Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Χορήγηση Αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από διαταγή πληρωμής λόγω πιθανολόγησης ευδοκίμησης ανακοπής εξ αιτίας καταχρηστικής συμπεριφοράς της πιστώτριας τράπεζας (Ειρηνοδικείο Κομοτηνής - διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Στην προκειμένη περίπτωση που χειρίστηκε η δικηγόρος, εκδόθηκε σε βάρος οφειλέτη διαταγή πληρωμής , η οποία του κοινοποιήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη αιτηθεί την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Κατά της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή (η οποία δεν εκδικάσθηκε ακόμα) καθώς και αίτηση αναστολής της διαταγής πληρωμής , η οποία έγινε δεκτή , πιθανολογώντας την ευδοκίμηση της ανακοπής λόγω καταχρηστική συμπεριφοράς της πιστώτριας τράπεζας. Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός 454/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων 
Συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2012

Δικαστήριο                              Διάδικοι

Ειρηνοδίκης                           ΑΙΤΩΝ : .............. ............... του .................
Αργυρώ Ραχούτη,                    κάτοικος Κομοτηνής (οδός .........................
που ορίστηκε με                       αρ. .......) ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την 
την αριθμ.                                 πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά.
144/2012 πράξη                      
της Διευθύνουσας              ΚΑΘ 'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ :  ανώνυμη τραπεζική
το Πρωτοδικείο                   εταιρεία με την επωνυμία " Τράπεζα ...............
Ροδόπης                              ............... ανώνυμη εταιρεία" και με το
Χωρίς σύμπραξη               διακριτικό τίτλο "...................", η οποία
Γραμματέως                      εδρεύει στην Αθήνα (οδός ..............) , νομίμως
                                            εκπροσωπουμένη , η οποία εκπροσωπήθηκε στο
                                            δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της
                                             ................. ...................
     Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου.
    Εκφωνήθηκε η υπόθεση από την Ειρηνοδίκη, στη σειρά του εκθέματος από το αντίγραφο της αίτησης που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας και οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.
     Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος είπε προφορικά όσα γράφονται στην αίτηση και ζήτησε να γίνει δεκτή. Αναφέρθηκε στο γραπτό σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε , προσκόμισε και επικαλέσθηκε τα έγγραφα που αναγράφονται σ' αυτό.
    Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ'ης η αίτηση αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε να απορριφθεί. Αναφέρθηκε στο γραπτό σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε , προσκόμισε και επικαλέσθηκε τα έγγραφα που αναγράφονται σ' αυτό.
    Η Ειρηνοδίκης δεν επιφυλάχθηκε να αποφασίσει σε χρόνο μεταγενέστερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά τη συζήτηση και δημοσίευσε , την 5η Δεκεμβρίου του 2012, με την παρουσία της Γραμματέως Λεμονιάς Καραολάνη, ενώ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους απουσίαζαν , την ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφασή της , της οποίας το διατακτικό έχει ως εξής :
    Δικάζοντας κατ΄αντιμωλία των διαδίκων.
     ΔΕΧΕΤΑΙ την υπ' αριθμό κατάθεσης 465/2-1-2012 αίτηση, καθόσον πιθανολογεί οτι θα ευδοκιμήσει η εμπροθέσμως και νομοτύπως ασκηθείσα ανακοπή του αιτούντος κατά της υπ' αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνόδίκη Κομοτηνής και η ακύρωση αυτής καθόσον η καθ' ης καταχρηστικά και ενάντια στην καλή πίστη προέβη στην έκδοση της υπ' αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής , ενώ ο αιτών είχε ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την από 17-8-2011 αίτησή του , που κοινοποιήθηκε στην καθ' ης την 12-9-2011, με την οποία ζητούσε την υπαγωγή του στη ρύθμιση των οφειλών βάσει του ν.3869/2010 ,...................
       ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την κατά του αιτούντος διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της με αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 19-4-2012 ανακοπής .
        ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην πλήρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ' ης η αίτηση , τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.

                   Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου