Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Νομολογία - Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 υπερχρεωμένου δανειολήπτηΜε την υπ' αριθμ. 48/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής υπήχθη στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 υπερχρεωμένος δανειολήπτης .Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης :
Αριθμός 48/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη με την παρουσία του Γραμματέως Δημητρίου Μερκούρη .
Συνεδρίασε,  δημόσια, στο ακροατήριό του, την 4η Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση :
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Του Γ. Β. του Γ. , κατοίκου Κομοτηνής , οδός ............., ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά,που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ :
1. Εταιρείας με την επωνυμία «...............» , που εδρεύει στην Αθήνα , Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 170 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη δεν εμφανίστηκε  νόμιμος εκπρόσωπός της ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Εταιρεία με την επωνυμία «........» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ............... , ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
3. Εταιρεία με την επωνυμία «..............»,  που εδρεύει στην Αθήνα  , Λεωφόρο Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5, και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη δεν αμεφανίσθηκε νόμιμος εκπρόσωπός της ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
4. Εταιρεία με την επωνυμία «............. Ανώνυμη Εταιρεία» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ................. , η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα προτάσεων .
5. Εταιρεία με την επωνυμία «...............» , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής , οδός Πειραιώς αρ. 74 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..............., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
6. Εταιρεία με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στην Αθήνα , Λ. Μεσογείων αρ. 109-111, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της .......... , η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
Ο αιτών με την από 01.06.2012 και με αριθμ. εκθ. κατ. Ε52/01.06.2012 αίτησή του , που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, ζητά να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην αίτησή του.
Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος η 19-11-2012 και μετά από μία αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας .
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.
    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του , ότι, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του , ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο , ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του , που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.
Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του
αιτούντος , κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

2ο φύλλο της με αριθμ. 48/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

(αρθρ. 3 ν. 3869/10). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως , η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3869/2010 , περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 6-6-2012 βεβαίωση της δικηγόρου, Ροδόπης, Ιουλίας Μυλωνά) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του, κατά την τελευταία τριετία.
Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του , προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος , ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/10). Η αίτηση , στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/10, είναι ορισμένη , ............................και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε, δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, παρά την ερημοδικία της πρώτης (1ης) και τρίτης (3ης ) των καθ’ ων , οι οποίες κλητεύθηκαν νομίμως για τη σημερινή, μετ’ αναβολήν εκ του πινακίου δικάσιμο (βλ. υπ’ αριθμ. 2851 και 2856/19-6-2012 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε.Π.) , κατά την εκφώνηση της υποθέσεως όμως στη σειρά της από το οικείο πινάκιο , δεν παραστάθηκαν νόμιμα αρθρ. 754 παρ. 2 ΚΠολ) .
Από την επ’ ακροατηρίου ένορκη κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου , τα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομισθέντα έγγραφα , τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς και ομολογίες και την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα : Ο αιτών, Β. Γ. του Γ., κάτοικος Κομοτηνής , ετών 30, εργάζεται από το έτος 2003, ως επαγγελματίας οπλίτης. Οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται στα 1.000 ευρώ περίπου το μήνα (βλ. την από Ιούνιος 2012 αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας ΓΕΣ – Δ/νση Οικονομικού Ο.Λ.ΚΕ.Σ.). Από το έτος 2011 και μετά έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του . Πιστωτές του είναι οι : 1) Τράπεζα ....... 2) ..... BANK , 3) Τράπεζα .... , 4) ......., 5) ....BANK, και  6) ...... BANK, το δε ύψος των χρεών του προς αυτές , ανέρχεται σε 7.925,47 (ευρώ πλην της απαίτησης από εγγύηση ) για την 1η , σε 13.515,58 ευρώ για τη 2η, σε 3.607,76€ για την 3η, σε 3.857,11 ευρώ για την 4η , σε 1.834,27€ για την 5η και σε 7.545, 64 ευρώ για την 6η . Επομένως,  το συνολικό ύψος των οφειλών του προς αυτούς ανέρχεται σε 38.285,83 ευρώ . Ο αιτών, όπως προελέχθη είναι επαγγελματίας οπλίτης και λαμβάνει , μαζί με την παρακράτηση για τη ....... τράπεζα , ποσόν 1.000
3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 48/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

ευρώ , περίπου το μήνα, καθαρά. Είναι έγγαμος , χωρίς τέκνα . Η σύζυγός του επίσης εργάζεται ως επαγγελματίας οπλίτης , με μηνιαίο μισθό γύρω στα 850 ευρώ το μήνα . Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία , το δε αυτοκίνητο του αιτούντος , μάρκας ...... , τύπου ......., 1800 κυβ. , έτους α’ κυκλοφορίας 2008 , έχει αγοραστεί με δάνειο από την πιστώτρια ..... BANK , η οποία διατηρεί και την κυριότητά του , μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες του ζεύγους καλύπτονται με ποσόν 1.200 ευρώ περίπου και σ’ αυτά η σύζυγος συνεισφέρει το ποσόν των 850 ευρώ , απομένει προς κάλυψη από το μισθό του αιτούντος για την προαναφερόμενη αιτία, ποσόν 350 ευρώ. Συνεπώς, ο ανωτέρω , μπορεί να καταβάλει μηνιαίως προς τους καθ’ ων πιστωτές του, τουλάχιστον ποσόν 600 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους . ειδικότερα, στην πιστώτρια του, «Τράπεζα Κύπρου , για τις οφειλές του, ως πρωτοφειλέτης, ο αιτών πρέπει να καταβάλει 124,20 ευρώ το μήνα , στην «.... BANK» , ποσόν 211,82 ευρώ το μήνα , στην «Τράπεζα .....» , ποσόν 56,53 ευρώ το μήνα , στην «.....BANK» , ποσόν 60,45 ευρώ, το μήνα, στην «.....BANK»  ποσόν 24,75 ευρώ, το μήνα, και στη «.....BANK» ποσόν 118,25 ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφού απορριφθούν ως αβάσιμες ουσία οι προταθείσες από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες , ενστάσεις, θα πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει , ως εν μέρει βάσιμη και στην ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος , κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του άνω , από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών του , που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση , θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1ν. 3869/10) , υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του , οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές , επί μία τετραετία.
Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται κατ’ άρθρ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/10.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του , σε 600 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενες μεταξύ τους , όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός , αρχής γενομένης από τον τρίτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση , στο ακροατήριό του , στις 15 Μαρτίου 2013, ενώ απουσίαζαν οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών.


   Η Ειρηνοδίκης                         Ο Γραμματέας                                        


                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου