Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3869/210Στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ορίζεται οτι :
"  Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
     Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλιση της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίηση της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή ."
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα λοιπόν στον Ν. 3869/2010 ο εκκαθαριστής , εφόσον αποδεχθεί το διορισμό του, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το έργο που ειδικά ορίζεται στην απόφαση που τον διορίζει.
     Για τον εκκαθαριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συνδίκου, αποτελεί δηλαδή πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα . Τα καθήκοντα του εκκαθαριστή καθορίζονται αποκλειστικά από την απόφαση που τον διορίζει και μόνο αν δεν ορίζεται κάτι,  αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 και 15 Ν. 3869/2010.
      Ο εκκαθαριστής λοιπόν εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση που τον διορίζει και οφείλει να διαπιστώσει αρχικώς αν η περιουσία του οφειλέτη είναι υπαρκτή και αν ταυτίζεται με την περιγραφόμενη στην αίτηση . Στη συνέχει πρέπει να διασφαλίσει την περιουσία του οφειλέτη , εφαρμοζόμενων αναλογικώς των διατάξεων του ΠτωχΚωδ , με συνέπεια να πρέπει , μεταξύ άλλων, αν πρόκειται για ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, να καταχωρήσει την απόφαση στη μερίδα του οικείου Κτηματολογίου ή Υποθηκοφυλακείου προς προστασία των καλόπιστων τρίτων. Επίσης στην ανωτέρω περίπτωση οφείλει να συντάξει  τη διακήρυξη του πλειστηριασμού , αφού πρώτα ορίσει τόπο και χρόνο και τη δημοσιεύσει στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων , στον ημερήσιο τύπο και οφείλει επίσης να την τοιχοκολλήσει στο οικείο Ειρηνοδικείο.  Υπάρχει όμως και περίπτωση να διαταχθεί με την απόφαση η ελεύθερη εκποίηση του πράγματος ,  δίνοντας τη δυνατότητα στον εκκαθαριστή να μην εφαρμόσει τις αυστηρές προθεσμίες και διαδικασίες του πλειστηριασμού αλλά να βρει ένα τρόπο πρόσφορης – ελεύθερης εκποίησης του περιουσιακού στοιχείου που έχει υπό την ευθύνη του.
     Σε περίπτωση πλειστηριασμού, αν αυτός δεν ευοδωθεί,  τότε αν η απόφαση προβλέπει επαναληπτικό πλειστηριασμό θα γίνει ξανά,  αν όμως δεν ορίζεται κάτι, ο εκκαθαριστής οφείλει, σε συνεννόηση με τον Ειρηνοδίκη να εξετάσει πως θα προχωρήσει προκειμένου να επιτευχθεί η εκποίηση του πράγματος (πχ μείωση του τιμήματος ).
      Στην πράξη όλα τα ανωτέρω δεν πραγματοποιούνται συχνά με επιτυχία,  καθώς δεν υπάρχει σήμερα αγοραστικό ενδιαφέρον για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων) . Επίσης οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα της διαδικασίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα εν τοις πράγμασι, παρόλο που εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη περί πάγιας αντιμισθίας του Πτκ,  να πάρουν προκαταβολή , όπως συμβαίνει με το σύνδικο , γεγονός που οδηγεί σε συνεχόμενες αποποιήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο σαφείς οι διατάξεις περί εκκαθαριστή διότι δημιουργούν περισσότερα προβλήματα , σε όλα τα μετέχοντα μέρη της διαδικασίας,  παρά επιλύουν αυτά , με την τελική δηλαδή εκποίηση του πράγματος.
       Ενδεικτικώς παρατίθενται σημεία αποφάσεων Ν. 3869/2010 που διατάσσουν την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη :
  •     Απόφαση 36/2012 Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, που διατάσσει εκποίηση με δημόσιο πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου :
" Το ακίνητο αυτό, θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου, με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός του θα διεξαχθεί εντός έξι (6) μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου τοποθεσίας του ακινήτου και στο Δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζομένου, την τιμή πρώτης προσφοράς και τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός. Το συνολικό ποσόν που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα κατατεθεί υπέρ της δανείστριας και το υπόλοιπο, αν προκύψει, αφού καλυφθούν οι λοιπές υποχρεώσεις θ'  αποδοθεί  στον αιτούντα.''
  •     Απόφαση 2/2012 Ειρηνοδικείου Πατρών σχετικά με την εκποίηση αυτοκινήτου
"Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.77 ΠτωχΚ, η  πώληση  του παραπάνω αυτοκινήτου θα γίνει με ανοικτές  προσφορές των ενδιαφερομένων προς τον εκκαθαριστή, ο οποίος και θα επιτρέψει τη σύναψη της πώλησης, εφόσον κατά την έμφρονα κρίση του η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι συμφέρουσα και δεν πρόκειται με την επανάληψη της διαδικασίας να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς  ορίζεται το ποσό των 8.000 ευρώ ίσο με τα 2/3 της αξίας που εκτιμήθηκε των 12.000 ευρώ (ανάλογη εφαρμογή  του αρθ. 954 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΠολΔ). Η εκποίηση θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς της πρέπει να οριστεί η τρίτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου 2012,
λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ή η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη δεν είναι συμφέρουσα κατά την κρίση του εκκαθαριστή θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αρθ. 966 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενου. Ο εκκαθαριστής με την ανάληψη των καθηκόντων του θα συντάξει περίληψη, με το  περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 77 παρ.  3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα δημοσιευτεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων το Ταμείου Νομικών 10 ημέρες πριν την ημέρα της εκποίησης.  Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από  το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Η ικανοποίηση των καθών από το προϊόν της εκποίησης θα γίνει συμμέτρως.    ·  
  •     Απόφαση 4/2011 Ειρηνοδικείου Πατρών όπου περιγράφονται αναλυτικά   τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκκαθαριστής
    Για τη διαδικασία εκποίησης των  ακινήτων του οφειλέτη δεν περιέχεται ειδική   ρύθμιση στο ν. 3869/10. Επομένως με βάση τη διάταξη του αρθ. 15 αυτού θα  εφαρμοστούν οι διατάξεις τουΠτωχευτικού Κώδικα των αρθ. 147-150, με την επισήμανση ότι, επειδή στη    διαδικασία της ρύθμισης  δεν προβλέπεται το όργανο του εισηγητή, οι σχετικές     αρμοδιότητες κατανέμονται ανάλογα με τη φύση των επί μέρους πράξεων και    ενεργειών στο ειρηνοδικείο και τον εκκαθαριστή. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με    τη διάταξη του αρθ. 148 ΠτωχΚ, να διαταχθεί η  εκποίηση του παραπάνω    διαμερίσματος, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον     εκκαθαριστή (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ), καθόσον η εκποίηση     με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου, θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη     διαδικασία δυσανάλογα της αξίας του εκποιούμενου. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται     το ποσό των 39.212  ευρώ  της αντικειμενικής του αξίας και η τιμή πρώτης    προσφοράς ίση με το ποσό αυτό (ανάλογη εφαρμογή  του αρθ. 995 παρ. 1 εδ. β’).    Ο   πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος   διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011,   λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων   του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε    περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο     πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα  φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη  Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις  εβδομάδες αρθ. (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με     αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και  τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για  ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες  από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη  περί διενέργειας δημόσιου   πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ.    148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο  Πατρών και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον  ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευτεί περίληψη της διακήρυξης σε μία  καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Πάτρας, στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα   και ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις του ( αρθ. 148 ΠτωχΚ).  Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος  από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από  το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο  πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των  καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση  στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, η οποία θα   γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’   αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ (ανάλογης   εφαρμογής δεν μπορεί να τύχη η διάταξη του αρθ. κατ’ αρθ. 153 παρ. 2 ΠτωχΚ περί κήρυξής του πίνακα εκτελεστού και περί δημοσιεύσεων). Με βάση τον πίνακα  αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την  εκποίηση με την  ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις   διατάξεις των αρθ. αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976  και 1007 ΚΠολΔ).   Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το  διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Σημειωτέον ότι, ενόψει της    αξίας του εκποιούμενου διαμερίσματος,  και του ύψους των απαιτήσεων των    τραπεζών «………ΑΕ» και «…..A.E.», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη   ασφάλεια και θα ικανοποιηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξουν από το    τίμημα του ακινήτου και αυτό από τις μηνιαίες καταβολές του αρθ. 8 παρ. 2 θα   υπολείπεται των απαιτήσεών τους και συνεπώς δεν προβλέπεται περίπτωση υποκατάστασής τους από την ανέγγυα πιστώτρια «……», κατ’ αρθ. 9 παρ. 3 σε  συνδυασμό με αρθ. 159 του ΠτωχΚ).     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου