Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ - 282§4 ΚΠΔ (349/2016 ΣυμβΕφΘρ)

Με το παρατιθέμενο βούλευμα , σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, έγινε δεκτή η αίτηση κρατουμένου , παρά την αντίθεση εισαγγελική πρόταση, για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με όρους , λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 282§4 ΚΠΔ , όπως ειδικότερα αιτιολογείται στο βούλευμα .
Αριθμός 349/2016
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές…………..    Πρόεδρο   Εφετών.   ………..και   ……………………- Εισηγήτρια, Εφέτες.-
ΣΥΝΗΛΘΕ στην Κομοτηνή και στην αίθουσα διασκέψεων αυτού την 7η Οκτωβρίου 2016, με παρούσα τη γραμματέα ………, προκειμένου, ύστερα από διάσκεψη, να αποφανθεί επί της με αριθμ.324/16-9-2016 προτάσεως του Αντεισαγγελέως Εφετών ………., που υποβλήθηκε την 16-9-2016 η οποία έχει ως εξής: «Αριθμός 324/2016. Προς Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας κατ' άρθρα 32 παρ. 1,4, 138 παρ. 2, 287 παρ.2 εδ. β' περ. α' και 291 παρ. 1,2 ΚΠΔ , την από 6-9-2016 αίτηση του ………….αγνώστου πατρός και της …… , κατοίκου ……… Ξάνθης , η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την παραπάνω ημερομηνία από την έχουσα την προς τούτο σχετική από 12-8-2016 εξουσιοδότηση δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία ΜΥΛΩΝΑ, και με την οποία ζητά την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης στην οποία διατελεί με περιοριστικούς όρους , εκθέτοντας τα εξής:
I. Με αφορμή δικογραφία που διαβίβασε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης με αρ. πρωτ. 1052/6/858-α'/25-6-2016 παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης σε βάρος του ήδη αιτούντα αφενός για το κακούργημα της ληστρικής κλοπής (άρθρο 380 παρ.1 εδ.α',3 ΠΚ) . Μετά την απολογία του του επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση δυνάμει του με αρ. 15/2016 εντάλματος προσωρινής κράτησης του Ανακριτή Ξάνθης , σ.' αυτήν δε ο ανωτέρω διατελεί από 24-6-2016 . Η ισχύς της ως άνω προσωρινής κράτησης διατηρήθηκε έως εξαμήνου με την υπ' αρ. 196/5-9-2016 διάταξη του Προέδρου Εφετών Θράκης με την οποία μάλιστα η υπόψη υπόθεση εισήχθη με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείο» Κακουργημάτων Θράκης , δίχως ακόμη να έχει προσδιορισθεί . Με την υπό διερεύνηση αίτηση ο ……………….ζητά την αντικατάσταση της προεκτεθείσας προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους διότι είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% , έχει μόνιμη διαμονή στο ……..Ξάνθης , είναι πατέρας τεσσάρων τέκνων και εν γένει δεν είναι ύποπτος φυγής . Υπό την έννοια αυτή η κρισιολογούμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή τυπικά και στη συνέχεια να διερευνηθεί στην ουσία της .
II. Σύμφωνα με το άρθρο 282 ΚΠΔ " 1. Όσο διαρκεί η προδικασία , αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που
 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 296 σκοπών , 2. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης , η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή , η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό , η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα και ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση . Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατό να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα , 3. α) Κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση , όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α, επιβάλλεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα , έχει γνωστή διαμονή και : αα) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή ββ) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό , όπως προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη πράξη . να διαπράξει και άλλα εγκλήματα , β) Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό , μπορεί να διαταχθεί ο κατ' οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν , με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου , κρίνεται αιτιολογημένα , ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει και άλλα εγκλήματα . Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε υπόδικους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013 , των άρθρων 134 , 187 , 187Α , 336 , 338 , 339 παρ. 1 , περ. α',β' , 342 παρ. 1 και 2 , 348Α παρ. 4 , 35ΙΑ παρ. 1 , περ. α',β' , 3 , 380 παρ. 1 εδ. δεύτερο , 2 και 299 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα , γ) Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή , αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση
 τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α' και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου . Στην περίπτωση αυτή , το ανώτατο όριο του περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες , δ) Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου . Μόνο το γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκληματούν και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης , ε) Εάν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με cov κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση , είναι δυνατή η αντικατάσταση τους μπ προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298 . Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173A , ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση , στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του , εφόσον η πράξη για την οποίαν κατηγορείται , όταν τελείται από ενήλικο , απειλείται στο νόμο με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών . Στην περίπτωση αυτή ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρείς μήνες από το δικαστήριο , στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 291 .Το αίτημα για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλεια του . Εάν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α, είναι δυνατή η αντικατάσταση του με προσωρινή κράτηση" , 4) Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί : α) για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση , όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να υποβληθεί σε αυτό και β) για περιοριστικούς όρους - εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α' και β' δεν επαρκούν - εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού , μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή τοον ανωτέρω στοιχείοτν προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις , να διαπράξει και άλλα εγκλήματα . Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέστηκε κατ" εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό , προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν , με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης , κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα ...".Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 287 ΚΠΔ"1.Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι μήνες ... το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αν πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούμενος από τις φυλακές ή να εξακολουθήσει η προσωρινή κράτηση του . Για το σκοπό αυτόν : ... β) αν η ανάκριση έχει περατωθεί ο εισαγγελέας του δικαστηρίου στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο εισαγγελέας εφετών , αν έχει ασκηθεί έφεση κατά βουλεύματος , πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος , εισάγει τη δικογραφία με αιτιολογημένη πρόταση του στο αρμόδιο κατά την επόμενη παράγραφο συμβούλιο ... , 2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δε μπορεί να υπερβεί το έτος . Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον η κατηγορία αφορά σε εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη , η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα : α) του συμβουλίου εφετών , αν η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό ύστερα από έφεση κατά βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ..." Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 291 ΚΠΔ"1.Αν η προσοορινή κράτηση του κατηγορούμενου συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη , το αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε ή το δικαστήριο σε περίπτωση που θα αναβληθεί ή θα ματαιωθεί για οποιονδήποτε   λόγο   η   εκδίκαση , μπορεί   ύστερα   από   αίτηση   του κατηγορούμενου , του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να διατάξει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι αντί για προσωρινή κράτηση . Το δικαστήριο που αποφάσισε την αναβολή αποφαίνεται και για την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης αν στις επόμενες τριάντα ημέρες από την αναβολή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος , 2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση , εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο
III. Στην προκείμενη περίπτωση η κατηγορία εναντίον του αιτούντα συνίσταται , κατά συμπύκνωση , στο ότι στην Ξάνθη την 24-6-2016 αφού αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή καταστήματος - καφετερίας ποσό 25 ευρώ , ακολούθως δε , όταν έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο του εν λόγω καταστήματος …….. , τον απώθησε και τον κτύπησε με γροθιές προκειμένου να διατηρήσει το κλαπέν ποσό . Οι εναντίον του ενδείξεις επιστηρίζονται στην κατάθεση του παθόντα ……. . Και είναι μεν αληθές ότι ο ήδη αιτών πάσχει από σοβαρά ψυχικά προβλήματα πλην όμως το ποινικό του παρελθόν είναι τόσο επιβαρυμένο με πράξεις κλοπών , παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών , παράνομης οπλοκατοχής , σωματικών βλαβών , ώστε είναι προφανές πως εάν στην παρούσα φάση αφεθεί ελεύθερος θα επανεμπλακεί στην τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων . Υπό την έννοια αυτή η κρισιολογούμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να απορριφθεί η από 6-9-2016 αίτηση του …………. αγνώστου πατρός και της …. . κατοίκου …….Ξάνθης , η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την παραπάνω ημερομηνία από την έχουσα την προς τούτο σχετική από 12-8-2016 εξουσιοδότηση δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία ΜΥΛΩΝΑ, και με την οποία ζητά την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους της προσωρινής κράτησης στην οποία διατελεί από 24-6-2016 δυνάμει του με αρ. 15/2016 εντάλματος προσωρινής κράτησης του Ανακριτή Ξάνθης , του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με την υπ' αρ. 196/5-9-2016 διάταξη του Προέδρου Εφετών Θράκης .Κομοτηνή 16-9-2016. Ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης …… Αντεισαγγελέας Εφετών».
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Φέρεται προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου η από 6-9-2016 αίτηση του…………., αγνώστου πατρός και της ….., κατοίκου ……Ξάνθης και ήδη κρατούμενου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής, με την οποία ζητεί την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους, της προσωρινής κράτησης που του επιβλήθηκε, με το με αριθμό 15/2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας Ξάνθης, από 24-6-2016 και διατάχθηκε η εξακολούθηση αυτής με τη με αριθμό 196/5-9-2016 Πράξη του Προέδρου Εφετών Θράκης, με την οποία παραπέμφθηκε αυτός στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, για το αδίκημα της ληστρικής κλοπής Η ως άνω αίτηση νομίμως και αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Συμβουλίου αυτού κατά τις διατάξεις του άρθρου 291 παρ. 2 Κ.Π.Δ. και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 282 ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. Β' και Γ' του Ν.4205/2013, το άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του Ν.4322/2015 και 25 Ν 4411/2016, εφόσον προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση αντί: α) για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και β) για περιοριστικούς όρους, μόνο αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά τυ παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αξιολογημένα ότι εάν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργανώσεως ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι εάν αφεθεί ελεύθερος είναι πού πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξεως δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κρατήσεως. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται, ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, εάν προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το ανώτατο όριο της προσωρινής κρατήσεως είναι διάρκειας έως έξι μηνών. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι πρώτη προϋπόθεση για την επιβολή, κατά συνέπεια και για τη διατήρηση της προσωρινής κρατήσεως κάποιου είναι η άσκηση σε βάρος του ποινικής διώξεως για κακούργημα ή για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής για τη διωχθείσα αξιόποινη πράξη. Κατά την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις προαναφερόμενες νομοθετικές μεταβολές, οι διατάξεις περί προσωρινής κράτησης δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις α'και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 339 ΠΚ ή 67% και άνω σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόδικους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, εφόσον κρίν εται ότι η παραμονή τους σε κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής, λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται μετά από αίτηση του υπόδικου, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός των άλλων περιοριστικών όρων μπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούμενο και ο κατ' οίκον περιορισμός καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 τυυ άρθρου 557 ΚΠΔ, κατόπιν αιτήσεως του. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο για κακούργημα ή πλημμέλημα, αν παραβιαστούν από αυτόν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298 ΚΠΔ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι δεν μπορεί να διαταχθεί προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αυτό διαπιστώνεται από το αρμόδιο δικαστικό όργανο κατόπιν πραγματογνωμοσύνης ή σχετικής πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ, σε περίπτωση δε που έχει αυτή διαταχθεί, συντρέχει περίπτωση αντικαταστάσεως αυτής με περιοριστικούς όρους, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 296 ΚΠΔ.
Στην προκείμενη περίπτωση σε βάρος του αιτούντος κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ληστρικής κλοπής (άρθρο 380 παρ 3 και 1 ΠΚ), την οποία φέρεται ότι τέλεσε την 24-6-2016 στην Ξάνθη. Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, με το με αριθμό 15/2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας Ξάνθης και ήδη αυτός κρατείται στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής. Μετά τη νομότυπη περάτωση της κυρίας ανακρίσεως ο ως άνω κατηγορούμενος παραπέμφθηκε με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, κατόπιν της με αριθμό 196/2016 πράξεως του Προέδρου Εφετών Θράκης, με την οποία. διατηρήθηκε η προσωρινή κράτηση του. Ήδη ο εν λόγω κατηγορούμενος υπέβαλε την από 6-9-2016 αίτηση του, με την οποία ζητεί την αντικατάσταση της επιβληθείσας δυνάμει του με αριθμό 15/2016 εντάλματος της Ανακρίτριας Ξάνθης προσωρινής κρατήσεως του με περιοριστικούς όρους, επικαλούμενος ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 282 παρ 4 ΚΠΔ (ότι δηλαδή έχει ποσοστό αναπηρίας 67%). Προς απόδειξη του σχετικού ισχυρισμού του προσκομίζει: 1) την από 22-10-2015 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποιήσεως αναπηρίας του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ξάνθης, στην οποία αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 67%, κατά ιατρική πρόβλεψη από 21-7-2015 έως 31-7-2017, που οφείλεται σε ψυχιατρική νόσο. 2) Το από 7-10-1998 εξιτήριο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις με καταθλιπτικούς συντελεστές, 3) το από 28-4-2000 εξιτήριο του ιατρείου κρατουμένων Κορυδαλλού με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις σε ύφεση, 4) το από 23-11-2001 εξιτήριο του αυτού ιατρείου, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε στις 30-10-2001 και εξήλθε στις 23-11-2001 με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις σε ύφεση, 5) το από 26-8-2010 εξιτήριο του αυτού ιατρείου, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε στις 24-8-2010 και εξήλθε δύο ημέρες αργότερα με διάγνωση αγχώδεις εκδηλώσεις σε ύφεση, 6) το από 17-8-2010 εξιτήριο της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε και εξήλθε αυθημερόν με διάγνωση ψυχωσική συνδρομή, 7) το από 16-9-2013 εξιτήριο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε στις 10-9-2013 και εξήλθε στις 16-9-2013, με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις σε ύφεση, 8) Το από 12-8-2016 ιατρικό πιστοποιητικό της οργανικής μονάδας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω νοσηλεύθηκε στο παραπάνω νοσηλευτικό ίδρυμα: α) από 5-3-2007 έως 20-3-2007 διαγραφής λόγω φυγής, β) από 4-5-2011 έως 13-5-2011 με διάγνωση «μεικτή διαταραχή προσωπικότητας^) τέλος σύμφωνα με το από 22-8—2016 πιστοποιητικό του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει εισέλθει στο ανωτέρω νοσοκομείο την 17-7-2006 και να έχει εξέλθει αυθημερόν με διάγνωση «κατάχρηση βενζοδιαζεπινών», παρά τις αντίθετες  συστάσεις των ιατρών. Όπως προκύπτει από το πρώτο των εγγράφων που προαναφέρθηκαν ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια, και έχει κριθεί ανάπηρος για την ανωτέρω αιτία σε ποσοστό 67%, για το χρονικό διάστημα από 21-7-2015 έως 31-7-2017. Εφόσον συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση της αναπηρίας κατά ποσοστό 67%, η οποία πιστοποιείται αρμοδίως από το ΚΕΠΑ Ξάνθης, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και πρέπει αυτή να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, η επιβολή των οποίων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί αυτός από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, δεδομένου ότι έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για άλλα παρόμοια αδικήματα. Επειδή ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ιατρικά πιστοποιητικά, πάσχει από ψυχιατρική νόσο, η οποία με το πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ εξειδικεύτηκε ότι είναι σχιζοφρένεια, κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί σε αυτόν ως περιοριστικός όρος η νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο ανωτέρω περιοριστικός όρος προβλέπεται ρητώς στην περίπτωση αυτή από τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ 4 και 557 παρ 2 ΚΠΔ, ζητείται δε η επιβολή του και από τον κατηγορούμενο με υπόμνημα που κατέθεσε αυτός ενώπιον του Συμβουλίου. Ειδικότερα κρίνεται επιβλεβλημένος αυτός ο όρος επειδή ο κατηγορούμενος πάσχει από βαριά νόσο, η οποία είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια του ίδιου και των τρίτων και πρέπει να αποτραπεί κίνδυνος ανήκεστης βλάβης της υγείας του.
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου …….., αγνώστου πατρός και της …. κατοίκου ….Ξάνθης και ήδη κρατούμενου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής, που του επιβλήθηκε, με το με αριθμό 15/2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας Ξάνθης, από 24-6-2016 και διατάχθηκε η εξακολούθηση αυτής με τη με αριθμό 196/5-9-2016 Πράξη του Προέδρου Εφετών Θράκης, με την οποία παραπέμφθηκε αυτός στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, για το αδίκημα της ληστρικής κλοπής, με τον περιοριστικό όρο της νοσηλείας του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στην Κομοτηνή στις 7 Οκτωβρίου 2016 , εκδόθηκε δε στις 7 Οκτωβρίου 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου