Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πτώχευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πτώχευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Ν. 3869/2010 και εμπορική ιδιότηταΣύμφωνα με το άρθρο 1§1 του Ν. 32869/2010 , φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο , σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ίδιο νόμο.
Συνεπώς ο ίδιος ο νομοθέτης θέτει περιορισμό ως προς τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση , ήτοι να μην είναι νομικά πρόσωπα και έμποροι. Οι τελευταίοι μάλιστα εξαιρούνται διότι έχουν πτωχευτική ικανότητα κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Κρίσιμο ζήτημα λοιπόν αποτελεί για την εφαρμογή ή μη του Ν. 3869/2010 η ιδιότητα του αιτούντος ως εμπόρου η μη , κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης . Συνεπώς και όσοι ήταν έμποροι , έπαψαν όμως της εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά το χρόνο της παύσης να έχουν παύσει και τις πληρωμές τους, δύνανται να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010.
Με την απόφαση 38/2011 Ειρηνοδικείου Αθηνών – διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας , κρίθηκε ότι «Η εμπορική ιδιότητα είτε υφιστάμενη είτε αναγόμενη στο παρελθόν, κατά το χρονικό όμως σημείο κατά το οποίο έπαυσαν οι πληρωμές, είναι η προϋπόθεση που προσδίδει πτωχευτική ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο, αποκλείοντας την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (3869/20410).Η απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης κατ’ ουσία λόγω μη συνδρομής ουσιαστικής προϋπόθεσης .» Επίσης δια της ανωτέρω απόφασης επισημάνθηκε ότι, ο Εμπορικός Νόμος δεν διακρίνει μεταξύ εμπόρων , οι οποίοι ασκούν την εμπορία σε αξιόλογη έκταση και των προσώπων εκείνων των οποίων το εμπόριο διεξάγεται σε μικρή έκταση , όπως συμβαίνει με τον καταστηματάρχη μικρού καταστήματος που εργάζεται μόνος του αρκεί να υπάρχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και ελπίδα κέρδους. Η αίτηση που κρίθηκε δια της ανωτέρω αποφάσεως , τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο,  με το σκεπτικό ότι ο αιτών – έμπορος , δεν προσκόμισε σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ περί διακοπής εργασιών έτσι ώστε το δικαστήριο να μπορεί να διαπιστώσει τόσο τη διακοπή των εργασιών του όσο και το χρόνο που έγινε αυτή. Το δικαστήριο δηλαδή δεν μπόρεσε από τα προσαγόμενα σε αυτό έγγραφα,  να ελέγξει αν μετά την παύση της εμπορίας του  εξακολουθούσε ο οφειλέτης  να καταβάλλει τις οφειλές του, γεγονός που θα συντελούσε στην ύπαρξη ή μη της πτωχευτικής του ικανότητας και ακολούθως στην υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010.
Επίσης σε μία έτερη υπόθεση που εκδικάσθηκε επίσης από το Ειρηνοδικείο Αθηνών , απορρίφθηκε επίσης η αίτηση της αιτούσας – οφειλέτιδας , καθώς από την προσκομιζόμενη στο δικαστήριο διακοπή εργασιών προέκυψε ότι αυτή έχουσα 25 έτη την εμπορική ιδιότητα , δημιούργησε οφειλές απορρέουσες από την ιδιότητά της αυτή. Επιπροσθέτως στις τελευταίες φορολογικές της δηλώσεις εμφάνιζε εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια τα χρέη της χαρακτηρίσθηκαν εμπορικά , με τη ίδια έχουσα την εμπορική ιδιότητα και δεν υπήχθη τελικώς στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.
Προσοχή λοιπόν στον κρίσιμο χρόνο κατάθεσης της αίτησης .

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Νομολογία - 7/2013 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με την πτώχευση εμπόρου με αίτηση του ιδίου

       Με την απόφαση 7/2013 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας , έγινε δεκτή αίτηση εμπόρου για κήρυξή του σε πτώχευση , εφόσον πληρούντο όλες οι τασσόμενες εκ του Πτωχευτικού Κώδικα προϋποθέσεις. 
        Παρατίθεται η απόφαση .
  


