Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Νομολογία - Δεκτή η έφεση κατα απόφασης Ειρηνοδικείου η οποία απέρριψε αίτηση του Ν. 3869/2010 λόγω ελλείψεως προδικασίας
Με την υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, έγινε δεκτή η έφεση υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, κατά απόφασης Ειρηνοδικείου,  που είχε κρίνει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω ελλείψεως προδικασίας και συγκεκριμένα λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ειδικότερα, η  αιτούσα είχε καταθέσει εμπροθέσμως με την αίτησή της και την προβλεπόμενη βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού,  στην οποία όμως είχε τεθεί ημερομηνία υπογραφής από την συνδράμουσα πληρεξούσια δικηγόρο , η ημερομηνία εντός του μηνός από την κατάθεση της αίτησης . Με το κείμενο δε τη βεβαίωσης απλώς βεβαίωνε την αποτυχία σε προγενέστερο στάδιο χωρίς να έχει τεθεί η ακριβής ημερομηνία αποτυχίας του σταδίου εξωδικαστικού συμβιβασμού,  η οποία, χωρίς καμία αμφιβολία, προέκυπτε από όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της δικογραφίας .
Ενώ λοιπόν πρωτοδίκως είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτησή της για τον ανωτέρω λόγο, ση συνέχεια , το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι πραγματικά τηρήθηκε η προδικασία, ερεύνησε κατ’ ουσίαν την αίτηση και τελικώς υπήγαγε στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, την αιτούσα – δανειολήπτρια.
Παρατίθεται μέρος της απόφασης που εξετάζει και κάνει δεκτό το λόγο έφεσης :

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 /2013
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης έφεσης 5/13-6-2012)
(αριθμός έκθεσης προσδιορισμού δικασίμου ΕφΜ 19/20-6-2012)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ   από   την   Δικαστή   Αικατερίνη   Τσιτσεκλίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Μαρία Πρωτογεράκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Γ. Γ.  του Α.,  κατοίκου Κομοτηνής (οδός ……………), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά, που κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ - ΚΛΗΤΕΥΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………… Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου …………, που κατέθεσε προτάσεις.
Η αιτούσα άσκησε, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17-8-2011 αίτηση της, με την οποία ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν. Το Δικαστήριο, με την υπ' αρ. 19/2012 οριστική απόφαση του, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, απέρριψε την αίτηση. Ήδη, κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η αιτούσα, με την υπό κρίση έφεση της (αριθμός έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 5/13.6.2012).
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης, της οποίας ορίστηκε αρχικά δικάσιμος η 14.11.2012 και κατόπιν αναβολών η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και κατά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν όπως προαναφέρθηκε, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις κατατεθειμένες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

2η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
Η υπό κρίση έφεση της αιτούσας κατά της με αριθμό 19/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, κατά την οποία και είχε εισαχθεί, αντιμωλία των διαδίκων, επί της από 17-8-2011 και με αρ. έκθ. κατάθ. Ε21/17-8-2011 εκ του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 130/3-8-2010) αίτησης της εκκαλούσας, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθόσον κανείς από τους διαδίκους δεν επικαλείται, αλλ' ούτε και από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι έγινε επίδοση της εκκαλουμένης. Είναι παραδεκτή (άρθρα 495 επ., 511 επ. ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), στην οποία υπάγεται (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), το βάσιμο των παραδεκτώς προβαλλόμενων λόγων της, από το παρόν Δικαστήριο, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της (άρθρο 17 Α' ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4994/2011).
Με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17.8.2011 αίτηση της, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την ήδη εφεσίβλητη, συνολικού ύψους 126.992,93 ευρώ, ζητούσε να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία θα επικυρώνει το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση της, ή μετά των τυχόν μεταβολών που ήθελε υποβάλει, εντός νομίμου προθεσμίας και να επιτευχθεί συμβιβασμός επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Επικουρικά δε ζητούσε και σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3869/2010 έναντι των πιστωτών, λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής της κατάστασης και των δυνατοτήτων του συζύγου της, με σκοπό -μετά την παρέλευση της τετραετίας και την τήρηση από μέρους της τής ρύθμισης- να απαλλαγεί από το υπόλοιπο χρέος της, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Με την εκκαλούμενη, υπ' αρ. 19/2012 οριστική απόφαση του, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δικάζοντας κατ' αντιμωλία των διαδίκων, απέρριψε την αίτηση ως


