Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Καταδίκη εργοδότριας σε καταβολή δεδουλευμένων παρόλο που ο εργαζόμενος υπέγραφε αποδείξεις εξόφλησης, αφού αποδείχθηκε οτι στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε τα ποσά που υπέγραφε

Στην υπόθεση αυτή  , εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα δικαιώθηκε, λαμβάνοντας τους οφειλόμενους μισθούς , επιδόματα και αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας , παρόλο που υπέγραφε αποδείξεις εξόφλησης στο τέλος κάθε μήνα . Το σημαντικό την εν λόγω απόφαση είναι οτι κρίθηκε οτι παρόλο που έθετε την υπογραφή της σε κάθε απόδειξη , στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά αλλά μικρότερα ποσά έναντι των πραγματικά οφειλομένων. Με την ίδια απόφαση επίσης της επιδικάσθηκαν χρηματικά ποσά για υπερεργασία, υπερωρίες και εργασία το Σάββατο ως 6η ημέρα σε καθεστώς πενθήμερης εργασίας . Το συνολικό ποσό που της επιδικάσθηκε ανέρχεται στις 22.454,24€ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων ύψους 880€.
Παρακάτω παρατίθενται μερικά σημαντικά σημεία της απόφασης .


Αριθμός απόφασης
14/2012
(Αριθμ. καταθ. αγωγής : ΕΓ 54/10-5-2010)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

    ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Ζαχαριάδου, Πρωτοδίκη Ξάνθης , την οποία όρισε η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου κατόπιν της υπ' αριθμ. 2628/27-5-2011 απόφασης της Προέδρου Εφετών Θράκης και από τη Γραμματέα Σουλτάνα Ντελή.
     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του , στην Κομοτηνή, στις 8 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
     ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : ........... .......... του ...... και της ........, κατοίκου Κομοτηνής, η οποία εμφανίστηκε στο Δικαστήριο μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιουλία Χ. Μυλωνά.
      ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Εταιρίας με την επωνυμία ".........................ΟΕ", που εδρεύει στην Κομοτηνή και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία "............." , η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ................
       Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-5-2010 αγωγή της για καταβολή νόμιμων αποδοχών έναντι των μικρότερων πράγματι καταβληθέντων και λοιπών συναφών εργατικών αξιώσεων από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΕΓ 54/10-5-2010, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 29ης -9-2010 και μετά από δύο αναβολές για την παραπάνω αναφερόμενη και γράφτηκε στο πινάκιο.  
      Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
        ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
      Η ενάγουσα, μισθωτή, ζητεί με την υπό κρίση αγωγή της να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρεία , εργοδότρια, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή  να τις καταβάλλει το συνολικό ποσό των 22.425,24€ με το νόμιμο τόκο από τότε που κατέστη απαιτητό το κάθε μερικότερο κονδύλιο, άλλως από την επίδοση της αγωγής. Το ποσό αυτό, όπως κάθε επιμέρους κονδύλιο προσδιορίζεται αναλυτικά στην αγωγή , αποτελεί το σύνολο των αξιώσεων που έχει κατά της εναγόμενης , από διαφορές μεταξύ νομίμων και καταβληθέντων αποδοχών , από διαφορές επιδομάτων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αποδοχών και επιδόματος αδείας , λόγω απασχόλησης κατά την έκτη ημέρα και λόγω υπερεργασίας και κατ' εξαίρεση υπερωρίας , οι οποίες προέρχονται από την μεταξύ τους σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρίστηκε στην Κομοτηνή  , στις 14-9-2006, με σκοπό να εργαστεί η ενάγουσα ως πωλήτρια /υπάλληλος στο κατάστημα πώλησης φωτοτυπιών και λοιπής γραφικης ύλης της εναγόμενης , κατά τη διάρκεια της οποίας υπέγραφε αποδείξεις πληρωμής των νομίμων αποδο΄χων της , τις οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε ολόκληρες και η οποία (σύμβαση εργασίας) λύθηκε τελικά στις 9-6-2009 μετά από οικειοθελή αποχώρηση της ενάγουσας. Ζητεί, επίσης, το παραπάνω ποσό επικουρικά με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού , καθώς και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη.
      Η αγωγή με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση των εργατικών διαφορών ................Είναι πλήρως ορισμένη και νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων .........................
2ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
Πρέπει, επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και η ουσιαστική βασιμότητα των επιμέρους κονδυλίων της ................................
      Εξάλλου , κατ' άρθρο 445 ΚΠολΔ έγγραφα ιδιωτικά συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους , εφόσον η γνησιότητά τους αναγνωρίσθηκε ή αποδείχθηκε , αποτελούν πλήρη απόδειξη οτι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου , επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. Συνεπώς, το ιδιωτικό έγγραφο της εξοφλητικής απόδειξης παράγει πλήρη απόδειξη οτι προέρχεται από τον υπογράψαντα αυτό , επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη οτι η βεβαίωση αυτή δεν είναι αληθινή , χωρίς να προσβληθεί η απόδειξη ως πλαστή. Ως προς το γεγονός όμως οτι έγινε η καταβολή , η εξοφλητική απόδειξη αποτελεί στην πραγματικότητα εξώδικη ομολογία , που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο , κατ' άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 354 του ίδιου Κώδικα , ανακαλείται αν δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια (ΑΠ 646/2009 Α' Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
        Εν προκειμένω η εναγόμενη με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της ισχυρίζεται, οτι η ενάγουσα δεν ήταν απλώς πωλήτρια , αλλά οτι αυτή της είχε αναθέσει επιπλεόν και τη διαχείριση λειτουργικών υποθέσεων του καταστήματος (όπως την καταγραφή των εσόδων-εξόδων κάθε ημέρας , τις παραγγελίες προϊόντων , την πληρωμή λογαριασμών κλπ) και οτι κατά τη συμφωνία τους έπρεπε να εργάζεται μόνο δύο Σάββατα κάθε μήνα , ότι έπαιρνε κανονικά τις ετήσιες άδειές της εναλλάξ με τη δεύτερη υπάλληλο του καταστήματος και οτι δεν χρειαζόταν να εργάζεται υπερωριακά. Όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί ανάγονται σε άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής και θα ερευνηθούν πιο κάτω κατ' ουσίαν. Περαιτέρω, προτείνει ένσταση εξόφλησης των ένδικων αξιώσεων κατ' άρθρα 416, 417 παρ. 1 και 424 εδδ. α' ΑΚ επικαλούμενη προ τούτο 46 εξοφλητικές αποδείξεις του χρονικού διαστήματος από Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι και Ιούνιο του 2009, που φέρουν την υπογραφή της ενάγουσας και οι οποίες περιέχουν ανάλυση των ποσών που έλαβε η τελευταία για συμφωνημένο μισθό και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , όχι όμως και για αμοιβή από υπερεργασία , υπερωρία και απασχόληση κατά τα Σάββατα.Σχετικά με τις αποδείξεις αυτές η ενάγουσα συνομολογεί τη γνησιότητα της υπογραφής της στις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες αποδείξεις αλλά αμφισβητεί τη συμβατική συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων , ισχυριζόμενη οτι η εργοδότρια εταιρία εξανάγκαζε την ίδια , όπως και άλλους εργαζομένους της , να τις υπογράφει παρότι δεν ελάμβανε ως μισθό τα ποσά που αναφέρονται σ' αυτές , επικαλούμενη λογιστικούς λόγους αναφορικα με την ορθή λειτουργία της επιχείρισης και τη χορήγηση των ενσήμων της από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα . η ως άνω ένσταση εξόφλησης , λοιπόν, της εναγόμενης θα εξεταστεί παρακάτω και από ουσιαστικής άποψη.
         Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης , των υπ' αριθμ. 6405 και 6406/4-2-2011 ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων της ενάγουσας ενωπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής ........   καθώς και της υπ' αριθμ. 4457/20-10-2010 ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα της εναγόμενης ενώπιον της συμβολαιογράφου Καβάλας (.......................................) αλλά και όλων των εγγράφων που προσκομίζουν και νόμιμα επικαλούνται οι διάδικοι , είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα , είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια , καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα , αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η εναγόμενη εταιρία διατηρεί στην Κομοτηνή κατάστημα πώλησης φωτοτυπιών και λοιπής γραφικής ύλης. Η ενάγουσα προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στις 14-9-2006 , προκειμένου να εργαστεί στο ως άνω κατάστημα ως πωλήτρια, ήταν δε άγαμη και χωρίς προϋπηρεσία . Η ανωτέρω σύμβαση λύθηκε τελικά στις 9-6-2009 με την οικειοθελή αποχώριση της ενάγουσας . Αντικείμενο της σύμβασης αυτής ήταν το είδος και το ύψος του μισθού της
3ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
ενάγουσας , ο οποίος συμφωνήθηκε να είναι ο νόμιμος , δηλαδή ο προβλεπόμενος από την οικεία ΣΣΕ εμπορίου και εμπορικών επιχειρήσεων και αντιστοιχούσε στην ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου 1ης μισθολογικής κλίμακας (αφού η ενάγουσα δεν είχε καθόλου προϋπηρεσία) πλέον του επιδόματος ταμειακών λαθών , το οποίο δικαιούταν να λαμβάνει , λόγω του οτι χειριζόταν και το ταμείο της επιχείρησης. Επιπλέον συμφωνήθηκε το ωράριο εργασίας της ενάγουσας και πιο συγκεκριμένα οτι αυτή θα εργαζόταν επί πενθήμερο , οκτώ ώρες ημερησίως και δη στην πρωινή βάρδια 9από 8:30' ως 16:30'). Δυνάμει της παραπάνω σύμβασης εργασίας η ενάγουσα παρείχε στην εναγόμενη την εργασία της , όμως πολλές ημέρες εργαζόταν συνεχόμενα από το πρωί μέχρι τις 21:00' το βράδυ που έκλεινε το κατάστημα , ή ακόμη και μέχρι τις 02:00' τα ξημερώματα , κυρίως σε περιόδους φόρτου εργασίας , λόγω των εξεταστικών περιόδων των Πανεπιστημιακών Σχολών της πόλης , οπότε οι φοιτητές (που ήταν οι κύριοι πελάτες της επιχείρησης) είχαν ανάγκη φωτοτυπιών σε μεγάλο όγκο. Περαιτέρω εργάστηκε και ορι΄σμένα Σάββατα ...............................αλλά έλαβε ως άδεια αναψυχής της (καθ' όλο το χρονικό διάστημα της εργασίας της στην εναγόμενη) μόνο δέκα ημέρες τον Αύγουστο του 2007. Δεν έλαβε δε καμία αμοιβή για την εργασία της του Σαββάτου. Τα παραπάνω προκύπτουν ευχερώς τόσο από τις καταθέσεις των μαρτύρων της ενάγουσας που δεν μπορούν να αντικρουστούν πειστικά από αυτές της εναγόμενης, οι οποίες δεν βρισκόταν στο κατάστημα της Κομοτηνής (παρά προέρχονται από έτερο κατάστημα που διατηρεί η εναγόμενη στην Καβάλα) , όσο και από τα έγγραφα που έχει προσκομίσει η ενάγουσα και ειδικότερα τα ημερολόγια / ατζέντες που διατηρούσε για κάθε έτος εργασίας της , όπου σημείωνε ιδιοχείρως τις ώρες εργασίας της για κάθε ημέρα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό γεγονός που αποδέχεται και η εναγόμενη , οτι η νόμιμη εκπρόσωπός της δεν βρισκόταν σε μόνιμη βάση στην Κομοτηνή (......................................). Αυτό που στην πράξη ίσχυε ήταν οτι η ενάγουσα , όπως
4ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
άλλωστε και η δεύτερη υπάλληλος του καταστήματος , στο τέλος του μήνα ανάλογα και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τη νόμιμη εκπρόσωπο της εναγόμενης πληρώνονταν έναντι του μισθού τους κάποια μερικότερα ποσά . η δε εναγόμενη δια της νομίμου εκπροσώπου της υποσχόταν οτι σε επόμενο στάδιο θα τους εξοφλούσε το σύνολο του μισθού τους. Όμως, η ενάγουσα υπέγραφε στις αποδείξεις πληρωμής των αποδοχών της , που της έστελνε  ο λογιστής της επιχείρησης , στις οποίες βέβαια εμφανίζονται οι νόμιμες αποδοχές της με όλα τα δικαιούμενα από αυτήν επιδόματα, αλλά αυτά δεν της κατεβλήθησαν ολόκληρα ποτέ. Η δικαιολογία για την υπογραφή των εν λόγω αποδείξεων ήταν η λογιστική τακτοποίηση της επιχείρησης και η χορήγηση στην ενάγουσα των ενσήμων της  από τον ασφαλιστικό της φορέα. (...................................) . Η εναγόμενη από την άλλη πλευρά δεν κατάφερε να ανταποδείξει κάτι διαφορετικό για το εν λόγω θέμα και άρα, αφού αποδείχθηκε οτι οι εξοφλητικές αποδείξεις αποδο΄χων που υπέγραφε η ενάγουσα δεν αντικατοπτρίζουν και τα αληθή ποσά που εισέπραττε κάθε φορά, η σχετική ένσταση της εναγόμενης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. (........................................................)
      Κατόπιν όλων των ανωτέρω , η αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 22.425,24€ (7.331,97€ + 1.418,40€ + 5.740,11€ + 2.981,40€ + 650,30€ + 4.303,06€) , με το νόμιμο τόκο από τότε που έπρεπε να καταβληθεί κάθε επιμέρους κονδύλιο και μέχρι την εξόφληση και να κηρυχθεί η απόφαση κατά ένα μέρος προσωρινά εκτελεστή , δεδομένου οτι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος,  τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στην εναγόμενη
η οποία νικήθηκε στη δίκη (άρθρο 176 παρ. 1 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ευρώ (22.425,24€) , με το νόμιμο τόκο ως εξής :
       (.................................................................)
13ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
      ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των επτά χιλιάδων (€7.000) ευρώ .
     ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας , τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα (€880,00) ευρώ .
      Κρίθηκε , αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε   σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του , στην Κομοτηνή, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου