Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Νομολογία - Χορήγηση Αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από διαταγή πληρωμής λόγω πιθανολόγησης ευδοκίμησης ανακοπής εξ αιτίας καταχρηστικής συμπεριφοράς της πιστώτριας τράπεζας (Ειρηνοδικείο Κομοτηνής - διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Στην προκειμένη περίπτωση που χειρίστηκε η δικηγόρος, εκδόθηκε σε βάρος οφειλέτη διαταγή πληρωμής , η οποία του κοινοποιήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη αιτηθεί την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Κατά της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή (η οποία δεν εκδικάσθηκε ακόμα) καθώς και αίτηση αναστολής της διαταγής πληρωμής , η οποία έγινε δεκτή , πιθανολογώντας την ευδοκίμηση της ανακοπής λόγω καταχρηστική συμπεριφοράς της πιστώτριας τράπεζας. Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός 454/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων 
Συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2012

Δικαστήριο                              Διάδικοι

Ειρηνοδίκης                           ΑΙΤΩΝ : .............. ............... του .................
Αργυρώ Ραχούτη,                    κάτοικος Κομοτηνής (οδός .........................
που ορίστηκε με                       αρ. .......) ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την 
την αριθμ.                                 πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά.
144/2012 πράξη                      
της Διευθύνουσας              ΚΑΘ 'ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ :  ανώνυμη τραπεζική
το Πρωτοδικείο                   εταιρεία με την επωνυμία " Τράπεζα ...............
Ροδόπης                              ............... ανώνυμη εταιρεία" και με το
Χωρίς σύμπραξη               διακριτικό τίτλο "...................", η οποία
Γραμματέως                      εδρεύει στην Αθήνα (οδός ..............) , νομίμως
                                            εκπροσωπουμένη , η οποία εκπροσωπήθηκε στο
                                            δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της
                                             ................. ...................
     Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου.
    Εκφωνήθηκε η υπόθεση από την Ειρηνοδίκη, στη σειρά του εκθέματος από το αντίγραφο της αίτησης που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας και οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.
     Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος είπε προφορικά όσα γράφονται στην αίτηση και ζήτησε να γίνει δεκτή. Αναφέρθηκε στο γραπτό σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε , προσκόμισε και επικαλέσθηκε τα έγγραφα που αναγράφονται σ' αυτό.
    Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ'ης η αίτηση αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε να απορριφθεί. Αναφέρθηκε στο γραπτό σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε , προσκόμισε και επικαλέσθηκε τα έγγραφα που αναγράφονται σ' αυτό.
    Η Ειρηνοδίκης δεν επιφυλάχθηκε να αποφασίσει σε χρόνο μεταγενέστερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά τη συζήτηση και δημοσίευσε , την 5η Δεκεμβρίου του 2012, με την παρουσία της Γραμματέως Λεμονιάς Καραολάνη, ενώ οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους απουσίαζαν , την ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφασή της , της οποίας το διατακτικό έχει ως εξής :
    Δικάζοντας κατ΄αντιμωλία των διαδίκων.
     ΔΕΧΕΤΑΙ την υπ' αριθμό κατάθεσης 465/2-1-2012 αίτηση, καθόσον πιθανολογεί οτι θα ευδοκιμήσει η εμπροθέσμως και νομοτύπως ασκηθείσα ανακοπή του αιτούντος κατά της υπ' αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνόδίκη Κομοτηνής και η ακύρωση αυτής καθόσον η καθ' ης καταχρηστικά και ενάντια στην καλή πίστη προέβη στην έκδοση της υπ' αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής , ενώ ο αιτών είχε ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την από 17-8-2011 αίτησή του , που κοινοποιήθηκε στην καθ' ης την 12-9-2011, με την οποία ζητούσε την υπαγωγή του στη ρύθμιση των οφειλών βάσει του ν.3869/2010 ,...................
       ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την κατά του αιτούντος διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της με αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 19-4-2012 ανακοπής .
        ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στην πλήρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ' ης η αίτηση , τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.

