Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Στάδια του Ν. 3869/2010

      Με το νόμο 3869/2010 δίνεται η δυνατότητα στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους δανειστές τους. Ο νόμος αυτός αφορά μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα και της προέλευσης της οφειλής. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση των σχετικών διατάξεων καθώς θα πρέπει να εξετασθούν ορισμένα θέματα πριν την προσπάθειά τους για διακανονισμό των οφειλών τους με το Ν. 3869/2010, όπως η περιουσιακή τους κατάσταση, η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ακόμη και στο μέλλον, η ειλικρίνεια των δηλώσεών τους κλπ, για το λόγο αυτό εξάλλου θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν από τους συνδράμοντες φορείς προκειμένου να τους συμβουλευθούν ή ακόμη μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα www.efpolis.gr.

      1)  Προβλέπεται αρχικώς η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού , στάδιο το οποίο προηγείται υποχρεωτικά της προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.   Εν συνεχεία και αφού αποτύχει το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού τότε δύνανται να καταθέσουν , εντός 6 μηνών από την αποτυχία του προλεχθέντος σταδίου, αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας τους για δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3-8-2010) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή.Αν η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού αποτύχει, ο δικηγόρος συντάσσει βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αν, όμως, επιτευχθεί με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών εξωδικαστικός συμβιβασμός, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη (άρθρο 2 παρ. 2)
     Αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου, για την εκδίκαση της αίτησης, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4, ορίζεται το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαμονή του, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
     
    2) Μετά την κατάθεση της αίτησης ανοίγει φάκελος στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου ο οφειλέτης υποβάλλει τα αιτούμενα από το νόμο έγγραφα και οι πιστωτές οφείλουν σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης (όχι από την επίδοση) να απαντήσουν με έγγραφες παρατηρήσεις αν συμφωνούν με το προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο δικαστικού συμβιβασμού. Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας , το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού, το οποίο πρέπει να αποτύχει για να προχωρήσει ο οφειλέτης στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.

     3) Τελευταίο στάδιο του νόμου είναι η δικαστική ρύθμιση των οφειλών όπου πλέον ο δικαστής αναλαβάνει με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία και την  τυχόν αίτηση του οφειλέτη για εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του ,  σταθμίζοντας τα εισοδήματα του οφειλέτη και τις ανάγκες διαβίωσής της οικογενείας του, να ρυθμίσει τις οφειλές του ορίζοντας το ύψος των μηνιαίων καταβολών, το χρονικό διάστημα αποπληρωμής και τυχόν εκποίηση περιουσιακών στοιχείων πλην της πρώτης κατοικίας , εφόσον αυτή έχει ζητηθεί να εξαιρεθεί από την εκποίηση.
    Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.