Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Νομολογία - Δεκτή η έφεση κατα απόφασης Ειρηνοδικείου η οποία απέρριψε αίτηση του Ν. 3869/2010 λόγω ελλείψεως προδικασίας
Με την υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, έγινε δεκτή η έφεση υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, κατά απόφασης Ειρηνοδικείου,  που είχε κρίνει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω ελλείψεως προδικασίας και συγκεκριμένα λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ειδικότερα, η  αιτούσα είχε καταθέσει εμπροθέσμως με την αίτησή της και την προβλεπόμενη βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού,  στην οποία όμως είχε τεθεί ημερομηνία υπογραφής από την συνδράμουσα πληρεξούσια δικηγόρο , η ημερομηνία εντός του μηνός από την κατάθεση της αίτησης . Με το κείμενο δε τη βεβαίωσης απλώς βεβαίωνε την αποτυχία σε προγενέστερο στάδιο χωρίς να έχει τεθεί η ακριβής ημερομηνία αποτυχίας του σταδίου εξωδικαστικού συμβιβασμού,  η οποία, χωρίς καμία αμφιβολία, προέκυπτε από όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της δικογραφίας .
Ενώ λοιπόν πρωτοδίκως είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτησή της για τον ανωτέρω λόγο, ση συνέχεια , το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι πραγματικά τηρήθηκε η προδικασία, ερεύνησε κατ’ ουσίαν την αίτηση και τελικώς υπήγαγε στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, την αιτούσα – δανειολήπτρια.
Παρατίθεται μέρος της απόφασης που εξετάζει και κάνει δεκτό το λόγο έφεσης :

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 /2013
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης έφεσης 5/13-6-2012)
(αριθμός έκθεσης προσδιορισμού δικασίμου ΕφΜ 19/20-6-2012)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ   από   την   Δικαστή   Αικατερίνη   Τσιτσεκλίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Μαρία Πρωτογεράκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Γ. Γ.  του Α.,  κατοίκου Κομοτηνής (οδός ……………), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά, που κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ - ΚΛΗΤΕΥΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………… Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου …………, που κατέθεσε προτάσεις.
Η αιτούσα άσκησε, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17-8-2011 αίτηση της, με την οποία ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν. Το Δικαστήριο, με την υπ' αρ. 19/2012 οριστική απόφαση του, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, απέρριψε την αίτηση. Ήδη, κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η αιτούσα, με την υπό κρίση έφεση της (αριθμός έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 5/13.6.2012).
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης, της οποίας ορίστηκε αρχικά δικάσιμος η 14.11.2012 και κατόπιν αναβολών η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και κατά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν όπως προαναφέρθηκε, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις κατατεθειμένες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

2η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
Η υπό κρίση έφεση της αιτούσας κατά της με αριθμό 19/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, κατά την οποία και είχε εισαχθεί, αντιμωλία των διαδίκων, επί της από 17-8-2011 και με αρ. έκθ. κατάθ. Ε21/17-8-2011 εκ του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 130/3-8-2010) αίτησης της εκκαλούσας, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθόσον κανείς από τους διαδίκους δεν επικαλείται, αλλ' ούτε και από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι έγινε επίδοση της εκκαλουμένης. Είναι παραδεκτή (άρθρα 495 επ., 511 επ. ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), στην οποία υπάγεται (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), το βάσιμο των παραδεκτώς προβαλλόμενων λόγων της, από το παρόν Δικαστήριο, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της (άρθρο 17 Α' ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4994/2011).
Με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17.8.2011 αίτηση της, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την ήδη εφεσίβλητη, συνολικού ύψους 126.992,93 ευρώ, ζητούσε να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία θα επικυρώνει το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση της, ή μετά των τυχόν μεταβολών που ήθελε υποβάλει, εντός νομίμου προθεσμίας και να επιτευχθεί συμβιβασμός επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Επικουρικά δε ζητούσε και σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3869/2010 έναντι των πιστωτών, λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής της κατάστασης και των δυνατοτήτων του συζύγου της, με σκοπό -μετά την παρέλευση της τετραετίας και την τήρηση από μέρους της τής ρύθμισης- να απαλλαγεί από το υπόλοιπο χρέος της, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Με την εκκαλούμενη, υπ' αρ. 19/2012 οριστική απόφαση του, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δικάζοντας κατ' αντιμωλία των διαδίκων, απέρριψε την αίτηση ως


3η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
 Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
απαράδεκτη, λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Η εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεση και με το μοναδικό λόγο που περιέχεται σ' αυτή, παραπονείται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να γίνει εν συνεχεία δεκτή η αίτηση της στο σύνολο της. Ειδικότερα, η εκκαλούσα, με τον μοναδικό λόγο της κρινόμενης έφεσης, ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, απορρίπτοντας την αίτηση ως απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της εκ του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας, δεχόμενη ότι από την με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας, διαπιστώνεται ότι η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού έπεται της κατάθεσης της ένδικης αίτησης, ενώ, εάν ερμήνευε και εφάρμοζε σωστά το νόμο, θα έπρεπε να κρίνει την αίτηση παραδεκτή και να δεχτεί ότι η εν λόγω βεβαίωση εκ του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3789/2010 φέρει ημερομηνία 5-9-2011, όχι ως ημερομηνία αποτυχίας της ως άνω προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά ως ημερομηνία σύνταξης της εν λόγω βεβαίωσης, από δε την ημερομηνία κοινοποίησης στην πιστώτρια τράπεζα της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό (5.5.2011), σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης (17-8-2011), αποδεικνύεται ότι η τελευταία υποβλήθηκε εντός εξαμήνου από την αποτυχία της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο λόγος αυτός της έφεσης, που παραδεκτά προβάλλεται, είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3789/2010, και πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του. Εν προκειμένω, από τα έγγραφα, που προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή από αυτά δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η Γ. Γ. του Α. υπέβαλε στις 5-5-2011 αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, την οποία απηύθυνε προς τα αρμόδια όργανα της πιστώτριας τράπεζας με την επωνυμία «……………… Α.Ε.», τα οποία την παρέλαβαν αυθημερόν (βλ. υπογραφές υπαλλήλων της επί του πρώτου φύλλου αυτής). Έτασσε δε στην ως άνω πιστώτρια τράπεζα προθεσμία έως τις 15-6-2011, προκειμένου να γνωστοποιήσει την απάντηση της, άλλως της δήλωνε ότι μετά την άπρακτη

4η σελ. της υπ' αρ.6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα θεωρήσει την απάντηση της αρνητική και θα προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την Ιουλία Μυλωνά. Εν συνεχεία, η ως άνω αιτούσα υπέβαλε στις 17-8-2011 στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής την εκ του άρθρου 4 του Ν. 3789/2010 αίτηση της. Ακολούθως, στις 6-9-2011 κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' του ως άνω Νόμου, την με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι για το παραδεκτό της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17-8-2011 απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής αίτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία διότι η συνταχθείσα στις 5-9-2011, από την προαναφερθείσα δικηγόρο που βοήθησε στην προσπάθεια, βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3789/2010) δεν χρειάζεται να συντάσσεται αυθημερόν της αποτυχίας, αλλά μπορεί να συνταχθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης προς το Ειρηνοδικείο, αρκεί να βεβαιώνει αποτυχία προγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης και να κατατίθεται η βεβαίωση εντός της προθεσμίας του ενός μηνός (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' Ν. 3789/2010). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση τα αντίθετα έκρινε, εσφαλμένα το Νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και πρέπει ο μοναδικός λόγος της κρινόμενης έφεσης να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ' ουσίαν, όπως και η έφεση στο σύνολο της πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη. Στη συνέχεια, πρέπει, αφού εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί και δικαστεί από το παρόν Δικαστήριο η κρινομένη αίτηση, που είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία Μυλωνά, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση χρεών της στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. πρωτ. 300γ'/16-3-2012 βεβαίωση της

5η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το υπ' αρ. πρωτ. 46/23-4-2012 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής), δ) κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα η μετέχουσα πιστώτρια και επιδόθηκαν σ' αυτήν τα έγγραφα του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. 2148/12-9-2012 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε. Π.), ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (6-9-2011) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ.2 και 4 του ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.). Η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών της πιστώτριας τράπεζας, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι δεν επήλθε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διάδικων μερών.
(…………………………………)

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Νομολογία - Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 υπερχρεωμένου δανειολήπτηΜε την υπ' αριθμ. 48/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής υπήχθη στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 υπερχρεωμένος δανειολήπτης .Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης :
Αριθμός 48/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη με την παρουσία του Γραμματέως Δημητρίου Μερκούρη .
Συνεδρίασε,  δημόσια, στο ακροατήριό του, την 4η Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση :
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Του Γ. Β. του Γ. , κατοίκου Κομοτηνής , οδός ............., ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά,που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ :
1. Εταιρείας με την επωνυμία «...............» , που εδρεύει στην Αθήνα , Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 170 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη δεν εμφανίστηκε  νόμιμος εκπρόσωπός της ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Εταιρεία με την επωνυμία «........» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ............... , ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
3. Εταιρεία με την επωνυμία «..............»,  που εδρεύει στην Αθήνα  , Λεωφόρο Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5, και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη δεν αμεφανίσθηκε νόμιμος εκπρόσωπός της ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
4. Εταιρεία με την επωνυμία «............. Ανώνυμη Εταιρεία» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ................. , η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα προτάσεων .
5. Εταιρεία με την επωνυμία «...............» , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής , οδός Πειραιώς αρ. 74 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..............., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
6. Εταιρεία με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στην Αθήνα , Λ. Μεσογείων αρ. 109-111, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της .......... , η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
Ο αιτών με την από 01.06.2012 και με αριθμ. εκθ. κατ. Ε52/01.06.2012 αίτησή του , που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, ζητά να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην αίτησή του.
Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος η 19-11-2012 και μετά από μία αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας .
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.
Ακολούθησε η συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.
    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του , ότι, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του , ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο , ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του , που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.
Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του
αιτούντος , κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

2ο φύλλο της με αριθμ. 48/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

(αρθρ. 3 ν. 3869/10). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως , η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3869/2010 , περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 6-6-2012 βεβαίωση της δικηγόρου, Ροδόπης, Ιουλίας Μυλωνά) και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του, κατά την τελευταία τριετία.
Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του , προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος , ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/10). Η αίτηση , στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/10, είναι ορισμένη , ............................και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε, δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία, παρά την ερημοδικία της πρώτης (1ης) και τρίτης (3ης ) των καθ’ ων , οι οποίες κλητεύθηκαν νομίμως για τη σημερινή, μετ’ αναβολήν εκ του πινακίου δικάσιμο (βλ. υπ’ αριθμ. 2851 και 2856/19-6-2012 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε.Π.) , κατά την εκφώνηση της υποθέσεως όμως στη σειρά της από το οικείο πινάκιο , δεν παραστάθηκαν νόμιμα αρθρ. 754 παρ. 2 ΚΠολ) .
Από την επ’ ακροατηρίου ένορκη κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου , τα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομισθέντα έγγραφα , τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς και ομολογίες και την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης προέκυψαν τα ακόλουθα : Ο αιτών, Β. Γ. του Γ., κάτοικος Κομοτηνής , ετών 30, εργάζεται από το έτος 2003, ως επαγγελματίας οπλίτης. Οι μηνιαίες του αποδοχές ανέρχονται στα 1.000 ευρώ περίπου το μήνα (βλ. την από Ιούνιος 2012 αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας ΓΕΣ – Δ/νση Οικονομικού Ο.Λ.ΚΕ.Σ.). Από το έτος 2011 και μετά έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του . Πιστωτές του είναι οι : 1) Τράπεζα ....... 2) ..... BANK , 3) Τράπεζα .... , 4) ......., 5) ....BANK, και  6) ...... BANK, το δε ύψος των χρεών του προς αυτές , ανέρχεται σε 7.925,47 (ευρώ πλην της απαίτησης από εγγύηση ) για την 1η , σε 13.515,58 ευρώ για τη 2η, σε 3.607,76€ για την 3η, σε 3.857,11 ευρώ για την 4η , σε 1.834,27€ για την 5η και σε 7.545, 64 ευρώ για την 6η . Επομένως,  το συνολικό ύψος των οφειλών του προς αυτούς ανέρχεται σε 38.285,83 ευρώ . Ο αιτών, όπως προελέχθη είναι επαγγελματίας οπλίτης και λαμβάνει , μαζί με την παρακράτηση για τη ....... τράπεζα , ποσόν 1.000
3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 48/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

ευρώ , περίπου το μήνα, καθαρά. Είναι έγγαμος , χωρίς τέκνα . Η σύζυγός του επίσης εργάζεται ως επαγγελματίας οπλίτης , με μηνιαίο μισθό γύρω στα 850 ευρώ το μήνα . Δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία , το δε αυτοκίνητο του αιτούντος , μάρκας ...... , τύπου ......., 1800 κυβ. , έτους α’ κυκλοφορίας 2008 , έχει αγοραστεί με δάνειο από την πιστώτρια ..... BANK , η οποία διατηρεί και την κυριότητά του , μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες του ζεύγους καλύπτονται με ποσόν 1.200 ευρώ περίπου και σ’ αυτά η σύζυγος συνεισφέρει το ποσόν των 850 ευρώ , απομένει προς κάλυψη από το μισθό του αιτούντος για την προαναφερόμενη αιτία, ποσόν 350 ευρώ. Συνεπώς, ο ανωτέρω , μπορεί να καταβάλει μηνιαίως προς τους καθ’ ων πιστωτές του, τουλάχιστον ποσόν 600 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ τους . ειδικότερα, στην πιστώτρια του, «Τράπεζα Κύπρου , για τις οφειλές του, ως πρωτοφειλέτης, ο αιτών πρέπει να καταβάλει 124,20 ευρώ το μήνα , στην «.... BANK» , ποσόν 211,82 ευρώ το μήνα , στην «Τράπεζα .....» , ποσόν 56,53 ευρώ το μήνα , στην «.....BANK» , ποσόν 60,45 ευρώ, το μήνα, στην «.....BANK»  ποσόν 24,75 ευρώ, το μήνα, και στη «.....BANK» ποσόν 118,25 ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφού απορριφθούν ως αβάσιμες ουσία οι προταθείσες από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες , ενστάσεις, θα πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή εν μέρει , ως εν μέρει βάσιμη και στην ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος , κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του άνω , από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών του , που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση , θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1ν. 3869/10) , υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του , οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές , επί μία τετραετία.
Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται κατ’ άρθρ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/10.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του , σε 600 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενες μεταξύ τους , όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός , αρχής γενομένης από τον τρίτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση , στο ακροατήριό του , στις 15 Μαρτίου 2013, ενώ απουσίαζαν οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών.


   Η Ειρηνοδίκης                         Ο Γραμματέας                                        


                                   

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του 2009 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1685/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ


      Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι η επίμαχη εισφορά δεν έχει χαρακτήρα αναδρομικής φορολόγησης και συνεπώς, δεν προσκρούει στο άρθρο 78 του Συντάγματος. Όπως μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας του μέτρου εφόσον όταν επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά «δεν είχε καν ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2009 και εύλογα, θεωρήθηκαν από το νομοθέτη ως τα πλέον πρόσφατα ασφαλή στοιχεία διαγνώσεων της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, προκειμένου να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά, οι αμέσως προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις».
    Επίσης, ο λόγος ότι δεν υπήρχε κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή σχετική εγγραφή στον οικείο τακτικό προϋπολογισμό δε θεμελιώνει από μόνος του λόγο αντισυνταγματικότητας του μέτρου.
    Τέλος, σημειώνεται ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Διακστηρίου έκρινε νόμιμο το γεγονός ότι επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά και στα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, ενώ δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι παραβιάστηκε το άρθρο 20 του Συντάγματος, με το οποίο προβλέπεται ότι, πριν την επιβολή διοικητικού μέτρου (όπως είναι εν προκειμένω η έκτακτη εισφορά), έπρεπε να κληθεί σε ακρόαση από τον υπεύθυνο της ΔΟΥ.

Πηγή : lawnet.gr

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Καταργείται το Apostille σε 12 κατηγορίες δημοσίων εγγράφων


        Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι έκανε δεκτή πρόταση για το δραστικό περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων.
      Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι Ευρωπαίοι πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος - μέλος υποχρεώνονται να αποδείξουν ότι τα δημόσια έγγραφά τους (όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) που εξέδωσαν στο κράτος - μέλος προέλευσης, είναι αυθεντικά. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει το λεγόμενο πιστοποιητικό επισημείωσης (Apostille) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη ως απόδειξη της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων ή των υπογραφών των δημοσίων υπαλλήλων επί των εγγράφων. Επίσης, από το υφιστάμενο καθεστώς επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο, στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
       Σύμφωνα με τις προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή, δώδεκα (12) κατηγορίες δημόσιων εγγράφων θα εξαιρούνται αυτόματα από τυπικές διαδικασίες όπως η σφραγίδα επισημείωσης (Apostille) ή η επικύρωση – που σήμερα απαιτούνται για περίπου 1,4 εκ. έγγραφα εντός της ΕΕ ετησίως. Η απλούστευση θα ισχύσει για δημόσια έγγραφα που αφορούν ονοματεπώνυμο, γάμο και σύμφωνο συμβίωσης, γέννηση, πατρότητα, υιοθεσία, θάνατο, κατοικία, υπηκοότητα και εθνικότητα, ιδιοκτησία, νομικό καθεστώς και εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου. Με την κατάργηση των εν λόγω απαιτήσεων οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν 330 εκ. ευρώ.
      Οι νέοι κανόνες ωστόσο, δεν θα επηρεάσουν την αναγνώριση του περιεχομένου των σχετικών εγγράφων ή των αποτελεσμάτων που αυτά παράγουν. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλλουν στην απόδειξη της αυθεντικότητας του επίσημου εγγράφου.
      «Κάθε φορά που διασχίζετε σύνορα, δεν χρειάζεται να ζητήσετε από το υπουργείο Εξωτερικών σας να επιβεβαιώσει ότι το διαβατήριό σας είναι πράγματι διαβατήριο – γιατί λοιπόν πρέπει να το κάνετε για το πιστοποιητικό γέννησής σας; Όταν μετακινείστε στο εξωτερικό η υποχρέωση να υποστείτε αυτές τις δαπανηρές διαδικασίες για να αποδείξετε ότι το πιστοποιητικό γέννησής σας είναι πράγματι πιστοποιητικό γέννησης ή απλώς για να χρησιμοποιήσετε κάποιο πιστοποιητικό της επιχείρησης, δημιουργεί έναν γραφειοκρατικό πονοκέφαλο. Έχω ακούσει αναρίθμητες ιστορίες σχετικά με την ταλαιπωρία που προκαλεί η εκπλήρωση αυτών των ακατανόητων απαιτήσεων. Σήμερα, η Επιτροπή ενεργεί προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της ζωής των ανθρώπων και των επιχειρήσεων όταν ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ», δήλωσε η Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για θέματα Δικαιοσύνης.

Πηγή : lawnet.gr
 

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3869/210Στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ορίζεται οτι :
"  Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαριστής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πιστωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
     Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλιση της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίηση της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή ."
   Σύμφωνα με τα οριζόμενα λοιπόν στον Ν. 3869/2010 ο εκκαθαριστής , εφόσον αποδεχθεί το διορισμό του, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το έργο που ειδικά ορίζεται στην απόφαση που τον διορίζει.
     Για τον εκκαθαριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συνδίκου, αποτελεί δηλαδή πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα . Τα καθήκοντα του εκκαθαριστή καθορίζονται αποκλειστικά από την απόφαση που τον διορίζει και μόνο αν δεν ορίζεται κάτι,  αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 και 15 Ν. 3869/2010.
      Ο εκκαθαριστής λοιπόν εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση που τον διορίζει και οφείλει να διαπιστώσει αρχικώς αν η περιουσία του οφειλέτη είναι υπαρκτή και αν ταυτίζεται με την περιγραφόμενη στην αίτηση . Στη συνέχει πρέπει να διασφαλίσει την περιουσία του οφειλέτη , εφαρμοζόμενων αναλογικώς των διατάξεων του ΠτωχΚωδ , με συνέπεια να πρέπει , μεταξύ άλλων, αν πρόκειται για ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, να καταχωρήσει την απόφαση στη μερίδα του οικείου Κτηματολογίου ή Υποθηκοφυλακείου προς προστασία των καλόπιστων τρίτων. Επίσης στην ανωτέρω περίπτωση οφείλει να συντάξει  τη διακήρυξη του πλειστηριασμού , αφού πρώτα ορίσει τόπο και χρόνο και τη δημοσιεύσει στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων , στον ημερήσιο τύπο και οφείλει επίσης να την τοιχοκολλήσει στο οικείο Ειρηνοδικείο.  Υπάρχει όμως και περίπτωση να διαταχθεί με την απόφαση η ελεύθερη εκποίηση του πράγματος ,  δίνοντας τη δυνατότητα στον εκκαθαριστή να μην εφαρμόσει τις αυστηρές προθεσμίες και διαδικασίες του πλειστηριασμού αλλά να βρει ένα τρόπο πρόσφορης – ελεύθερης εκποίησης του περιουσιακού στοιχείου που έχει υπό την ευθύνη του.
     Σε περίπτωση πλειστηριασμού, αν αυτός δεν ευοδωθεί,  τότε αν η απόφαση προβλέπει επαναληπτικό πλειστηριασμό θα γίνει ξανά,  αν όμως δεν ορίζεται κάτι, ο εκκαθαριστής οφείλει, σε συνεννόηση με τον Ειρηνοδίκη να εξετάσει πως θα προχωρήσει προκειμένου να επιτευχθεί η εκποίηση του πράγματος (πχ μείωση του τιμήματος ).
      Στην πράξη όλα τα ανωτέρω δεν πραγματοποιούνται συχνά με επιτυχία,  καθώς δεν υπάρχει σήμερα αγοραστικό ενδιαφέρον για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων) . Επίσης οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα της διαδικασίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα εν τοις πράγμασι, παρόλο που εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη περί πάγιας αντιμισθίας του Πτκ,  να πάρουν προκαταβολή , όπως συμβαίνει με το σύνδικο , γεγονός που οδηγεί σε συνεχόμενες αποποιήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο σαφείς οι διατάξεις περί εκκαθαριστή διότι δημιουργούν περισσότερα προβλήματα , σε όλα τα μετέχοντα μέρη της διαδικασίας,  παρά επιλύουν αυτά , με την τελική δηλαδή εκποίηση του πράγματος.
       Ενδεικτικώς παρατίθενται σημεία αποφάσεων Ν. 3869/2010 που διατάσσουν την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη :
  •     Απόφαση 36/2012 Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, που διατάσσει εκποίηση με δημόσιο πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου :
" Το ακίνητο αυτό, θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου, με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός του θα διεξαχθεί εντός έξι (6) μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου τοποθεσίας του ακινήτου και στο Δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζομένου, την τιμή πρώτης προσφοράς και τον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός. Το συνολικό ποσόν που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα κατατεθεί υπέρ της δανείστριας και το υπόλοιπο, αν προκύψει, αφού καλυφθούν οι λοιπές υποχρεώσεις θ'  αποδοθεί  στον αιτούντα.''
  •     Απόφαση 2/2012 Ειρηνοδικείου Πατρών σχετικά με την εκποίηση αυτοκινήτου
"Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.77 ΠτωχΚ, η  πώληση  του παραπάνω αυτοκινήτου θα γίνει με ανοικτές  προσφορές των ενδιαφερομένων προς τον εκκαθαριστή, ο οποίος και θα επιτρέψει τη σύναψη της πώλησης, εφόσον κατά την έμφρονα κρίση του η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι συμφέρουσα και δεν πρόκειται με την επανάληψη της διαδικασίας να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα. Ως τιμή πρώτης προσφοράς  ορίζεται το ποσό των 8.000 ευρώ ίσο με τα 2/3 της αξίας που εκτιμήθηκε των 12.000 ευρώ (ανάλογη εφαρμογή  του αρθ. 954 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΠολΔ). Η εκποίηση θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος διενέργειάς της πρέπει να οριστεί η τρίτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου 2012,
λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ή η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη δεν είναι συμφέρουσα κατά την κρίση του εκκαθαριστή θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αρθ. 966 ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενου. Ο εκκαθαριστής με την ανάληψη των καθηκόντων του θα συντάξει περίληψη, με το  περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ. 77 παρ.  3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο Πατρών και θα δημοσιευτεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων το Ταμείου Νομικών 10 ημέρες πριν την ημέρα της εκποίησης.  Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από  το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Η ικανοποίηση των καθών από το προϊόν της εκποίησης θα γίνει συμμέτρως.    ·  
  •     Απόφαση 4/2011 Ειρηνοδικείου Πατρών όπου περιγράφονται αναλυτικά   τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εκκαθαριστής
    Για τη διαδικασία εκποίησης των  ακινήτων του οφειλέτη δεν περιέχεται ειδική   ρύθμιση στο ν. 3869/10. Επομένως με βάση τη διάταξη του αρθ. 15 αυτού θα  εφαρμοστούν οι διατάξεις τουΠτωχευτικού Κώδικα των αρθ. 147-150, με την επισήμανση ότι, επειδή στη    διαδικασία της ρύθμισης  δεν προβλέπεται το όργανο του εισηγητή, οι σχετικές     αρμοδιότητες κατανέμονται ανάλογα με τη φύση των επί μέρους πράξεων και    ενεργειών στο ειρηνοδικείο και τον εκκαθαριστή. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με    τη διάταξη του αρθ. 148 ΠτωχΚ, να διαταχθεί η  εκποίηση του παραπάνω    διαμερίσματος, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον     εκκαθαριστή (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ), καθόσον η εκποίηση     με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου, θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη     διαδικασία δυσανάλογα της αξίας του εκποιούμενου. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται     το ποσό των 39.212  ευρώ  της αντικειμενικής του αξίας και η τιμή πρώτης    προσφοράς ίση με το ποσό αυτό (ανάλογη εφαρμογή  του αρθ. 995 παρ. 1 εδ. β’).    Ο   πλειστηριασμός θα γίνει στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πατρών και ως χρόνος   διενέργειάς του πρέπει να οριστεί η δεύτερη Τετάρτη του Νοεμβρίου 2011,   λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την ανάληψη των καθηκόντων   του εκκαθαριστή, και των προθεσμιών για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Σε    περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκποίηση λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο     πλειστηριασμός θα επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα  φορές, κάθε επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και μια ακόμη  Τέταρτη χωρίς άλλες διατυπώσεις σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις  εβδομάδες αρθ. (150 παρ. 1 ΠτωχΚ). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  ενώπιον του εκκαθαριστή ενσφράγιστες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με     αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, καθώς και  τραπεζική επιταγή σε διαταγή του ίδιου του ενδιαφερόμενου, ως εγγυοδοσία, για  ποσό ανερχόμενο στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής της πρώτης προσφοράς, συμψηφιστέο στο τίμημα, σε περίπτωση κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο (αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Ο εκκαθαριστής 10 ημέρες  από την ανάληψη των καθηκόντων του θα εκδώσει διακήρυξη  περί διενέργειας δημόσιου   πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διάταξη του αρθ.    148 παρ. 3 ΠτωχΚ, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείο  Πατρών και θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές και το Δημόσιο 20 τουλάχιστον  ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Επίσης μέσα σε προθεσμία 7 τουλάχιστον ημερών πριν τον πλειστηριασμό θα δημοσιευτεί περίληψη της διακήρυξης σε μία  καθημερινή πολιτική εφημερίδα της Πάτρας, στην οποία θα αναφέρεται η ημέρα   και ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις του ( αρθ. 148 ΠτωχΚ).  Ως εκκαθαριστής θα οριστεί δικηγόρος  από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από  το Δικηγορικό σύλλογο Πατρών και εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο  πρόσωπο από τους πιστωτές, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των  καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση  στο αλφαβητικό αρχείο του αρθ. 13 του νόμου ( αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3968/10 και 63 επ. ΠτωχΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η πρόσφορη εκποίηση του πιο πάνω διαμερίσματος, η οποία θα   γίνει κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’   αρθ. 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του αρθ. 161 ΠτωχΚ (ανάλογης   εφαρμογής δεν μπορεί να τύχη η διάταξη του αρθ. κατ’ αρθ. 153 παρ. 2 ΠτωχΚ περί κήρυξής του πίνακα εκτελεστού και περί δημοσιεύσεων). Με βάση τον πίνακα  αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη συνέχεια στη διανομή του ποσού από την  εκποίηση με την  ικανοποίηση των πιστωτών κατά τη σειρά που ορίζεται από τις   διατάξεις των αρθ. αρθ. 9 παρ. 1 και 3 ν. 3869/10, 975, 976  και 1007 ΚΠολΔ).   Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το  διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ ). Σημειωτέον ότι, ενόψει της    αξίας του εκποιούμενου διαμερίσματος,  και του ύψους των απαιτήσεων των    τραπεζών «………ΑΕ» και «…..A.E.», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη   ασφάλεια και θα ικανοποιηθούν προνομιακά, το ποσό που θα εισπράξουν από το    τίμημα του ακινήτου και αυτό από τις μηνιαίες καταβολές του αρθ. 8 παρ. 2 θα   υπολείπεται των απαιτήσεών τους και συνεπώς δεν προβλέπεται περίπτωση υποκατάστασής τους από την ανέγγυα πιστώτρια «……», κατ’ αρθ. 9 παρ. 3 σε  συνδυασμό με αρθ. 159 του ΠτωχΚ).     

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Νομολογία- Απόφαση μεταρρύθμισης αρχικής απόφασης Ν. 3869/2010 λόγω μείωσης των εισοδημάτων της οφειλέτιδος                                                         Αριθμός 25/2013
                                                ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πατρών Παρασκευή Αναστασοπούλου, με την παρουσία της Γραμματέα Ασημίνα Κακογιάννη.
     Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 14 Δεκεμβρίου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
     Της αιτούσας: ........................., συζύγου ...................., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Σταυρόπουλου.
     Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
     1) Η ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «............................» και τον διακριτικό τίτλο «..................», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε.
     2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «............................» και τον διακριτικό τίτλο "..........................", (πρώην «........................» (ΑΡΙΘΜ. Κ2-5558/02.08.2012 απόφαση Δ/νσης ΑΕ
κα Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - ΦΕΚ 8195/2012) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θ.Κ.
     3) Η ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «....................», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου Α.Χ.
     4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.....................» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ν.Φ.
     5) Η Κυπριακή Δημόσια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (................) και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «...............................» και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία (trading name)/διακριτικό τίτλο «....................» και «.............................», με διεύθυνση φορολογικής εγκατάστασης οδός.................και ........
Θεσσαλονίκη και διεύθυνση αλληλογραφίας ...............Μαρούσι Αττικής, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.............................................», καθολικής διαδόχου της τράπεζας με την επωνυμία «.......................................» κατόπιν συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών «..................» «......................» και .................................» με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χ.Δ.
     Η αιτούσα με την υπό ημερομηνία 21-8-2012 αίτηση της, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της.
     Για τη συζήτηση της αιτήσης ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 1054/2012 πράξη της Ειρηνοδίκη, δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
     Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής τους σ' αυτό.
                                           Μελέτησε τη δικογραφία.
                                       Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.
    Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ.4 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη εξαιτίας των οποίων μεταβλήθηκαι μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρύθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος (βλ.Εφ.Αθ. 1639/07 ΑΠ 640/03 ΕλλΔνη45,1347, Κ.Μπέη Πολ.Δ.άρθρο 758 παρ.3 αρ. 16 σελ.326 και 330).
      Με την κρινόμενη αίτηση ισχυρίζεται η αιτούσα ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των οφειλών υποχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν.3869/2010 και έχει εκδοθεί η 88/2012 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ρυθμίστηκαν τα χρέη της με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 300 ευρώ προς τους μετέχοντες πιστωτές της επί μία τετραετία, αφού συνεκδικάσθηκε η αίτηση της με την αίτηση του συζύγου της............του ............ Ζητεί, λόγω μεταβολής της περιουσιακής της κατάστασης και μείωσης των εισοδημάτων της, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρει, να μεταρρυθμιστεί η 88/2012 απόφαση, κατά το μέρος που την αφορά, με αναδρομική ισχύ από τον χρόνο υποβολής της υπό κρίση αίτησης, ώστε να μειωθεί η δικαστική ρύθμιση των χρεών της στο ήμισυ, με σύμμετρη ικανοποίηση των μετεχόντων πιστωτών της, δοθέντος του εννόμου συμφέροντος. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται στο αρμόδιο τούτο Δικαστήριο σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ.741-781 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες στη μείζονα σκέψη διατάξεις. Έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη κατά νόμο προδικασία, δηλαδή επίδοση της τροποποιητικής αίτησης στους μετέχοντες πιστωτές, από τους οποίους η πρώτη δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο και πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρούσα κατ'άρθρο 754 § 2 ΚΠολΔ (βλ. 11801/14-9-2012 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή Πρωτοδικείου Πειραιά .................). Πρέπει, επομένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίας συντρέχοντος και άμεσου εννόμου συμφέροντος της αιτούσας, δεδομένου ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
       Από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει η αιτούσα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και την όλη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Επί της με αριθμ.κατάθ.21/2011 αίτησης της αιτούσας, η οποία συνεκδικάσθηκε με την με αρ.κατ. 20/2011 αίτηση του συζύγου της..............του .............. περί ρύθμισης των οφειλών τους προς τους μετέχοντες πιστωτές σύμφωνα με το Ν.3869/10, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν, εκδόθηκε η 88/2012 απόφαση ειδικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19/7/2012 την παραπάνω απόφαση ρυθμίστηκαν τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, συνολικού ποσού 300 ευρώ, αρχόμενες από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης, κατανεμόμενο συμμέτρως σε όλους τους μετέχοντες πιστωτές.
     Συγκεκριμένα στην πρώτη μετέχουσα ρυθμίστηκε να καταβάλει ποσό 131,49 €, στη δεύτερη ποσό 67,41 €, στην τρίτη ποσό 21,60€, στην τέταρτη ποσό 44,55€ και στην πέμπτη ποσό 14,95€ μηνιαίως και επί μία τετραετία. Μετά τη ρύθμιση των χρεών της αιτούσας με την παραπάνω δικαστική απόφαση, μεταβλήθηκαν τα εισοδήματα της, τα οποία αποκλειστικά εισέπραττε από την παροχή της εργασίας της ως πωλήτρια στο κατάστημα ενδυμάτων της εταιρίας «.............» στην Πάτρα και ανέρχονταν μηνιαίως σε 819 € κατά τον Απρίλιο του έτους 2012. Συγκεκριμένα μετά τη δημοσίευση της προς μεταρρύθμιση απόφασης η αιτούσα προκειμένου να διατηρήσει την εργασία της και να μην μείνει άνεργη κατάρτισε με την άνω εργοδότρια της, κατόπιν πρότασης της τελευταίας, λόγω μειωμένου τζίρου εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα, σύμβαση εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, η οποία υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη στις 10/8/2012, με σύνολο εβδομαδιαίας απασχόλησής της 20 ωρών, αντί καθεστώτος πλήρους απασχόλησης, το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο εκδίκασης της αρχικής αίτησης για ρύθμιση των χρεών της. Έτσι έκτοτε εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και αντί των προηγούμενων καθαρών αποδοχών της από 10-8-2012 και εφεξής οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 434,39 € (βλ. αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου 2012 και εργασιακή σύμβαση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη). Ο μισθός της αιτούσας, όπως διαμορφώθηκε από 10-8-2012 και εφεξής αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδημάτων της και προστίθεται στις αποδοχές του συζύγου της, προκειμένου να διαβιώσουν αυτοί και το ανήλικο τέκνο τους, ηλικίας 7 ετών. Τα υπόλοιπα οικονομικά δεδομένα που αφορούν στο σύζυγο της δεν έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την πραγματική κατάσταση με βάση την οποία εκδόθηκε η υπό ανάκληση απόφαση. Συγκεκριμένα ο σύζυγος της .................., που υπηρετεί ως μόνιμος ανθυπασπιστής στην Πολεμική Αεροπορία
λάμβανε μισθό 1.520€, όπως προκύπτει από το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας Μαΐου 2011, ενώ σήμερα έχει μειωθεί λόγω της γενικότερης πτωτικής τάσης μισθών και συντάξεων στο ποσό των 1163,49€, όπως προκύπτει από το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας του μηνός Νοεμβρίου 2012. Παράλληλα οι ανάγκες διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειας της δεν έχουν μεταβληθεί. Το μεταγενέστερο επομένως γεγονός της μεταβολής των εισοδημάτων της αιτούσας διαφοροποιεί σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η υπό μεταρρύθμιση απόφαση, είναι κατ'εύλογη κρίση σημαντικό νέο πραγματικό περιστατικό με ουσιώδη και αποφασιστική επιρροή στην έκβαση της δίκης και προσδίδει διαφορετική πραγματική εικόνα από εκείνη που είχε δεχθεί το Δικαστήριο εκδίδοντας την 887/2012 απόφαση περί ρύθμισης των χρεών της αιτούσας και του συζύγου της.
      Εξάλλου η κατά τα παραπάνω επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της αιτούσας αποδείχθηκε ότι δεν είναι αναστρέψιμη και δεν παρουσιάζει ελπίδες βελτίωσης κάτω από το γενικό κλίμα ύφεσης της χώρας και των μειωμένων εργασιακών δυνατοτήτων. Ο ισχυρισμός των τεσσάρων πιστωτριών που εμφανίστηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο περί καταχρηστικής άσκησης της αίτησης για το λόγο ότι η αιτούσα αφενός κατέθεσε αίτηση μεταρρύθμισης και παράλληλα καταβάλει τα ποσά που καθορίστηκαν με την 88/12 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με συνέπεια η συμπεριφορά της να μην συνάδει στα χρηστά ήθη και στην έννοια του έντιμου οφειλέτη, πρέπει ν'απορριφθεί παρά τη νομική του βασιμότητα (ΑΚ 281) ως ουσία αβάσιμος, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι κατέβαλε τα καθορισθέντα με την υπό μεταρρύθμιση απόφαση ποσά χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, ενώ αντίθετα αποδείχθηκε η σημαντική μείωση των αποδοχών της και το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη συζήτηση της υπόκριση αίτησης από τον εναρκτήριο χρόνο των καταβολών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση. Συνακόλουθα συντρέχουν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 8§4 του Ν.3869/2010, δεδομένου ότι αποδείχθηκε μείωση των εισοδημάτων της αιτούσας μετά τη δημοσίευση της υπό μεταρρύθμιση απόφασης, που δικαιολογεί την τροποποίηση της ρύθμισης των οφειλών της επί τετραετία ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες σε συνολικό ποσό 200 € το μήνα και όχι σε 300 € το μήνα, όπως καθόρισε η υπό μεταρρύθμιση απόφαση. Η κατά τα παραπάνω τροποποιούμενη ρύθμιση αφορά αποκλειστικά καί μόνο στην αιτούσα, καθώς δεν ασκεί καμία επιρροή στις υπόλοιπες διατάξεις της τροποποιούμενης απόφασης, που έχει κρίνει δικαστική ρύθμιση και των χρεών του συζύγου της και δεν αποδυναμώνει τις συνέπειες που παράγει ως προς αυτόν. Τούτο διότι τα ποσά που θα εκθέσουν με τη νέα ρύθμιση, δεν μπορούν να συνυπολογιστούν στα ήδη ρυθμισμένα με την απόφαση χρέη του συζύγου της ούτε στις επί τετραετία καταβολές του άρθρου 8 §2, λόγω μη βελτίωσης των οικονομικών τους δεδομένων σε συνάρτηση με τις ίδιες βιοτικές τους ανάγκες, ούτε εξάλλου στη ρύθμιση του άρθρου 9 §2, εφόσον έναντι μεγαλύτερου χρέους ο σύζυγος της αιτούσας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση μικρότερο αυτών ποσό, ανερχόμενο στο 85% της εμπορικής της αξίας. Έτσι απαλλάσσεται από το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, στο οποίο θα συμπεριληφθεί και το χρέος από το οποίο εκπίπτει η αιτούσα με την τροποποίηση των οφειλών της. Μετά τα παραπάνω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως κατ'ουσίαν βάσιμη αφού η αιτούσα έχει προφανές έννομο συμφέρον και να μεταρρυθμιστεί η 88/2012 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου εκούσιας δικαιοδοσίας μόνον αναφορικά με την αιτούσα ώστε να ρυθμιστούν τα χρέη της με μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία προς τις πιστώτριες μετέχουσες τράπεζες συνολικού ποσού 200 € ως εξής: α) στην πρώτη μετέχουσα «.............» ποσό 87,66 €, β) στη δεύτερη μετέχουσα «.......................» ποσό 44,94 €, γ) στην τρίτη μετέχουσα «..................» ποσό 14,40 €, δ) στην τέταρτη μετέχουσα
«............................» ποσό 29,70 € και ε) στην πέμπτη μετέχουσα «....................» ποσό 23,30 €. Η απόφαση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από την υποβολή της αίτησης μεταρρύθμισης απορριπτόμενου του σχετικού αιτήματος της αίτησης, μετά από στάθμιση των περιστάσεων της υπό κρίση περίπτωσης και των συμφερόντων της αιτούσας που δεν βλάπτονται ανεπανόρθωτα, αλλά και αυτών των πιστωτριών. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (επιχ. Από το άρθρο 764 §3 ΚΠολΔ και άρθρο 14 του Ν.3869/10, προβλ.ΑΠ 183/83 ΝοΒ 31,1549). Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.
                                             ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει σαν να ήταν παρούσα η πρώτη μετέχουσα και αντιμωλία των υπολοίπων διαδίκων.
    Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
    Μεταρρυθμίζει την με αριθμ. 88/2012 οριστική απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού αναφορικά με την αιτούσα και
    Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς του μετέχοντες πιστωτές επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, συνολικού ποσού 200 ευρώ κατανεμομένου συμμέτρως ως εξής:
 α) στην πρώτη μετέχουσα «.....................» ποσού 87,66 €, β) στη δεύτερη μετέχουσα
«............................» ποσού 44,94 €, γ) στην τρίτη μετέχουσα «..................» ποσού 14,40 €, δ) στην τέταρτη μετέχουσα «...............................» ποσού 29,70 € και ε) στην πέμπτη μετέχουσα «....................» ποσού 23,30 €.
    Διατάσσει τη σημείωση της παρούσας μεταρρυθμιστικής απόφασης στο περιθώριο της μεταρρυθμιζόμενης με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου.
    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 30-1-2013, απόντων των διαδίκων.

                                Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Δημοσίευση Nomos)