ΑΠΟΦΑΣΗ : 7/2013
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης ΕΠ2/6-2-2013)
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριακή Φελεκίδου , Πρόεδρο Πρωτοδικών , Αικατερίνη Τσιτσεκλίδου , Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια, Χρήστο Θεοδωρίδη , Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Σουλτάνα Ντελή.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ   δημόσια στο ακροατήριό του την 20η Μαρτίου 2013 για να δικάσει την αίτηση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΕΠ2/6-2-2013 και με αντικείμενο δήλωση παύσης πληρωμών – αίτηση πτώχευσης .
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ : ………….  του …… και της ……., κατοίκου ……………., με αριθμό εμπορικού μητρώου ……….. στο τμήμα Εμπορίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και ΑΦΜ ……… , που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου …………., ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της πιο πάνω αίτησης , της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε αρχικά η 20-2-2013 και κατόπιν αναβολής η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και κατά την εκφώνησή της από το οικείο πινάκιο , ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος – δηλούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις του.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την υπό κρίση αίτηση , όπως το περιεχόμενό της παραδεκτά διορθώθηκε , ο αιτών – δηλών, ισχυριζόμενος ότι είναι έμπορος και ότι έχει ήδη αναστείλει τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων εμπορικών χρεών του από την 1-1-2011, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο , ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να οριστεί ως ημέρα παύσης των πληρωμών , κατ’ εκτίμηση του δικογράφου και του σχετικού αιτήματος , η 1η -1-2011. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα , η ένδικη αίτηση – δήλωση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού , που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να τη δικάσει κατά την προκειμένη εκούσια δικαιοδοσία

    2η σελ. της υπ’ αρ. 7/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
                                                      Εκούσια Δικαιοδοσία

(άρθρα 4 παρ. 1,2 και 3 Ν. 3588/2007 και 741 επ. ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ΕισΝΚΠολΔ , όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4055/2012), δεδομένου ότι για το παραδεκτό της α) έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 500 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 3588/2007) , το δε πρωτότυπο του υπ’ αρ. 52122/6-2-2013 γραμματίου (Γραφείου Παρακαταθηκών Κομοτηνής – Σαπών) έχει επισυναφθεί στην αίτηση , β) αναγράφονται στην αίτηση τα στοιχεία που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 Ν. 3588/2007, και γ) κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης , όπως διέταξε η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αυτού (βλ. το υπ’ αρ. 1680β’/11-2-2013 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου αυτού Ελένης Κιμπάρη). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη  στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 , 3 παρ. 1, 5§2,3 και 4, 7 επ. και 13 του Ν. 3588/2007 περί Πτωχευτικού Κώδικα. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης …….. του ……., που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού και από όλα , ανεξαιρέτως, τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζει ο αιτών , αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : ο αιτών – δηλών από το έτος 1997 διατηρεί στην Κομοτηνή, επί της οδού ……..ατομική επιχείρηση …………… με την επωνυμία ………Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του και την άσκηση της εμπορίας του μίσθωσε ένα ακίνητο στην οδό ….. στην πόλη της Κομοτηνής.  Συνεπώς, λόγω της εκ μέρους του ασκήσεως , κατά σύνηθες επάγγελμα , αντικειμενικώς εμπορικών πράξεων έχει αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα. Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της η ως άνω επιχείρηση του αιτούντος δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα , όμως, από την αρχή του έτους 2011 και έκτοτε η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης παρουσίασε επιδείνωση , λόγω και της υπάρχουσας διεθνούς και εθνικής οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους , τις οποίες ο αιτών δεν μπόρεσε να καλύψει. Ειδικότερα, οι εμπορικές του οφειλές ανερχόταν στις 31-12-2012 στο συνολικό ποσό των 1.535.637,24 ευρώ τουλάχιστον. Συγκεκριμένα, στην τράπεζα «ALPHA BANK» ο αιτών οφείλει το ποσό των