3η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
 Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
απαράδεκτη, λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Η εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεση και με το μοναδικό λόγο που περιέχεται σ' αυτή, παραπονείται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να γίνει εν συνεχεία δεκτή η αίτηση της στο σύνολο της. Ειδικότερα, η εκκαλούσα, με τον μοναδικό λόγο της κρινόμενης έφεσης, ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, απορρίπτοντας την αίτηση ως απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της εκ του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας, δεχόμενη ότι από την με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας, διαπιστώνεται ότι η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού έπεται της κατάθεσης της ένδικης αίτησης, ενώ, εάν ερμήνευε και εφάρμοζε σωστά το νόμο, θα έπρεπε να κρίνει την αίτηση παραδεκτή και να δεχτεί ότι η εν λόγω βεβαίωση εκ του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3789/2010 φέρει ημερομηνία 5-9-2011, όχι ως ημερομηνία αποτυχίας της ως άνω προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά ως ημερομηνία σύνταξης της εν λόγω βεβαίωσης, από δε την ημερομηνία κοινοποίησης στην πιστώτρια τράπεζα της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό (5.5.2011), σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης (17-8-2011), αποδεικνύεται ότι η τελευταία υποβλήθηκε εντός εξαμήνου από την αποτυχία της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο λόγος αυτός της έφεσης, που παραδεκτά προβάλλεται, είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3789/2010, και πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του. Εν προκειμένω, από τα έγγραφα, που προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή από αυτά δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η Γ. Γ. του Α. υπέβαλε στις 5-5-2011 αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, την οποία απηύθυνε προς τα αρμόδια όργανα της πιστώτριας τράπεζας με την επωνυμία «……………… Α.Ε.», τα οποία την παρέλαβαν αυθημερόν (βλ. υπογραφές υπαλλήλων της επί του πρώτου φύλλου αυτής). Έτασσε δε στην ως άνω πιστώτρια τράπεζα προθεσμία έως τις 15-6-2011, προκειμένου να γνωστοποιήσει την απάντηση της, άλλως της δήλωνε ότι μετά την άπρακτη

4η σελ. της υπ' αρ.6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα θεωρήσει την απάντηση της αρνητική και θα προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την Ιουλία Μυλωνά. Εν συνεχεία, η ως άνω αιτούσα υπέβαλε στις 17-8-2011 στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής την εκ του άρθρου 4 του Ν. 3789/2010 αίτηση της. Ακολούθως, στις 6-9-2011 κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' του ως άνω Νόμου, την με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι για το παραδεκτό της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17-8-2011 απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής αίτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία διότι η συνταχθείσα στις 5-9-2011, από την προαναφερθείσα δικηγόρο που βοήθησε στην προσπάθεια, βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3789/2010) δεν χρειάζεται να συντάσσεται αυθημερόν της αποτυχίας, αλλά μπορεί να συνταχθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης προς το Ειρηνοδικείο, αρκεί να βεβαιώνει αποτυχία προγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης και να κατατίθεται η βεβαίωση εντός της προθεσμίας του ενός μηνός (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' Ν. 3789/2010). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση τα αντίθετα έκρινε, εσφαλμένα το Νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και πρέπει ο μοναδικός λόγος της κρινόμενης έφεσης να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ' ουσίαν, όπως και η έφεση στο σύνολο της πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη. Στη συνέχεια, πρέπει, αφού εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί και δικαστεί από το παρόν Δικαστήριο η κρινομένη αίτηση, που είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία Μυλωνά, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση χρεών της στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. πρωτ. 300γ'/16-3-2012 βεβαίωση της

5η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το υπ' αρ. πρωτ. 46/23-4-2012 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής), δ) κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα η μετέχουσα πιστώτρια και επιδόθηκαν σ' αυτήν τα έγγραφα του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. 2148/12-9-2012 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε. Π.), ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (6-9-2011) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ.2 και 4 του ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.). Η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών της πιστώτριας τράπεζας, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι δεν επήλθε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διάδικων μερών.
(…………………………………)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου