 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε.Π.) , κατά την εκφώνηση της υποθέσεως όμως στη σειρά της από το οικείο πινάκιο , δεν παραστάθηκαν νόμιμα αρθρ. 754 παρ. 2 ΚΠολ) .
Από την επ’ ακροατηρίου ένορκη κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου , τα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομισθέντα έγγραφα , τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς και ομολογίες και την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα : Ο αιτών, Β. Γ. του Γ., κάτοικος Κομοτηνής , ετών 30, εργάζεται από το έτος 2003, ως επαγγελματίας οπλίτης. Οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται στα 1.000 ευρώ περίπου το μήνα (βλ. την από Ιούνιος 2012 αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας ΓΕΣ – Δ/νση Οικονομικού Ο.Λ.ΚΕ.Σ.). Από το έτος 2011 και μετά έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του . Πιστωτές του είναι οι : 1) Τράπεζα ....... 2) ..... BANK , 3) Τράπεζα .... , 4) ......., 5) ....BANK, και  6) ...... BANK, το δε ύψος των χρεών του προς αυτές , ανέρχεται σε 7.925,47 (ευρώ πλην της απαίτησης από εγγύηση ) για την 1η , σε 13.515,58 ευρώ για τη 2η, σε 3.607,76€ για την 3η, σε 3.857,11 ευρώ για την 4η , σε 1.834,27€ για την 5η και σε 7.545, 64 ευρώ για την 6η . Επομένως,  το συνολικό ύψος των οφειλών του προς αυτούς ανέρχεται σε 38.285,83 ευρώ . Ο αιτών, όπως προελέχθη είναι επαγγελματίας οπλίτης και λαμβάνει , μαζί με την παρακράτηση για τη ....... τράπεζα , ποσόν 1.000
3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 48/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

ευρώ , περίπου το μήνα, καθαρά. Είναι έγγαμος , χωρίς τέκνα . Η σύζυγός του επίσης εργάζεται ως επαγγελματίας οπλίτης , με μηνιαίο μισθό γύρω στα 850 ευρώ το μήνα . Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία , το δε αυτοκίνητο του αιτούντος , μάρκας ...... , τύπου ......., 1800 κυβ. , έτους α’ κυκλοφορίας 2008 , έχει αγοραστεί με δάνειο από την πιστώτρια ..... BANK , η οποία διατηρεί και την κυριότητά του , μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες του ζεύγους καλύπτονται με ποσόν 1.200 ευρώ περίπου και σ’ αυτά η σύζυγος συνεισφέρει το ποσόν των 850 ευρώ , απομένει προς κάλυψη από το μισθό του αιτούντος για την προαναφερόμενη αιτία, ποσόν 350 ευρώ. Συνεπώς, ο ανωτέρω , μπορεί να καταβάλει μηνιαίως προς τους καθ’ ων πιστωτές του, τουλάχιστον ποσόν 600 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους . ειδικότερα, στην πιστώτρια του, «Τράπεζα Κύπρου , για τις οφειλές του, ως πρωτοφειλέτης, ο αιτών πρέπει να καταβάλει 124,20 ευρώ το μήνα , στην «.... BANK» , ποσόν 211,82 ευρώ το μήνα , στην «Τράπεζα .....» , ποσόν 56,53 ευρώ το μήνα , στην «.....BANK» , ποσόν 60,45 ευρώ, το μήνα, στην «.....BANK»  ποσόν 24,75 ευρώ, το μήνα, και στη «.....BANK» ποσόν 118,25 ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφού απορριφθούν ως αβάσιμες ουσία οι προταθείσες από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες , ενστάσεις, θα πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει , ως εν μέρει βάσιμη και στην ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος , κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του άνω , από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών του , που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση , θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1ν. 3869/10) , υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του , οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές , επί μία τετραετία.
Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται κατ’ άρθρ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/10.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του , σε 600 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενες μεταξύ τους , όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός , αρχής γενομένης από τον τρίτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση , στο ακροατήριό του , στις 15 Μαρτίου 2013, ενώ απουσίαζαν οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών.


   Η Ειρηνοδίκης                         Ο Γραμματέας                                        


                                   

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του 2009 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1685/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ


      Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι η επίμαχη εισφορά δεν έχει χαρακτήρα αναδρομικής φορολόγησης και συνεπώς, δεν προσκρούει στο άρθρο 78 του Συντάγματος. Όπως μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας του μέτρου εφόσον όταν επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά «δεν είχε καν ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2009 και εύλογα, θεωρήθηκαν από το νομοθέτη ως τα πλέον πρόσφατα ασφαλή στοιχεία διαγνώσεων της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, προκειμένου να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά, οι αμέσως προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις».
    Επίσης, ο λόγος ότι δεν υπήρχε κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή σχετική εγγραφή στον οικείο τακτικό προϋπολογισμό δε θεμελιώνει από μόνος του λόγο αντισυνταγματικότητας του μέτρου.
    Τέλος, σημειώνεται ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Διακστηρίου έκρινε νόμιμο το γεγονός ότι επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά και στα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, ενώ δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι παραβιάστηκε το άρθρο 20 του Συντάγματος, με το οποίο προβλέπεται ότι, πριν την επιβολή διοικητικού μέτρου (όπως είναι εν προκειμένω η έκτακτη εισφορά), έπρεπε να κληθεί σε ακρόαση από τον υπεύθυνο της ΔΟΥ.

Πηγή : lawnet.gr

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Καταργείται το Apostille σε 12 κατηγορίες δημοσίων εγγράφων


        Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι έκανε δεκτή πρόταση για το δραστικό περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων.
      Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι Ευρωπαίοι πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος - μέλος υποχρεώνονται να αποδείξουν ότι τα δημόσια έγγραφά τους (όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) που εξέδωσαν στο κράτος - μέλος προέλευσης, είναι αυθεντικά. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει το λεγόμενο πιστοποιητικό επισημείωσης (Apostille) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη ως απόδειξη της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων ή των υπογραφών των δημοσίων υπαλλήλων επί των εγγράφων. Επίσης, από το υφιστάμενο καθεστώς επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο, στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
       Σύμφωνα με τις προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή, δώδεκα (12) κατηγορίες δημόσιων εγγράφων θα εξαιρούνται αυτόματα από τυπικές διαδικασίες όπως η σφραγίδα επισημείωσης (Apostille) ή η επικύρωση – που σήμερα απαιτούνται για περίπου 1,4 εκ. έγγραφα εντός της ΕΕ ετησίως. Η απλούστευση θα ισχύσει για δημόσια έγγραφα που αφορούν ονοματεπώνυμο, γάμο και σύμφωνο συμβίωσης, γέννηση, πατρότητα, υιοθεσία, θάνατο, κατοικία, υπηκοότητα και εθνικότητα, ιδιοκτησία, νομικό καθεστώς και εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου. Με την κατάργηση των εν λόγω απαιτήσεων οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν 330 εκ. ευρώ.
      Οι νέοι κανόνες ωστόσο, δεν θα επηρεάσουν την αναγνώριση του περιεχομένου των σχετικών εγγράφων ή των αποτελεσμάτων που αυτά παράγουν. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλλουν στην απόδειξη της αυθεντικότητας του επίσημου εγγράφου.
      «Κάθε φορά που διασχίζετε σύνορα, δεν χρειάζεται να ζητήσετε από το υπουργείο Εξωτερικών σας να επιβεβαιώσει ότι το διαβατήριό σας είναι πράγματι διαβατήριο – γιατί λοιπόν πρέπει να το κάνετε για το πιστοποιητικό γέννησής σας; Όταν μετακινείστε στο εξωτερικό η υποχρέωση να υποστείτε αυτές τις δαπανηρές διαδικασίες για να αποδείξετε ότι το πιστοποιητικό γέννησής σας είναι πράγματι πιστοποιητικό γέννησης ή απλώς για να χρησιμοποιήσετε κάποιο πιστοποιητικό της επιχείρησης, δημιουργεί έναν γραφειοκρατικό πονοκέφαλο. Έχω ακούσει αναρίθμητες ιστορίες σχετικά με την ταλαιπωρία που προκαλεί η εκπλήρωση αυτών των ακατανόητων απαιτήσεων. Σήμερα, η Επιτροπή ενεργεί προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων όταν ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ», δήλωσε η Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης.

Πηγή : lawnet.gr
 

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3869/210Στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ορίζεται οτι :
"  Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
     Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλιση της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίηση της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή ."
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα λοιπόν στον Ν. 3869/2010 ο εκκαθαριστής , εφόσον αποδεχθεί το διορισμό του, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το έργο που ειδικά ορίζεται στην απόφαση που τον διορίζει.
     Για τον εκκαθαριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συνδίκου, αποτελεί δηλαδή πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα . Τα καθήκοντα του εκκαθαριστή καθορίζονται αποκλειστικά από την απόφαση που τον διορίζει και μόνο αν δεν ορίζεται κάτι,  αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 και 15 Ν. 3869/2010.
      Ο εκκαθαριστής λοιπόν εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση που τον διορίζει και οφείλει να διαπιστώσει αρχικώς αν η περιουσία του οφειλέτη είναι υπαρκτή και αν ταυτίζεται με την περιγραφόμενη στην αίτηση . Στη συνέχει πρέπει να διασφαλίσει την περιουσία του οφειλέτη , εφαρμοζόμενων αναλογικώς των διατάξεων του ΠτωχΚωδ , με συνέπεια να πρέπει , μεταξύ άλλων, αν πρόκειται για ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, να καταχωρήσει την απόφαση στη μερίδα του οικείου Κτηματολογίου ή Υποθηκοφυλακείου προς προστασία των καλόπιστων τρίτων. Επίσης στην ανωτέρω περίπτωση οφείλει να συντάξει  τη διακήρυξη του πλειστηριασμού , αφού πρώτα ορίσει τόπο και χρόνο και τη δημοσιεύσει στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων , στον ημερήσιο τύπο και οφείλει επίσης να την τοιχοκολλήσει στο οικείο Ειρηνοδικείο.  Υπάρχει όμως και περίπτωση να διαταχθεί με την απόφαση η ελεύθερη εκποίηση του πράγματος ,  δίνοντας τη δυνατότητα στον εκκαθαριστή να μην εφαρμόσει τις αυστηρές προθεσμίες και διαδικασίες του πλειστηριασμού αλλά να βρει ένα τρόπο πρόσφορης – ελεύθερης εκποίησης του περιουσιακού στοιχείου που έχει υπό την ευθύνη του.
     Σε περίπτωση πλειστηριασμού, αν αυτός δεν ευοδωθεί,  τότε αν η απόφαση προβλέπει επαναληπτικό πλειστηριασμό θα γίνει ξανά,  αν όμως δεν ορίζεται κάτι, ο εκκαθαριστής οφείλει, σε συνεννόηση με τον Ειρηνοδίκη να εξετάσει πως θα προχωρήσει προκειμένου να επιτευχθεί η εκποίηση του πράγματος (πχ μείωση του τιμήματος ).
      Στην πράξη όλα τα ανωτέρω δεν πραγματοποιούνται συχνά με επιτυχία,  καθώς δεν υπάρχει σήμερα αγοραστικό ενδιαφέρον για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων) . Επίσης οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα της διαδικασίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα εν τοις πράγμασι, παρόλο που εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη περί πάγιας αντιμισθίας του Πτκ,  να πάρουν προκαταβολή , όπως συμβαίνει με το σύνδικο , γεγονός που οδηγεί σε συνεχόμενες αποποιήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο σαφείς οι διατάξεις περί εκκαθαριστή διότι δημιουργούν περισσότερα προβλήματα , σε όλα τα μετέχοντα μέρη της διαδικασίας,  παρά επιλύουν αυτά , με την τελική δηλαδή εκποίηση του πράγματος.
       Ενδεικτικώς παρατίθενται σημεία αποφάσεων Ν. 3869/2010 που διατάσσουν την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη :
  •     Απόφαση 36/2012 Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, που διατάσσει εκποίηση με δημόσιο πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου :
" Το ακίνητο αυτό, θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου, με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός του θα διεξαχθεί εντός έξι (6) μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου τοποθεσίας του ακινήτου και στο Δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζομένου, την τιμή πρώτης προσφοράς και τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός. Το συνολικό ποσόν που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα κατατεθεί υπέρ της δανείστριας και το υπόλοιπο, αν προκύψει, αφού καλυφθούν οι λοιπές υποχρεώσεις θ'  αποδοθεί  στον αιτούντα.''
  •     Απόφαση 2/2012 Ειρηνοδικείου Πατρών σχετικά με την εκποίηση αυτοκινήτου
"Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.77 ΠτωχΚ, η  πώληση  του παραπάνω αυτοκινήτου θα γίνει με ανοικτές  προσφορές των ενδιαφερομένων προς τον εκκαθαριστή, ο οποίος και θα επιτρέψει τη σύναψη της πώλησης, εφόσον κατά την έμφρονα κρίση του η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι συμφέρουσα και δεν πρόκειται με την επανάληψη της διαδικασίας να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς  ορίζεται το ποσό των 8.000 ευρώ ίσο με τα 2/3 της αξίας που εκτιμήθηκε των 12.000 ευρώ (ανάλογη εφαρμογή  του αρθ. 954 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΠολΔ). Η εκποίηση θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς της πρέπει να οριστεί η τρίτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου 2012,
λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ή η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη δεν είναι συμφέρουσα κατά την κρίση του εκκαθαριστή θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αρθ. 966 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενου. Ο εκκαθαριστής με την ανάληψη των καθηκόντων του θα συντάξει περίληψη, με το  περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 77 παρ.  3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα δημοσιευτεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων το Ταμείου Νομικών 10 ημέρες πριν την ημέρα της εκποίησης.  Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από  το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Η ικανοποίηση των καθών από το προϊόν της εκποίησης θα γίνει συμμέτρως.    ·  
  •     Απόφαση 4/2011 Ειρηνοδικείου Πατρών όπου περιγράφονται αναλυτικά   τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκκαθαριστής
    Για τη διαδικασία εκποίησης των  ακινήτων του οφειλέτη δεν περιέχεται ειδική   ρύθμιση στο ν. 3869/10. Επομένως με βάση τη διάταξη του αρθ. 15 αυτού θα  εφαρμοστούν οι διατάξεις τουΠτωχευτικού Κώδικα των αρθ. 147-150, με την επισήμανση ότι, επειδή στη    διαδικασία της ρύθμισης  δεν προβλέπεται το όργανο του εισηγητή, οι σχετικές     αρμοδιότητες κατανέμονται ανάλογα με τη φύση των επί μέρους πράξεων και    ενεργειών στο ειρηνοδικείο και τον εκκαθαριστή. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με    τη διάταξη του αρθ. 148 ΠτωχΚ, να διαταχθεί η  εκποίηση του παραπάνω    διαμερίσματος, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον     εκκαθαριστή (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ), καθόσον η εκποίηση     με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου, θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη     διαδικασία δυσανάλογα της αξίας του εκποιούμενου. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται     το ποσό των 39.212  ευρώ  της αντικειμενικής του αξίας και η τιμή πρώτης    προσφοράς ίση με το ποσό αυτό (ανάλογη εφαρμογή  του αρθ. 995 παρ. 1 εδ. β’).    Ο   πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος   διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011,   λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων   του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε    περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο     πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα  φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη  Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις  εβδομάδες αρθ. (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με     αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και  τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για  ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες  από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη  περί διενέργειας δημόσιου   πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ.    148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο  Πατρών και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον  ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευτεί περίληψη της διακήρυξης σε μία  καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Πάτρας, στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα   και ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις του ( αρθ. 148 ΠτωχΚ).  Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος  από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από  το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο  πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των  καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση  στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, η οποία θα   γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’   αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ (ανάλογης   εφαρμογής δεν μπορεί να τύχη η διάταξη του αρθ. κατ’ αρθ. 153 παρ. 2 ΠτωχΚ περί κήρυξής του πίνακα εκτελεστού και περί δημοσιεύσεων). Με βάση τον πίνακα  αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την  εκποίηση με την  ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις   διατάξεις των αρθ. αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976  και 1007 ΚΠολΔ).   Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το  διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Σημειωτέον ότι, ενόψει της    αξίας του εκποιούμενου διαμερίσματος,  και του ύψους των απαιτήσεων των    τραπεζών «………ΑΕ» και «…..A.E.», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη   ασφάλεια και θα ικανοποιηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξουν από το    τίμημα του ακινήτου και αυτό από τις μηνιαίες καταβολές του αρθ. 8 παρ. 2 θα   υπολείπεται των απαιτήσεών τους και συνεπώς δεν προβλέπεται περίπτωση υποκατάστασής τους από την ανέγγυα πιστώτρια «……», κατ’ αρθ. 9 παρ. 3 σε  συνδυασμό με αρθ. 159 του ΠτωχΚ).     

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Νομολογία- Απόφαση μεταρρύθμισης αρχικής απόφασης Ν. 3869/2010 λόγω μείωσης των εισοδημάτων της οφειλέτιδος                                                         Αριθμός 25/2013
                                                ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πατρών Παρασκευή Αναστασοπούλου, με την παρουσία της Γραμματέα Ασημίνα Κακογιάννη.
     Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Δεκεμβρίου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
     Της αιτούσας: ........................., συζύγου ...................., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Σταυρόπουλου.
     Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
     1) Η ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «............................» και τον διακριτικό τίτλο «..................», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε.
     2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «............................» και τον διακριτικό τίτλο "..........................", (πρώην «........................» (ΑΡΙΘΜ. Κ2-5558/02.08.2012 απόφαση Δ/νσης ΑΕ
κα Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - ΦΕΚ 8195/2012) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θ.Κ.
     3) Η ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «....................», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου Α.Χ.
     4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.....................» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ν.Φ.
     5) Η Κυπριακή Δημόσια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (................) και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «...............................» και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία (trading name)/διακριτικό τίτλο «....................» και «.............................», με διεύθυνση φορολογικής εγκατάστασης οδός.................και ........
Θεσσαλονίκη και διεύθυνση αλληλογραφίας ...............Μαρούσι Αττικής, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.............................................», καθολικής διαδόχου της τράπεζας με την επωνυμία «.......................................» κατόπιν συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών «..................» «......................» και .................................» με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χ.Δ.
     Η αιτούσα με την υπό ημερομηνία 21-8-2012 αίτηση της, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της.
     Για τη συζήτηση της αιτήσης ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 1054/2012 πράξη της Ειρηνοδίκη, δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
     Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής τους σ' αυτό.
                                           Μελέτησε τη δικογραφία.
                                       Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.
    Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ.4 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη εξαιτίας των οποίων μεταβλήθηκαι μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρύθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος (βλ.Εφ.Αθ. 1639/07 ΑΠ 640/03 ΕλλΔνη45,1347, Κ.Μπέη Πολ.Δ.άρθρο 758 παρ.3 αρ. 16 σελ.326 και 330).
      Με την κρινόμενη αίτηση ισχυρίζεται η αιτούσα ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των οφειλών υποχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν.3869/2010 και έχει εκδοθεί η 88/2012 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ρυθμίστηκαν τα χρέη της με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 300 ευρώ προς τους μετέχοντες πιστωτές της επί μία τετραετία, αφού συνεκδικάσθηκε η αίτηση της με την αίτηση του συζύγου της............του ............ Ζητεί, λόγω μεταβολής της περιουσιακής της κατάστασης και μείωσης των εισοδημάτων της, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρει, να μεταρρυθμιστεί η 88/2012 απόφαση, κατά το μέρος που την αφορά, με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο υποβολής της υπό κρίση αίτησης, ώστε να μειωθεί η δικαστική ρύθμιση των χρεών της στο ήμισυ, με σύμμετρη ικανοποίηση των μετεχόντων πιστωτών της, δοθέντος του εννόμου συμφέροντος. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο αρμόδιο τούτο Δικαστήριο σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ.741-781 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες στη μείζονα σκέψη διατάξεις. Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη κατά νόμο προδικασία, δηλαδή επίδοση της τροποποιητικής αίτησης στους μετέχοντες πιστωτές, από τους οποίους η πρώτη δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο και πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρούσα κατ'άρθρο 754 § 2 ΚΠολΔ (βλ. 11801/14-9-2012 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Πειραιά .................). Πρέπει, επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίας συντρέχοντος και άμεσου εννόμου συμφέροντος της αιτούσας, δεδομένου ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
       Από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει η αιτούσα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και την όλη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Επί της με αριθμ.κατάθ.21/2011 αίτησης της αιτούσας, η οποία συνεκδικάσθηκε με την με αρ.κατ. 20/2011 αίτηση του συζύγου της..............του .............. περί ρύθμισης των οφειλών τους προς τους μετέχοντες πιστωτές σύμφωνα με το Ν.3869/10, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν, εκδόθηκε η 88/2012 απόφαση ειδικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19/7/2012 την παραπάνω απόφαση ρυθμίστηκαν τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, συνολικού ποσού 300 ευρώ, αρχόμενες από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης, κατανεμόμενο συμμέτρως σε όλους τους μετέχοντες πιστωτές.
     Συγκεκριμένα στην πρώτη μετέχουσα ρυθμίστηκε να καταβάλει ποσό 131,49 €, στη δεύτερη ποσό 67,41 €, στην τρίτη ποσό 21,60€, στην τέταρτη ποσό 44,55€ και στην πέμπτη ποσό 14,95€ μηνιαίως και επί μία τετραετία. Μετά τη ρύθμιση των χρεών της αιτούσας με την παραπάνω δικαστική απόφαση, μεταβλήθηκαν τα εισοδήματα της, τα οποία αποκλειστικά εισέπραττε από την παροχή της εργασίας της ως πωλήτρια στο κατάστημα ενδυμάτων της εταιρίας «.............» στην Πάτρα και ανέρχονταν μηνιαίως σε 819 € κατά τον Απρίλιο του έτους 2012. Συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση της προς μεταρρύθμιση απόφασης η αιτούσα προκειμένου να διατηρήσει την εργασία της και να μην μείνει άνεργη κατάρτισε με την άνω εργοδότρια της, κατόπιν πρότασης της τελευταίας, λόγω μειωμένου τζίρου εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα, σύμβαση εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, η οποία υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη στις 10/8/2012, με σύνολο εβδομαδιαίας απασχόλησής της 20 ωρών, αντί καθεστώτος πλήρους απασχόλησης, το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο εκδίκασης της αρχικής αίτησης για ρύθμιση των χρεών της. Έτσι έκτοτε εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και αντί των προηγούμενων καθαρών αποδοχών της από 10-8-2012 και εφεξής οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 434,39 € (βλ. αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου 2012 και εργασιακή σύμβαση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη). Ο μισθός της αιτούσας, όπως διαμορφώθηκε από 10-8-2012 και εφεξής αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδημάτων της και προστίθεται στις αποδοχές του συζύγου της, προκειμένου να διαβιώσουν αυτοί και το ανήλικο τέκνο τους, ηλικίας 7 ετών. Τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα που αφορούν στο σύζυγο της δεν έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την πραγματική κατάσταση με βάση την οποία εκδόθηκε η υπό ανάκληση απόφαση. Συγκεκριμένα ο σύζυγος της .................., που υπηρετεί ως μόνιμος ανθυπασπιστής στην Πολεμική Αεροπορία
λάμβανε μισθό 1.520€, όπως προκύπτει από το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας Μαΐου 2011, ενώ σήμερα έχει μειωθεί λόγω της γενικότερης πτωτικής τάσης μισθών και συντάξεων στο ποσό των 1163,49€, όπως προκύπτει από το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας του μηνός Νοεμβρίου 2012. Παράλληλα οι ανάγκες διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειας της δεν έχουν μεταβληθεί. Το μεταγενέστερο επομένως γεγονός της μεταβολής των εισοδημάτων της αιτούσας διαφοροποιεί σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η υπό μεταρρύθμιση απόφαση, είναι κατ'εύλογη κρίση σημαντικό νέο πραγματικό περιστατικό με ουσιώδη και αποφασιστική επιρροή στην έκβαση της δίκης και προσδίδει διαφορετική πραγματική εικόνα από εκείνη που είχε δεχθεί το Δικαστήριο εκδίδοντας την 887/2012 απόφαση περί ρύθμισης των χρεών της αιτούσας και του συζύγου της.
      Εξάλλου η κατά τα παραπάνω επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της αιτούσας αποδείχθηκε ότι δεν είναι αναστρέψιμη και δεν παρουσιάζει ελπίδες βελτίωσης κάτω από το γενικό κλίμα ύφεσης της χώρας και των μειωμένων εργασιακών δυνατοτήτων. Ο ισχυρισμός των τεσσάρων πιστωτριών που εμφανίστηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο περί καταχρηστικής άσκησης της αίτησης για το λόγο ότι η αιτούσα αφενός κατέθεσε αίτηση μεταρρύθμισης και παράλληλα καταβάλει τα ποσά που καθορίστηκαν με την 88/12 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με συνέπεια η συμπεριφορά της να μην συνάδει στα χρηστά ήθη και στην έννοια του έντιμου οφειλέτη, πρέπει ν'απορριφθεί παρά τη νομική του βασιμότητα (ΑΚ 281) ως ουσία αβάσιμος, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι κατέβαλε τα καθορισθέντα με την υπό μεταρρύθμιση απόφαση ποσά χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, ενώ αντίθετα αποδείχθηκε η σημαντική μείωση των αποδοχών της και το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη συζήτηση της υπόκριση αίτησης από τον εναρκτήριο χρόνο των καταβολών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση. Συνακόλουθα συντρέχουν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 8§4 του Ν.3869/2010, δεδομένου ότι αποδείχθηκε μείωση των εισοδημάτων της αιτούσας μετά τη δημοσίευση της υπό μεταρρύθμιση απόφασης, που δικαιολογεί την τροποποίηση της ρύθμισης των οφειλών της επί τετραετία ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες σε συνολικό ποσό 200 € το μήνα και όχι σε 300 € το μήνα, όπως καθόρισε η υπό μεταρρύθμιση απόφαση. Η κατά τα παραπάνω τροποποιούμενη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά καί μόνο στην αιτούσα, καθώς δεν ασκεί καμία επιρροή στις υπόλοιπες διατάξεις της τροποποιούμενης απόφασης, που έχει κρίνει δικαστική ρύθμιση και των χρεών του συζύγου της και δεν αποδυναμώνει τις συνέπειες που παράγει ως προς αυτόν. Τούτο διότι τα ποσά που θα εκθέσουν με τη νέα ρύθμιση, δεν μπορούν να συνυπολογιστούν στα ήδη ρυθμισμένα με την απόφαση χρέη του συζύγου της ούτε στις επί τετραετία καταβολές του άρθρου 8 §2, λόγω μη βελτίωσης των οικονομικών τους δεδομένων σε συνάρτηση με τις ίδιες βιοτικές τους ανάγκες, ούτε εξάλλου στη ρύθμιση του άρθρου 9 §2, εφόσον έναντι μεγαλύτερου χρέους ο σύζυγος της αιτούσας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση μικρότερο αυτών ποσό, ανερχόμενο στο 85% της εμπορικής της αξίας. Έτσι απαλλάσσεται από το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το χρέος από το οποίο εκπίπτει η αιτούσα με την τροποποίηση των οφειλών της. Μετά τα παραπάνω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως κατ'ουσίαν βάσιμη αφού η αιτούσα έχει προφανές έννομο συμφέρον και να μεταρρυθμιστεί η 88/2012 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου εκούσιας δικαιοδοσίας μόνον αναφορικά με την αιτούσα ώστε να ρυθμιστούν τα χρέη της με μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία προς τις πιστώτριες μετέχουσες τράπεζες συνολικού ποσού 200 € ως εξής: α) στην πρώτη μετέχουσα «.............» ποσό 87,66 €, β) στη δεύτερη μετέχουσα «.......................» ποσό 44,94 €, γ) στην τρίτη μετέχουσα «..................» ποσό 14,40 €, δ) στην τέταρτη μετέχουσα
«............................» ποσό 29,70 € και ε) στην πέμπτη μετέχουσα «....................» ποσό 23,30 €. Η απόφαση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από την υποβολή της αίτησης μεταρρύθμισης απορριπτόμενου του σχετικού αιτήματος της αίτησης, μετά από στάθμιση των περιστάσεων της υπό κρίση περίπτωσης και των συμφερόντων της αιτούσας που δεν βλάπτονται ανεπανόρθωτα, αλλά και αυτών των πιστωτριών. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (επιχ. Από το άρθρο 764 §3 ΚΠολΔ και άρθρο 14 του Ν.3869/10, προβλ.ΑΠ 183/83 ΝοΒ 31,1549). Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.
                                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει σαν να ήταν παρούσα η πρώτη μετέχουσα και αντιμωλία των υπολοίπων διαδίκων.
    Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
    Μεταρρυθμίζει την με αριθμ. 88/2012 οριστική απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού αναφορικά με την αιτούσα και
    Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς του μετέχοντες πιστωτές επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, συνολικού ποσού 200 ευρώ κατανεμομένου συμμέτρως ως εξής:
 α) στην πρώτη μετέχουσα «.....................» ποσού 87,66 €, β) στη δεύτερη μετέχουσα
«............................» ποσού 44,94 €, γ) στην τρίτη μετέχουσα «..................» ποσού 14,40 €, δ) στην τέταρτη μετέχουσα «...............................» ποσού 29,70 € και ε) στην πέμπτη μετέχουσα «....................» ποσού 23,30 €.
    Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας μεταρρυθμιστικής απόφασης στο περιθώριο της μεταρρυθμιζόμενης με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου.
    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 30-1-2013, απόντων των διαδίκων.

                                Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Δημοσίευση Nomos)

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Νομολογία - Προσβολή προσωπικότητας ανηλίκων

ΑΠ 1646/2011 (Τμ. Α1΄)

Προσβολή της προσωπικότητας ανηλίκων με την προβολή, χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους, της εικόνας τους. Η προβολή της εικόνας ανηλίκων για χρονικό διάστημα τριών δευτερολέπτων χωρίς αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά συνιστά προσβολή.

 

Πρόεδρος: Β. Φούκας, Αρεοπαγίτης
Εισηγητής: Β. Φούκας, Αρεοπαγίτης στη θέση του κωλυόμενου, Χ. Παπαηλιού, Αρεοπαγίτη
Δικηγόροι: Ν. Σαργιαννίδης, Σ. Καζαντζίδης
Διατάξεις: άρθρο 559 ΚΠολΔ

Επειδή, κατά το άρθρο 559 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνο για τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο αυτό λόγους, μεταξύ των οποίων και ο προβλεπόμενος στον αριθμό 11, που ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν, όπως είναι και τα έγγραφα που προσκομίζονται είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά γεγονότα που επικαλείται ο διάδικος με τα έγγραφα αυτά ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΑΠ Ολ 42/2002 ). Στην προκειμένη περίπτωση οι αναιρεσείοντες προβάλλουν την αιτίαση ότι η προσβαλλομένη απόφαση δεν έλαβε υπόψη της αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν αυτοί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα την υπ' αριθμό 5967/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθμό 3287/2003 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες, με άλλους ενάγοντες είχαν αποφανθεί διαφορετικά επί των ιδίων πραγματικών περιστατικών, δηλαδή επί του ίδιου συμβάντος, από ό,τι αποφάνθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, ούτε έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των εν λόγω εναγόντων. Από το σκεπτικό της προσβαλλομένης απόφασης δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι αυτή έλαβε υπόψη της ως δικαστικά τεκμήρια τις ως άνω αποφάσεις, οι οποίες αφορούν το ίδιο συμβάν και ασκούν με τις αιτιολογίες τους, ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Επομένως ο πρώτος λόγος αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου και αυτού των προσθέτων, εκ του άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολΔ, είναι βάσιμος.
Επειδή με τον τρίτο πρόσθετο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείοντες προβάλλουν την αιτίαση ότι η προσβαλλομένη απόφαση δεν έλαβε υπόψη της την υπ' αριθμό 2465/9.6.2003 ένορκη βεβαίωση της Μ. Θ. που δόθηκε ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, κατόπιν νομίμου κλητεύσεως των αναιρεσιβλήτων, την οποία αυτοί νόμιμα επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Από την προσβαλλομένη απόφαση προκύπτει ότι ναι μεν σε αυτή γίνεται στην αρχή μνεία ότι το δικαστήριο εκτίμησε και την ως άνω ένορκη βεβαίωση, πλην όμως από το όλο περιεχόμενο της απόφασης, δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι την έλαβε υπόψη της προς συναγωγή του αποδεικτικού της πορίσματος ότι είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός των αναιρεσειόντων ότι το επίμαχο ρεπορτάζ προβλήθηκε και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων των 14.30' της 26.7.2000. Επομένως ο εκ του άρθρου 559 αριθμ. 11 ΚΠολΔ τρίτος πρόσθετος λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος.
Επειδή, ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως, για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, αναγόμενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, με την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγματι περιλαμβάνει, όχι δε και όταν, από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισμα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγματι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόμενο στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως, για να θεμελιωθεί ο προαναφερόμενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισμά του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου φέρεται ότι παραμορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιμήσει, μαζί με άλλα αποδεικτικά μέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά με το πόρισμα στο οποίο κατέληξε ως προς το αποδεκτέο γεγονός (ΑΠ Ολ 2/2008 , ΑΠ 109/2008, ΑΠ 446/2006).
Με τους πέμπτο και έβδομο προσθέτους λόγους αναιρέσεως, οι αναιρεσείοντες, αφού εκθέτουν το περιεχόμενο εγγράφων και τις σχετικές επ' αυτών παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, προβάλλουν την αιτίαση ότι η προσβαλλομένη απόφαση παραμόρφωσε 1) το περιεχόμενο της βιντεοκασέτας που αναφέρεται στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 20.00 της 28.7.2000 του τηλεοπτικού σταθμού «Α.», σχετικά με τα πλάνα που έδειχναν ανήλικα παιδιά, μεταξύ, όπως ισχυρίζονται οι αναιρεσείοντες, και τα εκπροσωπούμενα από αυτούς τέκνα τους, σε ιδιωτικό σταθμό προσχολικής αγωγής, όπου εκδηλώθηκε σε 23 παιδιά, λοίμωξη φυματίωσης, και 2) το περιεχόμενο της από 25.10.2000 εξώδικης διαμαρτυρίας - απαντήσεως της πρώτης των αναιρεσιβλήτων προς τους αναιρεσείοντες. Από τον έλεγχο του περιεχομένου της βιντεοκασέτας, που περιέχει μαγνητοσκοπημένο ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 20.00' της 28.7.2000 του τηλεοπτικού σταθμού «Α.» της πρώτης των αναιρεσιβλήτων υπάρχουν τέσσερα πλάνα που εμφανίζονται ανήλικοι. Στα τρία πλάνα συνολικής, διάρκειας 17 δευτερολέπτων, οι ανήλικοι εμφανίζονται σε έγχρωμο αρνητικό φωτογραφίας με αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ώστε να μην είναι δυνατόν να διακριθούν και εξατομικευθούν τα πρόσωπα των ανηλίκων. Στο τέταρτο όμως πλάνο, όπου εμφανίζονται τέσσερα ανήλικα τέκνα, μεταξύ των οποίων, όπως ισχυρίζονται οι αναιρεσείοντες, και τα εκπροσωπούμενα από αυτούς ανήλικα τέκνα τους, Μ. και Γ., στην είσοδο μεταξύ κήπου και αιθουσών του παιδικού σταθμού, διάρκειας του πλάνου τριών περίπου δευτερολέπτων δεν υπάρχει καμία παραποίηση στην εικόνα και τα πρόσωπα των ανηλίκων διακρίνονται.
Επομένως, εφόσον η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δέχθηκε ότι τα πλάνα διαρκούσαν συνολικά δύο δευτερόλεπτα και ότι σε όλα τα χαρακτηριστικά των προσώπων των ανηλίκων δεν μπορούσαν να διακριθούν, παραμόρφωσε το περιεχόμενο της ως άνω βιντεοκασέτας. Επίσης η προσβαλλομένη παραμόρφωσε και το περιεχόμενο της ως άνω εξώδικης απαντήσεως της πρώτης των αναιρεσιβλήτων προς τους αναιρεσείοντες, αφού σε αυτήν ο τηλεοπτικός σταθμός δέχεται ότι έγινε παρουσίαση του θέματος στις 26 και 28.7.2000, ενώ η προσβαλλομένη απόφαση δέχεται ότι από την εξώδικη αυτή απάντηση προκύπτει ότι η πρώτη αναιρεσίβλητη δέχθηκε ότι το επίμαχο ρεπορτάζ προβλήθηκε μόνο μία φορά από τον σταθμό της στις 28.7.2000. Επομένως οι εκ του άρθρου 559 αριθμ. 20 ΚΠολΔ ως άνω λόγοι αναιρέσεως είναι βάσιμοι. Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει, κατά παραδοχή όλων των ως άνω λόγων να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση, στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές, πλην των πρότερον δικασάντων (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ). [...]
[Αναιρεί την ΠΠρΘεσ 6175/2005  και παραπέμπει.] 

Πηγή : nbonline.gr

Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Ο ΔΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟ Ν. 3869/2010


 Σήμερα ήδη υπάρχει πληθώρα δικαστικών αποφάσεων σχετικά με το Ν. 3869/2010. Ορισμένα λοιπόν βασικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του στην πράξη, άρχισαν να ξεκαθαρίζουν νομολογιακώς .
 Το ζήτημα του δόλου του οφειλέτη έχει απασχολήσει τη νομολογία από την αρχή της εφαρμογής του Ν. 3869/2010 καθώς στο άρθρο 1 ορίζεται "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής."
  Αρχικώς λοιπόν η νομολογία ανέπτυξε την άποψη ότι η υπερχρέωση του οφειλέτη είναι αποτέλεσμα συνυπαιτιότητας των τραπεζών καθώς αυτές , έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την οικονομική, περιουσιακή και δανειακή (αν έχει δηλαδή άλλα δάνεια, εξασφαλισμένα ή όχι)   κατάσταση του οφειλέτη . Παρ’ όλα αυτά όμως  χορηγούσαν δάνεια ενώ τα δηλούμενα εισοδήματα και η εν γένει οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη δεν το δικαιολογούσε. Συνεπώς γινόταν δεκτές οι αιτήσεις απορριπτομένης της σχετικής ενστάσεως των πιστωτών.
    Ήδη όμως σήμερα έχει αναπτυχθεί και η αντίθετη άποψη που παρουσιάζεται σε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων, οτι δηλαδή εφ`όσον κατά το χρόνο της αναλήψεως της οφειλής και με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές τους δυνατότητες ο οφειλέτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η συγκεκριμένη οφειλή είναι τέτοιας βαρύτητας, ώστε σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως της επίκειται η παύση πληρωμών  μέρους του, δύναται να υποστηριχθεί, ότι το στοιχείο του δόλου συντρέχει ήδη κατά το χρονικό σημείο αναλήψεως της οφειλής. Αυτό στην πράξη δύναται να συμβεί, όταν ο οφειλέτης αναλαμβάνοντας το χρέος ήδη από την αρχή-γνωρίζει ότι δεν μπορεί και -δεν επιθυμεί να το εξυπηρετήσει (Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έκδοση δεύτερη 2012, σελ.55,56,57 με παραπομπές στη νομολογία ΔΕΕ 11/2011 σελ.1118). Συνέπεια της ανωτέρω παραδοχής είναι η απόρριψη της αίτησης των οφειλετών.
    Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο θα δομηθεί η αίτηση του οφειλέτη έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους απορρίψεις.


ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

    

     Με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή , την 5-2-2012, επισημάνθηκαν εν συντομία οι σημαντικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο καθεστώς λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών , γνωστών ως εισπρακτικών εταιρειών. Αυτές είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση :

1) Οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
2) Προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο ημέρες.
3) Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για ένα έτος προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της.
4) Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, μετά από καταγγελία του οφειλέτη, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.
5) Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όταν τους ζητηθεί.
6) Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.
7) Πέραν της εταιρείας ενημέρωσης που έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.
8) Εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων και από την Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε όλους όσοι παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου, και όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης.
     Επισημαίνεται ότι προς τις υποχρεώσεις 3, 4 και 5 οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί στην τήρησή τους μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι 2.4.2012).
Πλέον οι καταγγελίες των οφειλετών για συνεχείς την ίδια ημέρα ή σε συνεχόμενες ημέρες τηλεφωνικές οχλήσεις ή για οχλήσεις με παραπλανητικό ή απειλητικό ή οποιοδήποτε άλλο αθέμιτο περιεχόμενο ή οχλήσεις που συνεχίζονται και όταν λ.χ. ο οφειλέτης έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για ρύθμιση των οφειλών του, θα μπορούν να ελέγχονται κατά εφικτό και αποτελεσματικό τρόπο, να επιβάλλονται στους παραβάτες οι προβλεπόμενες κυρώσεις και να διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας. Ο πολίτης μπορεί πλέον να έχει ουσιαστική προστασία από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται η αθέμιτη και παραπλανητική πρακτική, είτε δηλαδή πρόκειται για «εισπρακτική εταιρεία»,πιστωτικό φορέα ή οποιονδήποτε τρίτο.
     Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στην οποία οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν ενημέρωση και να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους (τηλ. γραμμή 1520),διαθέτει πλέον, με την συνεργασία του θιγόμενου πολίτη, τα αναγκαία μέσα ελέγχου και επιβολής για την προστασία της προσωπικής σφαίρας των καταναλωτών από αθέμιτες εισπρακτικές οχλήσεις».

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ν. 3869/2010 : Τροποποίηση απόφασης ρύθμισης οφειλών ως προς το ποσό των μηνιαίων καταβολών με προσωρινό καθορισμό μηδενικών καταβολών


  Παρατηρήσεις  Αθανασίου Γ. Κρητικού , δημοσιευμένες στο EφΑΔ 1/2013. 83 , επί της απόφασης 434/Φ.328/2012 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με την τροποποίηση της ρύθμισης των οφειλών ως προς το ποσό των μηνιαίων καταβολών με προσωρινό καθορισμό μηδενικών καταβολών.
Εφόσον η αίτηση του οφειλέτη κριθεί νόμιμη και βάσιμη ακολούθως γίνεται η υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Ειδικότερα, ο οφειλέτης υποχρεώνεται να καταβάλει επί τετραετία κατά μήνα τις δόσεις που προσδιορίζει το δικαστήριο με βάσει τα κριτήρια της παρ. 2 άρθρου 8 Ν 3869/2010. Ένα από τα κριτήρια αυτά είναι και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Η ρύθμιση αυτή γίνεται κατά τρόπο οριστικό. Ωστόσο σε περίπτωση μεταγενέστερης δηλαδή μετά την έκδοση της αποφάσεως μειώσεως αυτών παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιδιώξει και επιτύχει τροποποίηση της αρχικής αποφάσεως κατά το μέρος αυτής που ορίζει μηνιαίες επί τετραετία καταβολές. Βάση μίας τέτοιας αιτήσεως αποτελεί η παρ. 4 άρθρο 8 Ν 3869/2010. Αξία προς την κατεύθυνση αυτή έχει ο προσδιορισμός δικασίμου σε σύντομη δικάσιμο ώστε ο οφειλέτης να εκμεταλλευθεί εγκαίρως την προσδοκώμενη μείωση τη στιγμή που δεν είναι κατά νόμο δυνατή η εν μέρει ή εν όλω αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως ενόψει της παρ. 6 άρθρο 8 Ν 3869/2010. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως τροποποιήσεως, αλλά και περαιτέρω μέχρι τη δημοσίευση της αποφάσεως που θα δέχεται τουλάχιστον εν μέρει την αίτηση τροποποιήσεως πρέπει να καταβάλει κανονικώς τα ποσά που έχει ορίσει η απόφαση. Ωστόσο η δυσχερής θέση του οφειλέτη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του διευκολύνεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 άρθρο 8 Ν 3869/2010 κατά το οποίο το δικαστήριο μπορεί να προσδώσει στην τροποποιητική απόφασή του, με την οποία μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις, αναδρομική δύναμη, εφόσον κατά κανόνα διατυπώνεται σχετικό αίτημα από την πλευρά του οφειλέτη.
Στη δίκη που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση της αρχικής αποφάσεως προς το σκοπό μειώσεως των μηνιαίων δόσεων εφαρμογή έχει και η παρ. 5 άρθρο 8 Ν 3869/2010 με σκοπό να ορισθούν με την τροποποιητική απόφαση όχι απλώς μικρότερες αλλά και μηδενικές καταβολές. Οι μηδενικές αυτές καταβολές είτε θα καλύπτουν ολόκληρο το υπολειπόμενο μέχρι τη συμπλήρωση της τετραετίας διάστημα είτε θα καλύπτουν μικρότερο διάστημα και δη μέχρι τη νέα δικάσιμο που θα ορίσει το δικαστήριο μετά παρέλευση πενταμήνου για να γίνει επαναπροσδιορισμός των μηνιαίων καταβολών. Η τελική επιλογή ανήκει στο δικαστήριο το οποίο θα κρίνει με βάση την κρισιμότητα των προβαλλομένων και αποδεικνυομένων περιστάσεων. Σημειώνεται ότι για να έχει αναδρομική δύναμη η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές σε τροποποίηση προηγουμένως εκδοθείσης αποφάσεως πρέπει τούτο να ορίζεται σαφώς στην δικαστική απόφαση. Διαφορετικά οι μηδενικές καταβολές αρχίζουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής αποφάσεως.
Η δυνατότητα τροποποιήσεως της αποφάσεως με την οποία ορίζονται επί τετραετία κατά μήνα καταβολές προβλέπεται στην παρ. 4 άρθρο 8 Ν 3869/2010. Η τροποποίηση δηλαδή αναφέρεται στην περίπτωση της παρ. 2 άρθρο 8 Ν 3869/2010. Κατ’ αρχήν δεν εφαρμόζεται για το τμήμα της αποφάσεως με την οποία διατάχθηκε ρευστοποίηση ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 Ν 3869/2010 ούτε για το τμήμα της αποφάσεως με την οποία έγινε από το δικαστήριο εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και αυτός υποχρεώθηκε να καταβάλει μηνιαίες δόσεις με βάση την παρ. 2 άρθρο 9 Ν 3869/2010. Ωστόσο δεν μπορεί ν’ αποκλεισθεί δυνατότητα τροποποιήσεως της αποφάσεως και κατά τα άνω τμήματα με βάση τη γενική διάταξη του άρθρου 758 ΚΠολΔ εφόσον επήλθε μεταβολή πραγμάτων σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζουν ουσιωδώς και τα τμήματα των άνω αποφάσεων, δηλαδή πρόκειται για μεταβολές πραγμάτων που αφορούν τη διαμόρφωση του περιεχομένου της υπό τροποποίηση δικαστικής αποφάσεως. Τέτοια μπορεί να αποτελέσει η επελθούσα μείωση της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, η οποία εξαιρέθηκε από την εκποίηση.
Η δημοσιευόμενη απόφαση είναι, καθόσον δύναμαι να γνωρίζω, από τις πρώτες, η οποία επιτυχώς εφήρμοσε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν 3869/2010 εν συνδυασμώ προς την παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζοντας μηδενικές καταβολές μετά τη δημοσίευσή της και νέα δικάσιμο μετά πεντάμηνο διάστημα για τυχόν επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών χωρίς να θίξει τα μέρη της προηγούμενης αποφάσεως με τα οποία κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν 3869/2010 το μεν είχε διαταχθεί ρευστοποίηση δύο (2) ακινήτων του οφειλέτη το δε είχε διαταχθεί η εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας με υποχρέωση του οφειλέτη να καταβάλει σε μηνιαίες δόσεις το ποσό των 63.750 ευρώ που αποτελούσε το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας.
Αθανάσιος Γ. Κρητικός,
Αντιπρόεδρος ΑΠ, ε.τ. 

Πηγή : nbonline.gr

Και οι δικηγόροι στο Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ως «μη έμποροι»

       Σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σκορδάς, διευκρινίζει, ότι γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία, δεν χαρακτηρίζονται έμποροι. Και, άρα, υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3869/2010.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα, 01/02/2013
ΤΗΛ. : 213 15 14 305 Αριθ. Πρωτ.: Β13-5
E-mail: gemporiou@gge.gr
FAX : 210 3837843

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου.
Σχετ.: Ερώτηση 5685/10-01-2013.
    
      Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Ν. Νικολόπουλος, με θέμα: «Ευνοϊκές ρυθμίσεις περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου – Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
    Ο υφιστάμενος νόμος 3869/2010 «Για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», τροπολογία του οποίου βρίσκεται σε στάδιο διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, και προϋπόθεση ένταξης αυτών στον νόμο είναι να μην έχουν πτωχευτική ικανότητα.
      Το άρθρο 2 παρ 1 του πτωχευτικού κώδικα ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Κατά το Β.Δ. 19-04/1-5/1835 άρθρο 1, ορίζεται ότι έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία.
Επίσης κατά το Β.Δ. 2/14-05-1835, προβλέπεται ποιες είναι οι εμπορικές πράξεις βάσει των οποίων κάποιος αποκτά την εμπορική ιδιότητα.
   Συνεπώς, στα πλαίσια του ν. 3869/2010 υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.
    Προσθέτως υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).
     Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.
    Σημειώνεται περαιτέρω, ότι νομολογιακά¹ και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές από εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών.
    Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 άρθρου 5 προβλέπεται για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η αναστολή των πλειστηριασμών οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Περαιτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012), η φράση «μέχρι την 31-12-2012» της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31-12-2013». Συνεπώς μέχρι την 31-12-2013, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρο 9 του ν. 3869/2010. Η διάταξη δε, αυτή εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.
    Αναφορικά με την υπερχρέωση των εμπόρων που έχουν πτωχευτική ικανότητα αυτοί υπάγονται στον πτωχευτικό κώδικα. Σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών.
    ¹Βλ 16/2012 ΕιρΠατρών, 2/2011 ΕιρΠαμίσου όπου ορίζεται ότι η ενέργεια εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα εφόσον εμφανίζεται ως αμοιβή σωματικής καταπόνησης (υπαίθριοι μεταπωλητές, μικροπωλητές κλπ) δεν προσδίδει σε αυτόν την εμπορική ιδιότητα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Πηγή: nbonline.gr