Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ - ΙΚΑ - 73/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Αριθμ. Απόφασης 73/2016

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

Συνήλθε στις 13 Απριλίου 2016, στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου, με δικαστή τον………., Πρωτοδίκη Δ.Δ. και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα,
γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής με ημερομηνία κατάθεσης 21.3.2016,
της ……………… του …………, κατοίκου …………………….,
κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ.)» που εκπροσωπείται, εν προκειμένω, από το Διευθυντή Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. -Ε.ΤΑ.Μ. Κομοτηνής.
Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, επιδιώκεται, μετά την καταβολή του νομίμου παραβόλου (βλ. το υπ' αριθμ. 4134798 σειράς Α' ειδικό έντυπο παραβόλου), η αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα πρόστιμο συνολικού ύψους 10.550,54 ευρώ, λόγω μη αναγραφής εργαζόμενης στον πίνακα προσωπικού (Ε4) της επιχείρησης (καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια) που διατηρεί στον  …………………….Ν. Ροδόπης, καθώς και μη τήρησης του ως άνω πίνακα. Η κρινόμενη  αίτηση αναστολής ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της ανωτέρω πράξης.
2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 - ΦΕΚ Α' 97) στο άρθρο 202, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), ορίζει ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη, την οποία επικαλείται, προέρχεται από τα μέτρα αυτά. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος...». Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 34 του ν.3900/2010, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις διαφορών με  χρηματικό αντικείμενο δεν προβλέπεται πλέον η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης στο σύνολο της, λόγω της γενικώς επαπειλούμενης από την άμεση εκτέλεση της βλάβης του αιτούντα, αλλά μόνο η αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στη νομοθεσία (π.χ. κατάσχεση κινητών, κατάσχεση ακινήτου) επί συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του (π.χ. πρώτη κατοικία, μονάδα παραγωγής, εμπορεύματα ή προϊόντα) ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της χρηματικής οφειλής, λόγω της αποδεδειγμένως προερχόμενης από τα μέτρα αυτά βλάβης του αιτούνται Αντίθετα, από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 1, προκύπτει ότι και επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο είναι δυνατή η καθ' ολοκληρίαν αποδοχή της αίτησης αναστολής, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. Περίπτωση δε πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμηση του (βλ. Ε.Α. Σ.τ.Ε. 496/2011).
3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταλογίστηκε στην αιτούσα, η οποία διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια) στον ......... Ν.Ροδόπης, πρόστιμο ύψους 10.550,54 ευρώ, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α' 89) και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσας υπ' αριθμ. Φ11321/11115/802/2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 1551), διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 15.2.2016 στην ως άνω επιχείρηση της, διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν είχε αναγράψει στον πίνακα προσωπικού (Ε4) τη ......................με συνέπεια να κριθεί από τα ελεγκτικά όργανα του καθ' ου η αίτηση ότι απασχολείται σ' αυτήν, καθώς και ότι δεν τηρούσε τον ισχύοντα πίνακα προσωπικού (Ε4). Κατά της ως άνω πράξης, η αιτούσα άσκησε την υπ' αριθμ. ΠΡ81/18.3.2016 προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί, ήδη δε με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, άλλως την αναστολή της λήψης σε βάρος της μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης του επίδικου προστίμου. Συγκεκριμένα, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού τελεί σε πλήρη οικονομική αδυναμία να καταβάλει το πρόστιμο, καθώς είναι άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων και η επιχείρηση της έχει αυξημένες υποχρεώσεις (μίσθωμα καταστήματος, λειτουργικά έξοδα) και τα τελευταία οικονομικά έτη παρουσιάζει ζημίες(8.134,99 ευρώ το οικονομικό έτος 2015 και 2.203,67 το οικονομικό έτος 2014), ενώ έχει ρυθμίσει στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής οφειλή ύψους 1.647,12 ευρώ Ι και οφείλει εισφορές στον Ο.ΓΑ για το έτος 2015 ύψους 581,16 ευρώ, με ληξιπρόθεσμο ποσό ύψους 425,58 ευρώ. Εξάλλου, η αιτούσα διατείνεται ότι, αν και δε διαθέτει κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, υπάρχει κίνδυνος να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης τόσο σε βάρος του ΙΧΕ αυτοκινήτου της, που αποτελεί το μοναδικό μέσο μετακίνησης της και με αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης των ανήλικων τέκνων της, όσο και σε βάρος του εξοπλισμού της επιχείρησης της, ο οποίος αποτελείται από έξι τραπέζια, συνολικής αξίας 89,99 ευρώ, είκοσι οκτώ καρέκλες, συνολικής αξίας 419,94 ευρώ, δέκα σκαμπώ, συνολικής αξίας149,98 ευρώ, δύο τεμάχια τσόχα στρογγυλή, συνολικής αξίας 60 ευρώ, ένα ψυγείο επαγγελματικό, αξίας 250 ευρώ, ένας καταψύκτης επαγγελματικός, αξίας 150 ευρώ, μία τηλεόραση, αξίας 234,82 ευρώ, ένα κλιματιστικό, αξίας 470,82 ευρώ, ένα κλιματιστικό, αξίας 171,10 ευρώ, είκοσι καρέκλες, αξίας 952 ευρώ, οκτώ καρέκλες, αξίας 357 ευρώ, τρία καπάκια τραπεζιού βέγγε, αξίας 124,95 ευρώ και τρία καπάκια τραπεζιού βέγγε τύπου Φ70, αξίας 124,95 ευρώ (συνολική αξία 3.555,55 ευρώ) και είναι απαραίτητος για την επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία, σε περίπτωση κατάσχεσης του, θα έπρεπε να διακοπεί. Περαιτέρω, η αιτούσα προβάλει με την ασκηθείσα προσφυγή της ότι το ως άνω άτομο που βρέθηκε στην επιχείρηση κατά την ημέρα του ελέγχου δεν εργάζονταν σ' αυτήν, αλλά ήταν απλή θαμώνας του καταστήματος, η δε προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, της αρχής της αναλογικότητας και της προστατευόμενης από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. περιουσίας της. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει, μεταξύ άλλων, α) αντίγραφα των Πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους 2014 (οικονομικού έτους 2015) και οικονομικού έτους 2014, από τις οποίες προκύπτει ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 0,18 ευρώ, ενώ το οικονομικό έτος 2014 ήταν μηδενικό, καθώς και της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επαγγελματική δραστηριότητα (Ε3) οικονομικού έτους 20^^^^^^ μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2014, από τα οποία προκύπτει ότι η ζημίας) της επιχείρησης της για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 8.134,99 ευρώ και για το οικονομικό έτος 2014 στο ποσό των 2.203,67 ευρώ, β) εκτυπωμένη σελίδα του TaxisNet, από την οποία προκύπτει ότι έχει υποβάλλει σε ρύθμιση φορολογικές της οφειλές ύψους 1.647,12 ευρώ (ημερομηνία ρύθμισης 4.5.2015), η οποία Λήγει στις 31.8.2016, γ) αντίγραφο ειδοποίησης του Ο.ΓΑ προς την αιτούσα να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές της οφειλές ύψους 425,58 ευρώ έως τις 30.11.2015, δ) το υπ' αριθμ. 2692/4.3.2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, από το οποίο προκύπτει ότι είναι άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων, ε) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ....... ιδιωτικού επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και στ) αντίγραφα των τιμολογίων με τα οποία αγοράσθηκε ο προαναφερόμενος εξοπλισμός της επιχείρησης.
4. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του ποσού των 10.550,54 ευρώ, το οποίο η αιτούσα καλείται να καταβάλει άμεσα και είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με το ετήσιο εισόδημα της, σε συνδυασμό με την οικογενειακή της κατάσταση (άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων) και το γεγονός ότι η ατομική της επιχείρηση παρουσίασε ζημίες τα οικονομικά έτη 2015 (φορολογικό έτος 2014) και 2014, καθώς και το ότι η προσβαλλόμενη πράξη συνεπάγεται, σε περίπτωση μη πληρωμής του επιβληθέντος προστίμου, τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ιδιωτικού επιβατικού της οχήματος και του εξοπλισμού της επιχείρησης της, ενώ στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχει κάποιος επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να αποκλείει τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, η δε ασκηθείσα από αυτήν προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η  εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος: α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ...... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και β) του εξοπλισμού της επιχείρησης της.
5. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ...... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και του εξοπλισμού της επιχείρησης της, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της υπ' αριθμ. ΠΡ81/18.3.2016 προσφυγής που έχει ασκηθεί κατ' αυτής. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί μέρος του καταβληθέντος παραβόλου, ύψους 70 ευρώ, στην αιτούσα, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 9 εδ. γ' του Κ.Δ.Δ. και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών, κατ' άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Δ.Δ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος: α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ....... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και β) του εξοπλισμού της επιχείρησης της.
Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού εβδομήντα (70) ευρώ.
               Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

                Η απόφαση εκδόθηκε στην Κομοτηνή στις 30.6.2016.
                                         Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου