Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Απορριπτική απόφαση επί ανακοπής οφειλέτη κατά διαταγής πληρωμής επικαλούμενος την καταχρηστικότητα της τελευταίας λόγω αίτησής του για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010

  Με την παρατιθέμενη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε ανακοπή οφειλέτη κατά διαταγής πληρωμής , δια της οποίας αυτός ζητούσε την ακύρωσή της, επικαλούμενος καταχρηστικότητα αυτής δεδομένου ότι είχε ζητήσει την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010. Σημειωτέον ότι στην κρινόμενη περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης από την τράπεζα είχε προηγηθεί της αιτήσεως του οφειλέτη και η κοινοποίηση της διαταγής έλαβε χώρα πριν την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο αλλά κατά το χρόνο που εκκρεμούσε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Το δικαστήριο έκρινε ότι κατά το χρόνο που εξεδόθη η διαταγή πληρωμής ο οφειλέτης δεν προστατευόταν από καμία διαδικασία με συνέπεια νομίμως να εξεδόθη αυτή. Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της απόφασης. 

                            ΑΡΙΘΜΟΣ 49/2014
                                               TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ειρήνη Γεωργαντοπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Αφροδίτη Γιαννόπουλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του ανακόπτοντος: Ν. Ι. του Θ…, κατοίκου …., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του ……….
Της καθ' ης η ανακοπή: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……………………» ως ειδικής διαδόχου της πρώην τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……….» , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της …………………..
Ο ανακόπτων με την από 27.11.2012 ανακοπή του, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 8342/28.11.2012 για να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές, ζήτησε όσα περιέχονται σ' αυτή.
Για τη συζήτηση της ανακοπής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό, το Δικαστήριο αφού: Άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά
Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο
Με την κρινόμενη ανακοπή και για το λόγο που αναφέρεται σ' αυτήν επιδιώκεται να ακυρωθεί η με αριθμό 56223/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με βάση οφειλή του ανακόπτοντος, απορρέουσα από σύμβαση χορήγησης σ' αυτόν πιστωτικής κάρτας εκ μέρους της καθ' ης Τράπεζας, και με την οποία (διαταγή πληρωμής) ο ανακόπτων υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ' ης το ποσό των 945,28 ευρώ για κεφάλαιο, πλέον τόκων και εξόδων και να καταδικαστεί η καθ' ης στη δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντος. Η ανακοπή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ), αφού η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 9.11.2012 (όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή Α.. Τ. στο προσκομιζόμενο από τον ανακόπτοντα αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της διαταγής πληρωμής που του επιδόθηκε) και ο τελευταίος άσκησε την κρινόμενη από 27.11.2012 ανακοπή του, που κατατέθηκε στις 28.11.2012 και επιδόθηκε στην καθ' ης στις 30.11.2012, όπως προκύπτει από την 9161/30.11.2012 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α. Γ. Αρμόδια φέρεται δε για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και πρέπει να συζητηθεί κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 632 ΚΠολΔ και τα αναφερόμενα σ' αυτό άρθρα, να εξεταστεί δε περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.
Με το μοναδικό λόγο ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η καθ' ης η αίτηση έσπευσε να του κοινοποιήσει την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και την κάτω από το αντίγραφο εξ απογράφου αυτής επιταγή προς πληρωμή, ενώ γνώριζε ότι ο ανακόπτων έχει αρχίσει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εν λόγω τράπεζα και ότι πρόκειται να ασκήσει αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, με τον τρόπο δε αυτό η καθ' ης η ανακοπή καταστρατήγησε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3869/2010, η δε συμπεριφορά της αυτή συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατά το άρθρο 281 του Α. Κ. Όπως δε διευκρίνισε με τις έγγραφες προτάσεις του που κατατέθηκαν στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, με την άσκηση της με αριθ.κατάθ. 249/19.11.2012 αίτησης του (του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010) ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου

° φύλλο της με αριθμό 49/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές)


, του χορηγήθηκε η 249/2012 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Δράμας, με την οποία αναστέλλεται κάθε καταδιωκτικό μέτρο και κάθε πράξη εκτέλεσης κατ' αυτού, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εν λόγω αίτησης του, για την οποία προσδιορίστηκε δικάσιμος η 14.2.2014. Ο ανωτέρω λόγος ανακοπής είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο δε καθόσον οι ενέργειες της καθ' ης τραπεζικής εταιρείας ως δανείστριας να προβεί στην έκδοση και επίδοση της προσβληθείσας διαταγής πληρωμής για την ικανοποίηση της απαίτησης της κατά του ανακόπτοντα οφειλέτη, που απορρέει από τη συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση πιστωτικής κάρτας, δεν απαγορεύονται από καμία διάταξη του Ν. 3869/2010, εφόσον αυτές έχουν λάβει χώρα στο χρονικό σημείο από την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού μέχρι την κατάθεση της αίτησης ρύθμισης οφειλών από τον οφειλέτη. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως και ο ίδιος αναφέρει στην ανακοπή, ο ανακόπτων στις 27.3.2012 κατέθεσε προς την καθ' ης, αίτηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών και την ίδια ημέρα του χορηγήθηκαν οι με την ίδια ημεροχρονολογία αναλυτικές καταστάσεις οφειλών για τις τρεις συνολικά οφειλές του προς αυτήν, ήτοι για δύο συμβάσεις στεγαστικού δανείου και για την (επίδικη) σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Στις δε 31.7.2012 υπέβαλε ενώπιον της καθ' ης αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 Ν. 3869/2010, η δε καθ' ης με την από 20.9.2012 έγγραφη επιστολή της γνωστοποίησε σε αυτόν τη διαφωνία της με το προτεινόμενο σχέδιο διακανονισμού των οφειλών του και η προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού απέτυχε, όπως προκύπτει από την από 30.10.2012 σχετική βεβαίωση αποτυχίας. Η καθ' ης ήδη στις 2.8.2012 είχε ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την αίτηση για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, η οποία εκδόθηκε την ίδια ημέρα και επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 9.11.2012, όπως προαναφέρθηκε. Η συμπεριφορά της καθ' ης (δηλαδή η αίτηση εκ μέρους της για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη της- ανακόπτοντος, αφενός μετά την υποβολή εκ μέρους του αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού καιαφετέρου μετά την παρέλευση έτους από την καταγγελία της επίδικης σύμβασης εκ μέρους της) δε συνιστά κατάχρηση του προς ικανοποίηση ουσιαστικού δικαιώματος αυτής, κατά το άρθρο 281, καθόσον η επί μακρό χρόνο αδράνεια για την άσκηση δικαιώματος δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση του, άλλωστε δεν γίνεται εττίκληση και έτερων περιστατικών, βάσει των οποίων θα μπορούσε να δικαιολογηθεί υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Ο ανακόπτων από 19.11.2012 (δηλαδή μετά την ως άνω επίδοση σ' αυτόν της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής) προέβη στην κατάθεση της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας (αρ.έκθ.κατάθ. 249/19.11.2012) και ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της η 14.2.1014, όπως δε αναφέρεται για πρώτη φορά στις προτάσεις του ανακόπτοντος, ως απλός ισχυρισμός και όχι ως λόγος της ανακοπής, ύστερα από αίτηση του του χορηγήθηκε η 249/19.11.2012 προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλεται κάθε καταδιωκτικό μέτρο εναντίον του και κάθε πράξη εκτέλεσης κατά της τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ως άνω αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του ως άνω νόμου. Μετά, συνεπώς, τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, δεν είναι ούτως ή άλλως δυνατή η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει της από 22.10.2012 επιταγής προς εκτέλεση, η οποία (επιταγή προς εκτέλεση) ωστόσο είναι απόλυτα έγκυρη, διότι, κατά το χρόνο σύνταξης και επίδοσης αυτής από την καθ' ης προς τον ανακόπτοντα, δεν του είχε χορηγηθεί ακόμα η ανωτέρω προσωρινή διαταγή. Τούτο δε καθόσον η αναστολή της λήψης ατομικών καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας του ανακόπτοντος, σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει ακυρότητα της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής ή της επιταγής προς εκτέλεση κάτω από το αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής, παρά αφορούν και ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα ή μη αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, μετά και την κατά τα ανωτέρω απόρριψη του μοναδικού λόγου της ανακοπής καθ όλα τα ανωτέρω τμήματα του, ως νόμω αβάσιμου, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της η κρινόμενη ανακοπή, να επικυρωθεί δε η ανακοπτόμενη με αριθμό 56233/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και να καταδικαστεί ο ανακόπτων, λόγω της ήττας του, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ' ης η

3° φύλλο της με αριθμό 49/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
(ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές)

ανακοπή, κατά το σχετικό νόμιμο αίτημα της (άρθρα 176, 189 παρ.1 και 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. 
Απορρίπτει την ανακοπή. 
Επικυρώνει τη με αριθμό 56233/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Καταδικάζει τον ανακόπτοντα να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης η ανακοπή, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014.


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Από το 2015 υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

     Από το 2015, με σχετική τροπολογία, σκοπείται να γίνει υποχρεωτικός ο ρόλος του Ειδικού Διαμεσολαβητή για τη διαδικασία του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά . Μέχρι σήμερα, έπειτα από την αλλαγή που επέφερε ο Ν. 4161/2013 στο Ν. 3869/2010, η διαμεσολάβηση είναι προαιρετική για τα μέρη. Σκοπείται όμως , δια της συγκεκριμένης τροπολογίας , να γίνει η διαμεσολάβηση υποχρεωτική για τη συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να επιτυγχάνεται συμβιβασμός,  προς αποφυγή της προσφυγής του οφειλέτη στα αρμόδια Ειρηνοδικεία και έτσι να επιτευχθεί αποσυμφόρηση αυτών.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Άρειος Πάγος : 150/2013 απόφαση επί αιτήσεως αναστολής Ν. 3869/2010

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 150/2013  απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου επί  αιτήσεως αναστολής έγινε δεκτή αίτηση οφειλέτριας η οποία ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης εφετειακής απόφασης δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε αυτή να καταβάλλει στους πιστωτές της, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3869/2010, ποσά έναντι των οφειλών της. Η ρύθμιση των οφειλών της έγινε με βάση τα άρθρα 8§4 και 9§1 Ν. 3869/2010. Σημειωτέον ότι η χορηγηθείσα αναστολή αφορά μόνο στη ρύθμιση του άρθρου 9 του ως άνω νόμου, για τη διάσωση δηλαδή του ιδανικού μεριδίου επί της πρώτης κατοικίας της, καθώς εκ του νόμου δεν αναστέλλονται οι καταβολές που διατάσσονται δυνάμει του άρθρου 8§4 του ιδίου νόμου. Η αναστολή χορηγήθηκε μέχρι την έκδοση απόφασης επί τη αιτήσεως αναιρέσεως , η οποία και θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου.
Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής :
Αριθμός 150/2013
TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Α1' Τμήμα - ως Συμβούλιο)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Κράνη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου του Αρεοπαγίτη), Αριστείδη Πελεκάνο -Εισηγητή και Γεώργιο Λέκκα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ στο Κατάστημα του, στις 7 Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αρτέμιδος Παπαγεωργίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας : …. ….. του …., συζύγου ….., κατοίκου Κομοτηνής. Παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Β. Σ.
Της καθ' ης η αίτηση :Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..........Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ενώπιον του Συμβουλίου.
Σε διαφορά μεταξύ των παραπάνω διαδίκων εκδόθηκε η 19/2012     απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Κομοτηνής  και  στη συνέχεια η 6/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Κατά της παραπάνω πρωτοδικειακής απόφασης η αιτούσα άσκησε το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης, που συζητείται στο Α1' Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 17 Φεβρουαρίου 2014.
Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα (αναιρεσείουσα) ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, έως ότου εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω αίτησης αναίρεσης.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που ορίστηκε για τη δικάσιμο της 7 Οκτωβρίου 2013, παραστάθηκε μόνο η αιτούσα, όπως παραπάνω αναφέρεται. Ο πληρεξούσιος της αιτούσας ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και δήλωσε όσα αναφέρονται στα Πρακτικά.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η καθ' ης η αίτηση ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «......... Α.Ε.», δεν παραστάθηκε κατά την πιο πάνω δικάσιμο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από την αριθμό 6532Δ/24-9-2013 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Γ. Ε. Β. Επομένως, παραδεκτά συζητήθηκε η προκειμένη αίτηση και ως προς αυτή χωρίς την παρουσία της.
Η κρινόμενη αίτηση, με την οποία ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, ως προς τη διάταξη της, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα η υποχρέωση να καταβάλλει, για τη διάσωση του ιδανικού μεριδίου συγκυριότητας της επί της κατοικίας της, στην πιστώτρια τράπεζα με την επωνυμία "........Α.Ε." και ήδη καθ'  ης η αίτηση αναστολής, το ποσό των 511,57 ευρώ ανά μήνα για χρονικό διάστημα 216 μηνών, όπως ειδικότερα η καταβολή περιγράφεται αναλυτικά στο διατακτικό της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, είναι νόμιμη (άρθρο 565 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ). Από τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα και τη διαδικασία γενικά πιθανολογήθηκε ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, ως προς τη διάταξη της με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα η υποχρέωση να καταβάλλει, για τη διάσωση του ιδανικού μεριδίου συγκυριότητας της επί της κατοικίας της, στην πιστώτρια τράπεζα με την επωνυμία «........ Α.Ε.» και ήδη καθ' ης η αίτηση αναστολής, το ποσό των 511,57 ευρώ ανά μήνα για χρονικό διάστημα 216 μηνών, όπως ειδικότερα η καταβολή περιγράφεται αναλυτικά στο διατακτικό της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για την αιτούσα, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής. Επομένως, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, ως προς τη διάταξη της, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα η υποχρέωση να καταβάλλει, για τη διάσωση του ιδανικού μεριδίου συγκυριότητας της επί της κατοικίας της, στην πιστώτρια τράπεζα με την επωνυμία «........Α.Ε.» και ήδη καθ' ης η αίτηση αναστολής, το ποσό των 511,57 ευρώ ανά μήνα για χρονικό διάστημα 216 μηνών, όπως ειδικότερα η καταβολή περιγράφεται αναλυτικά στο διατακτικό της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, έως ότου εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου για την από 11 Σεπτεμβρίου 2013 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε κατά της πιο πάνω προσβαλλόμενης απόφασης και  με τον όρο να συζητηθεί η αίτηση αυτή κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 17 Φεβρουαρίου 2014.-
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 8 Οκτωβρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 2  του Ν. 4224/2013 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας , όπως αυτή έχει δηλωθεί από τους οφειλέτες στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος. Η απαγόρευση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον η αντικειμενική αξία του ανωτέρω ακινήτου δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και εφόσον πληρούνται και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις που κατωτέρω αναφέρονται.
Η αναστολή πλειστηριασμών αφορά  οφειλές προς τράπεζες,  οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  ΔΕΝ αφορά όμως  χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ειδικότερα περιγράφονται αυτές στον ανωτέρω νόμο.
Οι λοιπές τασσόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις είναι α) το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα των οφειλετών να μην ξεπερνά τις 35.000€ , β) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους να μην ξεπερνά τις 270.000€ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό να μην ξεπερνά τις 15.000€ , εξαιρουμένων των καταθέσεων και κινητών αξιών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα. Για οικογένειες όμως που βαρύνονται φορολογικά με τρία και άνω τέκνα , για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και για όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% δηλαδή αναμορφώνονται σε 38.500€ για το οικογενειακό εισόδημα, σε 297.000€ για τη συνολική αξία της περιουσίας τους και σε  16.500€ για τις καταθέσεις και κινητές αξίες.Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε δανειστή τους,  μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2014* ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, στην οποία θα προσδιορίζουν επ’ ακριβώς ποιο είναι το ακίνητο που αποτελεί την 1η κατοικία τους και για την οποία ζητούν την απαγόρευση του πλειστηριασμού.  Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να περιγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, περιγραφή της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που  ξεπερνούν το ποσό των 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπέυθυνης δήλωσης. Αν δεν υποβληθεί η προπεριγραφόμενη Υπεύθυνη Δήλωση εντός των ανωτέρω προθεσμιών, αίρεται η απαγόρευση για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να ζητηθούν από τους δανειστές ορισμένα δικαιολογητικά , τα οποία οι οφειλέτες οφείλουν να προσκομίσουν εντός ενός μηνός, εφόσον τα έγγραφα αναγράφονται ρητώς στο νόμο.
 Επίσης κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν στους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος εφόσον αυτό δεν ξεπερνά τις 15.000€ ενώ αν ξεπερνά το ποσό αυτό , θα πρέπει να καταβάλλουν ποσοστό 10% για το ποσό μέχρι των 15.000€ και ποσοστό 20% για το υπερβάλλον εισόδημα. Υπό προϋποθέσεις το ποσό αυτό δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων για καταβολή από τον οφειλέτη, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών , αίρεται η απαγόρευση του πλειστηριασμού.

* Η ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι τις 28/2/2014 έπειτα από αίτηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής λόγω προηγούμενης υπαγωγής του οφειλέτη στο Ν. 3869/2010 (αποφ. 582/2013 Ειρ. Κομοτηνής)

  Παραθέτουμε το κείμενο της απόφασης 582/2013 του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η ασκηθείσα ανακοπή οφειλέτη κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε η δανείστρια τράπεζα, ενώ αυτός είχε ήδη ζητήσει την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010, στον οποίο και τελικώς υπήχθη. Πρόκειται για τη δεύτερη θετική απόφαση που έλαβε το γραφείο μας (η πρώτη απόφαση έχει αναρτηθεί παλιότερα στο blog) και αναμένεται η εκδίκαση και η έκδοση αποφάσεων και άλλων σχετικών υποθέσεων.
   Η απόφαση ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής κρίνοντας ότι καταχρηστικά ζητήθηκε η έκδοση της διαταγής πληρωμής από την πιστώτρια τράπεζα δηλαδή κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ.

Αριθμός 582/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διαδικασία Τακτική
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κομοτηνής Σ. Μ. , με την παρουσία της Γραμματέως Λ. Κ .
Συνεδρίασε, δημόσια,  στο ακροατήριό του, στις 21 Οκτωβρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ : Τ. Α. του ..... κατοίκου Κομοτηνής , οδός ..........., ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιουλία Μυλωνά.
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ...............A.E.» και το διακριτικό τίτλο «................», που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ...... κι εκπροσωπείται νόμιμα και στη δίκη εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ............. .
Ο ανακόπτων με την από 19-4-2012  ανακοπή του , που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό (αριθμ. εκθ. κατ. 106/19-4-2012) , ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν.
Για τη συζήτηση της ανακοπής ορίσθηκε δικάσιμος η 17-9-2012 και μετά από αναβολές η παραπάνω αναφερόμενη συνεδρίαση , κατά την οποία εμφανίσθηκαν οι διάδικοι όπως σημειώνεται πιο πάνω.
Έγινε η συζήτηση της υπόθεσης και άκουσε τα όσα γράφηκαν στα πρακτικά και τις προτάσεις .
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη ανακοπή επιδιώκεται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 71/2012 διαταγής πληρωμής του δικαστηρίου αυτού, η οποία εκδόθηκε με βάση τα σ’ αυτήν ιδιωτικά έγγραφα και με την οποία ο ανακόπτων υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην καθ’ ης το συνολικό ποσό των 12.286,45 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η ανακοπή αυτή ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (βλ. την υπό ημερ. 6-4-2012 κοινοποίηση της άνω διαταγής πληρωμής από το δικαστικό επιμελητή Δαμιανό Παρασχάκη  προς τον ανακόπτοντα  και υπ’ αριθμ. 1012Β’/20-4-2012 έκθεση επιδόσεως ανακοπής (υπό κρίση) της δικαστικής επιμελήτριας Ε. Κ.) και παραδεκτώς φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού (632 παρ. 1α, 636, 584 ΚΠολΔ) κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασίας , ενόψει της καταθέσεώς της μετά την 2α-4-2012 (Ν. 4055/2012). Πρέπει κατόπιν τούτου να εξεταστεί και περαιτέρω κατ’ ουσία.
Επειδή, λόγοι που στηρίζουν την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής , μπορεί να είναι , η άρνηση υπάρξεως του χρέους , οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο αναβλητικές ή καταλυτικές ενστάσεις καθώς και οι δικονομικές τοιούτες, οι σχετικές προς τις προϋποθέσεις εκδόσεως της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής , δηλαδή όλες οι ενστάσεις και δη, οι καταλυτικές του τίτλου , όσο και του δια της διαταγής πληρωμής βεβαιουμένου δικαιώματος του δανειστού.
Εν προκειμένω, ο ανακόπτων, με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής του , ισχυρίζεται ότι, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση μη βέβαιη και εκκαθαρισμένη , καθότι, ενώ η απαίτηση της αντιδίκου του, την 17η -3-2011, ανέρχονταν στα 11.781,44 ευρώ, κατά βεβαίωση της καθ’ ης και με την κοινοποίηση της αίτησης για ρύθμιση οφειλών κατά τον ν. 3869/2010, την 12η-9-2011, από τον ίδιο στην ανωτέρω, οι οφειλές παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους , η υπ’ αριθμ. 71/2012 διαταγή πληρωμής του δικαστηρίου αυτού , που στηρίχθηκε σε λογαριασμό που έκλεισε στις 2-12-2011, εκδόθηκε για ποσόν 12.286,45 ευρώ, όπου περιλαμβανόταν πλην του κεφαλαίου, συμβατικοί και τόκοι υπερημερίας . Με τους δεύτερο δε και τρίτο λόγο της κρινόμενης , ο ανακόπτων, ισχυρίζεται ότι, η καθ’ ης καταχρηστικά προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης, καθόσον, ήδη, από την 12-9-2011 γνώριζε (βλ. την υπ’ αριθμ. 2146/12-9-2011 έκθεση επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθήνας Ε. Π.), ότι ο ανακόπτων βρισκόταν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και για το λόγο αυτό είχε υποβάλλει στο παρόν δικαστήριο αίτηση ., για την υπαγωγή του στη ρύθμιση οφειλών του, κατά το ν. 3869/2010. Οι άνω λόγοι είναι νόμιμοι (αρθρ. 624 παρ. 1 ΚΠολΔ, 6 ν. 3869/2010 και 281 ΑΚ) και εξεταστέοι ουσία.
Απ’ τα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομισθέντα έγγραφα, τους ισχυρισμούς του ανακόπτοντα αλλά και της καθ’ ης η ανακοπή και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα : Με αίτηση της καθ’ ης υπό ημερομηνία 8-12-2012 εκδόθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος η υπ’ αριθμ. 71/2012 διαταγή πληρωμής του δικαστηρίου αυτού, με την οποία υποχρεώθηκε ο καθ΄ου – ανακόπτων, να καταβάλει στην αιτούσα  το ποσόν

            2ο φύλλο της με αριθμ. 582/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

των 12.286,45 ευρώ με βάση την υπό ημερομηνία 31-10-2007 σύμβαση δανείου, για το οποίο ο λογαριασμός έκλεισε οριστικά στις 24-11-2011.
Την άνω διαταγή πληρωμής η καθ’ ης κοινοποίησε στον ανακόπτοντα , με επιταγή προς πληρωμή στις 6-4-2012. Ο ανακόπτων μέχρι το έτος 2010 , ήταν συνεπής  προς τις υποχρεώσεις του έναντι της δανείστριάς του , όμως από το έτος 2011 και εφεξής , λόγω οικονομικών προβλημάτων , άρχισε να καθυστερεί στην καταβολή των δόσεων του και στις 17-3-2011 ζήτησε και έλαβε από την αντίδικό του , αναλυτική κατάσταση των οφειλών του , που εκείνη την ημερομηνία , ανέρχονταν στις 11.781,44€ ευρώ. Στη συνέχεια, στις 17-8-2011, υπέβαλε στο παρόν δικαστήριο, την υπ’ αριθμ. Ε20/2011 αίτησή του, κατά την εκουσία διαδικασία και ζήτησε να υπαχθεί για ρύθμιση των οφειλών του στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Την αίτηση αυτή επέδωσε στην καθ΄ ης στις 12-9-2011 (βλ. την υπ’ αριθμ. 2146//12-9-2011 έκθεση επιδόσεως δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών, Ε. Π.). Όμως, ενώ η καθ’ ης γνώριζε ότι ο ανωτέρω έχει αιτηθεί τη ρύθμιση των οφειλών του κατά τον άνω νόμο και μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και αυτή για την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής , συνέχισε να του επιβάλλει τόκους συμβατικούς και υπερημερίας (βλ. προσκομιζόμενη από την καθ’ ης κίνηση λογαριασμού ) και στις 24-11-2011 έκλεισε το λογαριασμό και προέβη στην έκδοση της άνω διαταγής πληρωμής , με ποσόν, μάλιστα, διογκωμένο και μη εκκαθαρισμένο.  Η συμπεριφορά αυτή της καθ’ ης κρίνεται καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ καθότι υπερβαίνει τα όρια που τάσσουν η καλή πίστη , τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και επειδή οι προταθέντες από τον ανακόπτοντα λόγοι, προέκυψαν βάσιμοι και στην ουσία, θα πρέπει η κρινόμενη να γίνει δεκτή και να διαταχθούν τα εις το διατακτικό ειδικώς οριζόμενα.
Τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος θα επιβληθούν στην καθ’ ης (176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), θα οριστούν δε ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 635  επ. ΚΠολΔ.
ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 71/2012 διαταγή πληρωμής του δικαστηρίου αυτού .
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος στην καθ’ης η ανακοπή , ορίζει αυτά δε στο ποσόν των 100 ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κομοτηνή, στις 13 Νοεμβρίου 2013 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών.

   Η Ειρηνοδίκης                                                            Η Γραμματέας


Σ.......... Μ......................                                           Λ........... Κ.................Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ν. 3869/2010 ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Δυνάμει της με ημερομηνία 19-9-2013 προσωρινής διαταγής του Προεδρεύοντος του Αρείου Πάγου , έγινε δεκτό το αίτημα οφειλέτριας που ζήτησε την προστασία του Αρείου Πάγου με την κατάθεση αίτησης αναστολής ισχύος της δευτεροβάθμιας απόφασης που εξεδόθη κατόπιν εφέσεώς της σε απόφαση Ειρηνοδικείου που αφορά στο νόμο 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
Συγκεκριμένα η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (όπως την έχουμε σχολιάσει σε παλαιότερη ανάρτηση) ήταν ιδιαίτερα σκληρή , υποχρεώνοντας άνεργη μητέρα δύο ανήλικων τέκνων να καταβάλλει σωρευτικώς ποσό 200€ για μία τετραετία και 511,57€ για 18 έτη για τη διάσωση του ιδανικού μεριδίου της (50% εξ αδιαιρέτου) επί της πρώτης κατοικίας της, το οποίο κοστολογήθηκε υπέρογκα από το Δικαστήριο.
Η οφειλέτρια αφού κατέθεσε αίτηση αναίρεσης, προχώρησε σε κατάθεση αίτησης αναστολής με αίτημα την αναστολή της καταβολής του ποσού που αφορά στη διάσωση της πρώτης κατοικίας της , μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναιρέσεως . Σημειωτέον ότι αναστολή μπορεί να ζητηθεί μόνο για αυτό το ποσό και όχι για το ποσό των μηνιαίων καταβολών επί τετραετία σύμφωνα με ρητή αναφορά του νόμου 3869/2010. Επιπροσθέτως, με την κατάθεση της αίτησης αναστολής, η αιτούσα ζήτησε και προσωρινή διαταγή με αντικείμενο την αναστολή της εκτέλεσης της δευτεροβάθμιας απόφασης , μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής η οποία και θα συζητηθεί μέσα στον μήνα Οκτώβριο από το Συμβούλιο αναστολών του Αρείου Πάγου.
Το δικαστήριο αφού πιθανολόγησε ότι ο η αιτούσα θα υποστεί σφοδρότατη περιουσιακή ζημία  από την εκτέλεση της απόφασης , χορήγησε την αιτούμενη προσωρινή διαταγή.

Αναμένεται η συζήτηση και η έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής. 
Παρατίθεται το κείμενο της προσωρινής διαταγής :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Προς
Τον αρμόδιο για την εκτέλεση της 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης , δικαστικό επιμελητή.
Εντέλλεστε να μην εκτελέσετε την παραπάνω απόφαση, κατά την αναφερομένη στη ρύθμιση του άρθρ.  9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 διάταξη της, έως ότου το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου (που θα συνέλθει σε Συμβούλιο) εκδώσει απόφαση στην αίτηση που υποβλήθηκε για να ανασταλεί η εκτέλεση της.
Δικάσιμος της αίτησης ορίστηκε η 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00.
Η παρούσα ισχύει εφόσον η συζήτηση της αίτησης αυτής θα γίνει στη δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται πιο πάνω στο παρόν σημείωμα.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ 

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Απόφαση 89/2013 ΕιρΚορίνθου - Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων


Δυνάμει της υπ' αριθμ. 89/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου , συνεκδικάσθηκαν , αν όχι για πρώτη φορά, από τις ελάχιστες φορές, αιτήσεις συζύγων για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010,  που αφορούσαν σε κοινές επί το πλείστον οφειλές . Το ενδιαφέρον σκεπτικό του δικαστηρίου έχει ως εξής :
" Φέρονται προς συζήτηση οι με αριθμό καταθέσεως …./2011 και υπ’ ……/2011 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που υποβάλει έκαστος των συζύγων, οι οποίοι έχουν, ως επί το πλείστον, κοινές δανειακές υποχρεώσεις, αλλά και κοινές βιοτικές συνθήκες και ανάγκες και συνεπώς κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα πρέπει να συνεκδικαστούν, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση διεξαγωγής της δίκης αλλά και μείωση των εξόδων, αφού άλλωστε, υπάγονται αμφότερες στην εκούσια δικαιοδοσία (άρθ.246 σε συνδυασμό με άρθ.741 του ΚΠολΔ)."
Συνέπεια της ανωτέρω συνεκδίκασης είναι η επίλυση πολλών πρακτικών ζητημάτων που συνήθως ανακύπτουν όταν χωρεί χωριστή εκδίκαση αιτήσεων συνοφειλετών. 

Από την συντριπτική πλειοψηφία όμως των δικαστηρίων, το αίτημα συνεκδίκασης απορρίπτεται. Ίσως η απόφαση αυτή να ανοίξει το δρόμο προς διευκόλυνση των οφειλετών .

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

TA "ΠΑΡΑΔΟΞΑ" TOY N. 3869/2010


Ο ν. 3869/2010 πέραν των απαλλαγών που δύναται να επιφέρει, μπορεί να προκαλέσει με τα κενά , την ασάφεια σε ορισμένες περιπτώσεις των διατάξεων του και με την υπερβολική προσήλωση των δικαστών στο γράμμα του, και αρκετά παράδοξα.
Ειδικότερα, σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας , ένα ζευγάρι δανειοληπτών προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του δυνάμει του προλεχθέντος νόμου. Το Ειρηνοδικείο λοιπόν έκρινε ότι δεν είχε τηρηθεί η προδικασία , δηλαδή η διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού , λόγω της αναγραφόμενης στη βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού ημερομηνίας σύνταξης αυτής. Κατά συνέπεια απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη τις αιτήσεις τους ως απαράδεκτες, χωρίς να κάνει χρήση της δυνατότητας που έχει ο δικαστής όταν δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να κάνει αυτεπάγγελτη έρευνα στο φάκελο προκειμένου να βεβαιωθεί, από αδιάσειστα εν προκειμένω , στοιχεία, ότι η διαδικασία είχε τηρηθεί όλως νομίμως και εμπροθέσμως. 
Στη συνέχεια το ζευγάρι άσκησε έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης, όπου εκεί συνέβη και δεύτερο «παράδοξο» . Οι αιτήσεις τους χρεώθηκαν σε διαφορετικούς δικαστές , παρόλο που επισημάνθηκε να μην χωριστούν , και τελικώς απορρίφθηκε το αίτημα , αν όχι για συνεκδίκαση τουλάχιστον για κρίση από έναν και μόνο δικαστή. Σημειωτέον οτι το ζευγάρι είναι συνιδιοκτήτες στο ακίνητο της πρώτης κατοικίας τους και συνοφειλέτες των στεγαστικών τους δανείων. Όποιος λοιπόν έχει γνώση του Ν. 3869/2010, καταλαβαίνει αμέσως τι προβλήματα δημιουργεί η ξεχωριστή εκδίκαση αυτών των υποθέσεων., όπως και τα δημιούργησε.
 Αρχικώς εξεδόθη η απόφαση της συζύγου σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτός μεν ο λόγος έφεσής της , ορίσθηκαν δε καταβολές εξωπραγματικού για την οικονομική της κατάσταση ύψους. Συγκεκριμένα , η οφειλέτιδα ενώ είναι άνεργη όπως και ο σύζυγός της και έχουν και δύο ανήλικα τέκνα , ηλικίας 6 ετών, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία πέραν του 1/2 εξ αδιαιρέτου επί της πρώτης κατοικίας της ούτε και άλλη πηγή εισοδημάτων, υποχρέωνεται να καταβάλει ποσό 200€ για μία τετραετία και παράλληλα για τη διάσωση της κατοικίας της ποσό 511,57 για 18 έτη. Μάλιστα δεν χορηγήθηκε καν η αιτούμενη περίοδος χάριτος , παρά μόνο τρεις μήνες, με συνέπεια οι δύο αυτές ρυθμίσεις να τρέχουν παράλληλα . Πρόκειται δηλαδή για μια εξουθενωτική στην κυριολεξία απόφαση  για μια οικογένεια, η οποία αν δεν τηρήσει τη ρύθμιση θα εκπέσει και μετά δεν θα μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση.
Όσον αφορά στο σύζυγο, αυτός στάθηκε πιο τυχερός, καθώς , έγινε επίσης δεκτός ο λόγος έφεσης του και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του , ανθρώπινα και με βάση την οικονομική του κατάσταση καθώς ορίστηκε η καταβολή ποσού 100€ για μία τετραετία και μετά το πέρας αυτής, η καταβολή ποσού 215 περίπου ευρώ για είκοσι έτη , προκειμένου να διασώσει την πρώτη κατοικία του. 
Η σύζυγος φυσικά θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, που αποτελεί και την τελευταία της ελπίδα για δικαίωση , αφού ήδη έχει επιβαρυνθεί με υπέρογκα ποσά για τη ρύθμιση των οφειλών της λόγω της αδυναμίας των δικαστών να εφαρμόσουν σωστά το νόμο. 
Τα συμπεράσματα δικά σας....

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 60% ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤ' ΕΦΕΣΗ ΔΙΚΗ

Με την υπ' αριθμ. 17/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, ως εφετείου δικάζοντος, έγινε δεκτή έφεση υπερχρεωμένου δανειολήπτη κατά απόφασης Ειρηνοδικείου , που είχε κρίνει ως απαράδεκτη την αίτησή του λόγω ελλείψεως προδικασίας. Είναι η δεύτερη υπόθεση που χειρίζεται η δικηγόρος και κάνει δεκτή την έφεση για τον ίδιο λόγο (βλ. παλαιότερη ανάρτηση της 1/5/2013 για την πρώτη υπόθεση) . Ειδικότερα, πρωτοδίκως είχε κριθεί η αίτηση ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως προδικασίας διότι θεωρήθηκε οτι δεν είχε τηρηθεί το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.  Ο αιτών είναι έγγαμος με δύο τέκνα και το παρόν χρονικό διάστημα άνεργος , όπως και η σύζυγός του. 
Με την εν λόγω απόφαση εξαιρούνται από την εκποίηση ιδανικά μερίδια του αιτούντος σε αγροτεμάχια λόγω του ασύμφορου της εκποιήσεως, διατηρείται η πρώτη κατοικία με την καταβολή δόσεων για είκοσι έτη , χορηγείται περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών για την προαναφερθείσα ρύθμιση ενώ ρυθμίζονται οι οφειλές με την καταβολή του ποσού των 100€ για τέσσερα (4) έτη. Δηλαδή ο αιτών θα καταβάλλει ποσό 55.800€ για συνολικές οφειλές ύψους 142.000€ περίπου. 

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της απόφασης : 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013
Αριθ. έκθ. καταθ. έφεσης: Εφ.Μ. 20/20-6-2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Αργύριο Γκόγκολα, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Μαρία Πρωτογεράκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, την 13η Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπ' αριθ. εκθ. κατ. Εφ.Μ. 20/20-6-2012 έφεση, μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Τ. Α. του Α.,  κατοίκου Κομοτηνής, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιουλίας Μυλωνά, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ………» και νυν «Τράπεζα ……..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……, που κατέθεσε προτάσεις, 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «…….. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της  ………., που κατέθεσε προτάσεις.
Ο αιτών άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε20/17-8-2011 αίτηση του, με την οποία ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν. Το Δικαστήριο, με την υπ' αρ. 18/2012 οριστική απόφαση του, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, απέρριψε την αίτηση. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών κατέθεσε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την από 13-6-2012 και με αριθ. εκθ καταθ. 4/13-6-2012 ένδικη έφεση (πράξη προσδιορισμού δικασίμου της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου: Εφ.Μ. 20/20-6-2012), η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 12-12-2012, κατά την οποία αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνηση της από το πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη έφεση του αιτούντος κατά της με αριθμό 18/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, η οποία εκδόθηκε ερήμην της δεύτερης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, κατά την εκούσια δικαιοδοσία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 17, 495 επ., 511, 513 παρ. 1β, 516, 517, 518 παρ. 2, 734 παρ. 3 ΚΠολΔ), καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει η επίδοση της εκκαλουμένης, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται τέτοια επίδοση, από τη δημοσίευση δε αυτής μέχρι την άσκηση της κρινόμενης έφεσης δεν έχει παρέλθει τριετία. Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, κατά την ίδια διαδικασία, το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).
Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 2900/4-7-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ε. Π., την οποία προσκομίζει και επικαλείται ο εκκαλών, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης, με πράξη ορισμού δικασίμου κοίμηση προς εμφάνιση για τη δικάσιμο της 12ης Δεκεμβρίου 2012*^!ττότε και αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για τη σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως στη δεύτερη εφεσίβλητη. Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου. Ως εκ τούτου, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. β' Κ.Πολ.Δ.), αφού, επί αναβολής της συζήτησης, στην οποία έχει κλητευθεί ο εναγόμενος, δεν απαιτείται νέα κλήση αυτού προς εμφάνιση στη νέα δικάσιμο και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, κατ* άρθρο 226 παρ. 4 εδ. γ’, δ’ Κ.Πολ.Δ., το οποίο εφαρμόζεται και στην ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δίκη (αρθρ. 498 παρ. 2 εδ. β' ΚΠολΔ, βλ. ΕφΑΘ 5454/1994 Αρμ 1995.366, ΕφΑΘ 2926/1990 Δ 22.252), ισχύει ως κλήτευση και του μη εμφανισθέντος μέρους (βλ. ΑΠ 1171/2006 ΝΟΜΟΣ). Το Δικαστήριο, όμως, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 524 παρ. 4).
Με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε20/17.8.2011 αίτηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, ο αιτών και ήδη εκκαλών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους ήδη εφεσίβλητους, συνολικού ύψους 141.587,49 ευρώ, ζητούσε να επικυρωθεί το περιγραφόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, ζητούσε τη ρύθμιση του συνολικού του χρέους, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής του κατάστασης και των δυνατοτήτων της συζύγου του, με σκοπό την απαλλαγή του απ' αυτό. Με την εκκαλούμενη υπ' αρ. 18/2012 οριστική απόφαση του το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως απαράδεκτη, λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ο εκκαλών με την υπό κρίση έφεση του παραπονείται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και να γίνει εν συνεχεία δεκτή η αίτηση του. Ειδικότερα, με το μοναδικό λόγο της κρινόμενης έφεσης ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, απορρίπτοντας την αίτηση ως απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της εκ του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας, δεχόμενη ότι από τη με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος διαπιστώνεται ότι η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού έπεται της κατάθεσης της ένδικης αίτησης, ενώ, εάν ερμήνευε και εφάρμοζε σωστά το νόμο, θα έπρεπε να κρίνει την αίτηση παραδεκτή και να δεχτεί ότι η εν λόγω βεβαίωση εκ του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3789/2010 φέρει ημερομηνία 5-9-2011, όχι ως ημερομηνία αποτυχίας της ως άνω προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά ως ημερομηνία σύνταξης της εν λόγω βεβαίωσης, από δε την ημερομηνία κοινοποίησης στην πιστώτρια τράπεζα της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό (5.5.2011), σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης (17-8-2011), αποδεικνύεται ότι η τελευταία υποβλήθηκε εντός εξαμήνου από την αποτυχία της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο λόγος αυτός της έφεσης, που παραδεκτά προβάλλεται, είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3789/2010, και πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του. Εν προκειμένω, από τα έγγραφα, που προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή από αυτά δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο εκκαλών Α. Τ., την 5-5-2011, υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες «……..» και «……..» αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Την ίδια αίτηση υπέβαλε, την 6-5-2011, στην πιστώτρια τράπεζα «……». Παράλληλα δε, έτασσε στις εν λόγω πιστώτριες προθεσμία έως την 15-6-2011, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις απαντήσεις τους, άλλως δήλωνε σε αυτές ότι μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θα θεωρήσει την απάντηση τους αρνητική και θα προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του την Ιουλία Μυλωνά. Εν συνεχεία, ο ως άνω εκκαλών υπέβαλε, την 17-8-2011, στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής την εκ του άρθρου 4 του Ν. 3789/2010 αίτηση του. Ακολούθως, την 6-9-2011 κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' του ως άνω Νόμου, τη με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι για το παραδεκτό της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε20/17-8-2011 απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής αίτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία, διότι η συνταχθείσα την 5-9-2011, από την προαναφερθείσα δικηγόρο που βοήθησε στην προσπάθεια, βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3789/2010) δεν χρειάζεται να συντάσσεται αυθημερόν της αποτυχίας, αλλά μπορεί να συνταχθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης προς το Ειρηνοδικείο, αρκεί να βεβαιώνει αποτυχία προγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης και να κατατίθεται η βεβαίωση εντός της προθεσμίας του ενός μηνός (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' Ν. 3789/2010). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση τα αντίθετα έκρινε, εσφαλμένα το Νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και πρέπει ο μοναδικός λόγος της κρινόμενης έφεσης να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ' ουσίαν, όπως και η έφεση στο σύνολο της πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη. Στη συνέχεια, πρέπει, αφού εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, να κρατηθεί και να δικαστεί από το παρόν Δικαστήριο η κρινομένη αίτηση, που είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Ιουλία Μυλωνά, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση χρεών της στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. πρωτ. 300γ716-3-2012 βεβαίωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το υπ' αρ. πρωτ. 46/23-4-2012 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής), δ) κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα οι πιστώτριες τράπεζες (βλ. υπ' αρ. 2145/12-9-2011, 2146/12-9-2011, 2147/21-9-2011 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε.Π.), ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (6-9-2011) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ.2 και 4 του ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.). Η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων της τρίτης των καθ" ων, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του ν. 3869/2010, πλην του αιτήματος να απαλλαγεί ο αιτών από το υπόλοιπο των οφειλών του, διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει το εν λόγω αίτημα να απορριφθεί ως απαράδεκτο, δεδομένου ότι, κατά το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη - αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ. 4 παρ. 1 του Ν.3869/2010. Άλλωστε, εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 69 του ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι δεν επήλθε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διάδικων μερών.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης, που δόθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, αντίγραφο των οποίων νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι ίδιοι, επίσης, νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς, ωστόσο, να παραλείπεται η συνεκτίμηση κανενός κατά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών έχει γεννηθεί την 27-3-1970, είναι έγγαμος με την Γ.Γ., με την οποία απέκτησαν δύο τέκνα, τον Α. και την Α., ηλικίας έξι ετών (βλ. το υπ' αριθ. πρωτ. 31202/23-6-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κομοτηνής). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, με εξαίρεση τις κάτωθι αναφερόμενες εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Ειδικότερα, ο αιτών οφείλει τα κάτωθι χρηματικά ποσά προς τις παρακάτω πιστώτριες τράπεζες: 1) προς την «…… Α.Ε.», α) από την υπ' αριθ. 2797910 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 98.319,02 ευρώ, απαίτηση που είναι εξοπλισμένη έως του ποσού των 150.000 ευρώ με εμπράγματη ασφάλεια και ειδικότερα με προσημείωση υποθήκης στο παρακάτω περιγραφόμενο διαμέρισμα που ο αιτών χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του, β) από την υπ' αριθ. 3587910 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 25.851,51 ευρώ, απαίτηση που είναι εξοπλισμένη έως του ποσού των 36.000 ευρώ με εμπράγματη ασφάλεια και ειδικότερα με προσημείωση υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμα, γ) από την υπ' αριθ. 200210010121000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 3.304,86 ευρώ, δηλαδή συνολικά 127.475,79 ευρώ, 2) προς την «Τράπεζα …………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσό 11.781,44 ευρώ από την υπ' αριθ. 140175889602 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 3) προς την «……………. Α.Ε.» α) από την υπ' αριθ. 4217720645 σύμβαση καταναλωτικής πίστης, ποσό 1.818,76 ευρώ, β) από την υπ' αριθ. 9300020065274074 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 511,90 ευρώ, δηλαδή συνολικά 2.330,66 ευρώ. Επομένως, το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε ποσό 141.587,69 ευρώ. Ο αιτών από την 4-4-2012 είναι άνεργος (βλ. το υπ' αριθμ. 2052012012901629 δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ), λαμβάνει δε το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας, ποσού 430 ευρώ. Πριν την απόλυση του εργαζόταν, ως ιδιωτικός υπάλληλος, στην εταιρία «Χ……….. ΑΕ», με μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ. Εξάλλου, η σύζυγος του αιτούντος είναι επίσης άνεργη, χωρίς, ωστόσο, να δικαιούται επιδόματος ανεργίας, δεδομένου ότι έληξε η χορήγηση του. Δοθέντων των ανωτέρω, ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Ο ισχυρισμός της πρώτης των καθ' ων, ότι ο αιτών περιήλθε δολίως σε αδυναμία πληρωμής, γεγονός που καθιστά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταχρηστική, επωμιζόμενος δανειακές υποχρεώσεις δυσανάλογες των οικονομικών του δυνατοτήτων, είναι απορριπτέος, διότι ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει την ευχέρεια να υποχρεώσει των πιστωτή να αποδεχθεί την πρόταση του, ιδιαίτερα δε όταν οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου το δάνειο (μέσω βεβαίωσης αποδοχών), να διαπιστώσουν και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του σε άλλες τράπεζες ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του διατραπεζικού συστήματος Τειρεσίας. Δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας, προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους. Επιπροσθέτως, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, ο δανειολήπτης δεν έχει καμία εξουσία διαμορφώσεως ή τροποποιήσεως όρων των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται με τις τράπεζες, διότι πρόκειται περί συμβάσεων προσχωρήσεως, προς εκτέλεση των οποίων αυτές, αφού εκτιμούσαν ορισμένες παραμέτρους στο πρόσωπο του δανειολήπτη και βαθμολογούσαν την πιστοληπτική του ικανότητα, χορηγούσαν το τραπεζικό προϊόν. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι ο αιτών είναι συγκύριος των κάτωθι ακινήτων: α) ποσοστού ½  εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος, καθαρού εμβαδού 107,11 τ.μ., ευρισκομένου στον πρώτο άνω του ισογείου όροφο πολυκατοικίας στην Κομοτηνή, στη συμβολή των οδών ………. (βλ. το υπ' αριθ. ………. συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Σ. Τ.), το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού και της οικογένειας του, 2) ποσοστού 37,5 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού, ευρισκόμενου στη θέση ……….. του Ν. Ροδόπης, έκτασης 4.803 τ.μ., 3) ποσοστού 37,5% εξ αδιαιρέτου ενός αγρού, ευρισκόμενου στη θέση ……………… Ν. Ροδόπης, έκτασης 6.054 τ.μ. και 4) ποσοστού 37,5 % εξ αδιαιρέτου ενός αγρού, ευρισκόμενου στη θέση ……………… Ν. Ροδόπης, έκτασης 1.825 τ.μ. Η εμπορική αξία του ιδανικού μεριδίου του αιτούντος στο ως άνω διαμέρισμα εκτιμάται σε ποσό 60.000 ευρώ, με βάση τις ιδιότητες του ακινήτου, την παλαιότητα του, την περιοχή στην οποία βρίσκεται, αλλά και τις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, με τη γνωστή, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας,σημαντική πτώση της αγοραίας αξίας των ακινήτων, λόγω της ελάχιστης ζήτησης τους, ενώ η εμπορική αξία του ιδανικού του μεριδίου στους προαναφερθέντες αγρούς ανέρχεται σε ποσό 810,38, 1.021,50 και 307,88 ευρώ, αντίστοιχα. Με βάση, επομένως, τα μηνιαία εισοδήματα του αιτούντος, όπως αυτά προεκτέθηκαν, το γεγονός ότι η σύζυγος του είναι άνεργη, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης του ανέρχονται στο ποσό των 330 ευρώ. Περαιτέρω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του. Ειδικά όσον αφορά τα ιδανικά μερίδια του αιτούντος επί των προαναφερόμενων αγρών, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, καθόσον, ενόψει της μικρής εμπορικής τους αξίας, δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρουν κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ). Για το λόγο δε αυτό, κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίηση τους. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση του χρέους του αιτούντος προς τους ως άνω πιστωτές του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας σε αυτούς, από τα εισοδήματα του, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 100 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα: 1) στην «…………. Α.Ε.», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 90,03% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (127.475,59 χ 100 : 141.587,69 =) 90,03 ευρώ, 2) στην «……………..» της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 8,32% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (11.781,44 χ 100 : 141.587,69 =) 8,32 ευρώ, 3) στην «……….. Α.Ε.», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 1,65% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο αιτών πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (2.330,66 χ 100 : 141.587,69 =) 1,65 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, στο τέλος της τετραετίας, κάθε πιστωτής θα έχει να λάβει τα εξής ποσά: 1) η « …….ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα έχει λάβει ποσό (90,03 Χ 48 μήνες =) 4.321,44 ευρώ, θα υπολείπεται δε προς καταβολή ποσό (127.475,59 - 4.321,44 =) 123.154,15 ευρώ, 2) η «……………..ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα έχει λάβει ποσό (8,32 Χ 48 μήνες =) 399,36 ευρώ, θα υπολείπεται δε προς καταβολή ποσό (11.781,44 - 399,36 =) 11.382,08 ευρώ, 3) η «…………..Α.Ε.» θα έχει λάβει ποσό (1,65 Χ 48 μήνες =) 79,2 ευρώ, θα υπολείπεται δε προς καταβολή ποσό (2.330,66 -79,2 =) 2.251,46 ευρώ. Επομένως, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα από αυτόν, είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο παιδιά όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 300.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής αξίας του ιδανικού μεριδίου του επ' αυτής που ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό των (60.000 χ 85% =) 51.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, εντός είκοσι (20) ετών σε διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες δόσεις, ύψους 212,5 ευρώ εκάστη. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης. Το ποσό αυτό, επειδή δεν επαρκεί για την αποπληρωμή όλων των χρεών του αιτούντος, πρέπει να καταβληθεί στην «…………. Α.Ε.» προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της από τις με αριθμό 2797910 και 3587910 συμβάσεις στεγαστικού δανείου, δοθέντος ότι οι εν λόγω απαιτήσεις της είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να οριστούν οι αναφερόμενες σ' αυτή οφειλές του αιτούντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6- του Ν. 3869/2010, η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στη δευτεροβάθμια δίκη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης εφεσίβλητης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ' ουσία την έφεση κατά της υπ' αριθμ. 18/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη υπ' αριθμ. 18/2012 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής.
ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ επί της ουσίας την υπ' αρ. καταθ. Ε20/17-8-2011 αίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο συνολικό ποσό των εκατό (100) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό, και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.
ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το ιδανικό μερίδιο του αιτούντος επί του κατωτέρω ακινήτου, ήτοι ενός διαμερίσματος, καθαρού εμβαδού 107,11 τ.μ., ευρισκομένου στον πρώτο άνω του ισογείου όροφο πολυκατοικίας στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών ........................

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει, μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην ως άνω πιστώτρια του «……… Α.Ε.» το συνολικό ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων (51.000) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με μηνιαίες καταβολές ποσού διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (212,5 €). Οι καταβολές αυτές θα είναι έντοκες χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με έναρξη των μηνιαίων δόσεων μετά την παρέλευση τετραετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα για χρονικό διάστημα είκοσι ετών.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Κομοτηνή, στις 14-6-2013, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.


Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