Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ - 282§4 ΚΠΔ (349/2016 ΣυμβΕφΘρ)

Με το παρατιθέμενο βούλευμα , σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας, έγινε δεκτή η αίτηση κρατουμένου , παρά την αντίθεση εισαγγελική πρόταση, για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με όρους , λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 282§4 ΚΠΔ , όπως ειδικότερα αιτιολογείται στο βούλευμα .
Αριθμός 349/2016
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές…………..    Πρόεδρο   Εφετών.   ………..και   ……………………- Εισηγήτρια, Εφέτες.-
ΣΥΝΗΛΘΕ στην Κομοτηνή και στην αίθουσα διασκέψεων αυτού την 7η Οκτωβρίου 2016, με παρούσα τη γραμματέα ………, προκειμένου, ύστερα από διάσκεψη, να αποφανθεί επί της με αριθμ.324/16-9-2016 προτάσεως του Αντεισαγγελέως Εφετών ………., που υποβλήθηκε την 16-9-2016 η οποία έχει ως εξής: «Αριθμός 324/2016. Προς Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας κατ' άρθρα 32 παρ. 1,4, 138 παρ. 2, 287 παρ.2 εδ. β' περ. α' και 291 παρ. 1,2 ΚΠΔ , την από 6-9-2016 αίτηση του ………….αγνώστου πατρός και της …… , κατοίκου ……… Ξάνθης , η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την παραπάνω ημερομηνία από την έχουσα την προς τούτο σχετική από 12-8-2016 εξουσιοδότηση δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία ΜΥΛΩΝΑ, και με την οποία ζητά την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης στην οποία διατελεί με περιοριστικούς όρους , εκθέτοντας τα εξής:
I. Με αφορμή δικογραφία που διαβίβασε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης με αρ. πρωτ. 1052/6/858-α'/25-6-2016 παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης σε βάρος του ήδη αιτούντα αφενός για το κακούργημα της ληστρικής κλοπής (άρθρο 380 παρ.1 εδ.α',3 ΠΚ) . Μετά την απολογία του του επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση δυνάμει του με αρ. 15/2016 εντάλματος προσωρινής κράτησης του Ανακριτή Ξάνθης , σ.' αυτήν δε ο ανωτέρω διατελεί από 24-6-2016 . Η ισχύς της ως άνω προσωρινής κράτησης διατηρήθηκε έως εξαμήνου με την υπ' αρ. 196/5-9-2016 διάταξη του Προέδρου Εφετών Θράκης με την οποία μάλιστα η υπόψη υπόθεση εισήχθη με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείο» Κακουργημάτων Θράκης , δίχως ακόμη να έχει προσδιορισθεί . Με την υπό διερεύνηση αίτηση ο ……………….ζητά την αντικατάσταση της προεκτεθείσας προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους διότι είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% , έχει μόνιμη διαμονή στο ……..Ξάνθης , είναι πατέρας τεσσάρων τέκνων και εν γένει δεν είναι ύποπτος φυγής . Υπό την έννοια αυτή η κρισιολογούμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή τυπικά και στη συνέχεια να διερευνηθεί στην ουσία της .
II. Σύμφωνα με το άρθρο 282 ΚΠΔ " 1. Όσο διαρκεί η προδικασία , αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που
 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 296 σκοπών , 2. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης , η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή , η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό , η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα και ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση . Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατό να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα , 3. α) Κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση , όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α, επιβάλλεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι άλλοι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα , έχει γνωστή διαμονή και : αα) έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή ββ) κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό , όπως προκύπτει από προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη του για ομοειδή αξιόποινη πράξη . να διαπράξει και άλλα εγκλήματα , β) Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό , μπορεί να διαταχθεί ο κατ' οίκον περιορισμός του με ηλεκτρονική επιτήρηση και όταν , με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουμένου , κρίνεται αιτιολογημένα , ότι το μέτρο αυτό παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι ο τελευταίος δεν θα διαπράξει και άλλα εγκλήματα . Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε υπόδικους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013 , των άρθρων 134 , 187 , 187Α , 336 , 338 , 339 παρ. 1 , περ. α',β' , 342 παρ. 1 και 2 , 348Α παρ. 4 , 35ΙΑ παρ. 1 , περ. α',β' , 3 , 380 παρ. 1 εδ. δεύτερο , 2 και 299 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα , γ) Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση του κατηγορουμένου και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή , αν προκύπτει σκοπός φυγής του με βάση
 τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α' και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου . Στην περίπτωση αυτή , το ανώτατο όριο του περιοριστικού όρου είναι έξι μήνες , δ) Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν διατάσσεται χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου . Μόνο το γεγονός της μη υποβολής τέτοιου αιτήματος από τον τελευταίο δεν τον καθιστά δίχως άλλο ύποπτο φυγής ή διάπραξης νέων εγκληματούν και αυτό δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης , ε) Εάν ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με cov κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση , είναι δυνατή η αντικατάσταση τους μπ προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298 . Σε περίπτωση όμως τέλεσης από τον κατηγορούμενο του εγκλήματος του άρθρου 173A , ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση αντικαθίσταται με προσωρινή κράτηση , στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του , εφόσον η πράξη για την οποίαν κατηγορείται , όταν τελείται από ενήλικο , απειλείται στο νόμο με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών . Στην περίπτωση αυτή ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να παρατείνεται μόνο για τρείς μήνες από το δικαστήριο , στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 291 .Το αίτημα για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση υποβάλλεται σωρευτικά από τον ανήλικο κατηγορούμενο και από εκείνον που έχει την επιμέλεια του . Εάν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν σχετικά με τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ή τελέσει το έγκλημα του άρθρου 173Α, είναι δυνατή η αντικατάσταση του με προσωρινή κράτηση" , 4) Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί : α) για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση , όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου στη χώρα ή λόγω μη υποβολής από τον τελευταίο σχετικού αιτήματος να υποβληθεί σε αυτό και β) για περιοριστικούς όρους - εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχεία α' και β' δεν επαρκούν - εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού , μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή τοον ανωτέρω στοιχείοτν προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις , να διαπράξει και άλλα εγκλήματα . Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέστηκε κατ" εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό , προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν , με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης , κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα ...".Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 287 ΚΠΔ"1.Αν η προσωρινή κράτηση διαρκέσει έξι μήνες ... το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνεται με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αν πρέπει να απολυθεί ο κατηγορούμενος από τις φυλακές ή να εξακολουθήσει η προσωρινή κράτηση του . Για το σκοπό αυτόν : ... β) αν η ανάκριση έχει περατωθεί ο εισαγγελέας του δικαστηρίου στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση ή ο εισαγγελέας εφετών , αν έχει ασκηθεί έφεση κατά βουλεύματος , πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος , εισάγει τη δικογραφία με αιτιολογημένη πρόταση του στο αρμόδιο κατά την επόμενη παράγραφο συμβούλιο ... , 2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δε μπορεί να υπερβεί το έτος . Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον η κατηγορία αφορά σε εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη , η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα : α) του συμβουλίου εφετών , αν η υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό ύστερα από έφεση κατά βουλεύματος ή έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του εφετείου ή του μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή αν το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ..." Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 291 ΚΠΔ"1.Αν η προσοορινή κράτηση του κατηγορούμενου συνεχίστηκε και μετά την παραπομπή του σε δίκη , το αρμόδιο συμβούλιο οποτεδήποτε ή το δικαστήριο σε περίπτωση που θα αναβληθεί ή θα ματαιωθεί για οποιονδήποτε   λόγο   η   εκδίκαση , μπορεί   ύστερα   από   αίτηση   του κατηγορούμενου , του εισαγγελέα ή αυτεπαγγέλτως να διατάξει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι αντί για προσωρινή κράτηση . Το δικαστήριο που αποφάσισε την αναβολή αποφαίνεται και για την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης αν στις επόμενες τριάντα ημέρες από την αναβολή συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης και εφόσον είναι παρών ο κατηγορούμενος , 2. Αρμόδιο συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι το συμβούλιο εφετών και αν ακόμη το συμβούλιο πλημμελειοδικών είχε ήδη αποφανθεί για την προσωρινή κράτηση , εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί στο πλημμελειοδικείο
III. Στην προκείμενη περίπτωση η κατηγορία εναντίον του αιτούντα συνίσταται , κατά συμπύκνωση , στο ότι στην Ξάνθη την 24-6-2016 αφού αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή καταστήματος - καφετερίας ποσό 25 ευρώ , ακολούθως δε , όταν έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο του εν λόγω καταστήματος …….. , τον απώθησε και τον κτύπησε με γροθιές προκειμένου να διατηρήσει το κλαπέν ποσό . Οι εναντίον του ενδείξεις επιστηρίζονται στην κατάθεση του παθόντα ……. . Και είναι μεν αληθές ότι ο ήδη αιτών πάσχει από σοβαρά ψυχικά προβλήματα πλην όμως το ποινικό του παρελθόν είναι τόσο επιβαρυμένο με πράξεις κλοπών , παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών , παράνομης οπλοκατοχής , σωματικών βλαβών , ώστε είναι προφανές πως εάν στην παρούσα φάση αφεθεί ελεύθερος θα επανεμπλακεί στην τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων . Υπό την έννοια αυτή η κρισιολογούμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να απορριφθεί η από 6-9-2016 αίτηση του …………. αγνώστου πατρός και της …. . κατοίκου …….Ξάνθης , η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας την παραπάνω ημερομηνία από την έχουσα την προς τούτο σχετική από 12-8-2016 εξουσιοδότηση δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία ΜΥΛΩΝΑ, και με την οποία ζητά την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους της προσωρινής κράτησης στην οποία διατελεί από 24-6-2016 δυνάμει του με αρ. 15/2016 εντάλματος προσωρινής κράτησης του Ανακριτή Ξάνθης , του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με την υπ' αρ. 196/5-9-2016 διάταξη του Προέδρου Εφετών Θράκης .Κομοτηνή 16-9-2016. Ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης …… Αντεισαγγελέας Εφετών».
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Φέρεται προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου η από 6-9-2016 αίτηση του…………., αγνώστου πατρός και της ….., κατοίκου ……Ξάνθης και ήδη κρατούμενου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής, με την οποία ζητεί την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους, της προσωρινής κράτησης που του επιβλήθηκε, με το με αριθμό 15/2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας Ξάνθης, από 24-6-2016 και διατάχθηκε η εξακολούθηση αυτής με τη με αριθμό 196/5-9-2016 Πράξη του Προέδρου Εφετών Θράκης, με την οποία παραπέμφθηκε αυτός στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, για το αδίκημα της ληστρικής κλοπής Η ως άνω αίτηση νομίμως και αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Συμβουλίου αυτού κατά τις διατάξεις του άρθρου 291 παρ. 2 Κ.Π.Δ. και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 282 ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. Β' και Γ' του Ν.4205/2013, το άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του Ν.4322/2015 και 25 Ν 4411/2016, εφόσον προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση αντί: α) για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και β) για περιοριστικούς όρους, μόνο αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά τυ παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αξιολογημένα ότι εάν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκλημα τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργανώσεως ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως, κρίνεται αιτιολογημένα, ότι εάν αφεθεί ελεύθερος είναι πού πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά νόμο βαρύτητα της πράξεως δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κρατήσεως. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται, ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, εάν προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το ανώτατο όριο της προσωρινής κρατήσεως είναι διάρκειας έως έξι μηνών. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι πρώτη προϋπόθεση για την επιβολή, κατά συνέπεια και για τη διατήρηση της προσωρινής κρατήσεως κάποιου είναι η άσκηση σε βάρος του ποινικής διώξεως για κακούργημα ή για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής για τη διωχθείσα αξιόποινη πράξη. Κατά την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις προαναφερόμενες νομοθετικές μεταβολές, οι διατάξεις περί προσωρινής κράτησης δεν εφαρμόζονται για κατηγορούμενους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις α'και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 339 ΠΚ ή 67% και άνω σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόδικους που έχουν αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, εφόσον κρίν εται ότι η παραμονή τους σε κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής, λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται μετά από αίτηση του υπόδικου, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός των άλλων περιοριστικών όρων μπορεί να επιβληθεί στον κατηγορούμενο και ο κατ' οίκον περιορισμός καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 τυυ άρθρου 557 ΚΠΔ, κατόπιν αιτήσεως του. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο για κακούργημα ή πλημμέλημα, αν παραβιαστούν από αυτόν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 298 ΚΠΔ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι δεν μπορεί να διαταχθεί προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αυτό διαπιστώνεται από το αρμόδιο δικαστικό όργανο κατόπιν πραγματογνωμοσύνης ή σχετικής πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ, σε περίπτωση δε που έχει αυτή διαταχθεί, συντρέχει περίπτωση αντικαταστάσεως αυτής με περιοριστικούς όρους, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 296 ΚΠΔ.
Στην προκείμενη περίπτωση σε βάρος του αιτούντος κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της ληστρικής κλοπής (άρθρο 380 παρ 3 και 1 ΠΚ), την οποία φέρεται ότι τέλεσε την 24-6-2016 στην Ξάνθη. Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, με το με αριθμό 15/2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας Ξάνθης και ήδη αυτός κρατείται στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής. Μετά τη νομότυπη περάτωση της κυρίας ανακρίσεως ο ως άνω κατηγορούμενος παραπέμφθηκε με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, κατόπιν της με αριθμό 196/2016 πράξεως του Προέδρου Εφετών Θράκης, με την οποία. διατηρήθηκε η προσωρινή κράτηση του. Ήδη ο εν λόγω κατηγορούμενος υπέβαλε την από 6-9-2016 αίτηση του, με την οποία ζητεί την αντικατάσταση της επιβληθείσας δυνάμει του με αριθμό 15/2016 εντάλματος της Ανακρίτριας Ξάνθης προσωρινής κρατήσεως του με περιοριστικούς όρους, επικαλούμενος ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 282 παρ 4 ΚΠΔ (ότι δηλαδή έχει ποσοστό αναπηρίας 67%). Προς απόδειξη του σχετικού ισχυρισμού του προσκομίζει: 1) την από 22-10-2015 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποιήσεως αναπηρίας του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ξάνθης, στην οποία αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 67%, κατά ιατρική πρόβλεψη από 21-7-2015 έως 31-7-2017, που οφείλεται σε ψυχιατρική νόσο. 2) Το από 7-10-1998 εξιτήριο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις με καταθλιπτικούς συντελεστές, 3) το από 28-4-2000 εξιτήριο του ιατρείου κρατουμένων Κορυδαλλού με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις σε ύφεση, 4) το από 23-11-2001 εξιτήριο του αυτού ιατρείου, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε στις 30-10-2001 και εξήλθε στις 23-11-2001 με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις σε ύφεση, 5) το από 26-8-2010 εξιτήριο του αυτού ιατρείου, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε στις 24-8-2010 και εξήλθε δύο ημέρες αργότερα με διάγνωση αγχώδεις εκδηλώσεις σε ύφεση, 6) το από 17-8-2010 εξιτήριο της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε και εξήλθε αυθημερόν με διάγνωση ψυχωσική συνδρομή, 7) το από 16-9-2013 εξιτήριο του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος εισήλθε στις 10-9-2013 και εξήλθε στις 16-9-2013, με διάγνωση ψυχοσιόμορφες εκδηλώσεις σε ύφεση, 8) Το από 12-8-2016 ιατρικό πιστοποιητικό της οργανικής μονάδας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω νοσηλεύθηκε στο παραπάνω νοσηλευτικό ίδρυμα: α) από 5-3-2007 έως 20-3-2007 διαγραφής λόγω φυγής, β) από 4-5-2011 έως 13-5-2011 με διάγνωση «μεικτή διαταραχή προσωπικότητας^) τέλος σύμφωνα με το από 22-8—2016 πιστοποιητικό του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει εισέλθει στο ανωτέρω νοσοκομείο την 17-7-2006 και να έχει εξέλθει αυθημερόν με διάγνωση «κατάχρηση βενζοδιαζεπινών», παρά τις αντίθετες  συστάσεις των ιατρών. Όπως προκύπτει από το πρώτο των εγγράφων που προαναφέρθηκαν ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια, και έχει κριθεί ανάπηρος για την ανωτέρω αιτία σε ποσοστό 67%, για το χρονικό διάστημα από 21-7-2015 έως 31-7-2017. Εφόσον συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση της αναπηρίας κατά ποσοστό 67%, η οποία πιστοποιείται αρμοδίως από το ΚΕΠΑ Ξάνθης, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και πρέπει αυτή να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, η επιβολή των οποίων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί αυτός από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, δεδομένου ότι έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για άλλα παρόμοια αδικήματα. Επειδή ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ιατρικά πιστοποιητικά, πάσχει από ψυχιατρική νόσο, η οποία με το πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ εξειδικεύτηκε ότι είναι σχιζοφρένεια, κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί σε αυτόν ως περιοριστικός όρος η νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο ανωτέρω περιοριστικός όρος προβλέπεται ρητώς στην περίπτωση αυτή από τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ 4 και 557 παρ 2 ΚΠΔ, ζητείται δε η επιβολή του και από τον κατηγορούμενο με υπόμνημα που κατέθεσε αυτός ενώπιον του Συμβουλίου. Ειδικότερα κρίνεται επιβλεβλημένος αυτός ο όρος επειδή ο κατηγορούμενος πάσχει από βαριά νόσο, η οποία είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια του ίδιου και των τρίτων και πρέπει να αποτραπεί κίνδυνος ανήκεστης βλάβης της υγείας του.
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου …….., αγνώστου πατρός και της …. κατοίκου ….Ξάνθης και ήδη κρατούμενου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής, που του επιβλήθηκε, με το με αριθμό 15/2016 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας Ξάνθης, από 24-6-2016 και διατάχθηκε η εξακολούθηση αυτής με τη με αριθμό 196/5-9-2016 Πράξη του Προέδρου Εφετών Θράκης, με την οποία παραπέμφθηκε αυτός στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, για το αδίκημα της ληστρικής κλοπής, με τον περιοριστικό όρο της νοσηλείας του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε στην Κομοτηνή στις 7 Οκτωβρίου 2016 , εκδόθηκε δε στις 7 Οκτωβρίου 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ - ΙΚΑ - 73/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της ΕΥΠΕΑ σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας.

Αριθμ. Απόφασης 73/2016

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 

Συνήλθε στις 13 Απριλίου 2016, στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου, με δικαστή τον………., Πρωτοδίκη Δ.Δ. και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα,
γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής με ημερομηνία κατάθεσης 21.3.2016,
της ……………… του …………, κατοίκου …………………….,
κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ.)» που εκπροσωπείται, εν προκειμένω, από το Διευθυντή Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. -Ε.ΤΑ.Μ. Κομοτηνής.
Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, επιδιώκεται, μετά την καταβολή του νομίμου παραβόλου (βλ. το υπ' αριθμ. 4134798 σειράς Α' ειδικό έντυπο παραβόλου), η αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα πρόστιμο συνολικού ύψους 10.550,54 ευρώ, λόγω μη αναγραφής εργαζόμενης στον πίνακα προσωπικού (Ε4) της επιχείρησης (καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια) που διατηρεί στον  …………………….Ν. Ροδόπης, καθώς και μη τήρησης του ως άνω πίνακα. Η κρινόμενη  αίτηση αναστολής ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της ανωτέρω πράξης.
2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 - ΦΕΚ Α' 97) στο άρθρο 202, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213), ορίζει ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη, την οποία επικαλείται, προέρχεται από τα μέτρα αυτά. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος...». Από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 34 του ν.3900/2010, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις διαφορών με  χρηματικό αντικείμενο δεν προβλέπεται πλέον η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης στο σύνολο της, λόγω της γενικώς επαπειλούμενης από την άμεση εκτέλεση της βλάβης του αιτούντα, αλλά μόνο η αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στη νομοθεσία (π.χ. κατάσχεση κινητών, κατάσχεση ακινήτου) επί συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του (π.χ. πρώτη κατοικία, μονάδα παραγωγής, εμπορεύματα ή προϊόντα) ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της χρηματικής οφειλής, λόγω της αποδεδειγμένως προερχόμενης από τα μέτρα αυτά βλάβης του αιτούνται Αντίθετα, από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου αυτής και της παραγράφου 1, προκύπτει ότι και επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο είναι δυνατή η καθ' ολοκληρίαν αποδοχή της αίτησης αναστολής, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. Περίπτωση δε πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμηση του (βλ. Ε.Α. Σ.τ.Ε. 496/2011).
3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταλογίστηκε στην αιτούσα, η οποία διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια) στον ......... Ν.Ροδόπης, πρόστιμο ύψους 10.550,54 ευρώ, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α' 89) και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσας υπ' αριθμ. Φ11321/11115/802/2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 1551), διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 15.2.2016 στην ως άνω επιχείρηση της, διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν είχε αναγράψει στον πίνακα προσωπικού (Ε4) τη ......................με συνέπεια να κριθεί από τα ελεγκτικά όργανα του καθ' ου η αίτηση ότι απασχολείται σ' αυτήν, καθώς και ότι δεν τηρούσε τον ισχύοντα πίνακα προσωπικού (Ε4). Κατά της ως άνω πράξης, η αιτούσα άσκησε την υπ' αριθμ. ΠΡ81/18.3.2016 προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί, ήδη δε με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, άλλως την αναστολή της λήψης σε βάρος της μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης του επίδικου προστίμου. Συγκεκριμένα, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού τελεί σε πλήρη οικονομική αδυναμία να καταβάλει το πρόστιμο, καθώς είναι άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων και η επιχείρηση της έχει αυξημένες υποχρεώσεις (μίσθωμα καταστήματος, λειτουργικά έξοδα) και τα τελευταία οικονομικά έτη παρουσιάζει ζημίες(8.134,99 ευρώ το οικονομικό έτος 2015 και 2.203,67 το οικονομικό έτος 2014), ενώ έχει ρυθμίσει στη Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής οφειλή ύψους 1.647,12 ευρώ Ι και οφείλει εισφορές στον Ο.ΓΑ για το έτος 2015 ύψους 581,16 ευρώ, με ληξιπρόθεσμο ποσό ύψους 425,58 ευρώ. Εξάλλου, η αιτούσα διατείνεται ότι, αν και δε διαθέτει κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, υπάρχει κίνδυνος να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης τόσο σε βάρος του ΙΧΕ αυτοκινήτου της, που αποτελεί το μοναδικό μέσο μετακίνησης της και με αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης των ανήλικων τέκνων της, όσο και σε βάρος του εξοπλισμού της επιχείρησης της, ο οποίος αποτελείται από έξι τραπέζια, συνολικής αξίας 89,99 ευρώ, είκοσι οκτώ καρέκλες, συνολικής αξίας 419,94 ευρώ, δέκα σκαμπώ, συνολικής αξίας149,98 ευρώ, δύο τεμάχια τσόχα στρογγυλή, συνολικής αξίας 60 ευρώ, ένα ψυγείο επαγγελματικό, αξίας 250 ευρώ, ένας καταψύκτης επαγγελματικός, αξίας 150 ευρώ, μία τηλεόραση, αξίας 234,82 ευρώ, ένα κλιματιστικό, αξίας 470,82 ευρώ, ένα κλιματιστικό, αξίας 171,10 ευρώ, είκοσι καρέκλες, αξίας 952 ευρώ, οκτώ καρέκλες, αξίας 357 ευρώ, τρία καπάκια τραπεζιού βέγγε, αξίας 124,95 ευρώ και τρία καπάκια τραπεζιού βέγγε τύπου Φ70, αξίας 124,95 ευρώ (συνολική αξία 3.555,55 ευρώ) και είναι απαραίτητος για την επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία, σε περίπτωση κατάσχεσης του, θα έπρεπε να διακοπεί. Περαιτέρω, η αιτούσα προβάλει με την ασκηθείσα προσφυγή της ότι το ως άνω άτομο που βρέθηκε στην επιχείρηση κατά την ημέρα του ελέγχου δεν εργάζονταν σ' αυτήν, αλλά ήταν απλή θαμώνας του καταστήματος, η δε προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, της αρχής της αναλογικότητας και της προστατευόμενης από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. περιουσίας της. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει, μεταξύ άλλων, α) αντίγραφα των Πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους 2014 (οικονομικού έτους 2015) και οικονομικού έτους 2014, από τις οποίες προκύπτει ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 0,18 ευρώ, ενώ το οικονομικό έτος 2014 ήταν μηδενικό, καθώς και της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επαγγελματική δραστηριότητα (Ε3) οικονομικού έτους 20^^^^^^ μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2014, από τα οποία προκύπτει ότι η ζημίας) της επιχείρησης της για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 8.134,99 ευρώ και για το οικονομικό έτος 2014 στο ποσό των 2.203,67 ευρώ, β) εκτυπωμένη σελίδα του TaxisNet, από την οποία προκύπτει ότι έχει υποβάλλει σε ρύθμιση φορολογικές της οφειλές ύψους 1.647,12 ευρώ (ημερομηνία ρύθμισης 4.5.2015), η οποία Λήγει στις 31.8.2016, γ) αντίγραφο ειδοποίησης του Ο.ΓΑ προς την αιτούσα να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές της οφειλές ύψους 425,58 ευρώ έως τις 30.11.2015, δ) το υπ' αριθμ. 2692/4.3.2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, από το οποίο προκύπτει ότι είναι άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων, ε) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ....... ιδιωτικού επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και στ) αντίγραφα των τιμολογίων με τα οποία αγοράσθηκε ο προαναφερόμενος εξοπλισμός της επιχείρησης.
4. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του ποσού των 10.550,54 ευρώ, το οποίο η αιτούσα καλείται να καταβάλει άμεσα και είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε σχέση με το ετήσιο εισόδημα της, σε συνδυασμό με την οικογενειακή της κατάσταση (άγαμη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων) και το γεγονός ότι η ατομική της επιχείρηση παρουσίασε ζημίες τα οικονομικά έτη 2015 (φορολογικό έτος 2014) και 2014, καθώς και το ότι η προσβαλλόμενη πράξη συνεπάγεται, σε περίπτωση μη πληρωμής του επιβληθέντος προστίμου, τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ιδιωτικού επιβατικού της οχήματος και του εξοπλισμού της επιχείρησης της, ενώ στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχει κάποιος επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να αποκλείει τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, η δε ασκηθείσα από αυτήν προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η  εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος: α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ...... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και β) του εξοπλισμού της επιχείρησης της.
5. Επειδή, κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ...... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και του εξοπλισμού της επιχείρησης της, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της υπ' αριθμ. ΠΡ81/18.3.2016 προσφυγής που έχει ασκηθεί κατ' αυτής. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί μέρος του καταβληθέντος παραβόλου, ύψους 70 ευρώ, στην αιτούσα, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 9 εδ. γ' του Κ.Δ.Δ. και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών, κατ' άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Δ.Δ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος: α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΟΚ ....... επιβατικού οχήματος της, μάρκας OPEL ASTRA, 1364 κυβικών και β) του εξοπλισμού της επιχείρησης της.
Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού εβδομήντα (70) ευρώ.
               Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

                Η απόφαση εκδόθηκε στην Κομοτηνή στις 30.6.2016.
                                         Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ  

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου ΙΚΑ - Μονομ. Διοικ. Πρωτοδικείο Κομοτηνής

   Σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου ΙΚΑ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής . Η προσωρινή διαταγή χορηγήθηκε ως προς το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη μέτρων εκτέλεσης σε βάρος του εξοπλισμού του καταστήματος της αιτούσας καθώς το άρθρο 202§2 ΚΔΔ έχει διαμορφωθεί σήμερα έτσι ώστε σε φορολογικές , τελωνειακές και διαφορές με χρηματικό αντικείμενο το δικαστήριο να μπορεί να χορηγήσει ανατολή εκτέλεσης κατά το μέρος μόνο  που συνεπάγεται τη λήψη συγκεκριμένων  μέτρων εκτέλεσης,  τα οποία πρέπει να εκθέτει ο αιτών και να αποδεικνύει ότι η επικαλούμενη βλάβη θα επέλθει από τα μέτρα αυτά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Πρωτοδίκης Δ.Δ. του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής....................., έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 204 αρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύει,

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθμ. Μ29/16.2.2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα .............. του .......... πρόστιμο συνολικού ύψους 10.550,54 ευρώ, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της από 21.3.2016 αίτησης αναστολής που άσκησε αυτή κατά της ως άνω πράξης και η οποία κατατέθηκε στο παρόν Δικαστήριο με αριθμό κατάθεσης ΑΝ22/21.3.2016 και εκκρεμεί προς εκδίκαση, κατά' το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε βάρος του εξοπλισμού της επιχείρησης της (καφενείο - ψητοπωλείο), η οποία βρίσκεται στον ........... Ν. Ροδόπης .


Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Απαλλαγή κατηγορουμένων για το αδίκημα της παράνομης ανασκαφής σε αρχαιολογικό χώρο - μη πλήρωση αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος ( απόφαση 335/2015 Μον. Εφ. Κακ. Θράκης)

    Με την κατωτέρω απόφαση , σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας , απαλλάχθηκαν των κατηγοριών κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράνομης ανασκαφής σε αρχαιολογικό χώρο διότι όπως προέκυψε, δεν πληρούταν εν προκειμένω η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος . Η υπόθεση αυτή είχε λάβει διαστάσεις στον τοπικό τύπο καθώς είχε αναγραφεί κατά το χρόνο σύλληψης των δραστών ότι έψαχναν να βρουν λύρες και αρχαία νομίσματα σε αρχαιολογικό χώρο. 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμός 335/2015


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Δικάσιμος της 5ης Μαΐου 2015

Συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2015Σύνθεση Δικαστηρίου


Κατηγορούμενοι

Πράξεις

Π.Π.
Εφέτης
(λόγω κωλύματος των Προέδρων και των αρχαιότερων Εφετών)


Ζ.Σ.
Αντεισαγγελέας Εφετών
(λόγω κωλύματος του Εισαγγελέα Εφετών)

Ι.Δ.
 Γραμματέας


1ος ) …… του ….και της ….,γεννήθηκε στην……,  κάτοικος ……

2ος ) ……… του και και της ….,γεννήθηκε στην……,  κάτοικος ……

3ος ) ……… του και και της ….,γεννήθηκε στην……,  κάτοικος ……

4ος ) ……… του και και της ….,γεννήθηκε στην……,  κάτοικος ……

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
5ος ) ) ……… του και και της ….,γεννήθηκε στην……,  κάτοικος ……
6η ) ) ……… του και και της ….,γεννήθηκε στην……,  κάτοικος ……

ΑΠΟΝΤΕΣ

-          Παράνομη ανασκαφή από κοινού
-          Ηθική αυτουργία στην πιο πάνω πράξη

Εισάγεται
Με το υπ’ αριθμόν …….. Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κων Ροδόπης ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 6-5-2015 μετά την διακοπείσα συνεδρίαση της 5ης-5-2015.
Ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων, εκ των οποίων εμφανίστηκαν οι 2ος ,  3ος  και 4ος  και όταν ρωτήθηκαν από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητας τους, απάντησαν ότι ονομάζονται όπως ανωτέρω σημειώθηκε και οι  1ος , 2ος και 3ος, εξ αυτών, δήλωσαν ότι έχουν συνήγορο υπερασπίσεως τους την παρούσα δικηγόρο Ιουλία Μυλωνά, του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και ο 4ος των κατηγορουμένων δήλωσε ότι έχει συνήγορο υπερασπίσεως του τον παρόντα δικηγόρο ............... του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, οι προαναφερθέντες δικηγόροι αποδέχθηκαν το διορισμό τους.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ταυτότητος των κατηγορουμένων, που πάρθηκαν κατά την προδικασία, είναι τα ίδια με τα άνω, που δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους.
Σύμφωνα με το άρθρο 432 παρ.2 ΚΠΔ, όπως το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με το όρθρο 75 παρ.2 Ν.3994/2011(ΦΕΚ Α 165/25.7.2011) αν εκείνος που παραπέμφθηκε για κακούργημα είναι ή θεωρείται γνωστής διαμονής, δικάζεται σαν να ήταν παρών, αν κλητεύθηκε νόμιμα. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου σύμφωνα με τα άρθρα 340 παρ. 1 και 376. Στην προκειμένη περίπτωση οι 5ος και 6η των κατηγορουμένων δικάζονται σαν να ήταν παρόντες, κατ άρθρο 432 παρ 2 Κ.Π.Δ , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το όρθρο 21 του Ν.3904/23-12-2010, διότι κλητεύθηκαν να παραστούν ως γνωστής διαμονής , όπως προκύπτει από τα με ημερομηνία 29-12-2014 και 20-7-2014 αποδεικτικά επίδοσης του Υπαρ/κα ..................... και του ΕΦ .........................
Κατόπιν, ο Πρόεδρος παρήγγειλε στους παριστάμενους κατηγορούμενους να προσέξουν την κατηγορία και τη σχετική με αυτή συζήτηση, συγχρόνως δε τους πληροφόρησε ότι έχουν το δικαίωμα να αντιτάξουν στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου (αρθρ. 342 ΚΠΔ).
Η Εισαγγελέας πήρε το λόγο και απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα που κοινοποιήθηκε στους κατηγορουμένους και είπε ότι, για να υποστηρίξει την κατηγορία, προτείνει την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας κατάλογος των οποίων έχει επιδοθεί νόμιμα στον κατηγορούμενο κατά το άρθρο 326 επ. Κ.Π.Δ., όπως προκύπτει από τα σχετικά αποδεικτικά, που βρίσκονται στη δικογραφία.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους κατηγορούμενους πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται, λέγοντας τους ότι θα απολογηθούν μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας (άρθρο 343 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).
Οι κατηγορούμενοι επιφυλάχτηκαν να δώσουν εξηγήσεις κατά την απολογία
τους.
Στο σημείο αυτό ζήτησε και έλαβε το λόγο η συνήγορος υπερασπίσεως των 1ου, 2ου και 3ου των κατηγορουμένων και ανέπτυξε προφορικώς και κατέθεσε γραπτώς τους παρακάτω αυτοτελείς ισχυρισμούς:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Η Εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να προτείνει επί των ως άνω αυτοτελών ισχυρισμών. Το ίδιο και το Δικαστήριο.
Κατόπιν ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας οι οποίοι βρέθηκαν παρόντες.
Ο Πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους τους αν κλήτευσαν μάρτυρες υπερασπίσεως και απάντησαν αρνητικά.
Ο Πρόεδρος διέταξε κατόπιν να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και ν'αποχωρήσουν οι μάρτυρες στα προσδιορισμένα γι' αυτούς δωμάτια.
Κατόπιν προσήλθε ο πρώτος μάρτυρας της κατηγορίας που αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ....... του ....., κατοικεί στην Κομοτηνή, αστυνομικός Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος δεν γνωρίζει τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Στη συνέχεια ο μάρτυρας ερωτηθείς δήλωσε ότι επιθυμεί να δώσει θρησκευτικό όρκο και ορκίσθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο κατά το άρθρο 218 ΚΠΔ και κατέθεσε τα εξής: «Δεν είναι αρχαιολογική περιοχή, δεν έχει βρεθεί κάποιος αρχαιολογικός χώρος αυτοί ανήκουν στους χρυσοθήρες είναι ονειροπόλοι πιστεύω ότι είναι ακίνδυνοι, απλά κάνανε ένα τούνελ σε κάποιο λόφο. Τους είπε κάποιος ότι βλέπει κάποια χρυσά από τον δορυφόρο και πηγαίνετε εκεί. Όταν συλλάβαμε ήταν στην επιστροφή .»

Κατόπιν προσήλθε ο επόμενος μάρτυρας της κατηγορίας που αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ............του ..............., κατοικεί στην .....Αλεξ/πόλης , "Ελληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος δεν γνωρίζει τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Στη συνέχεια ο μάρτυρας ερωτηθείς δήλωσε ότι επιθυμεί να δώσει θρησκευτικό όρκο και ορκίσθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο κατά το άρθρο 218 ΚΠΔ και κατέθεσε τα εξής: « Είμαι ιδιοκτήτης του σκαπτικού μηχανήματος μου είπε για μια δουλεία που θα κάνανε για λίρες ήταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, έβαζαν την βενζίνη οι ίδιοι.»

Στο σημείο αυτό αναγνώσθηκαν από τον Πρόεδρο δημοσίως στο ακροατήριο τα παρακάτω έγγραφα:
1.    Η από 16-3-2011 έκθεση σύλληψης
2.    Η από 16-3-2011 έκθεση παράδοσης-παραλαβής κατάσχεσης
3.    Η από 16-3-2011 έκθεση κατ' οίκον έρευνας σε καιρό ημέρας
4.    Το αρ. πρωτ. 9001/20/5-κγ/11-4-2011 έγγραφο του τμήματος Εγκλμ/κων Ερευνών Ροδόπης και έξι (6) φωτογραφίες του τόπου παράνομης ανασκαφής
5.    Η υπ' αριθμ. 40/2011 διάταξη Ανακριτή Ροδόπης
6.    Η υπ' αριθμ. 41/2011 διάταξη Ανακριτή Ροδόπης 
1.    Η υπ' αριθμ. 42/2011 διάταξη Ανακριτή Ροδόπης
2.    Η υπ' αριθμ. 43/2011 διάταξη Ανακριτή Ροδόπης
3.    Η υπ' αριθμ. 17/2011 κατάθεση εγγυοδοσίας
10. To No 50748/28-3-2011 γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κομοτηνής.
Για την ανάγνωση όλων των παραπάνω εγγράφων δεν προβλήθηκε αντίρρηση από οποιονδήποτε.
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος μετά την εξέταση των μαρτύρων από αυτήν έδινε το λόγο με τη σειρά στον Εισαγγελέα και στη συνήγορο των κατηγορουμένων για να τους απευθύνουν ερωτήσεις αν είχαν. Οι μάρτυρες απάντησαν αυτό, που σημειώνονται παραπάνω στις καταθέσεις τους. Επίσης γίνεται μνεία, ότι μετά την εξέταση του κάθε μάρτυρα η Πρόεδρος έδινε το λόγο με τη σειρά στον Εισαγγελέα, στη συνήγορο των κατηγορουμένων καθώς και στους ίδιους τους κατηγορουμένους για να προβούν σε παρατηρήσεις επί της μαρτυρίας τους αν είχαν. Τέλος γίνεται μνεία ότι οι μάρτυρες μετά την εξέταση τους παρέμεναν στο ακροατήριο μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τον 1° κατηγορούμενο να απολογηθεί.
Ο Ι^ κατηγορούμενος απολογούμενος είπε: «Δεν βρήκαμε τίποτα, δεν θα ξανακάνω τέτοιο πράγμα, μας είπαν ότι έχει λίρες και την 3η ημέρα μας έπιασαν.»
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τον 2° κατηγορούμενο να απολογηθεί.
Ο 2ος κατηγορούμενος απολογούμενος είπε: « Δεν θα ξαναπάω για να κάνω τέτοιο πράγμα, μας είπαν ότι υπάρχουν λίρες ο ........»
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τον 3° κατηγορούμενο να απολογηθεί.
Ο 3^ κατηγορούμενος απολογούμενος είπε: « Μας είπε για λίρες και τον πιστέψαμε.»
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τον 4° κατηγορούμενο να απολογηθεί.
Ο 4ος κατηγορούμενος απολογούμενος είπε: « Εγώ τους παρέσυρα, δεν φταίνε σε τίποτα οι άλλοι κατηγορούμενοι. Μου έδειξαν την άδεια ήμουν άνεργος πείστηκα και πήγαμε. Σκάψαμε περίπου στα 4 μέτρα, μας είπαν ότι είναι στα 5 μέτρα. Πρώτη φορά πήγα εκεί, εάν βρίσκαμε αρχαία θα φεύγαμε.»

Αφού τελείωσε η απολογία των κατηγορουμένων ο Πρόεδρος τους υπέβαλε διάφορες ερωτήσεις. Έδωσε έπειτα το λόγο στην Εισαγγελέα να απευθύνει ερωτήσεις. Οι κατηγορούμενοι απάντησαν όσα περιέχονται στην παραπάνω απολογία τους.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, αν έχουν ανάγκη από κάποια συμπληρωματική εξέταση ή διευκρίνιση και αυτοί απάντησαν αρνητικά.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα, η οποία, πρότεινε, να κηρυχθούν αθώοι οι κατηγορούμενοι.
Μετά την αγόρευση της Εισαγγελέως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι συντάχτηκαν με την πρόταση της Εισαγγελέως.
Το ίδιο ζήτησαν και οι κατηγορούμενοι.
Ο Πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορούμενους αν έχουν να προσθέσουν κάτι για την υπεράσπιση τους, αφού δε αυτοί απάντησαν αρνητικά, κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση της υποθέσεως.
Μετά από αυτά το Δικαστήριο, με παρόντα το γραμματέα, κατήρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο την υπ' αρ.335/2015 απόφαση, η οποία έχει ως εξής:


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις ένορκες καταθέσεις των επ' ακροατηρίω εξετασθέντων μαρτύρων κατηγορίας, και από όλα τα, δημοσίως επ' ακροατηρίω, αναγνωσθέντα έγγραφα, σε συνδυασμό και με τις απολογίες των κατηγορουμένων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών περί διενέργειας παράνομης ανασκαφής προς ανεύρεση αρχαίων μνημείων στην ορεινή περιοχή Θάμνα Ν. Ροδόπης πλησίον του Φυλακίου Μαχαίρας, αστυνομικοί του Τ.Α. Κομοτηνής έθεσαν την περιοχή υπό επιτήρηση και στις 16-3-2011 εντόπισαν τους 1°, 2°, 3° και 4° των κατηγορουμένων, οι οποίοι έχοντας στην κατοχή τους 1) ένα κρουστικό τρυπάνι μάρκας BOSCH, 2) ένα κρουστικό τρυπάνι μάρκας EINHELL, 3) μια μπαλαντέζα, 4) μία γεννήτρια μάρκας LIANLONG, 5) σχοινιά, 6) μία τσάπα, 7) ένα φτυάρι, 8) έναν κασμά και 9) ένα καρότσι, είχαν διανοίξει τομή επί του εδάφους, την οποία κάλυψαν επιμελώς με σανίδια και νάιλον, ώστε να μη γίνεται εύκολα αντιληπτή. Για το λόγο αυτό συνέλαβαν τους ανωτέρω κατηγορουμένους στους οποίους ήδη αποδίδεται ότι στον προαναφερόμενο τόπο, κατά το χρονικό διάστημα από 13-3-2011 έως 16-3-2011, ενεργώντας από κοινού και χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής, διενήργησαν ανασκαφή, με σκοπό την ανεύρεση ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ενώ στους 5° και 6η των κατηγορουμένων αποδίδεται ότι ως ηθικοί αυτουργοί έπεισαν τους λοιπούς συγκατηγορουμένους τους να προβούν στην ανωτέρω παράνομη ανασκαφή. Πλην όμως όπως σαφώς προέκυψε και από την κατάθεση του εξετασθέντος αστυνομικού, η ως άνω περιοχή δεν είναι αρχαιολογική, ούτε έχουν εντοπισθεί ή ανευρεθεί σ' αυτήν τυχόν αρχαιολογικά μνημεία και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του αποδιδόμενου στους 1°, 2°, 3° και 4° των κατηγορουμένων αδικήματος καθώς και η παρεπόμενη αυτού ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη που αποδίδεται στους 5° και 6η εξ αυτών. Πρέπει, συνεπώς άπαντες οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν αθώοι.


ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους κατηγορούμενους ....................του
.............και της ....................γεννηθέντα το έτος ..................στην .............., κάτοικο ...............Ν. Έβρου, ................... του .................και της ..............γεννηθέντα τo έτος ...........στην .............., κάτοικο .......................................του ..........και της .γεννηθέντα το έτος .στην ., κάτοικο ..και .............του ..........και της .............γεννηθέντα το έτος ........στον ....., κάτοικο .............
ΔΙΚΑΖΕΙ απόντες τους κατηγορούμενους ....του ............και της .......γεννηθέντα το έτος ....στην ............., κάτοικο ..........και .. .... του ............και της .γεννηθείσα το έτος .......στην ..............κάτοικος. .......
ΚΗΡΥΣΣΕΙ τους κατηγορούμενους αθώους του ότι: στην ορεινή περιοχή Θόμνα Ν. Ροδόπης πλησίον Φυλακίου Μαχαίρας κατά το χρονικό διάστημα από 13-3-2011 έως 16-3-2011, μετά από συναπόφαση και ενεργώντας από κοινού, χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής διενήργησες ανασκαφή, με σκοπό την ανεύρεση ή την αποκάλυψη αρχαιολογικών   μνημείων   ιδιαίτερα   μεγάλης   αξίας   κινητών της περιοχής Θάμνα Ροδόπης, πλησίον του Φυλακίου Μαχαίρα και προέβαιναν σε παράνομες ανασκαφές για ανεύρεση  θησαυρού  και  αρχαίων αντικειμένων.  Με σκοπό την αξιολόγηση της πληροφορίας στις 15 προς 16-3-2011 τέθηκε σε επιτήρηση η ανωτέρω περιοχή και ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο παραπάνω σημείο. Την 16η-3-2011 και ώρα 2:55, εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς του Τ.Α Κομοτηνής το υπ' αριθμ. ΟΡΑ-9714 ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας Ford χρώματος μαύρου να κατεβαίνει από το προαναφερόμενο σημείο. Στο παραπάνω αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 4° κατηγορουμένου, ................ το οποίο οδηγούσε ο ίδιος επέβαιναν ο Ι05 κατηγορούμενος ..........., ο 2ος κατηγορούμενος ......./.και  ο 3ος κατηγορούμενος ................, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Το πρωί της 16ης-3-2011 αστυνομικοί του Τ.Α Κομοτηνής μετέβησαν, καθ' υπόδειξη του ................, στο σημείο όπου πραγματοποιούνταν οι ανασκαφές. Ο χώρος ήταν επιμελώς σκεπασμένος με σανίδια και νάϋλον, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό το μέρος της ανασκαφής. Στο σημείο εκείνο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 1) ένα κρουστικό τρυπάνι μάρκας BOSCH, 2) ένα κρουστικό τρυπάνι μάρκας EINHELL, 3) μια μπαλαντέζα, 4) μία γεννήτρια μάρκας LIANLONG, 5) σχοινιά, 6) μία τσάπα, 7) ένα φτυάρι, 8) έναν κασμά και 9) ένα καρότσι,  εργαλεία  με τα  οποία  γινόταν  η  ανασκαφή  από τους  προειρημένους κατηγορουμένους. Περαιτέρω από την απολογία του 4ου κατηγορουμένου (...) προκύπτει ότι εντός του έτους του 2011 χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια ακριβής  ημερομηνία,  οι  5ος (....)  και  6η (..............) κατηγορούμενοι έπεισαν αυτόν (4°), να ξεκινήσει την εν λόγω ανασκαφή αφού πρώτα του υπέδειξαν το ακριβές σημείο της ανασκαφής ήτοι την περιοχή θάμνα Ροδόπης πλησίον του Φυλακίου Μαχαίρα, όπου και βρέθηκαν τα ανωτέρω αναφερόμενα σκαπτικά εργαλεία. Από τα προεκτιθέμενα προκύπτει ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ικανές για να στηρίξουν κατηγορία στο ακροατήριο εναντίον των κατηγορουμένων, για τα ανωτέρω αδικήματα και θα πρέπει, κατ' άρθρον 309§1ε και 313 ΚΠΔ, οι ανωτέρω να παραπεμφθούν στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Θράκης το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο σύμφωνα και με όσα εκτίθενται στην ανωτέρω μείζονα πρόταση, κατ' αρθρ. 1ε, 8§1γ, 9, 110§3 ΚΠΔ, 110 παρ.6 ν.4055/2012, και πολιτιστικών αγαθών, τα οποία αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία. Συγκεκριμένα, κατά τον παραπάνω τόπο και χρόνο, από κοινού, διενήργησαν ανασκαφή χρησιμοποιώντας δύο κρουστικά τρυπάνια, μία μπαλαντέζα, μία γεννήτρια, σχοινιά, μία τσάπα, ένα φτυάρι, έναν καζμά και ένα καρότσι, έχοντας διανοίξει τομή επί τους εδάφους την οποία κάλυψαν επιμελώς με σανίδια και νάιλον, ώστε να μη γίνεται εύκολα αντιληπτή. Και τους 5) .....του ......, κάτοικο ...(...) και 6) ..................του ...., κάτοικο ..................(οδός .....-.), για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι σε μη επακριβώς ορισθέντα τόπο και χρόνο, κείμενο πάντως εντός του έτους 2011, ενεργώντας από κοινού, με πρόθεση προκάλεσαν την απόφαση στον ...............του ...........να διενεργήσει, χωρίς προηγούμενη άδεια, ανασκαφή για την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων στην ορεινή περιοχή θάμνας Ροδόπης, πλησίον Φυλακίου Μαχαίρας κατά το.χρονικό διάστημα από 13-3-2011 έως 16-3-2011, χρησιμοποιώντας δύο κρουστικά τρυπάνια, μία μπαλαντέζα, μία γεννήτρια, σχοινιά, μία τσάπα, ένα φτυάρι, έναν καζμά και ένα καρότσι, έχοντας διανοίξει τομή επί τους εδάφους την οποία κάλυψαν επιμελώς με σανίδια και νάιλον, ώστε να μη γίνεται εύκολα αντιληπτή.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση.
Κομοτηνή 5 Μαΐου 2015
       Ο ΕΦΕΤΗΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