                   Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε τρεις υποθέσεις που χειρίστηκε η δικηγόρος , με την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010,  με περιεχόμενο να απέχουν οι πιστωτές από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης , μέχρι την έκδοση απόφασης επί των κρινόμενων αιτήσεων.
Στην πράξη αυτό σημαίνει οτι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν κινδυνεύουν μέχρι να εκδικασθεί και εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς του από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, καθιστώντας άνευ αντικειμένου τυχόν κοινοποιηθείσες διαταγές πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση , κατασχέσεις κλπ.

Νομολογία- Απόφαση 9/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμός 9/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσια
     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 114/2001 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης με την παρουσία της Γραμματέως Ανδρονίκης Στεργιαννίδου.
    Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 12η Δεκεμβρίου 2011, για να δικάσει την αίτηση της :
     Αιτούσας : .......... ............ του ................ και της ......., κατοίκου Κομοτηνής , οδός ........, η οποία εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιουλία Μυλωνά , που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
     Μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες :
1. Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ .............. Α.Ε.", που εδρέυει στην Αθήνα ,........................... και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ......................,
2. Εταιρεία με την επωνυμία "............................", που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ....... και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..................., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
   Η αιτούσα με την από 8/7/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό (με αριθμ. καταθ. 16/8-7-2011), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.
     Με την αριθμ. 16/2011 πράξη της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη συνεδρίαση κατά την οποία εμφανίσθηκε η αιτούσα όπως αναφέρεται πιο πάνω.
   Έγινε η συζήτηση της υπόθεσης και άκουσε τα όσα γράφηκαν στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 : " Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται , με με΄ριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης . Ο οφειλέτης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη σύζήτησή της , με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου , εγγράφως, τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές, μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές , μπορούν με έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου , να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πα΄ροδο της προθεσμίας αυτής άπρακτης , τεκμαίρεται οτι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή." Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7§§3 και 4 του ν. 3869/2010, όπως  ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 , ορίζεται ότι : " Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο , πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίου περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απιατήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων , το δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την 
2ο φύλλο της με αριθμ. 9/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στον συμβιβασμό.Στην περίπτωση αυτή θεωρείται οτι επήλθε ο συμβιβασμός και οτι ανακλήθηκε η αίτηση για απαλλαγή από τα χρέη. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή, όταν : α) η απαίτηση του πιστωτού που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές , βαθμό ή β) περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται , αποδεικνύει οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή". Η διαπίστωση της τεκμαίρόμενης συναίνεσης των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το μισό του συνολικού ποσού των απαιτήσεων και οι οποίοι παρέλειψαν ν' απαντήσουν στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης καθώς και η υποκατάσταση της ελλέιπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών , λαμβάνει χώρα κατά τη συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπως ρητώς ορίζεται κατά τ' ανωτέρω. Συνεπώς, τον νόμιμο όρο, να υφίσταται , μέχρι τη συζήτηση, έγγραφη αίτηση του οφειλέτη, πληροί το περιεχόμενο στην αίτηση τού άρθρου 4§1 του νόμου , αίτημα, περί αποδοχής του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και περί επικύρωσής του.
    Με την προς κρίση αίτηση , η οποία υπεβλήθη μετά την εκ μέρους της οφειλέτιδας καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της, η οποία απέτυχε, έγινε όμως κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (ημ. υποβολής της κρινόμενης η 8η -7-2011, ημερ. αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την β' καθ'ης , η οποία υπέβαλε την ένσταση απαραδέκτου για την άνω αιτία, η 28η-3-2011) της οποίας , επίσης, αντίγραφα με ορισμό δικασίμου για συζήτηση και πρόσκληση να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (αρθρ.5§1 ν. 3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ), επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στις παρασταθείσες και μετέχουσες πιστώτριες (βλ. υπ' αριθμ. 2016 και 2015 /27-7-2011 εκθέσεις επιδόσεως δικ. επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών ........) η αιτούσα, κάτοικος Κομοτηνής, επικαλούμενη αποτυχία του επιχειρηθέντος, εξωδικαστικά , συμβιβασμού, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχπυσες στη δίκη πιστώτριες, ζητά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει (το ενσωματωμένο , εννοείται, στην αίτησή της) και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, την αποδοχή του υποβαλλόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της και τη δικαστική επικύρωση και, αν, δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών της, με σκοπό τη για πρώτη φορά απαλλαγή της από μέρος των χρεών της.
    Με το περιεχόμενο αυτό η ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου , κατά την προκείμενη εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 3 του ν. 3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ). Το παραδεκτό της αίτησης προκύπτει από την ύπαρξη στο φάκελο της υπόθεσης όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, εγγράφων, ήτοι : 1) Τη βεβαίωση της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 205γ/12-12-2011) και τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου τούτου , ότι, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση
3ο φύλλο της με αριθμ. 9/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
των χρεών της, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της ή απορριπτική προγενέστερης αίτησής της για ουσιαστικούς λόγους , 2) Την εμπρόθεσμη (εντός της νόμιμης μηνιαίας προθεσμίας) κατατεθείσα στη γραμματεία του δικαστηρίου , την 11 -7-2011, βεβαίωση της δικηγόρου Ροδόπης Ιουλίας Μυλωνά, προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού , ήτοι, εντός του προηγηθέντος της κατάθεσης της αίτησης εξαμήνου, 3) Τις συγκατατεθείσες με την κρινόμενη αίτηση (αρθρ. 2§1,2 ν. 3869/2010), α) κατάσταση της περιουσίας της και των κάθε φύσης εισοδημάτων της ιδίας και της συζύγου της , β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών , όσο ακόμα και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση της οφειλέτιδας, 4) Την εμπρόθεσμα, ήτοι , την 13-7-2011 κατατεθείσα (αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010), υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας - οφειλέτιδας, για την ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων , στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, 5) Τα εμπροθέσμως , ήτοι , την 13η-7-2011 κατατεθέντα έγγραφα που έχει η αιτούσα στη διάθεσή της, σχετικά με την περιουσία της, τα κάθε φύσης εισοδήματά της , τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, καθώς και τα αφορώντα την προσωπική και επαγγελματική της κατάσταση, όπως η κατάσταση ανεργίας στην οποία ήδη βρίσκεται από 1-7-2011.
   Όπως προκύπτει από την έρευνα του τηρουμένου στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού , φακέλου, από την υποβολή της κρινόμενης αίτησης , παρήλθε άπρακτη, η νόμιμα προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών , χωρίς η δεύτερη των μετεχουσών εταιρειών - πιστώτρια, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση, να δηλώσει, αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του (βλ. ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επιδόσεως). Συνεπώς, τεκμαίρεται , οτι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως η πιστώτρια με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων , ενώ δεν περιλαμβάνονται πιστωτές με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες ή εργατικές απαιτήσεις. Η έτερη μετέχουσα πιστώτρια - εταιρεία, κατέθεσε εμπροθέσμως έγγραφες παρατηρήσεις - αντιρρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται κάποιος νόμιμος λόγος, ιδίως οτι η απαίτησή της , που δεν αμφισβητείται από την αιτούσα ή κάποιο άλλο πιστωτή, δεν ικανοποιείται σε ανάλογο , σε σχέση με τις άλλες πιστώτριες βαθμό ή οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής της αιτούσας- οφειλέτη από τις οφειλές και επομένως , η αντίθεσή της παρίσταται καταχρηστική. Συνεπώς, θα πρέπει  , δεκτού γενομένου του κυρίου αιτήματος στην κρινόμενη αίτηση, να υποκατασταθεί με την παρούσα ή έλλειψη συγκατάθεσης και της ετέρας πιστώτριας , να θεωρηθεί οτι επήλθε συμβιβασμός κατά το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών , επί του οποίου δεν επήλθαν τροποποιήσεις και να θεωρηθεί, επίσης , ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτησηγια την απαλλαγή από τα χρέη, χωρίς σκέψη για επιδίκαση δικαστικών εξόδων (αρθρ. 7§6 του ν. 3869/2010) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
     Θεωρεί οτι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός , τον οποίο επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο στην αίτηση
4ο φύλλο της με αριθμ. 9/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και θεωρεί ανακληθείσα την αίτηση της αιτούσας από τα υπό ρύθμιση χρέη.
      Κρίθηκε , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, στις 17 Μαρτίου 2012 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

     Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Η Γραμματέας

Νομολογία- Απόφαση 10/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμός 10/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Εκούσια
     Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σμαράγδα Μπραντζουκάκη, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 114/2001 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ροδόπης με την παρουσία της Γραμματέως Ανδρονίκης Στεργιαννίδου.
    Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, την 12η Δεκεμβρίου 2011, για να δι΄κάσει την αίτηση του :
     Αιτούντος : .......... ............ του ................ και της ......., κατοίκου Κομοτηνής , οδός ........, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά , που κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
     Μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες :
1. Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", που εδρέυει στην Αθήνα , Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 20 και Σουρή αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ......................,
2. Εταιρεία με την επωνυμία "............................... A.E.", που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ............. και εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ..................., ο οποίος κατέθεσε στην έδρα έγγραφο σημείωμα προτάσεων.
   Ο αιτών με την από 8/7/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό (με αριθμ. καταθ. 17/8-7-2011), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτήν.
     Με την αριθμ. 17/2011 πράξη της Ειρηνοδίκη Κομοτηνής ορίσθηκε δικάσιμος η παραπάνω αναφερόμενη συνεδρίαση κατά την οποία εμφανίσθηκε ο αιτών όπως αναφέρεται πιο πάνω.
   Έγινε η συζήτηση της υπόθεσης και άκουσε τα όσα γράφηκαν στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4§5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 : " Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται , με με΄ριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης . Ο οφειλέτης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης , επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη σύζήτησή της , με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου , εγγράφως, τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές, μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές , μπορούν με έγγραφό τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου , να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Με την πα΄ροδο της προθεσμίας αυτής άπρακτης , τεκμαίρεται οτι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία για τη συνέπεια αυτή." Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 7§§3 και 4 του ν. 3869/2010, όπως  ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 85§3 του ν. 3996/2011 , ορίζεται ότι : " Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο , πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίου περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απιατήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων , το δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση, υποκαθιστά την 
2ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στον συμβιβασμό.Στην περίπτωση αυτή θεωρείται οτι επήλθε ο συμβιβασμός και οτι ανακλήθηκε η αίτηση για απαλλαγή από τα χρέη. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή, όταν : α) η απαίτηση του πιστωτού που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές , βαθμό ή β) περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται , αποδεικνύει οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή". Η διαπίστωση της τεκμαίρόμενης συναίνεσης των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το μισό του συνολικού ποσού των απαιτήσεων και οι οποίοι παρέλειψαν ν' απαντήσουν στο προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης καθώς και η υποκατάσταση της ελλέιπουσας συναίνεσης των λοιπών πιστωτών , λαμβάνει χώρα κατά τη συζήτηση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών, όπως ρητώς ορίζεται κατά τ' ανωτέρω. Συνεπώς, τον νόμιμο όρο, να υφίσταται , μέχρι τη συζήτηση, έγγραφη αίτηση του οφειλέτη, πληροί το περιεχόμενο στην αίτηση τού άρθρου 4§1 του νόμου , αίτημα, περί αποδοχής του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και περί επικύρωσής του.
    Με την προς κρίση αίτηση , η οποία υπεβλήθη μετά την εκ μέρους του οφειλέτη καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, η οποία απέτυχε, έγινε όμως κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο (ημ. υποβολής της κρινόμενης η 8η -7-2011, ημερ. αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την β' καθ'ης , η οποάι υπέβαλε την ένσταση απαραδέκτου για την άνω αιτία, η 8η -4-2011) της οποίας , επίσης, αντίγραφα με ορισμό δικασίμου για συζήτηση και πρόσκληση να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης (αρθρ.5§1 ν. 3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ), επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στις παρασταθείσες και μετέχουσες πιστώτριες (βλ. υπ' αριθμ. 2017 και 2014 /27-7-2011 εκθέσεις επιδόσεως δικ. επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών ........) ο αιτών, κάτοικος Κομοτηνής, επικαλούμενος αποτυχία του επιχειρηθέντος, εξωδικαστικά , συμβιβασμού, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχπυσες στη δίκη πιστώτριες, ζητά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει (το ενσωματωμένο , εννοείται, στην αίτησή του) και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, την αποδοχή του υποβαλλόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και τη δικαστική επικύρωση και, αν, δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, τη δικαστική ρύθμιση της αποπληρωμής των χρεών του, με σκοπό τη για πρώτη φορά απαλλαγή του από μέρος των χρεών του.
    Με το περιεχόμενο αυτόη ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου , κατά την προκείμενη εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 3 του ν. 3869/2010 και 741 επ. ΚΠολΔ). Το παραδεκτό της αίτησης προκύπτει από την ύπαρξη στο φάκελο της υπόθεσης όλων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, εγγράφων, ήτοι : 1) Τη βεβαίωση της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αριθμ. Πρωτ. 205γ/12-12-2011) και τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου τούτου , ότι, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για
3ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
ρύθμιση των οφειλών του ή απορριπτική προγενέστερης αίτησής του για ουσιαστικούς λόγους , 2) Την εμπρόθεσμη (εντός της νόμιμης μηνιαίας προθεσμίας) κατατεθείσα στη γραμματεία του δικαστηρίου , την 8η -7-2011, βεβαίωση της δικηγόρου Ροδόπης Ιουλίας Μυλωνά, προσώπου, από αυτά που έχουν σχετιή εξουσία από το νόμο, στην οποία διαπιστώνεται η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού , ήτοι, εντός του προηγηθέντος της κατάθεσης της αίτησης εξαμήνου, 3) Τις συγκατατεθείσες με την κρινόμενη αίτηση (αρθρ. 2§1,2 ν. 3869/2010), α) κατάσταση της περιουσίας του και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του , β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών , όσο ακόμα και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, 4) Την εμπρόθεσμα, ήτοι , την 13-7-2011 κατατεθείσα (αρθρ. 5 παρ. 2 ν. 3869/2010), υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος - οφειλέτου, για την ορθότητα και πληρότητα των παραπάνω καταστάσεων και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων , στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, 5) Τα εμπροθέσμως , ήτοι , την 13η-7-2011 κατατεθέντα έγγραφα που έχει ο αιτών στη διάθεσή του, σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του , τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους.
   Όπως προκύπτει από την έρευνα του τηρουμένου στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού , φακέλου, από την υποβολή της κρινόμενης αίτησης , παρήλθε άπρακτη, η νόμιμα προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών , χωρίς η δεύτερη των μετεχουσών εταιρειών - πιστώτρια, στην οποία επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση, να δηλώσει, αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του (βλ. ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επιδόσεως). Συνεπώς, τεκμαίρεται , οτι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ως η πιστώτρια με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων , ενώ δεν περιλαμβάνονται πιστωτές με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες ή εργατικές απαιτήσεις. Η έτερη μετέχουσα πιστώτρια - εταιρεία, κατέθεσε εμπροθέσμως έγγραφες παρατηρήσεις - αντιρρήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται κάποιος νόμιμος λόγος, ιδίως οτι η απαίτησή της , που δεν αμφισβητείται από τον αιτούντα ή κάποιο άλλο πιστωτή, δεν ικανοποιείται σε ανάλογο , σε σχέση με τις άλλες πιστώτριες βαθμό ή οτι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν , αν συνεχιζόταν η διαδικασία απλλαγής του αιτούντος - οφειλέτη από τις οφειλές και επομένως , η αντίθεσή της παρίσταται καταχρηστική. Συνεπώς, θα πρέπει  , δεκτού γενομένου του κυρίου αιτήματος στην κρινόμενη αίτηση, να υποκατασταθεί με την παρούσα ή έλλειψη συγκατάθεσης και της ετέρας πιστώτριας , να θεωρηθεί οτι επήλθε συμβιβασμός κατά το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών , επί του οποίου δεν επήλθαν τροποποιήσεις και να θεωρηθεί, επίσης , ότι ανακλήθηκε η ένδικη αίτησηγια την απαλλαγή από τα χρέη, χωρίς σκέψη για επιδίκαση δικαστικών εξόδων (αρθρ. 7§6 του ν. 3869/2010) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
    Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
     Θεωρεί οτι επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμβιβασμός , τον οποίο επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και θεωρεί ανακληθείσα την αίτηση του αιτούντος από τα υπό ρύθμιση χρέη.
      Κρίθηκε , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή, στις 17 Μαρτίου 2012 σε έκτακτη δημόσια
4ο φύλλο της με αριθμ. 10/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 
     συνεδρίαση απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

     Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Η Γραμματέας

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Απαλλαγή από τα χρέη σε ποσοστό περίπου 90% σε ζευγάρι που προσέφυγε στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες δικαιώθηκαν από το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής αφού προσέφυγαν σε αυτό για ρύθμιση των οφειλών τους . Η πιστώτρια τράπεζα στην οποία διατηρούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλών τους δεν απάντησε εμπρόθεσμα (εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης) επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών τους και θεωρήθηκε τεκμαιρόμενη συμφωνία με το δικό τους προτεινόμενο σχέδιο. Παρατίθενται ανωτέρω τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων (10/2012 και 9/2012 Ειρηνοδικείου Κομοτηνής) . Στην πρώτη περίπτωση ο οφειλέτης θα καταβάλει συνολικώς 2.400€ (50€ Χ 48 μήνες) από οφειλές ύψους 25.320,27€ και στην δεύτερη θα καταβάλλει συνολικώς 4.800€ (100€ Χ 48 μήνες) από οφειλές ύψους 49.529,91€.  

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Στατιστικο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε πέραν των λοιπών θεμάτων και για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων σύμφωνα με τις Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/Sdos.aspx?Filter_By=4

Αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων

Αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων
έως τα τέλη του 2013

Σε παράταση για ένα χρόνο, έως τα τέλη του 2013, της αναστολής των πλειστηριασμών ακινήτων για οφειλές έως 200.000 ευρώ, καθώς και της πρώτης κατοικίας ανεξαρτήτως ποσού οφειλής προχώρησε η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου .
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 η αναστολή των πλειστηριασμών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για όλα τα ακίνητα εφόσον πρόκειται για οφειλές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

β) Για την κύρια ή μοναδική κατοικία ανεξάρτητα από ποσό οφειλής, ιδιότητα οφειλέτη και ιδιότητα δανειστή (ακόμα και ιδιώτης), αρκεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%.


Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία συνολικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 52 δισ. ευρώ, στα 22,5% του συνόλου δηλαδή έναντι 15% στο τέλος Δεκεμβρίου 2011. Από αυτά πάνω από 15 δισ. ευρώ πρόκειται για στεγαστικά δάνεια, 11 δισ. ευρώ είναι καταναλωτικά δάνεια, ενώ καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρουσιάζουν επιχειρηματικά δάνεια ύψους 23,2 δισ. ευρώ. (πηγή εφημερίδα "Καθημερινή").