Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Νομολογία - απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι στους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και 314/2012 απόφαση Μονομ. Πρωτ. Ροδόπης

Με την απόφαση 3/2012 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στην οποία παρέπεμψε με την υπ' αριθμ. 519/2010 απόφασή του το Δ' Πολιτικό Τμήμα του ιδίου δικαστηρίου,  κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως της υπ' αριθμ.7666/2006 αποφάσεως του ΕφΑθ , αφού προηγουμένως είχε εκδοθεί πρωτοδίκως η υπ' αριθμ. 5265/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  κρίθηκε οτι ο σκοπός των σωματείων δεν πρέπει να αντιβαίνει σε κανόνες δημοσίας τάξεως. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι δεν εξαρτάται από προηγούμενη άδεια κρατικής ή άλλης αρχής ή αν υφίσταται ένας τέτοιος νόμος, τότε αυτός δεν εφαρμόζεται ως ερχόμενος σε αντίθεση με το Σύνταγμα.  Η πλειοψηφία του δικαστηρίου έκρινε ότι δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών οι Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και αυτό σημαίνει ότι ισχύουν οι ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις για τα ατομικά ή κοινωνικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Συντάγματος, με τις οποίες θεσπίζεται η κομματική ουδετερότητα των στρατιωτικών, (άρθρ. 29 § 3 ), τα κωλύματα εκλογιμότητάς τους (άρθρο 56 §§ 1, 3 και 4) και η υπαγωγή τους στην δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων (άρθρο 96 § § 4 και 5). Ενδεχόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι επιτρέπονται, εφόσον δικαιολογούνται από την αρχή της αναλογικότητας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί, σύμφωνα με την πλειοψηφία, οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υπόκεινται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, όπως κάθε Ελληνας πολίτης και εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 78 επ. του ΑΚ, τις οποίες δεν εφάρμοσε η προσβαλλόμενη απόφαση. Αντίθετη μειοψηφία.(Το πλήρες κείμενο της απόφασης βρίσκεται στην ΤΝΠ ΝΟΜΟS).
    Η ανωτέρω απόφαση άνοιξε το δρόμο στην ίδρυση ενώσεων προσώπων στρατιωτικών σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας , όπως συνέβη και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου δυνάμει της υπ' αριθμ. 314/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης - διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας , μέρος της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ιδρύθηκε η "ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" , την οποία χειρίστηκε η δικηγόρος.
     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 314/2012
(Αριθμός κατάθεσης αίτησης Ε.Μ. 322/2012)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
        ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Άρτεμις Δάφκα , Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τον Γραμματέα Ευάγγελο Σερμπέζη.
       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Νοεμβρίου  2012, για να δικάσει την αίτηση με αριθμό κατάθεσης Ε.Μ.  322/19-9-2012, με αντικείμενο αναγνώριση σωματείου.
        ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1) Γ.Ρ. ....2) Α.Κ...... , 3) Π.Σ......, 4) Γ.Κ. ...... και 5) Η.Μ. ....., ως μελών της προσωρινής διοίκησης του σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ." , που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ιουλίας Μυλωνά, η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.
        ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις της.
    ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
(.......................................................................................................................................................)
Τέλος, ο σκοπός του σωματείου, κατά το καταστατικό του συνίσταται στην ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ Ελλήνων στρατιωτικών, στην ανάπτυξη και εξύψωση  του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων στρατιωτικών, ως μελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζομένων σε μία δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία, στην κοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή άλλων χωρών, με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της χώρας και της φύσης του επαγγέλματος , στη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας , την επιμόρφωση και εν γένει τα ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων στρατιωτικών προς ενίσχυση και της αμυντικής αποτελεσματικότητας της χώρας , χωρίς υπέρβαση των ορίων που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες , την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων , στην προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας , της αξιοκρατίας , της ελευθερίας της σκέψης , του λόγου , της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών , υπό την αυτονόητη προϋπόθεση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της χώρας και με τρόπο που σέβεται την ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων , στην ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των Ελλήνων στρατιωτικών ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του σωματείου και των οικογενειών τους , δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν , τα χρηστά ήθη και τη ημεδαπή δημόσια τάξη. (ΟλΑΠ 3/2012). 
(...............................................................................................................................)


       ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
         ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ :α) τη δημοσίευση περίληψης που να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία, του από 12-9-2012 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ" που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Κομοτηνή , σε μια ημερήσια εφημερίδα , που εκδίδεται στην Κομοτηνή και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ταμείου Νομικών και β) την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.
       ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση , στο ακροατήριό του στις 5-12-2012.
 
         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου