Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Νομολογία - N.3816/2010 : Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εφόσον οι οφειλέτες είχαν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του εν λόγω νόμου εντός ενός μηνός από την καταγγελία- Ακυρώνει διαταγή πληρωμής

Στην συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η δικηγόρος , έγινε δεκτή η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής , με βάση τις διατάξεις του Ν. 3816/2010 , που αφορούσε στη ρύθμιση με τα  πιστωτικά ιδρύματα οφειλών απορρεουσών από επαγγελματικά δάνεια ,  καθώς οι εν λόγω οφειλέτες είχαν αιτηθεί την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου αυτού πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής και εκκρεμούσης της απάντησης της τράπεζας , η τελευταία εξέδωσε σε βάρος τους την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής .
Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ : 88/2011
Αριθμός Κατάθεσης : ΤΜ 58/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
.................
         ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτοδίκη Αργύριο Γκόγκολα , τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα Ευάγγελο Σερμπέζη.
          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση , μεταξύ :
           ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ : 1) Χ......... Π........του ........... και 2) Δ............ Σ......... , συζύγου Χ...... Π.......... , κατοίκων Κομοτηνής, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Ιουλίας Μυλωνά που κατέθεσε προτάσεις.
          ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Της εδρεύουσας στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπούμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "Τράπεζα ................................ΑΕ.", ως καθολικής διαδόχου της "................................ Α.Ε." , η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ......... .......... που κατέθεσε προτάσεις.
            Οι ανακόπτοντες άσκησαν την από 27-4-2010 ανακοπή τους , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 58/27-4-2010 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8-12-2010 , κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας .
             Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων , αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους , ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
           Με την υπό κρίση ανακοπή οι ανακόπτοντες ζητούν , για τους διαλαμβανόμενους σε αυτή λόγους , να ακυρωθεί η με αριθμό 69/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,με την οποία υποχρεώθηκαν , ο πρώτος ως οφειλέτης και η δεύτερη ως εγγυήτρια της επικαλούμενης σύμβασης παροχής πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, να καταβάλουν εις ολόκληρο στην καθ' ης η ανακοπή ποσό 13.817,43€ για κεφάλαιο , πλέον τόκων και εξόδων . Η ανακοπή , η οποία αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστής που την εξέδωσε (άρθρα 7,9,10,14 παρ. 2, 632 παρ. 1 και 636 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία των άρθρων 215 επ. ΚΠολΔ , κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό) , με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ) , έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεδομένου οτι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στους ανακόπτοντες την 14-4-2010 , η δε κρινόμενη ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου την 27-4-2010 και επιδόθηκε στην καθ'ης η ανακοπή την 30-4-2010) . Πρέπει επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω για τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της .
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 3816/2010 "Ρύθμιση επιχειρηματικών - επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες ",  "Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή
αγροτικούς σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα αυτά και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 30.6.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. (...........................................................................................................................................................)."
Στην προκείμενη περίπτωση με τον εκτιμώμενο ως πρώτο λόγο της ένδικης ανακοπής οι ανακόπτοντες ζητούν την ακύρωση της υπ' αριθμ. 69/2010 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , ισχυριζόμενοι οτι αυτή εκδόθηκε παρά το νόμο, καθόσον η καταγγελία της σύμβασής τους από την καθ'ης δεν επέφερε αποτελέσματα , αφού εντός μηνός από την κοινοποίησή της υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Με αυτό το περιεχόμενο ο κρινόμενος λόγος της ανακοπής είναι νόμω βάσιμος , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω μείζονα σκέψη, στηριζόμενος στις εκεί αναφερόμενες διατάξεις. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν καθόσον η καθ' ης η ανακοπή αρνήθηκε τον ένδικο λόγο. 
       Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του μάρτυρα της καθ' ης η ανακοπή, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που μετ' επικλήσεως προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι , μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται η συνεκτίμηση κανενός κατά την ουσιαστική διερεύνηση της διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Μεταξύ της καθ΄ης Τράπεζας και του πρώτου των ανακοπτόντων, ως πιστούχου , της δε δεύτερης ατομικώς ως εγγυήτριας , συνήφθη στις 2-8-2000 η με αριθμό 1231/2-8-2000 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ορίστηκαν στην ως άνω σύμβαση  ...............................................Με την από 10-2-2010 εξώδικη δήλωση - καταγγελία , η οποία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις 4-3-2010, η καθ' ης γνωστοποίησε σε αυτούς οτι κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων
3ο φύλλο της υπ' αριθμ.88/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης, Ειδική Διαδικασία
................................
οφειλών και έκλεισε το λογαριασμό που τηρήθηκε προς εξυπηρέτηση αυτής, το οριστικό χρεωστικό κατάλοιπο του οποίου ανερχόταν στις 10.2.2010 στο ποσό των 13.817,43 ευρώ , επιπλέον δε, γνωστοποίησε σε αυτούς το δικαίωμά τους να ζητήσουν την υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Ακολούθως , δυνάμει της από 30-3-2010 αίτησης της καθ΄ης που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. καταθ. 69/12-4-2010 , εκδόθηκε σε βάρος των ανακοπτόντων η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 69/13-4-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης ,με την οποία οι τελευταίο υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στην καθ' ης η ανακοπή ποσό 13.817,43€ , πλέον τόκων και εξόδων. Ωστόσο, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της ως άνω καταγγελίας και ειδικότερα την 23-3-2010 , οι ανακόπτοντες υπέβαλαν αίτηση προς την καθ' ης για υπαγωγή σε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010. Η κρίση του Δικαστηρίου, οτι έλαβε χώρα εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης από τους ανακόπτοντες προς την καθ' ης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, δεν αναιρείται από το γεγονός οτι επακολούθησε η υποβολή και δεύτερης αίτησης από αυτούς την 12-4-2010, η οποία ήταν συμπληρωματική της πρώτης . Μάλιστα, η καθ΄' ης στο από 27-4-2010 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. 1004.35066Θ.00818) προς τους ανακόπτοντες , με το οποίο τους γνωστοποιεί ρύθμιση της οφειλής τους , επικαλείται αμφότερες τις αιτήσεις τους , ήτοι τόσο αυτής της 23-3-2010 όσο και αυτή της 12-4-2010 ("Σε απάντηση των από 23-3-2010 και 12-4-2010 αιτημάτων σας..."). Εάν πράγματι η πρώτη αίτηση των ανακοπτόντων ήταν αόριστη και γι' αυτό επακολούθησε η δεύτερη όπως αβάσιμα διατείνεται η καθ'ης , τότε στο προαναφερθέν έγγραφό της δεν θα μνημόνευε και την πρώτη αίτηση αλλά μόνο τη δεύτερη χρονικά. Επομένως, εφόσον εντός μηνός από την καταγγελία οι ανακόπτοντες υπέβαλαν αίτηση στην καθ'ης για ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010, η καταγγελία της προαναφερθείσας σύμβασης δεν παρήγαγε αποτελέσματα , σύμφωνα με ΄το άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3816/2010. Ακολούθως , η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (για την έκδοση της οποίας ήταν αναγκαία η καταγγελία της μεταξύ των διαδίκων υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό) , ακύρως εκδόθηκε , δεκτού γενομένου ως και ουσιαστικά βάσιμου του πρώτου λόγου της ανακοπής , παρέλκουσας ως εκ τούτου , της έρευνας των υπολοίπων. Σημειώνεται οτι εν προκειμένω στερείται εννόμου επιρροής ο ισχυρισμός της καθ' ης, οτι οι ανακόπτοντες δεν τήρησαν τη συμφωνηθείσα ρύθμιση της οφειλής τους (η οποία επετεύχθη μετά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής), καθόσον, τυχόν μη τήρηση της ρύθμισης από πλευράς των ανακοπτόντων , δικαιολογεί την έκδοση νέας διαταγής πληρωμής σε βάρος τους , αλλά δεν καθιστά έγκυρη την ήδη ανακοπτόμενη , η οποία εξεδόθη σε χρόνο που η καταγγελία της σύμβασης μεταξύ των διαδίκων δεν παρήγαγε αποτελέσματα. 
      Κατόπιν των  ανωτέρω και εφόσον ο παραπάνω λόγος της ανακοπής κρίθηκε βάσιμος, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 69/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης . Η καθ'ης η ανακοπή , που ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) , δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος των τελευταίων , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
      ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
     ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
     ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό 69/13-4-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
     ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ'ης στα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων , το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
        ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριό του στην Κομοτηνή στις 19-12-2011, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, παρουσίας της γραμματέως.

      Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       
                                                                       

Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης

Στις 19 Νοεμβρίου του 2012 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 4467/2012 Τμ. Γ' (Μονομελές) απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας , η οποία βασιζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 53 ως 58  του νόμου 4055/2012 με τις οποίες θεσμοθετήθηκε , ως νέο ένδικο βοήθημα, η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης , η οποία ασκείται ανά βαθμό δικαιοδοσίας και από κάθε διάδικο και στρέφεται κατά Ελληνικού Δημοσίου , εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών , κατ' επίκληση των άρθρων 6§1 και 13 της ΕΣΔΑ καθώς και σε συμμόρφωση προς την απόφαση - πιλότο του ΕΔΔΑ, της 21-12-2010 , Αθανασίου κλπ κατά Ελλάδος , έκρινε ότι η διάρκεια της δίκης, που αφορούσε στην πρόσληψη δικηγόρου σε θέση νομικού συμβούλου ΑΕΙ , υπήρξε εν προκειμένω υπερβολική και επιδίκασε στον αιτούντα εύλογο χρηματικό ποσό ως δίκαιη ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω παραβίασης του δικαιώματός του για ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. (πηγή ΕφΔΔ, τεύχος 6/2012 ).

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Καταδίκη εργοδότριας σε καταβολή δεδουλευμένων παρόλο που ο εργαζόμενος υπέγραφε αποδείξεις εξόφλησης, αφού αποδείχθηκε οτι στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε τα ποσά που υπέγραφε

Στην υπόθεση αυτή  , εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα δικαιώθηκε, λαμβάνοντας τους οφειλόμενους μισθούς , επιδόματα και αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας , παρόλο που υπέγραφε αποδείξεις εξόφλησης στο τέλος κάθε μήνα . Το σημαντικό την εν λόγω απόφαση είναι οτι κρίθηκε οτι παρόλο που έθετε την υπογραφή της σε κάθε απόδειξη , στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά αλλά μικρότερα ποσά έναντι των πραγματικά οφειλομένων. Με την ίδια απόφαση επίσης της επιδικάσθηκαν χρηματικά ποσά για υπερεργασία, υπερωρίες και εργασία το Σάββατο ως 6η ημέρα σε καθεστώς πενθήμερης εργασίας . Το συνολικό ποσό που της επιδικάσθηκε ανέρχεται στις 22.454,24€ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων ύψους 880€.
Παρακάτω παρατίθενται μερικά σημαντικά σημεία της απόφασης .


Αριθμός απόφασης
14/2012
(Αριθμ. καταθ. αγωγής : ΕΓ 54/10-5-2010)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

    ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Ζαχαριάδου, Πρωτοδίκη Ξάνθης , την οποία όρισε η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου κατόπιν της υπ' αριθμ. 2628/27-5-2011 απόφασης της Προέδρου Εφετών Θράκης και από τη Γραμματέα Σουλτάνα Ντελή.
     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του , στην Κομοτηνή, στις 8 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
     ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : ........... .......... του ...... και της ........, κατοίκου Κομοτηνής, η οποία εμφανίστηκε στο Δικαστήριο μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιουλία Χ. Μυλωνά.
      ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : Εταιρίας με την επωνυμία ".........................ΟΕ", που εδρεύει στην Κομοτηνή και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία "............." , η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ................
       Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-5-2010 αγωγή της για καταβολή νόμιμων αποδοχών έναντι των μικρότερων πράγματι καταβληθέντων και λοιπών συναφών εργατικών αξιώσεων από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΕΓ 54/10-5-2010, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 29ης -9-2010 και μετά από δύο αναβολές για την παραπάνω αναφερόμενη και γράφτηκε στο πινάκιο.  
      Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
        ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
      Η ενάγουσα, μισθωτή, ζητεί με την υπό κρίση αγωγή της να υποχρεωθεί η εναγόμενη εταιρεία , εργοδότρια, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή  να τις καταβάλλει το συνολικό ποσό των 22.425,24€ με το νόμιμο τόκο από τότε που κατέστη απαιτητό το κάθε μερικότερο κονδύλιο, άλλως από την επίδοση της αγωγής. Το ποσό αυτό, όπως κάθε επιμέρους κονδύλιο προσδιορίζεται αναλυτικά στην αγωγή , αποτελεί το σύνολο των αξιώσεων που έχει κατά της εναγόμενης , από διαφορές μεταξύ νομίμων και καταβληθέντων αποδοχών , από διαφορές επιδομάτων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αποδοχών και επιδόματος αδείας , λόγω απασχόλησης κατά την έκτη ημέρα και λόγω υπερεργασίας και κατ' εξαίρεση υπερωρίας , οι οποίες προέρχονται από την μεταξύ τους σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρίστηκε στην Κομοτηνή  , στις 14-9-2006, με σκοπό να εργαστεί η ενάγουσα ως πωλήτρια /υπάλληλος στο κατάστημα πώλησης φωτοτυπιών και λοιπής γραφικης ύλης της εναγόμενης , κατά τη διάρκεια της οποίας υπέγραφε αποδείξεις πληρωμής των νομίμων αποδο΄χων της , τις οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν ελάμβανε ολόκληρες και η οποία (σύμβαση εργασίας) λύθηκε τελικά στις 9-6-2009 μετά από οικειοθελή αποχώρηση της ενάγουσας. Ζητεί, επίσης, το παραπάνω ποσό επικουρικά με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού , καθώς και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική της δαπάνη.
      Η αγωγή με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση των εργατικών διαφορών ................Είναι πλήρως ορισμένη και νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων .........................
2ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
Πρέπει, επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και η ουσιαστική βασιμότητα των επιμέρους κονδυλίων της ................................
      Εξάλλου , κατ' άρθρο 445 ΚΠολΔ έγγραφα ιδιωτικά συνταγμένα σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους , εφόσον η γνησιότητά τους αναγνωρίσθηκε ή αποδείχθηκε , αποτελούν πλήρη απόδειξη οτι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του εγγράφου , επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. Συνεπώς, το ιδιωτικό έγγραφο της εξοφλητικής απόδειξης παράγει πλήρη απόδειξη οτι προέρχεται από τον υπογράψαντα αυτό , επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη οτι η βεβαίωση αυτή δεν είναι αληθινή , χωρίς να προσβληθεί η απόδειξη ως πλαστή. Ως προς το γεγονός όμως οτι έγινε η καταβολή , η εξοφλητική απόδειξη αποτελεί στην πραγματικότητα εξώδικη ομολογία , που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο , κατ' άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 354 του ίδιου Κώδικα , ανακαλείται αν δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια (ΑΠ 646/2009 Α' Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
        Εν προκειμένω η εναγόμενη με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της ισχυρίζεται, οτι η ενάγουσα δεν ήταν απλώς πωλήτρια , αλλά οτι αυτή της είχε αναθέσει επιπλεόν και τη διαχείριση λειτουργικών υποθέσεων του καταστήματος (όπως την καταγραφή των εσόδων-εξόδων κάθε ημέρας , τις παραγγελίες προϊόντων , την πληρωμή λογαριασμών κλπ) και οτι κατά τη συμφωνία τους έπρεπε να εργάζεται μόνο δύο Σάββατα κάθε μήνα , ότι έπαιρνε κανονικά τις ετήσιες άδειές της εναλλάξ με τη δεύτερη υπάλληλο του καταστήματος και οτι δεν χρειαζόταν να εργάζεται υπερωριακά. Όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί ανάγονται σε άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής και θα ερευνηθούν πιο κάτω κατ' ουσίαν. Περαιτέρω, προτείνει ένσταση εξόφλησης των ένδικων αξιώσεων κατ' άρθρα 416, 417 παρ. 1 και 424 εδδ. α' ΑΚ επικαλούμενη προ τούτο 46 εξοφλητικές αποδείξεις του χρονικού διαστήματος από Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι και Ιούνιο του 2009, που φέρουν την υπογραφή της ενάγουσας και οι οποίες περιέχουν ανάλυση των ποσών που έλαβε η τελευταία για συμφωνημένο μισθό και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , όχι όμως και για αμοιβή από υπερεργασία , υπερωρία και απασχόληση κατά τα Σάββατα.Σχετικά με τις αποδείξεις αυτές η ενάγουσα συνομολογεί τη γνησιότητα της υπογραφής της στις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες αποδείξεις αλλά αμφισβητεί τη συμβατική συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων , ισχυριζόμενη οτι η εργοδότρια εταιρία εξανάγκαζε την ίδια , όπως και άλλους εργαζομένους της , να τις υπογράφει παρότι δεν ελάμβανε ως μισθό τα ποσά που αναφέρονται σ' αυτές , επικαλούμενη λογιστικούς λόγους αναφορικα με την ορθή λειτουργία της επιχείρισης και τη χορήγηση των ενσήμων της από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα . η ως άνω ένσταση εξόφλησης , λοιπόν, της εναγόμενης θα εξεταστεί παρακάτω και από ουσιαστικής άποψη.
         Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης , των υπ' αριθμ. 6405 και 6406/4-2-2011 ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων της ενάγουσας ενωπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής ........   καθώς και της υπ' αριθμ. 4457/20-10-2010 ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα της εναγόμενης ενώπιον της συμβολαιογράφου Καβάλας (.......................................) αλλά και όλων των εγγράφων που προσκομίζουν και νόμιμα επικαλούνται οι διάδικοι , είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα , είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια , καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα , αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η εναγόμενη εταιρία διατηρεί στην Κομοτηνή κατάστημα πώλησης φωτοτυπιών και λοιπής γραφικής ύλης. Η ενάγουσα προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στις 14-9-2006 , προκειμένου να εργαστεί στο ως άνω κατάστημα ως πωλήτρια, ήταν δε άγαμη και χωρίς προϋπηρεσία . Η ανωτέρω σύμβαση λύθηκε τελικά στις 9-6-2009 με την οικειοθελή αποχώριση της ενάγουσας . Αντικείμενο της σύμβασης αυτής ήταν το είδος και το ύψος του μισθού της
3ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
ενάγουσας , ο οποίος συμφωνήθηκε να είναι ο νόμιμος , δηλαδή ο προβλεπόμενος από την οικεία ΣΣΕ εμπορίου και εμπορικών επιχειρήσεων και αντιστοιχούσε στην ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου 1ης μισθολογικής κλίμακας (αφού η ενάγουσα δεν είχε καθόλου προϋπηρεσία) πλέον του επιδόματος ταμειακών λαθών , το οποίο δικαιούταν να λαμβάνει , λόγω του οτι χειριζόταν και το ταμείο της επιχείρησης. Επιπλέον συμφωνήθηκε το ωράριο εργασίας της ενάγουσας και πιο συγκεκριμένα οτι αυτή θα εργαζόταν επί πενθήμερο , οκτώ ώρες ημερησίως και δη στην πρωινή βάρδια 9από 8:30' ως 16:30'). Δυνάμει της παραπάνω σύμβασης εργασίας η ενάγουσα παρείχε στην εναγόμενη την εργασία της , όμως πολλές ημέρες εργαζόταν συνεχόμενα από το πρωί μέχρι τις 21:00' το βράδυ που έκλεινε το κατάστημα , ή ακόμη και μέχρι τις 02:00' τα ξημερώματα , κυρίως σε περιόδους φόρτου εργασίας , λόγω των εξεταστικών περιόδων των Πανεπιστημιακών Σχολών της πόλης , οπότε οι φοιτητές (που ήταν οι κύριοι πελάτες της επιχείρησης) είχαν ανάγκη φωτοτυπιών σε μεγάλο όγκο. Περαιτέρω εργάστηκε και ορι΄σμένα Σάββατα ...............................αλλά έλαβε ως άδεια αναψυχής της (καθ' όλο το χρονικό διάστημα της εργασίας της στην εναγόμενη) μόνο δέκα ημέρες τον Αύγουστο του 2007. Δεν έλαβε δε καμία αμοιβή για την εργασία της του Σαββάτου. Τα παραπάνω προκύπτουν ευχερώς τόσο από τις καταθέσεις των μαρτύρων της ενάγουσας που δεν μπορούν να αντικρουστούν πειστικά από αυτές της εναγόμενης, οι οποίες δεν βρισκόταν στο κατάστημα της Κομοτηνής (παρά προέρχονται από έτερο κατάστημα που διατηρεί η εναγόμενη στην Καβάλα) , όσο και από τα έγγραφα που έχει προσκομίσει η ενάγουσα και ειδικότερα τα ημερολόγια / ατζέντες που διατηρούσε για κάθε έτος εργασίας της , όπου σημείωνε ιδιοχείρως τις ώρες εργασίας της για κάθε ημέρα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό γεγονός που αποδέχεται και η εναγόμενη , οτι η νόμιμη εκπρόσωπός της δεν βρισκόταν σε μόνιμη βάση στην Κομοτηνή (......................................). Αυτό που στην πράξη ίσχυε ήταν οτι η ενάγουσα , όπως
4ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
άλλωστε και η δεύτερη υπάλληλος του καταστήματος , στο τέλος του μήνα ανάλογα και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τη νόμιμη εκπρόσωπο της εναγόμενης πληρώνονταν έναντι του μισθού τους κάποια μερικότερα ποσά . η δε εναγόμενη δια της νομίμου εκπροσώπου της υποσχόταν οτι σε επόμενο στάδιο θα τους εξοφλούσε το σύνολο του μισθού τους. Όμως, η ενάγουσα υπέγραφε στις αποδείξεις πληρωμής των αποδοχών της , που της έστελνε  ο λογιστής της επιχείρησης , στις οποίες βέβαια εμφανίζονται οι νόμιμες αποδοχές της με όλα τα δικαιούμενα από αυτήν επιδόματα, αλλά αυτά δεν της κατεβλήθησαν ολόκληρα ποτέ. Η δικαιολογία για την υπογραφή των εν λόγω αποδείξεων ήταν η λογιστική τακτοποίηση της επιχείρησης και η χορήγηση στην ενάγουσα των ενσήμων της  από τον ασφαλιστικό της φορέα. (...................................) . Η εναγόμενη από την άλλη πλευρά δεν κατάφερε να ανταποδείξει κάτι διαφορετικό για το εν λόγω θέμα και άρα, αφού αποδείχθηκε οτι οι εξοφλητικές αποδείξεις αποδο΄χων που υπέγραφε η ενάγουσα δεν αντικατοπτρίζουν και τα αληθή ποσά που εισέπραττε κάθε φορά, η σχετική ένσταση της εναγόμενης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. (........................................................)
      Κατόπιν όλων των ανωτέρω , η αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 22.425,24€ (7.331,97€ + 1.418,40€ + 5.740,11€ + 2.981,40€ + 650,30€ + 4.303,06€) , με το νόμιμο τόκο από τότε που έπρεπε να καταβληθεί κάθε επιμέρους κονδύλιο και μέχρι την εξόφληση και να κηρυχθεί η απόφαση κατά ένα μέρος προσωρινά εκτελεστή , δεδομένου οτι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα. Τέλος,  τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στην εναγόμενη
η οποία νικήθηκε στη δίκη (άρθρο 176 παρ. 1 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ευρώ (22.425,24€) , με το νόμιμο τόκο ως εξής :
       (.................................................................)
13ο φύλλο της υπ' αριθμ. 14/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)
      ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των επτά χιλιάδων (€7.000) ευρώ .
     ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας , τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα (€880,00) ευρώ .
      Κρίθηκε , αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε   σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του , στην Κομοτηνή, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  


Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Χορήγηση Αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από διαταγή πληρωμής λόγω πιθανολόγησης ευδοκίμησης ανακοπής εξ αιτίας καταχρηστικής συμπεριφοράς της πιστώτριας τράπεζας (Ειρηνοδικείο Κομοτηνής - διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Στην προκειμένη περίπτωση που χειρίστηκε η δικηγόρος, εκδόθηκε σε βάρος οφειλέτη διαταγή πληρωμής , η οποία του κοινοποιήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη αιτηθεί την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Κατά της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή (η οποία δεν εκδικάσθηκε ακόμα) καθώς και αίτηση αναστολής της διαταγής πληρωμής , η οποία έγινε δεκτή , πιθανολογώντας την ευδοκίμηση της ανακοπής λόγω καταχρηστική συμπεριφοράς της πιστώτριας τράπεζας. Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός 454/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων 
Συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2012

Δικαστήριο                              Διάδικοι

Ειρηνοδίκης                           ΑΙΤΩΝ : .............. ............... του .................
Αργυρώ Ραχούτη,                    κάτοικος Κομοτηνής (οδός .........................
που ορίστηκε με                       αρ. .......) ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την 
την αριθμ.                                 πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά.
144/2012 πράξη                      
της Διευθύνουσας              ΚΑΘ 'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ :  ανώνυμη τραπεζική
το Πρωτοδικείο                   εταιρεία με την επωνυμία " Τράπεζα ...............
Ροδόπης                              ............... ανώνυμη εταιρεία" και με το
Χωρίς σύμπραξη               διακριτικό τίτλο "...................", η οποία
Γραμματέως                      εδρεύει στην Αθήνα (οδός ..............) , νομίμως
                                            εκπροσωπουμένη , η οποία εκπροσωπήθηκε στο
                                            δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της
                                             ................. ...................
     Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου.
    Εκφωνήθηκε η υπόθεση από την Ειρηνοδίκη, στη σειρά του εκθέματος από το αντίγραφο της αίτησης που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας και οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.
     Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος είπε προφορικά όσα γράφονται στην αίτηση και ζήτησε να γίνει δεκτή. Αναφέρθηκε στο γραπτό σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε , προσκόμισε και επικαλέσθηκε τα έγγραφα που αναγράφονται σ' αυτό.
    Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ'ης η αίτηση αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε να απορριφθεί. Αναφέρθηκε στο γραπτό σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε , προσκόμισε και επικαλέσθηκε τα έγγραφα που αναγράφονται σ' αυτό.
    Η Ειρηνοδίκης δεν επιφυλάχθηκε να αποφασίσει σε χρόνο μεταγενέστερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά τη συζήτηση και δημοσίευσε , την 5η Δεκεμβρίου του 2012, με την παρουσία της Γραμματέως Λεμονιάς Καραολάνη, ενώ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους απουσίαζαν , την ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφασή της , της οποίας το διατακτικό έχει ως εξής :
    Δικάζοντας κατ΄αντιμωλία των διαδίκων.
     ΔΕΧΕΤΑΙ την υπ' αριθμό κατάθεσης 465/2-1-2012 αίτηση, καθόσον πιθανολογεί οτι θα ευδοκιμήσει η εμπροθέσμως και νομοτύπως ασκηθείσα ανακοπή του αιτούντος κατά της υπ' αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνόδίκη Κομοτηνής και η ακύρωση αυτής καθόσον η καθ' ης καταχρηστικά και ενάντια στην καλή πίστη προέβη στην έκδοση της υπ' αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής , ενώ ο αιτών είχε ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την από 17-8-2011 αίτησή του , που κοινοποιήθηκε στην καθ' ης την 12-9-2011, με την οποία ζητούσε την υπαγωγή του στη ρύθμιση των οφειλών βάσει του ν.3869/2010 ,...................
       ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την κατά του αιτούντος διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της με αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 19-4-2012 ανακοπής .
        ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην πλήρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ' ης η αίτηση , τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.

                   Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε τρεις υποθέσεις που χειρίστηκε η δικηγόρος , με την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010,  με περιεχόμενο να απέχουν οι πιστωτές από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης , μέχρι την έκδοση απόφασης επί των κρινόμενων αιτήσεων.
Στην πράξη αυτό σημαίνει οτι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν κινδυνεύουν μέχρι να εκδικασθεί και εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς του από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, καθιστώντας άνευ αντικειμένου τυχόν κοινοποιηθείσες διαταγές πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση , κατασχέσεις κλπ.

Νομολογία- Απόφαση 9/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμός 9/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσια
     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 114/2001 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης με την παρουσία της Γραμματέως Ανδρονίκης Στεργιαννίδου.
    Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 12η Δεκεμβρίου 2011, για να δικάσει την αίτηση της :
     Αιτούσας : .......... ............ του ................ και της ......., κατοίκου Κομοτηνής , οδός ........, η οποία εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιουλία Μυλωνά , που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
     Μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες :
1. Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ .............. Α.Ε.", που εδρέυει στην Αθήνα ,........................... και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ......................,
2. Εταιρεία με την επωνυμία "............................", που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ....... και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..................., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
   Η αιτούσα με την από 8/7/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό (με αριθμ. καταθ. 16/8-7-2011), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.
     Με την αριθμ. 16/2011 πράξη της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη συνεδρίαση κατά την οποία εμφανίσθηκε η αιτούσα όπως αναφέρεται πιο πάνω.
   Έγινε η συζήτηση της υπόθεσης και άκουσε τα όσα γράφηκαν στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 : " Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται , με με΄ριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης . Ο οφειλέτης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη σύζήτησή της , με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου , εγγράφως, τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές, μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές , μπορούν με έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου , να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πα΄ροδο της προθεσμίας αυτής άπρακτης , τεκμαίρεται οτι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή." Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7§§3 και 4 του ν. 3869/2010, όπως  ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 , ορίζεται ότι : " Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο , πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίου περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απιατήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων , το δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την 
2ο φύλλο της με αριθμ. 9/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στον συμβιβασμό.Στην περίπτωση αυτή θεωρείται οτι επήλθε ο συμβιβασμός και οτι ανακλήθηκε η αίτηση για απαλλαγή από τα χρέη. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή, όταν : α) η απαίτηση του πιστωτού που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές , βαθμό ή β) περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται , αποδεικνύει οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή". Η διαπίστωση της τεκμαίρόμενης συναίνεσης των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το μισό του συνολικού ποσού των απαιτήσεων και οι οποίοι παρέλειψαν ν' απαντήσουν στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης καθώς και η υποκατάσταση της ελλέιπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών , λαμβάνει χώρα κατά τη συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπως ρητώς ορίζεται κατά τ' ανωτέρω. Συνεπώς, τον νόμιμο όρο, να υφίσταται , μέχρι τη συζήτηση, έγγραφη αίτηση του οφειλέτη, πληροί το περιεχόμενο στην αίτηση τού άρθρου 4§1 του νόμου , αίτημα, περί αποδοχής του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και περί επικύρωσής του.
    Με την προς κρίση αίτηση , η οποία υπεβλήθη μετά την εκ μέρους της οφειλέτιδας καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της, η οποία απέτυχε, έγινε όμως κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (ημ. υποβολής της κρινόμενης η 8η -7-2011, ημερ. αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την β' καθ'ης , η οποία υπέβαλε την ένσταση απαραδέκτου για την άνω αιτία, η 28η-3-2011) της οποίας , επίσης, αντίγραφα με ορισμό δικασίμου για συζήτηση και πρόσκληση να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (αρθρ.5§1 ν. 3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ), επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στις παρασταθείσες και μετέχουσες πιστώτριες (βλ. υπ' αριθμ. 2016 και 2015 /27-7-2011 εκθέσεις επιδόσεως δικ. επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών ........) η αιτούσα, κάτοικος Κομοτηνής, επικαλούμενη αποτυχία του επιχειρηθέντος, εξωδικαστικά , συμβιβασμού, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχπυσες στη δίκη πιστώτριες, ζητά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει (το ενσωματωμένο , εννοείται, στην αίτησή της) και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, την αποδοχή του υποβαλλόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της και τη δικαστική επικύρωση και, αν, δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών της, με σκοπό τη για πρώτη φορά απαλλαγή της από μέρος των χρεών της.
    Με το περιεχόμενο αυτό η ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου , κατά την προκείμενη εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 3 του ν. 3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ). Το παραδεκτό της αίτησης προκύπτει από την ύπαρξη στο φάκελο της υπόθεσης όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, εγγράφων, ήτοι : 1) Τη βεβαίωση της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 205γ/12-12-2011) και τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου τούτου , ότι, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση
3ο φύλλο της με αριθμ. 9/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
των χρεών της, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της ή απορριπτική προγενέστερης αίτησής της για ουσιαστικούς λόγους , 2) Την εμπρόθεσμη (εντός της νόμιμης μηνιαίας προθεσμίας) κατατεθείσα στη γραμματεία του δικαστηρίου , την 11 -7-2011, βεβαίωση της δικηγόρου Ροδόπης Ιουλίας Μυλωνά, προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού , ήτοι, εντός του προηγηθέντος της κατάθεσης της αίτησης εξαμήνου, 3) Τις συγκατατεθείσες με την κρινόμενη αίτηση (αρθρ. 2§1,2 ν. 3869/2010), α) κατάσταση της περιουσίας της και των κάθε φύσης εισοδημάτων της ιδίας και της συζύγου της , β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών , όσο ακόμα και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση της οφειλέτιδας, 4) Την εμπρόθεσμα, ήτοι , την 13-7-2011 κατατεθείσα (αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010), υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας - οφειλέτιδας, για την ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων , στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, 5) Τα εμπροθέσμως , ήτοι , την 13η-7-2011 κατατεθέντα έγγραφα που έχει η αιτούσα στη διάθεσή της, σχετικά με την περιουσία της, τα κάθε φύσης εισοδήματά της , τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, καθώς και τα αφορώντα την προσωπική και επαγγελματική της κατάσταση, όπως η κατάσταση ανεργίας στην οποία ήδη βρίσκεται από 1-7-2011.
   Όπως προκύπτει από την έρευνα του τηρουμένου στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού , φακέλου, από την υποβολή της κρινόμενης αίτησης , παρήλθε άπρακτη, η νόμιμα προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών , χωρίς η δεύτερη των μετεχουσών εταιρειών - πιστώτρια, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση, να δηλώσει, αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του (βλ. ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επιδόσεως). Συνεπώς, τεκμαίρεται , οτι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως η πιστώτρια με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων , ενώ δεν περιλαμβάνονται πιστωτές με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες ή εργατικές απαιτήσεις. Η έτερη μετέχουσα πιστώτρια - εταιρεία, κατέθεσε εμπροθέσμως έγγραφες παρατηρήσεις - αντιρρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται κάποιος νόμιμος λόγος, ιδίως οτι η απαίτησή της , που δεν αμφισβητείται από την αιτούσα ή κάποιο άλλο πιστωτή, δεν ικανοποιείται σε ανάλογο , σε σχέση με τις άλλες πιστώτριες βαθμό ή οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής της αιτούσας- οφειλέτη από τις οφειλές και επομένως , η αντίθεσή της παρίσταται καταχρηστική. Συνεπώς, θα πρέπει  , δεκτού γενομένου του κυρίου αιτήματος στην κρινόμενη αίτηση, να υποκατασταθεί με την παρούσα ή έλλειψη συγκατάθεσης και της ετέρας πιστώτριας , να θεωρηθεί οτι επήλθε συμβιβασμός κατά το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών , επί του οποίου δεν επήλθαν τροποποιήσεις και να θεωρηθεί, επίσης , ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτησηγια την απαλλαγή από τα χρέη, χωρίς σκέψη για επιδίκαση δικαστικών εξόδων (αρθρ. 7§6 του ν. 3869/2010) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
     Θεωρεί οτι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός , τον οποίο επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο στην αίτηση
4ο φύλλο της με αριθμ. 9/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και θεωρεί ανακληθείσα την αίτηση της αιτούσας από τα υπό ρύθμιση χρέη.
      Κρίθηκε , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, στις 17 Μαρτίου 2012 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

     Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Η Γραμματέας

Νομολογία- Απόφαση 10/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμός 10/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσια
     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 114/2001 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης με την παρουσία της Γραμματέως Ανδρονίκης Στεργιαννίδου.
    Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 12η Δεκεμβρίου 2011, για να δι΄κάσει την αίτηση του :
     Αιτούντος : .......... ............ του ................ και της ......., κατοίκου Κομοτηνής , οδός ........, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά , που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
     Μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες :
1. Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", που εδρέυει στην Αθήνα , Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ......................,
2. Εταιρεία με την επωνυμία "............................... A.E.", που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ............. και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..................., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
   Ο αιτών με την από 8/7/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό (με αριθμ. καταθ. 17/8-7-2011), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.
     Με την αριθμ. 17/2011 πράξη της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη συνεδρίαση κατά την οποία εμφανίσθηκε ο αιτών όπως αναφέρεται πιο πάνω.
   Έγινε η συζήτηση της υπόθεσης και άκουσε τα όσα γράφηκαν στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 : " Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται , με με΄ριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης . Ο οφειλέτης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη σύζήτησή της , με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου , εγγράφως, τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές, μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές , μπορούν με έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου , να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πα΄ροδο της προθεσμίας αυτής άπρακτης , τεκμαίρεται οτι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή." Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7§§3 και 4 του ν. 3869/2010, όπως  ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 , ορίζεται ότι : " Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο , πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίου περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απιατήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων , το δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την 
2ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στον συμβιβασμό.Στην περίπτωση αυτή θεωρείται οτι επήλθε ο συμβιβασμός και οτι ανακλήθηκε η αίτηση για απαλλαγή από τα χρέη. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή, όταν : α) η απαίτηση του πιστωτού που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές , βαθμό ή β) περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται , αποδεικνύει οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή". Η διαπίστωση της τεκμαίρόμενης συναίνεσης των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το μισό του συνολικού ποσού των απαιτήσεων και οι οποίοι παρέλειψαν ν' απαντήσουν στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης καθώς και η υποκατάσταση της ελλέιπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών , λαμβάνει χώρα κατά τη συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπως ρητώς ορίζεται κατά τ' ανωτέρω. Συνεπώς, τον νόμιμο όρο, να υφίσταται , μέχρι τη συζήτηση, έγγραφη αίτηση του οφειλέτη, πληροί το περιεχόμενο στην αίτηση τού άρθρου 4§1 του νόμου , αίτημα, περί αποδοχής του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και περί επικύρωσής του.
    Με την προς κρίση αίτηση , η οποία υπεβλήθη μετά την εκ μέρους του οφειλέτη καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, η οποία απέτυχε, έγινε όμως κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (ημ. υποβολής της κρινόμενης η 8η -7-2011, ημερ. αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την β' καθ'ης , η οποάι υπέβαλε την ένσταση απαραδέκτου για την άνω αιτία, η 8η -4-2011) της οποίας , επίσης, αντίγραφα με ορισμό δικασίμου για συζήτηση και πρόσκληση να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (αρθρ.5§1 ν. 3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ), επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στις παρασταθείσες και μετέχουσες πιστώτριες (βλ. υπ' αριθμ. 2017 και 2014 /27-7-2011 εκθέσεις επιδόσεως δικ. επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών ........) ο αιτών, κάτοικος Κομοτηνής, επικαλούμενος αποτυχία του επιχειρηθέντος, εξωδικαστικά , συμβιβασμού, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχπυσες στη δίκη πιστώτριες, ζητά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει (το ενσωματωμένο , εννοείται, στην αίτησή του) και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, την αποδοχή του υποβαλλόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και τη δικαστική επικύρωση και, αν, δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών του, με σκοπό τη για πρώτη φορά απαλλαγή του από μέρος των χρεών του.
    Με το περιεχόμενο αυτόη ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου , κατά την προκείμενη εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 3 του ν. 3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ). Το παραδεκτό της αίτησης προκύπτει από την ύπαρξη στο φάκελο της υπόθεσης όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, εγγράφων, ήτοι : 1) Τη βεβαίωση της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 205γ/12-12-2011) και τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου τούτου , ότι, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για
3ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
ρύθμιση των οφειλών του ή απορριπτική προγενέστερης αίτησής του για ουσιαστικούς λόγους , 2) Την εμπρόθεσμη (εντός της νόμιμης μηνιαίας προθεσμίας) κατατεθείσα στη γραμματεία του δικαστηρίου , την 8η -7-2011, βεβαίωση της δικηγόρου Ροδόπης Ιουλίας Μυλωνά, προσώπου, από αυτά που έχουν σχετιή εξουσία από το νόμο, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού , ήτοι, εντός του προηγηθέντος της κατάθεσης της αίτησης εξαμήνου, 3) Τις συγκατατεθείσες με την κρινόμενη αίτηση (αρθρ. 2§1,2 ν. 3869/2010), α) κατάσταση της περιουσίας του και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του , β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών , όσο ακόμα και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, 4) Την εμπρόθεσμα, ήτοι , την 13-7-2011 κατατεθείσα (αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010), υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος - οφειλέτου, για την ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων , στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, 5) Τα εμπροθέσμως , ήτοι , την 13η-7-2011 κατατεθέντα έγγραφα που έχει ο αιτών στη διάθεσή του, σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του , τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.
   Όπως προκύπτει από την έρευνα του τηρουμένου στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού , φακέλου, από την υποβολή της κρινόμενης αίτησης , παρήλθε άπρακτη, η νόμιμα προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών , χωρίς η δεύτερη των μετεχουσών εταιρειών - πιστώτρια, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση, να δηλώσει, αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του (βλ. ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επιδόσεως). Συνεπώς, τεκμαίρεται , οτι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως η πιστώτρια με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων , ενώ δεν περιλαμβάνονται πιστωτές με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες ή εργατικές απαιτήσεις. Η έτερη μετέχουσα πιστώτρια - εταιρεία, κατέθεσε εμπροθέσμως έγγραφες παρατηρήσεις - αντιρρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται κάποιος νόμιμος λόγος, ιδίως οτι η απαίτησή της , που δεν αμφισβητείται από τον αιτούντα ή κάποιο άλλο πιστωτή, δεν ικανοποιείται σε ανάλογο , σε σχέση με τις άλλες πιστώτριες βαθμό ή οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απλλαγής του αιτούντος - οφειλέτη από τις οφειλές και επομένως , η αντίθεσή της παρίσταται καταχρηστική. Συνεπώς, θα πρέπει  , δεκτού γενομένου του κυρίου αιτήματος στην κρινόμενη αίτηση, να υποκατασταθεί με την παρούσα ή έλλειψη συγκατάθεσης και της ετέρας πιστώτριας , να θεωρηθεί οτι επήλθε συμβιβασμός κατά το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών , επί του οποίου δεν επήλθαν τροποποιήσεις και να θεωρηθεί, επίσης , ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτησηγια την απαλλαγή από τα χρέη, χωρίς σκέψη για επιδίκαση δικαστικών εξόδων (αρθρ. 7§6 του ν. 3869/2010) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
     Θεωρεί οτι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός , τον οποίο επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και θεωρεί ανακληθείσα την αίτηση του αιτούντος από τα υπό ρύθμιση χρέη.
      Κρίθηκε , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, στις 17 Μαρτίου 2012 σε έκτακτη δημόσια
4ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
     συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

     Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Η Γραμματέας