    3η σελ. της υπ’ αρ. 7/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
                                                      Εκούσια Δικαιοδοσία
311.892,43€ από την υπ’ αριθμ. 2164/20-1-1998 σύμβαση πιστώσεως δι’ ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η οποία καταγγέλθηκε και στις 28-3-2012 του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 54/ΔΠ-54/2012 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» οφείλει αφενός το ποσό των 29.658,67€ από την από 4-5-2004 σύμβαση πίστωσης δι’ ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και τις από από 3-5-2005 πρόσθετες πράξεις, για το οποίο του κοινοποιήθηκε στις 25-10-2011 η υπ’ αριθμ. 202/ΔΠ 202/14-10-2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , αφετέρου το ποσό των 57.906,94€, καθόσον την 8-10-2012 του κοινοποιήθηκε η με ημερομηνία 5-4-2012 εξώδικη όχληση  της ανωτέρω πιστώτριας δια της οποίας αυτή κατήγγειλε την υπ’ αριθμ. 17738-00/1 σύμβαση ανοίγματος πίστωσης σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Στην «ATTICA BANK » οφείλει αφενός το ποσό των 51.115,96€, για το οποίο στις 16-1-2012 του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 270/ΔΠ 270/11 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,αφετέρου το ποσό των 21.048,81€, για το οποίο στις 29-1-2013 του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 317/ΔΠ/317/5-10-2012 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Στην τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS» οφείλει ποσό 130.786,46€ από την υπ’ αριθμ. 32000000105564/2-5-2008 σύμβασης παροχής πιστώσεως, για την οποία του κοινοποιήθηκε στις  23-12-2011 η υπ’ αριθμ. 28161/2011 διαταγή πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατόπιν καταθέσεως από την ανωτέρω πιστώτρια , αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων , εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με την οποία διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου που βρισκόταν στα χέρια του ή στα χέρια τρίτων οφειλετών του αλλά και κάθε απαιτήσεώς του κατά τρίτων , μέχρι του ποσού των 40.000€ καθώς και των εμπορευμάτων και του κινητού εξοπλισμού ιδιοκτησίας του , μέχρι του ιδίου ποσού, υπέρ της πιστώτριας  τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», δυνάμει της οποίας την 4-5-2011 συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 4.077 έκθεση συντηρητικής κατάσχεσης κινητών του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ροδόπης Θεόδωρου Ν. Κοκίδη. Στην τράπεζα  «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ»οφείλει το ποσό των 52.697,66€ από την υπ’ αριθμ. 17738-00/1 σύμβασης χορήγησης πίστωσης σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, καθόσον στις 20-1-2011 του κοινοποιήθηκε η από

4η σελ. της υπ’ αρ. 7/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
                                                      Εκούσια Δικαιοδοσία
1-12-2010 εξώδικη όχληση – καταγγελία και πρόσκληση της ιδίας ως άνω τράπεζας. Περαιτέρω, οφείλει στην «Τράπεζα  Πειραιώς ΑΕ» εκ της υπ’ αριθμ. 2819/23-7-1997 σύμβασης πίστωσης σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό καθώς και των πρόσθετων αυτής πράξεων, το συνολικό ποσό των 291.211,13€, για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 164/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Στην τράπεζα «MILLENNIUM BANK AE.» από την υπ’ αριθμ. 956673/7-2-2007 σύμβαση πίστωσης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού οφείλει ποσό 34.188,79€, για το οποίο εκδόθηκε  η υπ’ αριθμ. 124/ΔΠ124/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , καθώς και από την υπ’ αριθμ. 956679/7-2-2007 σύμβαση το ποσό των 35.911,68€  για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 123/ΔΠ 123/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Προσθέτως, ο αιτών οφείλει στο « ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ως ειδικό διάδοχο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ «T BANK» (πρώην  «ASPIS BANK Α.Τ.Ε»)  από την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 802039 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό το ποσό των 74.232,75€, για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 31/ΔΠ31/2012 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Στην « ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» οφείλει συνολικά το ποσό των 107.193,43€. Περαιτέρω ο αιτών αδυνατεί να καταβάλλει τα μισθώματα του καταστήματος , όπου εδρεύει η επιχείρησή του, οφείλοντας στους   συνεκμισθωτές του περίπου 120.000€. Επί πλέον, οφείλει προς την προμηθεύτρια εταιρεία «…………..ΑΒΕΕ», το ποσό των 1.300 ευρώ , για το οποίο στις 30-3-2011 του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 13897/10 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, στις 11-4-2012 κοινοποιήθηκε στον αιτούντα η υπ’ αριθμ. 76/ΔΠ/76/2012 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, δυνάμει της οποίας επιτάχθηκε  να καταβάλει το ποσό των 60.000€ πλέον τόκων και εξόδων, στον προμηθευτή του Γ.Κ. του…. , λόγω οφειλής του εκ συναλλαγματικών. Έτι περαιτέρω, δυνάμει της από 8-9-2011 ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών της ΔΟΥ Κομοτηνής , γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 124.180,68€ (96.048,84€ κεφάλαιο + 28.131,84€ προσαυξήσεις) , ενώ το γενικό σύνολο των οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 125.142,40€. Επιπροσθέτως

5η σελ. της υπ’ αρ. 7/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
                                                      Εκούσια Δικαιοδοσία
την 16-10-2012  επιδόθηκε στον αιτούντα το υπ’ αριθμ. καταχώρισης 2205/10-10-2012 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης σύμφωνα με το οποίο ενεγράφη σε βάρος ακινήτου ιδιοκτησίας του , η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16525 υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της οφειλής του απέναντι σε αυτό , ύψους 185.283,59€ (145.090,66€ κεφάλαιο – τόκοι + 40.192,93€ προσαυξήσεις ) . Ακόμη, ο αιτών οφείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) του Τμήματος Κομοτηνής ποσό 31.875,97€ , ενώ στην εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » οφείλει το ποσό των 435,88€. Συνεπώς , το σύνολο όλων των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών εμπορικών υποχρεώσεων του αιτούντος – δηλούντος ανέρχεται σε 1.535.637,24€ τουλάχιστον, το οποίο και αδυνατεί πλήρως να εξοφλήσει , καθώς έχει περιέλθει από 31-12-2012 σε μόνιμη και γενική αδυναμία να αντιμετωπίσει τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εμπορικά χρέη του, δηλαδή σε κατάσταση παύσης πληρωμών , αποτέλεσμα της οποίας ήταν να κλονισθεί ανεπανόρθωτα η εμπορική πίστη του. Εξάλλου, η εκ μέρους του αιτούντος – δηλούντος μη πληρωμή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων χρεών δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη ταμειακή δυσχέρεια ή έστω σε παροδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του. Επιπρόσθετα, αποδείχθηκε ότι η περιουσία του αιτούντος – δηλούντος , ως σύνολο των υπαρχόντων και μελλοντικών άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών αξιών , θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3588/2007), δεδομένου ότι αυτός έχει στην αποκλειστική του κυριότητα  ένα διαμέρισμα , ……………………………………………………
…………………………………………………………………, που μπορεί να εκποιηθεί και να καλύψει τα έξοδα της πτώχευσης. Το ανωτέρω ακίνητο είναι βεβαρημένο με τις κάτωθι εμπράγματες ασφάλειες και κατασχέσεις : 1) Την με ημερομηνία εγγραφής 22-5-2000 προσημείωση υποθήκης ,  υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος , για ποσό 22.100.000 δρχ (ήδη 64.857€), η οποία βρίσκεται στον Τ 360 με α/α 85 των οικείων βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής , 2) Την με ημερομηνία εγγραφής 22-12-2011 προσημείωση υποθήκης , υπέρ της

6η σελ. της υπ’ αρ. 7/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
                                                      Εκούσια Δικαιοδοσία
πιστώτριας «Τράπεζα Πειραιώς» , για ποσό 60.000€, η οποία ενεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 164/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με αρ. πρωτ. καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής 3787/22-12-2011  , 3) Την με ημερομηνία εγγραφής 2-1-2012 προσημείωση υποθήκης,  υπέρ της πιστώτριας «Attica Bank» , για ποσό 20.000€, η οποία ενεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 270/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με αρ. πρωτ. καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής 15/2-1-2012, 4) Την με ημερομηνία 30-1-2012 τροπή της προσημείωσης υποθήκης της πιστώτριας  «Attica Bank»  για ποσό 20.000€, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. καταχώρησης 220/30-1-2012, 5) Την με ημερομηνία εγγραφής 29-3-2012 προσημείωση υποθήκης,  υπέρ της πιστώτριας «Alpha Bank» , για ποσό 50.000€, η οποία ενεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με αρ. πρωτ. καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής 727/29-3-2012, 6) Την με ημερομηνία εγγραφής 5-4-2012 προσημείωση υποθήκης,  υπέρ της πιστώτριας «Alpha Bank» , για ποσό 100.000€, η οποία ενεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 66/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, με αρ. πρωτ. καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής 805/5-4-2012, 7) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής 3331/15-10-2010 , αναγκαστική κατάσχεση για ποσό 20.734,48€ , του επισπεύδοντος δανειστή Κ.. Ν… του ….. , δυνάμει της υπ’ αριθμ. 620/15-10-2010 κατασχετήριας έκθεσης του δικ. επιμελητή του Πρωτοδικείου Ροδόπης ………. , 8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. καταχώρησης στο Κτηματολογικό Γραφείο Κομοτηνής 998/30-4-2012 αναγγελία απαίτησης του δανειστή Κ. Γ. του …… για ποσό 63.497,39€, 9) Η υπ’ αριθμ. 7.400/2-5-2012 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού του επισπεύδοντος δανειστή Κ. Γ. του …. και 10) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16525 υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για χρέη  απέναντι σε αυτό ύψους 185.283,59€ , σύμφωνα με  το υπ’ αριθμ. καταχώρισης 2205/10-10-2012 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Συνεπώς , πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν , σύμφωνα με τα στο διατακτικό ειδικότερα διαλαμβανόμενα (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 Ν. 3588/2007) .

7η σελ. της υπ’ αρ. 7/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
                                                      Εκούσια Δικαιοδοσία
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον  …… ……. του ….. και της ….. , κάτοικο Κομοτηνής (οδός ….), με αριθμό εμπορικού μητρώου στο Τμήμα Εμπορίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ροδόπης …… και ΑΦΜ ….., σε κατάσταση πτώχευσης .
ΟΡΙΖΕΙ ημέρα παύσης των πληρωμών την 31-12-2012.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ Εισηγητή της πτώχευσης τον Αργύριο Γκόγκολα , Πρωτοδίκη αυτού του Δικαστηρίου.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ σύνδικο της πτωχεύσεως την διορισμένη στο Πρωτοδικείο Ροδόπης , Δικηγόρο …… ……. , κάτοικο Κομοτηνής (….) ………, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο συνδίκων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη σφράγιση της περιουσίας του πτωχού από τον σύνδικο πτώχευσης.
ΟΡΙΖΕΙ την 22-5-2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.15, προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές σε συνέλευση στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ενώπιον του εισηγητή για να συντάξουν τον πίνακα των εικαζομένων πιστωτών , να εκλέξουν την επιτροπή πιστωτών , καθώς και να αποφασίσουν με βάση την έκθεση του συνδίκου για τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης , εν όλω ή εν μέρει , τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της και υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης.
ΟΡΙΖΕΙ εφημερίδα για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις , το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στις 28 Μαρτίου 2013 και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 1η Απριλίου του 2013 , χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