Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Απόφαση 89/2013 ΕιρΚορίνθου - Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων


Δυνάμει της υπ' αριθμ. 89/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου , συνεκδικάσθηκαν , αν όχι για πρώτη φορά, από τις ελάχιστες φορές, αιτήσεις συζύγων για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010,  που αφορούσαν σε κοινές επί το πλείστον οφειλές . Το ενδιαφέρον σκεπτικό του δικαστηρίου έχει ως εξής :
" Φέρονται προς συζήτηση οι με αριθμό καταθέσεως …./2011 και υπ’ ……/2011 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που υποβάλει έκαστος των συζύγων, οι οποίοι έχουν, ως επί το πλείστον, κοινές δανειακές υποχρεώσεις, αλλά και κοινές βιοτικές συνθήκες και ανάγκες και συνεπώς κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα πρέπει να συνεκδικαστούν, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση διεξαγωγής της δίκης αλλά και μείωση των εξόδων, αφού άλλωστε, υπάγονται αμφότερες στην εκούσια δικαιοδοσία (άρθ.246 σε συνδυασμό με άρθ.741 του ΚΠολΔ)."
Συνέπεια της ανωτέρω συνεκδίκασης είναι η επίλυση πολλών πρακτικών ζητημάτων που συνήθως ανακύπτουν όταν χωρεί χωριστή εκδίκαση αιτήσεων συνοφειλετών. 

Από την συντριπτική πλειοψηφία όμως των δικαστηρίων, το αίτημα συνεκδίκασης απορρίπτεται. Ίσως η απόφαση αυτή να ανοίξει το δρόμο προς διευκόλυνση των οφειλετών .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου